ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "το στοιχείο 'Λειτουργία' δεν έχει δηλωθεί" το σφάλμα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα WCF WebHTTP και αποστολή δυναμικές θύρες στο BizTalk Server

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα WCF WebHttp και αποστολή δυναμικές θύρες στο Microsoft BizTalk Server για να επικοινωνείτε με διαφορετικές απολήξεις, BizTalk Server είναι σε αναστολή και διακόπτει την αποστολή μηνυμάτων. Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά διαστήματα με φορτίο:

System.Reflection.TargetInvocationException: Δημιουργήθηκε εξαίρεση από τον προορισμό μιας κλήσης. ---> System.ArgumentException: μη έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων για τη μέθοδο HTTP ή η αντιστοίχιση από λειτουργία μέθοδος HTTP και τη διεύθυνση Url.

Το όνομα παραμέτρου: αντιστοίχιση---> System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException: το στοιχείο 'Λειτουργία' δεν έχει δηλωθεί.

σε Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Config.AdapterConfigValidationHelper. < ValidateHttpMethodUrlMapping > b__1 (αντικείμενο αποστολέα, ValidationEventArgs args)

στο System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.SendValidationEvent (XmlSchemaValidationException e, XmlSeverityType σοβαρότητα)

στο System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.SendValidationEvent (κώδικας συμβολοσειράς, όρισμα συμβολοσειράς)

στο System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.ThrowDeclNotFoundWarningOrError (δυαδική declFound)

στο System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.ValidateElement (localName συμβολοσειρά, συμβολοσειρά namespaceUri, XmlSchemaInfo schemaInfo, xsiType συμβολοσειρά, συμβολοσειρά xsiNil, xsiSchemaLocation συμβολοσειρά, συμβολοσειρά xsiNoNamespaceSchemaLocation)


Σημείωση Με επιτυχία, μπορείτε να συνεχίσετε την παρουσία αναστολή του BizTalk Server.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις παρακάτω αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για το BizTalk Server:

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3079396 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

Σχόλια