Πόροι για συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας στα Windows XP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο αφορά πόρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε προβλήματα τερματισμού λειτουργίας στα Windows XP. Αφού ακολουθήσετε τα βήματα σε κάθε άρθρο μιας ενότητας, δείτε εάν έχει επιλυθεί το ζήτημα, είτε τερματίζοντας τη λειτουργία είτε ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία ή να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, συνεχίστε με την επόμενη ενότητα στη σειρά. Προσπαθήστε να τερματίσετε τη λειτουργία ή να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας στο τέλος κάθε ενότητας.

Επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίες

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, όταν τερματίζετε τη λειτουργία ή επανεκκινείτε τον υπολογιστή

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.

Μέθοδος 1: Ρυθμίστε τις παραμέτρους των Windows, ώστε να μην γίνεται φόρτωση του αρχείου ή της υπηρεσίας που αναφέρεται στο μήνυμα λάθους

Αν στο μήνυμα λάθους αναφέρεται κάποιο αρχείο ή κάποια υπηρεσία, το αρχείο ή η υπηρεσία μπορεί να παρατίθενται σε κάποια από τις καρτέλες του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) (Msconfig.exe). Εάν το αρχείο ή η υπηρεσία υπάρχουν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο δεύτερο άρθρο αυτής της ενότητας για να τα απενεργοποιήσετε. Εάν το αρχείο ή η υπηρεσία δεν υπάρχουν, συνεχίστε με το επόμενο βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του άρθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση ενός αρχείου ή μιας υπηρεσίας μέσω του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310602 Τρόπος απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας ή συσκευής που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ελαττωματικής συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο ή την υπηρεσία που δημιουργεί το ζήτημα, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) για βοήθεια. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με έναν τεχνικό των Υπηρεσιών Υποστήριξης (Support Services), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αν ήταν ο κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) του υπολογιστή σας που εγκατέστησε τα Windows XP, επικοινωνήστε με αυτόν τον κατασκευαστή για βοήθεια σε αυτό το ζήτημα.

Μέθοδος 2: Ελέγξτε αν καταργήθηκε πρόσφατα κάποιο πρόγραμμα από τον υπολογιστή

Αν καταργήσατε πρόσφατα κάποιο πρόγραμμα ή κάποιο στοιχείο των Windows από τον υπολογιστή, διαγράφοντάς το με μη αυτόματο τρόπο, οι σχετικές με αυτό πληροφορίες που υπάρχουν ακόμα στον υπολογιστή ενδέχεται να δημιουργούν αυτό το ζήτημα. Επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα ή το στοιχείο, και είτε χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) είτε ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να το καταργήσετε.

Για να καταργήσετε ένα πρόγραμμα από τον υπολογιστή:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  2. Στη λίστα με τα προγράμματα, κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε να καταργηθεί το πρόγραμμα.
Εάν το πρόγραμμα δεν αναφέρεται στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, για να λάβετε οδηγίες σχετικά με την κατάργησή του.

Επιστροφή στην αρχή

Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται, όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.

Μέθοδος 1: Προσπαθήστε να τερματίσετε τη λειτουργία ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σε Ασφαλή λειτουργία (Safe mode)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Windows XP με χρήση της Ασφαλούς λειτουργίας (Safe mode), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP

310602 Τρόπος απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας ή συσκευής που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows

Σημείωση Εάν μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία ή να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας από ασφαλή λειτουργία, συνεχίστε με την επόμενη ενότητα για να αντιμετωπίσετε πιθανά προβλήματα προγραμμάτων οδήγησης.

Μέθοδος 2: Χρήση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager), για να προσδιοριστεί αν το θέμα σχετίζεται με κάποιο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για την εξέταση και την αλλαγή συσκευών οι παράμετροι των οποίων έχουν ρυθμιστεί μέσω λογισμικού. Λάβετε υπόψη ότι εάν η συσκευή υλικού χρησιμοποιεί ακίδες γεφυρών βραχυκύκλωσης (jumper pin) ή διακόπτες dip, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310126 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

314464 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Μέθοδος 3: Προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας των Windows XP με χρήση της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore), για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση εργασίας. Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) καταγράφει ένα "στιγμιότυπο" των σημαντικών αρχείων συστήματος και ορισμένων αρχείων προγραμμάτων και αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές ως σημεία επαναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα σημεία επαναφοράς, για να επαναφέρετε τα Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support) στο μενού Έναρξη (Start). Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε τις λέξεις επαναφορά συστήματος (system restore) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Μέθοδος 4: Προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας των Windows XP με χρήση της λειτουργίας "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration)

Αν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows, ξεκινήστε πάλι τα Windows χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Τελευταίες γνωστές σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration):
  1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή και όταν ξεκινούν τα Windows, πιέστε το πλήκτρο F8, για να εμφανιστεί το Μενού επιλογών για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options).
  2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το στοιχείο Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Εάν εμφανιστεί ένα μενού εκκίνησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το στοιχείο Microsoft Windows XP και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

    Τα Windows XP ξεκινούν τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες μητρώου που αποθηκεύτηκαν κατά τον τελευταίο τερματισμό λειτουργίας.

Μέθοδος 5: Προσπάθεια επιδιόρθωσης της εγκατάστασης των Windows XP με επιτόπια αναβάθμιση

Μπορείτε να επιδιορθώσετε μια καταστραμμένη εγκατάσταση των Windows, αν εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows από το CD-ROM των Windows XP.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας επιτόπιας αναβάθμισης των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP

Μέθοδος 6: Επιβεβαίωση ότι οι ρυθμίσεις CMOS/BIOS είναι σωστές

Προειδοποίηση Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να ενέχει την τροποποίηση των ρυθμίσεων του CMOS (complementary metal oxide semiconductor) και του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (basic input/output system - BIOS). Εσφαλμένες αλλαγές στο BIOS του υπολογιστή σας είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατή η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από αλλαγές στο BIOS. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του CMOS με δική σας ευθύνη.

Εσφαλμένες ή κατεστραμμένες ρυθμίσεις του CMOS και του BIOS είναι δυνατό να προκαλέσουν ζητήματα εκκίνησης και τερματισμού. Η Microsoft δεν μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες αλλαγής των ρυθμίσεων CMOS και BIOS, επειδή οι ρυθμίσεις αυτές είναι διαφορετικές για κάθε υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σωστές ρυθμίσεις του CMOS και του BIOS για τον υπολογιστή σας καθώς και τον τρόπο ελέγχου και αλλαγής των ρυθμίσεων αυτών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.

Σημείωση Μια κατεστραμμένη ή ανεπαρκώς φορτισμένη εσωτερική μπαταρία μπορεί να καταστρέψει τις ρυθμίσεις του CMOS ή BIOS.

Μέθοδος 7: Επιβεβαίωση ότι δεν έχει καταστραφεί ο σκληρός δίσκος ή το σύστημα αρχείων

Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε το ζήτημα, αν ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD-ROM των Windows XP, φορτώσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) της Microsoft και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Chkdsk.

Σημαντικό Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιούν την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) μόνο έμπειροι χρήστες ή διαχειριστές. Πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή, για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου και επιδιόρθωσης ενός κατεστραμμένου σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας το Chkdsk, ανατρέξτε στις ενότητες "Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)" και "Τρόπος χρήσης της γραμμής εντολών της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)" του ακόλουθου άρθρου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP

Σημείωση Εάν η εντολή Chkdsk αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον σκληρό δίσκο, μπορεί να υπάρχει βλάβη του υλικού. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και τυχόν ρυθμίσεις για γέφυρες βραχυκύκλωσης (jumper) στη μονάδα δίσκου. Επικοινωνήστε είτε με κάποιον τεχνικό για επισκευές υπολογιστών είτε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για περισσότερη βοήθεια.

Εάν η εντολή chkdsk αναφέρει ότι δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση όλων των ζητημάτων του σκληρού δίσκου, το σύστημα των αρχείων σας ή η κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR) μπορεί να έχουν καταστραφεί ή να μην είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση σε αυτά. Εξερευνήστε τις κατάλληλες εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), όπως fixmbr και fixboot, επικοινωνήστε με μια υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων ή δημιουργήστε διαμερίσματα και διαμορφώστε πάλι τον σκληρό σας δίσκο.

Σημείωση Εάν δημιουργήσετε διαμερίσματα και διαμορφώσετε πάλι τον σκληρό σας δίσκο, θα χάσετε όλες τις πληροφορίες στο δίσκο.

Σημαντικό Για περισσότερη βοήθεια σε αυτό το θέμα, επικοινωνήστε είτε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή είτε με κάποιον τεχνικό των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services).

Η Microsoft συνιστά να επικοινωνείτε μόνο με αναγνωρισμένο προσωπικό για την επιδιόρθωση του υπολογιστή σας. Οι επιδιορθώσεις υπολογιστών που εκτελούνται από μη αναγνωρισμένο προσωπικό μπορούν να ακυρώσουν την εγγύηση του υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Γίνεται μη αναμενόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή ή γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μη αναμενόμενες επανεκκινήσεις στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320299 Μη αναμενόμενη επανεκκίνηση των Windows XP ή επανεκκίνηση κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή

Επιστροφή στην αρχή

Προτεινόμενα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)

317673 Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση επιλεκτικής αναμονής του ποντικιού USB

315664 Η λειτουργία του υπολογιστή δεν τερματίζεται κανονικά αν είναι ενεργοποιημένη η επιλεκτική αναμονή

314101 Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας ή εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Αυτή η συσκευή δεν είναι δυνατό να βρει αρκετούς ελεύθερους πόρους"

313290 Ο υπολογιστής ίσως δεν τερματίζεται ύστερα από αναβάθμιση σε Windows XP

311787 Ο υπολογιστής σας ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας, όταν χρησιμοποιείτε μόνο το πρωτόκολλο 802.1x για έλεγχο ταυτότητας

311806 Τα Windows XP κάνουν επανεκκίνηση κατά την προσπάθεια τερματισμού της λειτουργίας του υπολογιστή

310117 Ο υπολογιστής απενεργοποιείται κατά τον τερματισμό των Windows

307274 Τα Windows XP δεν ανταποκρίνονται ("κολλάνε") κατά τη διαδικασία τερματισμού των Windows

305788 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αύξηση του χρόνου τερματισμού των Windows XP ώστε οι διεργασίες να κλείνουν σωστά

306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP

310126 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

314464 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος χρήσης της τοποθεσίας Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) στο Web για την ανεύρεση λύσης

Εάν το ζήτημα δεν επιλύεται με τα βήματα αυτού του άρθρου ή με τη χρήση των πληροφοριών στα προτεινόμενα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base), μπορείτε να ανατρέξετε στην τοποθεσία των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) στο Web, για την ανεύρεση λύσης στο ζήτημά σας. Η τοποθεσία των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) στο Web παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308029 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια