Περιγραφές συμβάντων ασφαλείας των Windows 2000 (Μέρος 1 από 2)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει περιγραφές διαφόρων συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τον έλεγχο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας αυτών των συμβάντων. Τα συμβάντα αυτά εμφανίζονται όλα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων ασφαλείας και καταγράφονται με προέλευση "Security". Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) είναι το Μέρος 2 από 2:
301677 Περιγραφές συμβάντων ασφαλείας των Windows 2000 (Μέρος 2 από 2)

Περισσότερες πληροφορίες


Αναγνωριστικό συμβάντος: 512 (0x0200)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Γίνεται εκκίνηση των Windows NT.

Event ID: 512 (0x0200)
Type: Success Audit
Description: Windows NT is starting up.

Αναγνωριστικό συμβάντος: 513 (0x0201)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Η λειτουργία των Windows NT τερματίζεται.
Όλες οι περίοδοι λειτουργίας σύνδεσης θα
τερματιστούν από αυτόν τον τερματισμό.

Event ID: 513 (0x0201)
Type: Success Audit
Description: Windows NT is shutting down.
All logon sessions will be terminated by this shutdown.

Αναγνωριστικό συμβάντος: 514 (0x0202)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Έχει φορτωθεί ένα πακέτο ελέγχου ταυτότητας από την
τοπική αρχή ασφαλείας. Αυτό το πακέτο ελέγχου ταυτότητας
θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ταυτότητας
των προσπαθειών για σύνδεση.
Όνομα πακέτου ελέγχου ταυτότητας: %1

Event ID: 514 (0x0202)
Type: Success Audit
Description: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority.
This authentication package will be used to authenticate logon attempts.
Authentication Package Name: %1

Αναγνωριστικό συμβάντος: 515 (0x0203)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Μια αξιόπιστη διεργασία σύνδεσης έχει καταχωρηθεί με την Τοπική αρχή ασφαλείας.
Αυτή η διεργασία σύνδεσης θα είναι αξιόπιστη για την υποβολή αιτήσεων για σύνδεση.
Όνομα διεργασίας σύνδεσης: %1

Event ID: 515 (0x0203)
Type: Success Audit
Description: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority.
This logon process will be trusted to submit logon requests.
Logon Process Name: %1


Αναγνωριστικό συμβάντος: 516 (0x0204)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Οι εσωτερικοί πόροι που έχουν εκχωρηθεί για την τοποθέτηση σε ουρά μηνυμάτων
ελέγχου έχουν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα την απώλεια ορισμένων ελέγχων.
Αριθμός των μηνυμάτων ελέγχου που απορρίφθηκαν: %1

Event ID: 516 (0x0204)
Type: Success Audit
Description: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been
exhausted, leading to the loss of some audits.
Number of audit messages discarded: %1

Αναγνωριστικό συμβάντος: 517 (0x0205)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Έγινε απαλοιφή του αρχείου καταγραφής ελέγχου
Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %1 Πρωτεύων τομέας: %2
Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %3 Όνομα χρήστη υπολ. πελάτη: %4
Τομέας υπολογιστή πελάτη: %5 Αναγν. σύνδεσης υπολ. πελάτη: %6

Event ID: 517 (0x0205)
Type: Success Audit
Description: The audit log was cleared
Primary User Name: %1 Primary Domain: %2
Primary Logon ID: %3 Client User Name: %4
Client Domain: %5 Client Logon ID: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 518 (0x0206)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Έχει φορτωθεί ένα πακέτο ειδοποίησης από τη διαχείριση λογαριασμών
ασφαλείας. Το πακέτο αυτό θα λάβει ειδοποίηση για οποιεσδήποτε αλλαγές
στους λογαριασμούς ή στους κωδικούς πρόσβασης.
Όνομα πακέτου ειδοποίησης: %1

Event ID: 518 (0x0206)
Type: Success Audit
Description: An notification package has been loaded by the Security Account Manager.
This package will be notified of any account or password changes.
Notification Package Name: %1

Αναγνωριστικό συμβάντος: 528 (0x0210)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Επιτυχής σύνδεση:
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3 Τύπος σύνδεσης: %4
Διεργασία σύνδεσης: %5 Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %6
Όνομα σταθμού εργασίας: %7

Event ID: 528 (0x0210)
Type: Success Audit
Description: Successful Logon:
User Name: %1 Domain: %2
Logon ID: %3 Logon Type: %4
Logon Process: %5 Authentication Package: %6
Workstation Name: %7

Αναγνωριστικό συμβάντος: 529 (0x0211)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Άγνωστο όνομα χρήστη ή εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 529 (0x0211)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: Unknown user name or bad password
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 530 (0x0212)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Παραβίαση χρονικού περιορισμού σύνδεσης στο λογαριασμό
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 530 (0x0212)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: Account logon time restriction violation
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 531 (0x0213)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Απενεργοποιημένος λογαριασμός
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 531 (0x0213)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: Account currently disabled
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 532 (0x0214)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Ο καθορισμένος λογαριασμός χρήστη έχει λήξει
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 532 (0x0214)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: The specified user account has expired
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 533 (0x0215)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε αυτόν τον υπολογιστή
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 533 (0x0215)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: User not allowed to logon at this computer
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 534 (0x0216)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Δεν έχει εκχωρηθεί στο χρήστη ο ζητούμενος
τύπος σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 534 (0x0216)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: The user has not been granted the requested
logon type at this machine
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 535 (0x0217)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Ο κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό έχει λήξει
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 535 (0x0217)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: The specified account's password has expired
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 536 (0x0218)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Το στοιχείο NetLogon δεν είναι ενεργό
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 536 (0x0218)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: The NetLogon component is not active
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 537 (0x0219)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 537 (0x0219)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: An unexpected error occurred during logon
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 538 (0x021A)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποσύνδεση χρήστη
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3 Τύπος σύνδεσης: %4

Event ID: 538 (0x021A)
Type: Success Audit
Description: User Logoff
User Name: %1 Domain: %2
Logon ID: %3 Logon Type: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 539 (0x021B)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
Αιτία: Κλείδωμα λογαριασμού
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Τύπος σύνδεσης: %3 Διεργασία σύνδεσης: %4
Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5 Όνομα σταθμού εργασίας: %6

Event ID: 539 (0x021B)
Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
Reason: Account locked out
User Name: %1 Domain: %2
Logon Type: %3 Logon Process: %4
Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 540 (0x021c)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Επιτυχής σύνδεση δικτύου
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3 Τύπος σύνδεσης: %4
Διεργασία σύνδεσης: %5 Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %6
Όνομα σταθμού εργασίας: %7

Event ID: 540 (0x021c)
Type: Success Audit
Description: Successful Network Logon
User Name: %1 Domain: %2
Logon ID: %3 Logon Type: %4
Logon Process: %5 Authentication Package: %6
Workstation Name: %7

Αναγνωριστικό συμβάντος: 541 (0x021d)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Καθιέρωση συσχετισμού ασφαλείας IKE.
Κατάσταση λειτουργίας: %1 Ταυτότητα σταθμού: %2
Φίλτρο: %3 Παράμετροι: %4

Event ID: 541 (0x021d)
Type: Success Audit
Description: IKE security association established.
Mode: %1 Peer Identity: %2
Filter: %3 Parameters: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 542 (0x021e)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Τερματισμός συσχετισμού ασφαλείας IKE.
Κατάσταση λειτουργίας: προστασία δεδομένων (Γρήγορη κατάσταση λειτουργίας)
Φίλτρο: %1 SPI εισερχόμενων: %2
SPI εξερχόμενων: %3

Event ID: 542 (0x021e)
Type: Success Audit
Description: IKE security association ended.
Mode: Data Protection (Quick mode)
Filter: %1 Inbound SPI: %2
Outbound SPI: %3

Αναγνωριστικό συμβάντος: 543 (0x021f)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Τερματισμός συσχετισμού ασφαλείας IKE.
Κατάσταση λειτουργίας: ανταλλαγή κλειδιών (Κύρια κατάσταση λειτουργίας)
Φίλτρο: %1

Event ID: 543 (0x021f)
Type: Success Audit
Description: IKE security association ended.
Mode: Key Exchange (Main mode)
Filter: %1

Αναγνωριστικό συμβάντος: 544 (0x0220)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Η καθιέρωση συσχετισμού ασφαλείας IKE απέτυχε γιατί δεν ήταν δυνατός
ο έλεγχος ταυτότητας του σταθμού.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία αξιόπιστου πιστοποιητικού.
Ταυτότητα σταθμού: %1 Φίλτρο: %2

Event ID: 544 (0x0220)
Type: Failure Audit
Description: IKE security association establishment failed because peer could not
authenticate. The certificate trust could not be established.
Peer Identity: %1 Filter: %2

Αναγνωριστικό συμβάντος: 545 (0x0221)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Ο έλεγχος ταυτότητας του σταθμού IKE απέτυχε.
Ταυτότητα σταθμού: %1 Φίλτρο: %2

Event ID: 545 (0x0221)
Type: Failure Audit
Description: IKE peer authentication failed.
Peer Identity: %1 Filter: %2

Αναγνωριστικό συμβάντος: 546 (0x0222)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Η καθιέρωση συσχετισμού ασφαλείας IKE απέτυχε γιατί
ο σταθμός έστειλε μη έγκυρη πρόταση.
Κατάσταση λειτουργίας: %1 Φίλτρο: %2
Χαρακτηριστικό: %3 Αναμενόμενη τιμή: %4
Τιμή που λήφθηκε: %5

Event ID: 546 (0x0222)
Type: Failure Audit
Description: IKE security association establishment failed because peer
sent invalid proposal.
Mode: %1 Filter: %2
Attribute: %3 Expected value: %4
Received value: %5

Αναγνωριστικό συμβάντος: 547 (0x0223)
Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Η διαπραγμάτευση του συσχετισμού ασφαλείας IKE απέτυχε.
Κατάσταση λειτουργίας: %1 Φίλτρο: %2
Σημείο αποτυχίας: %3 Αιτία αποτυχίας: %4

Event ID: 547 (0x0223)
Type: Failure Audit
Description: IKE security association negotiation failed.
Mode: %1 Filter: %2
Failure Point: %3 Failure Reason: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 560 (0x0230)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Ανοιχτό αντικείμενο
Διακομιστής αντικειμένου: %1 Τύπος αντικειμένου: %2
Όνομα αντικειμένου: %3 Νέο αναγνωριστικό χειρισμού: %4
Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6} Αναγνωριστικό διεργασίας: %7
Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %8 Πρωτεύων τομέας: %9
Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %10 Όνομα χρήστη υπολ.-πελάτη: %11
Τομέας υπολογιστή-πελάτη: %12 Αναγν. σύνδεσης υπολ.-πελάτη: %13
Προσβάσεις %14 Δικαιώματα %15

Event ID: 560 (0x0230)
Type: Success Audit
Description: Object Open
Object Server: %1 Object Type: %2
Object Name: %3 New Handle ID: %4
Operation ID:{%5,%6} Process ID: %7
Primary User Name: %8 Primary Domain: %9
Primary Logon ID: %10 Client User Name: %11
Client Domain: %12 Client Logon ID: %13
Accesses %14 Privileges %15

Αναγνωριστικό συμβάντος: 561 (0x0231)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Εκχώρηση χειρισμού
Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού: %1 Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%2,%3}
Αναγνωριστικό διεργασίας: %4

Event ID: 561 (0x0231)
Type: Success Audit
Description: Handle Allocated
Handle ID: %1 Operation ID:{%2,%3}
Process ID: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 562 (0x0232)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Κλειστός χειρισμός
Διακομιστής αντικειμένου: %1 Αναγνωριστικό χειρισμού: %2
Αναγνωριστικό διαδικασίας: %3

Event ID: 562 (0x0232)
Type: Success Audit
Description: Handle Closed
Object Server: %1 Handle ID: %2
Process ID: %3

Αναγνωριστικό συμβάντος: 563 (0x0233)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αντικείμενο ανοιχτό για διαγραφή
Διακομιστής αντικειμένου: %1 Τύπος αντικειμένου: %2
Όνομα αντικειμένου: %3 Νέο αναγνωριστικό χειρισμού: %4
Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6} Αναγνωριστικό διεργασίας: %7
Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %8 Πρωτεύων τομέας: %9
Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %10 Όνομα χρήστη υπολ.-πελάτη: %11
Τομέας υπολογιστή-πελάτη: %12 Αναγν. σύνδεσης υπολ.-πελάτη: %13
Προσβάσεις %14 Δικαιώματα %15

Event ID: 563 (0x0233)
Type: Success Audit
Description: Object Open for Delete
Object Server: %1 Object Type: %2
Object Name: %3 New Handle ID: %4
Operation ID:{%5,%6} Process ID: %7
Primary User Name: %8 Primary Domain: %9
Primary Logon ID: %10 Client User Name: %11
Client Domain: %12 Client Logon ID: %13
Accesses %14 Privileges %15

Αναγνωριστικό συμβάντος: 564 (0x0234)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Διαγραφή αντικειμένου
Διακομιστής αντικειμένων: %1 Αναγν. δείκτη χειρισμού: %2
Αναγνωριστικό διεργασίας: %3

Event ID: 564 (0x0234)
Type: Success Audit
Description: Object Deleted
Object Server: %1 Handle ID: %2
Process ID: %3

Αναγνωριστικό συμβάντος: 565 (0x0235)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Ανοιχτό αντικείμενο
Διακομιστής αντικειμένου: %1 Τύπος αντικειμένου: %2
Όνομα αντικειμένου: %3 Νέο αναγνωριστικό χειρισμού: %4
Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6} Αναγνωριστικό διεργασίας: %7
Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %8 Πρωτεύων τομέας: %9
Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %10 Όνομα χρήστη υπολ.-πελάτη: %11
Τομέας υπολογιστή-πελάτη: %12 Αναγν. σύνδεσης υπολ.-πελάτη: %13
Προσβάσεις %14 Δικαιώματα %15
Ιδιότητες: %16%17%18%19%20%21%22%23%24%25

Event ID: 565 (0x0235)
Type: Success Audit
Description: Object Open
Object Server: %1 Object Type: %2
Object Name: %3 New Handle ID: %4
Operation ID:{%5,%6} Process ID: %7
Primary User Name: %8 Primary Domain: %9
Primary Logon ID: %10 Client User Name: %11
Client Domain: %12 Client Logon ID: %13
Accesses %14 Privileges %15
Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25)

Αναγνωριστικό συμβάντος: 566 (0x0236)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Λειτουργία αντικειμένου
Τύπος λειτουργίας %1 Τύπος αντικειμένου: %2
Όνομα αντικειμένου: %3 Αναγνωριστικό χειρισμού: %4
Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6} Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %7
Πρωτεύων τομέας: %8 Αναγνωριστικό πρωτεύουσας σύνδεσης: %9
Όνομα χρήστη πελάτη: %10 Τομέας προγράμματος-πελάτη: %11
Αναγν. σύνδεσης προγράμματος-πελάτη: %12 Αιτήσεις πρόσβασης %13

Event ID: 566 (0x0236)
Type: Success Audit
Description: Object Operation
Operation Type %1 Object Type: %2
Object Name: %3 Handle ID: %4
Operation ID:{%5,%6} Primary User Name: %7
Primary Domain: %8 Primary Logon ID: %9
Client User Name: %10 Client Domain: %11
Client Logon ID: %12 Requested Accesses %13

Αναγνωριστικό συμβάντος: 576 (0x0240)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Ειδικά δικαιώματα εκχωρημένα σε νέα σύνδεση:
Όνομα χρήστη: %1 Τομέας: %2
Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3 Αντιστοιχίσεις: %4

Event ID: 576 (0x0240)
Type: Success Audit
Description: Special privileges assigned to new logon:
User Name: %1 Domain: %2
Logon ID: %3 Assigned: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 577 (0x0241)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Κλήση προνομιακής υπηρεσίας
Διακομιστής: %1 Υπηρεσία: %2
Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %3 Πρωτεύων τομέας: %4
Πρωτεύον αναγνωριστικό σύνδεσης: %5 Όνομα χρήστη υπολογιστή πελάτη: %6
Τομέας υπολογιστή πελάτη: %7 Αναγν. σύνδεσης υπολογιστή πελάτη: %8
Δικαιώματα: %9

Event ID: 577 (0x0241)
Type: Success Audit
Description: Privileged Service Called
Server: %1 Service: %2
Primary User Name: %3 Primary Domain: %4
Primary Logon ID: %5 Client User Name: %6
Client Domain: %7 Client Logon ID: %8
Privileges: %9

Αναγνωριστικό συμβάντος: 578 (0x0242)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Λειτουργία προνομιακών αντικειμένων
Διακομιστής αντικειμένων: %1 Δείκτης χειρισμού αντικειμένων: %2
Αναγνωριστικό διεργασίας: %3 Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %4
Πρωτεύων τομέας: %5 Πρωτεύον αναγνωριστικό σύνδεσης: %6
Όνομα χρήστη υπολογιστή πελάτη: %7 Τομέας υπολογιστή πελάτη: %8
Αναγν. σύνδεσης υπολογιστή πελάτη: %9 Δικαιώματα: %10

Event ID: 578 (0x0242)
Type: Success Audit
Description: Privileged object operation
Object Server: %1 Object Handle: %2
Process ID: %3 Primary User Name: %4
Primary Domain: %5 Primary Logon ID: %6
Client User Name: %7 Client Domain: %8
Client Logon ID: %9 Privileges: %10

Αναγνωριστικό συμβάντος: 592 (0x0250)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος (Success Audit)
Περιγραφή: Μια νέα διεργασία έχει δημιουργηθεί
Νέο αναγνωριστικό διεργασίας: %1 Όνομα αρχείου εικόνας: %2
Αναγνωριστικό διεργασίας δημιουργίας: %3 Όνομα χρήστη: %4
Τομέας: %5 Αναγνωριστικό σύνδεσης: %6

Event ID: 592 (0x0250)
Type: Success Audit
Description: A new process has been created
New Process ID: %1 Image File Name: %2
Creator Process ID: %3 User Name: %4
Domain: %5 Logon ID: %6

Αναγνωριστικό συμβάντος: 593 (0x0251)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Μια διαδικασία εξήλθε
Αναγνωριστικό διαδικασίας: %1 Όνομα χρήστη: %2
Τομέας: %3 Αναγνωριστικό σύνδεσης: %4

Event ID: 593 (0x0251)
Type: Success Audit
Description: A process has exited
Process ID: %1 User Name: %2
Domain: %3 Logon ID: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 594 (0x0252)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Έχει δημιουργηθεί ένα διπλότυπο ενός δείκτη χειρισμού σε ένα αντικείμενο
Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού προέλευσης: %1 Αναγνωριστικό διεργασίας προέλευσης: %2
Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού προορισμού: %3 Αναγνωριστικό διεργασίας προορισμού: %4

Event ID: 594 (0x0252)
Type: Success Audit
Description: A handle to an object has been duplicated
Source Handle ID: %1 Source Process ID: %2
Target Handle ID: %3 Target Process ID: %4

Αναγνωριστικό συμβάντος: 595 (0x0253)
Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
Περιγραφή: Αποκτήθηκε έμμεση πρόσβαση σε ένα αντικείμενο
Τύπος αντικειμένου: %1 Όνομα αντικειμένου: %2
Αναγνωριστικό διαδικασίας: %3 Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %4
Πρωτεύων τομέας: %5 Πρωτεύον αναγνωριστικό σύνδεσης: %6
Όνομα χρήστη υπολογιστή πελάτη: %7 Τομέας υπολογιστή πελάτη: %8
Αναγνωριστικό σύνδεσης υπολογιστή πελάτη: %9 Προσβάσεις: %10

Event ID: 595 (0x0253)
Type: Success Audit
Description: Indirect access to an object has been obtained
Object Type: %1 Object Name: %2
Process ID: %3 Primary User Name: %4
Primary Domain: %5 Primary Logon ID: %6
Client User Name: %7 Client Domain: %8
Client Logon ID: %9 Accesses: %10
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 299475 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Μαρ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια