Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια πληρωμή που περιέχει παρακράτησης φόρου μετά την αλλαγή του λογαριασμού ισολογισμού στο την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την τοπική ρύθμιση γλώσσας Ιταλικά (it).

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζετε την ενημερωμένη έκδοση 979022 για την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009. Αφού αλλάξετε το υπόλοιπο λογαριασμού, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια πληρωμή που περιέχει παρακράτησης φόρου.

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
  • Της ιταλικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
979022 δεν εμφανίζεται καμία προειδοποίηση όταν καταχωρείτε μια πληρωμή για ένα τιμολόγιο παρακράτησης φόρου χωρίς τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου με την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics NAV έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες Microsoft Dynamics NAV εφαρμογών διακομιστή (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
  • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για την 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος

    το αντικείμενο.
Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση CheckWithholdTax στο το Mερισμός Εγγραφών Λογιστικής-Post γραμμή Codeuint (12) ως εξής:

Υπάρχοντα κωδικό 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;
END;

// Delete the following lines.
PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);
VAR
ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;
TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;
WithholdCode@1130006 : Record 12104;
BEGIN
IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN
ComputedWithholdTax.RESET;
ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);
IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN
// End of the deleted lines.

IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN
ERROR(Text1130023)
ELSE BEGIN
...

Αντικατάσταση κώδικα 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;
END;

// Add the following lines.
PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);
VAR
ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;
TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;
BEGIN
IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND
(GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])
THEN BEGIN
ComputedWithholdTax.RESET;
ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);
IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN
// End of the added lines.

IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN
ERROR(Text1130023)
ELSE BEGIN
...

Υπάρχοντα κώδικα 2

...ELSE BEGIN
TmpWithholdingContribution.RESET;
TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);

// Delete the following lines.
IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN
WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");
WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");
IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
(GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN
ERROR(Text1130023);
END;
END;
END;
// End of the deleted lines.

END;
END;
...

Αντικατάσταση κώδικα 2

...ELSE BEGIN
TmpWithholdingContribution.RESET;
TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);

// Add the following lines.
IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN
IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
ERROR(Text1130023);
END;
// End of the added lines.

END;
END;
...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
  • Της ιταλικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2882916 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια