Τρόπος χρήσης της εντολής AT για τον προγραμματισμό εργασιών

Περίληψη

Στα Windows 2000, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να προγραμματίζετε εργασίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή at για να προγραμματίζετε εργασίες με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή at για να δημιουργήσετε και να ακυρώσετε προγραμματισμένες εργασίες.


Επισκόπηση της εντολής ΑΤ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή at για να προγραμματίσετε μια εντολή, μια δέσμη ενεργειών ή ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να εκτελείται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή αυτή για να προβάλετε τις υπάρχουσες προγραμματισμένες εργασίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή at, πρέπει να είναι σε λειτουργία η υπηρεσία "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler) και να έχετε συνδεθεί ως μέλος της τοπικής ομάδας διαχειριστών (Administrators). Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή at για τη δημιουργία εργασιών, πρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους των εργασιών έτσι ώστε να εκτελούνται στον ίδιο λογαριασμό χρήστη.

Η εντολή at χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη:
at \\όνομα_υπολογιστή ώρα /interactive | /every:ημερομηνία (date),... /next:ημερομηνία (date),... εντολή
at \\όνομα_υπολογιστή αναγνωριστικό /delete | /delete/yes
Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιείτε με την εντολή at:
 • \\όνομα_υπολογιστή: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, οι προγραμματισμένες εργασίες θα εκτελεστούν στον τοπικό υπολογιστή.
 • ώρα (time): Με την παράμετρο αυτή καθορίζετε την ώρα εκτέλεσης της εργασίας. Η ώρα καθορίζεται με τη μορφήώρες:λεπτά με βάση το 24-ωρο σύστημα. Για παράδειγμα, η ώρα 0:00 σημαίνει μεσάνυχτα και η ώρα 20:30 σημαίνει 8:30 μ.μ.
 • /interactive: Με την παράμετρο αυτή επιτρέπετε την αλληλεπίδραση της εργασίας με την επιφάνεια εργασίας του χρήστη που είναι συνδεδεμένος την ώρα που εκτελείται η εργασία.
 • /every:ημερομηνία (date),...: Με αυτήν την παράμετρο προγραμματίζετε την εκτέλεση της εργασία για την καθορισμένη ημέρα (ή ημέρες) της εβδομάδας ή του μήνα, για παράδειγμα, κάθε Παρασκευή ή την όγδοη μέρα κάθε μήνα. Καθορίστε την παράμετροημερομηνία (date) ως μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας (χρησιμοποιήστε τις εξής συντομογραφίες: M,T,W,Th,F,S,Su) ή ως μία ή περισσότερες ημέρες του μήνα (με αριθμούς από το 1 έως το 31). Χρησιμοποιείτε πάντα κόμματα για να διαχωρίζετε πολλαπλές καταχωρήσεις ημερομηνίας. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, η προγραμματισμένη εργασία εκτελείται την τρέχουσα ημέρα.
 • /next:ημερομηνία (date),: Με αυτήν την παράμετρο η προγραμματισμένη εργασία θα εκτελεστεί την αμέσως επόμενη εμφάνιση της ημέρας που καθορίζετε (π.χ., την επόμενη Δευτέρα). Καθορίστε την παράμετροημερομηνία (date)ως μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας (χρησιμοποιήστε τις εξής συντομογραφίες: M,T,W,Th,F,S,Su) ή ως μία ή περισσότερες ημέρες του μήνα (με αριθμούς από το 1 έως το 31). Χρησιμοποιείτε πάντα κόμματα για να διαχωρίζετε πολλαπλές καταχωρήσεις ημερομηνίας. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, η προγραμματισμένη εργασία εκτελείται την τρέχουσα ημέρα.
 • εντολή: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε την εντολή των Windows 2000, το πρόγραμμα (αρχείο .exe ή .com) ή το πρόγραμμα δέσμης (αρχείο .bat ή .cmd) που θέλετε να εκτελεστεί. Εάν η εντολή απαιτεί μια διαδρομή ως όρισμα, χρησιμοποιήστε το όνομα απόλυτης διαδρομής (ολόκληρη τη διαδρομή ξεκινώντας από το γράμμα της μονάδας δίσκου). Εάν η εντολή βρίσκεται σε απομακρυσμένο υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το όνομα διαδρομής σύμφωνα τη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (Uniform Naming Convention - UNC) (\\ServerName\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου). Εάν η εντολή δεν είναι εκτελέσιμο αρχείο (.exe), πρέπει πριν από την εντολή να προσθέσετε cmd /c, για παράδειγμα, cmd /c copy C:\*.* C:\temp.
 • αναγνωριστικό:: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε τον αναγνωριστικό αριθμό που αντιστοιχίζεται σε μια προγραμματισμένη εργασία.
 • /delete: Με αυτήν την παράμετρο ακυρώνετε μια προγραμματισμένη εργασία. Εάν παραλείψετε την παράμετρο αναγνωριστικό, όλες οι προγραμματισμένες εργασίες στον υπολογιστή θα ακυρωθούν.
 • /yes: Με αυτήν την παράμετρο επιβάλλετε την απάντηση "ναι" σε όλα τα ερωτήματα που υποβάλλονται από το σύστημα όταν ακυρώνετε προγραμματισμένες εργασίες. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ακύρωση κάθε εργασίας.
Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή at, η προγραμματισμένη εργασία εκτελείται χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις του λογαριασμού συστήματος.

Τρόπος δημιουργίας προγραμματισμένης εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στην γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανιστεί μια λίστα με τις τρέχουσες υπηρεσίες που εκτελούνται:
  net start
  Εάν το Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler) δεν εμφανίζεται στη λίστα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή (χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους που είναι κατάλληλες για την κατάστασή σας), και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  at \\όνομα_υπολογιστή ώρα /interactive | /every:ημερομηνία (date),... /next:ημερομηνία (date),... εντολή

Παραδείγματα

 • Για να αντιγραφούν όλα τα αρχεία από το φάκελο Documents στο φάκελο MyDocs τα μεσάνυχτα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  at 00:00 cmd /c copy C:\Documents\*.* C:\MyDocs
 • Για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας του διακομιστή Products κάθε μέρα στις 11:00 μ.μ., δημιουργήστε ένα αρχείο δέσμης που να περιέχει τις εντολές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (π.χ., Backup.bat), πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να προγραμματίσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας:
  at \\products 23:00 /every:M,T,W,Th,F backup
 • Για να προγραμματίσετε την εκτέλεση της εντολής net share στο διακομιστή Sales στις 6:00 π.μ. και να ανακατευθύνετε τον κατάλογο στο αρχείο Sales.txt που βρίσκεται στον κοινόχρηστο φάκελο Reports του διακομιστή Corp, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  at \\sales 06:00 cmd /c "net share reports=d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"

Τρόπος ακύρωσης προγραμματισμένης εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στην γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανιστεί μια λίστα με τις τρέχουσες υπηρεσίες που εκτελούνται:
  net start
  Εάν το Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler) δεν εμφανίζεται στη λίστα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή (χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους που είναι κατάλληλες για την κατάστασή σας), και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  at \\όνομα_υπολογιστή αναγνωριστικό /delete | /delete/yes

Παραδείγματα

 • Για να ακυρώσετε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε at /delete, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Για να ακυρώσετε την εργασία με αναγνωριστικό (ID) 8 σε έναν υπολογιστή με το όνομα "MyServer," πληκτρολογήστε at \\MyServer 8 /delete και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Τρόπος προβολής προγραμματισμένων εργασιών

Για να προβάλετε τις εργασίες που δημιουργήσατε με την εντολή at ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στην γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανιστεί μια λίστα με τις τρέχουσες υπηρεσίες που εκτελούνται:
  net start
  Εάν το Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler) δεν εμφανίζεται στη λίστα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. Στη γραμμή εντολών, κάντε ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Για να προβάλετε μια λίστα με τις εργασίες που προγραμματίσατε με την εντολή at, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   at \\όνομα_υπολογιστή (computername)
   -ή-

  • Για να προβάλετε μια συγκεκριμένη προγραμματισμένη εργασία, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   at \\όνομα_υπολογιστή αναγνωριστικό

Παραδείγματα

 • Για να προβάλετε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε at, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Για να προβάλετε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες σε έναν υπολογιστή με το όνομα "Support", πληκτρολογήστε at \\support και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Για να προβάλετε την εργασία με το αναγνωριστικό (ID) 18 στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε at 18 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Όταν πληκτρολογείτε at
  \\όνομα_υπολογιστή
  για να προβάλετε μια λίστα με τις προγραμματισμένες εργασίες, ορισμένες (ή όλες) οι προγραμματισμένες εργασίες που δημιουργήσατε με την εντολή at δεν εμφανίζονται στη λίστα.

  Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να προκύψει αν τροποποιήσατε τις εργασίες στο φάκελο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) μετά τη χρήση της εντολής at για τον προγραμματισμό των εργασιών. Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή at για τον προγραμματισμό μιας εργασίας, η εργασία εμφανίζεται στο φάκελο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Μπορείτε να προβάλετε ή να τροποποιήσετε την εργασία. Ωστόσο, εάν τροποποιήσετε την εργασία, δεν θα είναι δυνατό να προβάλετε την εργασία με τη χρήση της εντολής at.

  Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, προβάλετε ή τροποποιήστε την εργασία στο φάκελο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συμπεριφορά, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  220149 Δεν είναι δυνατή η προβολή εργασιών AT με το εργαλείο "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler)
 • Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή at για τον προγραμματισμό μιας εργασίας, η εργασία δεν εκτελείται την καθορισμένη ώρα ή ημερομηνία.

  Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί αν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Η σύνταξη της εντολής είναι εσφαλμένη.

   Αφού προγραμματίσετε μια εργασία, πληκτρολογήστε at
   \\όνομα_υπολογιστή
   για να βεβαιωθείτε ότι η σύνταξη είναι σωστή. Εάν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην περιοχή Γραμμή εντολών (Command line) είναι εσφαλμένες, ακυρώστε την εργασία και δημιουργήστε την ξανά.


   -ή-
  • Προγραμματίσατε την εκτέλεση μιας εντολής που δεν είναι αρχείο .exe.

   Η εντολή at δεν φορτώνει αυτόματα το πρόγραμμα cmd (μεταγλωττιστής εντολών), πριν από την εκτέλεση των εντολών. Εάν δεν εκτελείτε ένα αρχείο .exe, πρέπει να φορτώσετε το Cmd.exe στην αρχή της εντολής, π.χ., at cmd /c dir > c:\test.txt.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων της εντολής AT, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
142040 Αντιμετώπιση προβλημάτων της εντολής AT χρησιμοποιώντας το διακόπτη /k
121562 Οι εφαρμογές που ξεκινούν με την εντολή AT δεν είναι αλληλεπιδραστικέςΑναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εντολής AT στα Windows 2000, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) των Windows 2000. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Βοήθεια (Help), έπειτα στην καρτέλα Ευρετήριο (Index) και τέλος πληκτρολογήστε εντολή at (at command).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με την εντολή AT στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
103650 Οι συνδέσεις δικτύου που πραγματοποιούνται με την εντολή AT είναι μόνιμες
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 313565 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια