Τρόπος δημιουργίας ενός τόμου ειδώλου σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000 σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός ειδώλου τόμου σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στον Windows 2000 Server, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management) στα Microsoft Windows XP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management), για να δημιουργήσετε έναν τόμο ειδώλου από μη εκχωρημένο χώρο δίσκου σε δυναμικό δίσκο ή για να δημιουργήσετε το είδωλο ενός υπάρχοντα απλού τόμου σε ένα δυναμικό δίσκο.

Ο τόμος ειδώλου, γνωστός και ως τόμος RAID-1, είναι ένας τόμος ανεκτικός σε σφάλματα, που αναπαράγει δεδομένα σε δύο διαφορετικούς φυσικούς δίσκους. Τα είδωλα τόμων υποστηρίζονται σε δυναμικούς δίσκους και παρέχουν πλεονάζοντα δεδομένα, χρησιμοποιώντας δύο ταυτόσημα αντίγραφα (είδωλα) του τόμου.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε είδωλα τόμων σε υπολογιστές που εκτελούν Windows XP Home Edition, Windows XP Professional ή Windows XP 64-Bit Edition. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP Professional, για να δημιουργήσετε είδωλα τόμων σε απομακρυσμένους υπολογιστές που εκτελούν τον Windows 2000 Server, τον Windows 2000 Advanced Server ή τον Windows 2000 Datacenter Server. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Τρόπος δημιουργίας ενός τόμου ειδώλου

Για να δημιουργήσετε έναν τόμο ειδώλου σε απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στον Windows 2000 Server από έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP Professional:

Σύνδεση στον απομακρυσμένο υπολογιστή

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (τοπικού) (Computer Management (Local)) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή (Connect to another computer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Άλλον υπολογιστή (Another Computer), πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε τον υπολογιστή, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αναπτύξτε την επιλογή Αποθήκευση (Storage) (αν δεν είναι ήδη αναπτυγμένη) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).

Δημιουργία ενός τόμου ειδώλου στον απομακρυσμένο υπολογιστή

 1. Στο παράθυρο "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management), κάντε δεξιό κλικ στον μη εκχωρημένο χώρο σε έναν από τους δυναμικούς δίσκους όπου θέλετε να δημιουργήσετε τον τόμο ειδώλου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Νέος τόμος (New Volume).
 2. Στον "Οδηγό δημιουργίας τόμων" (New Volume Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τόμος ειδώλου (Mirrored volume) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στην περιοχή Όλοι οι διαθέσιμοι δυναμικοί δίσκοι (All available dynamic disks), κάντε κλικ στο δίσκο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το είδωλο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Επιβεβαιώστε ότι οι δίσκοι στους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε έναν τόμο ειδώλου αναγράφονται στο πλαίσιο Επιλεγμένοι δυναμικοί δίσκοι (Selected dynamic disks).
 5. Στο πλαίσιο Μέγεθος (Size), καθορίστε την ποσότητα μη εκχωρημένου χώρου στο δίσκο η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον τόμο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Αντιστοιχίστε ένα γράμμα μονάδας δίσκου ή μια διαδρομή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Καθορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλογές που κάνατε είναι σωστές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Ο τόμος ειδώλου δημιουργείται και εμφανίζεται στους κατάλληλους δυναμικούς δίσκους στο παράθυρο "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management).
 9. Κλείστε τη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Τρόπος προσθήκης ειδώλου σε έναν υπάρχοντα απλό τόμο

Για να προσθέσετε ένα είδωλο σε έναν υπάρχοντα απλό τόμο ενός απομακρυσμένου υπολογιστή που βασίζεται στον Windows 2000 Server από έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Professional, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σύνδεση στον απομακρυσμένο υπολογιστή

 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (τοπικού) (Computer Management (Local)) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή (Connect to another computer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Άλλον υπολογιστή (Another computer) και κατόπιν προσθέστε το όνομα του υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε τον υπολογιστή, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές, για να επιστρέψετε στο παράθυρο "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management). Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αναπτύξτε την επιλογή Αποθήκευση (Storage) (αν δεν είναι ήδη αναπτυγμένη) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).

Τρόπος προσθήκης ειδώλου σε έναν υπάρχοντα απλό τόμο στον απομακρυσμένο υπολογιστή

Για να δημιουργήσετε το είδωλο ενός υπάρχοντα απλού τόμου:
 1. Στο παράθυρο "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management), κάντε δεξιό κλικ στον απλό τόμο του οποίου το είδωλο θέλετε να δημιουργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη ειδώλου (Add Mirror).
 2. Κάντε κλικ στο δίσκο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το είδωλο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ειδώλου (Add Mirror).
Ο τόμος ειδώλου δημιουργείται, διαμορφώνεται με το ίδιο σύστημα αρχείων με τον υπάρχοντα τόμο και εμφανίζεται στους κατάλληλους δυναμικούς δίσκους στο παράθυρο "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management) εμφανίζει περιγραφές κατάστασης σε προβολή γραφικών και κάτω από τη στήλη Κατάσταση (Status) της προβολής λίστας, για να σας ενημερώσει για την τρέχουσα κατάσταση του δίσκου ή του τόμου. Χρησιμοποιήστε αυτές τις περιγραφές κατάστασης, για να διευκολυνθείτε στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων δίσκων και τόμων. Ακολουθεί μια μερική λίστα των περιγραφών καταστάσεων δίσκων και τόμων:
 • Με σύνδεση (Online)
  Αυτή είναι η κανονική κατάσταση δίσκου, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίσκο και ο δίσκος λειτουργεί σωστά.
 • Σε καλή κατάσταση (Healthy)
  Αυτή είναι η κανονική κατάσταση τόμου, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στον τόμο και ο τόμος λειτουργεί σωστά.
 • Σε καλή κατάσταση (Με κίνδυνο) (Healthy (At Risk))
  Η πρόσβαση στον τόμο είναι δυνατή, ωστόσο εντοπίζονται υποκείμενα σφάλματα I/O στο δίσκο. Η κατάσταση δίσκου μπορεί να εμφανίζεται ως Στη γραμμή (σφάλματα).

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε δεξιό κλικ στο δίσκο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επανενεργοποίηση δίσκου (Reactivate Disk), για να επαναφέρετε το δίσκο στην κατάσταση Με σύνδεση (Online). Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε επίσης να επαναφέρει τον τόμο σε κατάσταση Σε καλή κατάσταση (Healthy).
 • Σφάλμα πλεονασμού (Failed Redundancy)
  Ένα ή και τα δύο μέλη του τόμου ειδώλου έχει αποτύχει. Ο τόμος δεν είναι πλέον ανεκτικός σε σφάλματα. Η κατάσταση δίσκου μπορεί να εμφανιστεί ως Χωρίς σύνδεση (Offline) ή Δεν υπάρχει (Missing) ή Στη γραμμή (σφάλματα).

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, να επιδιορθώσετε ζητήματα δίσκου, ελεγκτή ή σύνδεσης και να επιβεβαιώσετε ότι ο φυσικός δίσκος είναι ενεργοποιημένος και σωστά τοποθετημένος στον υπολογιστή. Κάντε δεξιό κλικ στο δίσκο που απέτυχε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επανενεργοποίηση δίσκου (Reactivate Disk), για να επαναφέρετε το δίσκο σε κατάσταση Με σύνδεση (Online). Με αυτήν την ενέργεια, θα επανέλθει επίσης ο τόμος σε κατάσταση Σε καλή κατάσταση (Healthy).
Για μια πλήρη λίστα περιγραφών κατάστασης δίσκου και τόμου και διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) (στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management) ή στο παράθυρο "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management), κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help) στο μενού Ενέργεια (Action)).




Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής ενός βασικού δίσκου σε δυναμικό και τον τρόπο επαναφοράς ενός δυναμικού δίσκου σε βασικό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309044 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετατροπή σε βασικό και δυναμικό δίσκο
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308424 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός τόμου RAID-5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309043 Τρόπος δημιουργίας τόμου RAID-5
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300415 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με δυναμικούς δίσκους, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
175761 Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό και σε βασικό δίσκο στα Windows 2000
222189 Περιγραφή ομάδων δίσκων στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) των Windows 2000
254105 Περιορισμοί υλικού δυναμικών δίσκων







Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307880 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια