Ο σκοπός του αρχείου Boot.ini στα Windows XP

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 99743 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το σκοπό και τα συνήθη περιεχόμενα του αρχείου Boot.ini.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows (ιδιαίτερα το Ntldr) χρησιμοποιούν το αρχείο Boot.ini για να προσδιορίσουν τις επιλογές του λειτουργικού συστήματος που θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Από προεπιλογή, το αρχείο Boot.ini επισημαίνεται ως αρχείο συστήματος μόνο για ανάγνωση και κανονικά δεν απαιτεί καμία τροποποίηση με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Σύστημα" (System) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια, στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
Συνήθως το αρχείο Boot.ini περιέχει τα εξής δεδομένα:
[boot loader]
timeout=30
default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems]
scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει τη σημασία των δεδομένων στο αρχείο Boot.ini:
 • "timeout": καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα περιμένουν τα Windows πριν να επιλέξουν το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα προεπιλογής
 • "default": καθορίζει το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα.
 • "scsi(0)": σημαίνει ότι ο πρωτεύων ελεγκτής (συνήθως είναι και ο μοναδικός ελεγκτής) είναι υπεύθυνος για τη συσκευή. Εάν υπάρχουν δύο ελεγκτές SCSI και ο δίσκος σχετίζεται με το δεύτερο, ο ελεγκτής ονομάζεται "scsi(1)".

  Εάν το σύστημα χρησιμοποιεί μονάδες δίσκου IDE, βελτιωμένου IDE (EIDE), ή ESDI (Enhanced Small Device Interface), ή εάν το σύστημα χρησιμοποιεί προσαρμογέα SCSI που δεν έχει ενσωματωμένο BIOS, αντικαταστήστε το "scsi" με το "multi".
 • "disk(0)": αναφέρεται στη λογική μονάδα (LUN) του SCSI που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή μπορεί να είναι ένας ξεχωριστός δίσκος, αλλά η πλειοψηφία των ρυθμίσεων SCSI έχουν μία μόνο LUN για κάθε αναγνωριστικό SCSI.
 • "rdisk(0)": αναφέρεται στον φυσικό δίσκο 1
 • "partition(1)": σε αυτό το παράδειγμα είναι το μοναδικό διαμέρισμα στην πρώτη μονάδα δίσκου του υπολογιστή. Εάν υπάρχουν δύο διαμερίσματα, C και D, το διαμέρισμα C είναι το partition(1) και το διαμέρισμα D είναι το partition(2).
 • Μια παράμετρος πολλαπλών εκκινήσεων, εάν υπάρχει, ζητά τον έλεγχο του φακέλου Winnt για εκκίνηση από έναν καθορισμένο δίσκο και διαμέρισμα του ελεγκτή SCSI.
 • "/NODEBUG": προσδιορίζει ότι καμία πληροφορία εντοπισμού σφαλμάτων δεν παρακολουθείται. Οι πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων είναι χρήσιμες μόνο για τους προγραμματιστές.
 • Μπορείτε να προσθέσετε την επιλογή /SOS για να εμφανίζονται τα ονόματα των προγραμμάτων οδήγησης κατά τη φόρτωσή τους. Από προεπιλογή, η οθόνη φόρτωσης λειτουργικού συστήματος εμφανίζει μόνο τελείες που δείχνουν ότι η λειτουργία είναι σε εξέλιξη.
 • "Previous Operating System on C:\": δηλώνει ότι το "προηγούμενο λειτουργικό σύστημα" είναι το MS-DOS, επειδή το "C:\" είναι μια διαδρομή του MS-DOS.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314081 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια