Τρόπος δημιουργίας και χρήσης μονάδων δίσκου που είναι μονταρισμένες σε σύστημα αρχείων NTFS στα Windows XP και στον Windows Server 2003

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας μονταρισμένης μονάδας δίσκου χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) στα Microsoft Windows XP και στον Microsoft Windows Server 2003.


Μια μονταρισμένη μονάδα δίσκου είναι μια μονάδα δίσκου που έχει αντιστοιχιστεί σε έναν κενό φάκελο σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS. Οι μονταρισμένες μονάδες δίσκων λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλη μονάδα δίσκου αλλά αντιστοιχίζονται σε αυτές διαδρομές μονάδας δίσκου αντί για γράμματα μονάδας δίσκου. Κατά την προβολή μιας μονταρισμένης μονάδας δίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), αυτή η μονάδα δίσκου εμφανίζεται ως εικονίδιο μονάδας δίσκου στη διαδρομή στην οποία έχει μονταριστεί. Επειδή οι μονταρισμένες μονάδες δίσκων δεν υπόκεινται στον περιορισμό των 26 γραμμάτων μονάδας δίσκου για τοπικές μονάδες δίσκων και αντιστοιχισμένες συνδέσεις δικτύου, χρησιμοποιήστε μονταρισμένες μονάδες δίσκων, όταν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες από 26 μονάδες δίσκων στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, αν έχετε μια μονάδα CD-ROM με το γράμμα μονάδας δίσκου E και έναν τόμο NTFS με το γράμμα μονάδας δίσκου F, μοντάρετε τη μονάδα CD-ROM ως F:\CD-ROM. Μπορείτε τότε να αποδεσμεύσετε το γράμμα μονάδας δίσκου E και να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM κατευθείαν, χρησιμοποιώντας τη διαδρομή F:\CD-ROM.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μονταρισμένες μονάδες δίσκων, όταν χρειάζεστε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης σε έναν τόμο. Αν αντιστοιχίσετε έναν φάκελο αυτού του τόμου σε έναν άλλο τόμο με διαθέσιμο χώρο δίσκου (για παράδειγμα, 2 GB), επεκτείνετε το χώρο αποθήκευσης αυτού του τόμου κατά 2 GB. Με τις μονταρισμένες μονάδες δίσκων δεν περιορίζεστε από το μέγεθος του τόμου, στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος.


Οι μονταρισμένες μονάδες δίσκων κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση στα δεδομένα σας και σας δίνουν την ευελιξία να διαχειριστείτε το χώρο αποθήκευσης δεδομένων με βάση το περιβάλλον εργασίας σας και τη χρήση του συστήματος. Αυτά είναι επιπλέον παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονταρισμένες μονάδες δίσκων:
 • Προκειμένου να εξασφαλίσετε πρόσθετο χώρο στο δίσκο για τα προσωρινά αρχεία, μπορείτε να ορίσετε το φάκελο C:\Temp ως μονταρισμένη μονάδα δίσκου.
 • Όταν αρχίζει να μην υπάρχει αρκετός χώρος στη μονάδα δίσκου C, μπορείτε να μετακινήσετε το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) σε μια άλλη μονάδα δίσκου με περισσότερο διαθέσιμο χώρο δίσκου και μετά να τη μοντάρετε ως C:\Τα έγγραφά μου (C:\My Documents).
Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management), για να μοντάρετε μια μονάδα δίσκου σε ένα φάκελο σε έναν τοπικό τόμο. Ο φάκελος στον οποίο μοντάρετε τη μονάδα δίσκου πρέπει να είναι κενός και πρέπει να περιέχεται σε έναν βασικό ή έναν δυναμικό τόμο NTFS.


Eπιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος δημιουργίας μονταρισμένης μονάδας δίσκου

Για να μοντάρετε έναν τόμο:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και κατόπιν πληκτρολογήστε compmgmt.msc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open).
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο διαμέρισμα ή στον τόμο που θέλετε να μοντάρετε και κατόπιν κάνετε κλικ στην εντολή Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μοντάρισμα στον παρακάτω κενό φάκελο NTFS (Mount in the following empty NTFS folder) (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη) και κατόπιν χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Πληκτρολογήστε τη διαδρομή σε έναν κενό φάκελο σε έναν τόμο NTFS και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε τον κενό φάκελο NTFS, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
  • Εάν δεν έχετε ακόμα δημιουργήσει έναν κενό φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φακέλου (New Folder), για να δημιουργήσετε έναν κενό φάκελο σε έναν τόμο NTFS, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK.
 6. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης μονταρισμένης μονάδας δίσκου

Για να καταργήσετε έναν μονταρισμένο τόμο:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και κατόπιν πληκτρολογήστε compmgmt.msc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open).
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο διαμέρισμα ή τον τόμο του οποίου θέλετε να καταργήσετε το μοντάρισμα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
  Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths).
 4. Κάντε κλικ στη διαδρομή της μονταρισμένης μονάδας δίσκου την οποία θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να καταργήσετε τη διαδρομή της μονάδας δίσκου.
 6. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management).
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Όταν επιχειρείτε να μοντάρετε έναν τόμο σε έναν φάκελο ενός τόμου NTFS, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Ο φάκελος που καθορίσατε δεν είναι κενός. Ένας τόμος μπορεί να μονταριστεί μόνο σε έναν κενό φάκελο.

  (The folder you specified is not empty. A volume can be mounted only at an empty folder.)
  Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν ο φάκελος στον οποίο θέλετε να μοντάρετε τον τόμο δεν είναι κενός. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε έναν νέο κενό φάκελο όπου θα μοντάρετε τον τόμο ή διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου και στη συνέχεια μοντάρετε τον τόμο.

 • Όταν επιχειρείτε να μοντάρετε έναν τόμο σε έναν φάκελο ενός τόμου NTFS, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Η διαδρομή βρίσκεται σε ένα σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζει διαδρομές μονάδων δίσκου.

  (The path provided is on a file system that does not support drive paths.)
  Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αν ο τόμος δεν είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων NTFS. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι ο τόμος στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τη μονταρισμένη μονάδα δίσκου είναι τόμος NTFS.
Eπιστροφή στην αρχή

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των αντιστοιχίσεων γράμματος μονάδας δίσκου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307844 Τρόπος αλλαγής των αντιστοιχίσεων γράμματος μονάδας δίσκου στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων βασικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309000 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των βασικών δίσκων στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων δυναμικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308424 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων στα Windows XP

Eπιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307889 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια