Το Excel περιορίζει τον αριθμό των μη αυτόματων αλλαγών σελίδας σε 1026


Περίληψη


Το Microsoft Office Excel έχει ένα όριο 1026 μη αυτόματων οριζόντιων αλλαγών σελίδας για ένα φύλλο εργασίας. Εάν εκτελείτε μια μακροεντολή που προσπαθεί να υπερβεί αυτό το όριο, ενδεχομένως να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους χρόνου εκτέλεσης:
Η μνήμη δεν επαρκεί

(Not Enough Memory.)
Κατόπιν ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '1004':
Σφάλμα που προσδιορίζεται από την εφαρμογή ή το αντικείμενο

(Run-time error '1004':
Application-defined or object-defined error)
Με το Microsoft Excel 2002, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '1004':
Αυτή η ενέργεια υπερβαίνει τον αριθμό αλλαγών σελίδας που μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο σε ένα φύλλο εργασίας. Ένα φύλλο εργασίας είναι δυνατό να περιέχει έως 1026 οριζόντιες αλλαγές σελίδας.

(Run-time error '1004':
This action exceeds the number of page breaks you can manually add to a worksheet. A worksheet can contain up to 1026 horizontal page breaks.)

Περισσότερες πληροφορίες


Η ακόλουθη μακροεντολή της Visual Basic for Applications (VBA) του Excel απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να προκύψει το σφάλμα.
Sub Test()
Dim oSheet As Worksheet
Set oSheet = ThisWorkbook.Worksheets(1)
For i = 1 To 2000
oSheet.HPageBreaks.Add oSheet.Rows(i + 1) '<- Error when i=1027
Debug.Print i
Next
End Sub