Τρόπος χρήσης του αρχείου Dumpchk.exe για τον έλεγχο ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows NT και τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο156280 .

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει το αρχείο Dumpchk.exe, το οποίο είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε ότι ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης έχει δημιουργηθεί σωστά. Το Dumpchk δεν απαιτεί πρόσβαση σε σύμβολα.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Dumpchk βρίσκεται στο CD-ROM των Windows XP. Εγκαταστήστε τα εργαλεία υποστήριξης εκτελώντας το αρχείο Setup.exe από το φάκελο Support\Tools που βρίσκεται στο CD-ROM. Από προεπιλογή, το αρχείο Dumpchk.exe είναι εγκατεστημένο στο φάκελο Program Files\Support Tools.

Το Dumpchk έχει τις ακόλουθες επιλογές γραμμής εντολών:

DUMPCHK [επιλογές] <CrashDumpFile>

-? Εμφανίζει τη σύνταξη της γραμμής εντολών.

-p Εκτυπώνει μόνο την κεφαλίδα (χωρίς επικύρωση).

-v Καθορίζει την κατάσταση λειτουργίας εμφάνισης λεπτομερειών.

-q Πραγματοποιεί γρήγορο έλεγχο. Δεν είναι διαθέσιμη στα Windows XP.
Πρόσθετες επιλογές είναι διαθέσιμες στην έκδοση του Dumpchk.exe για τα Windows XP:

-c Πραγματοποιεί επικύρωση ένδειξης σφαλμάτων.

-x Πραγματοποιεί επιπλέον επικύρωση αρχείων. Διαρκεί μερικά λεπτά.

-e Πραγματοποιεί εξέταση ένδειξης σφαλμάτων.

-y <Διαδρομή> Ορίζει τη διαδρομή αναζήτησης συμβόλου για εξέταση ένδειξης σφαλμάτων.
Εάν η διαδρομή αναζήτησης συμβόλου είναι κενή, το CD-ROM
χρησιμοποιείται για σύμβολα.

-b <Διαδρομή> Ορίζει τη διαδρομή αναζήτησης εικόνας για εξέταση ένδειξης σφαλμάτων.
Εάν η διαδρομή αναζήτησης συμβόλου είναι κενή, το %SystemRoot%\System32
χρησιμοποιείται για σύμβολα.

-k <Αρχείο> Ορίζει το όνομα του πυρήνα σε αρχείο.

-h <Αρχείο> Ορίζει το όνομα του HAL σε αρχείο.
Το Dumpchk εμφανίζει ορισμένες βασικές πληροφορίες από το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης και στη συνέχεια επαληθεύει όλες τις εικονικές και φυσικές διευθύνσεις στο αρχείο. Εάν εντοπιστούν σφάλματα στο αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης, το Dumpchk τα εξάγει. Ακολουθεί παράδειγμα του αποτελέσματος της εντολής Dumpchk:

Filename . . . . . . .Memory.dmp
Signature. . . . . . .PAGE
ValidDump. . . . . . .DUMP
MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
DirectoryTableBase . .0x00030000
PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
PsLoadedModuleList . .0x801463d0
PsActiveProcessHead. .0x801462c8
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000

ExceptionCode. . . . .0x80000003
ExceptionFlags . . . .0x00000001
ExceptionAddress . . .0x80146e1c

NumberOfRuns . . . . .0x3
NumberOfPages. . . . .0x1f5e
Run #1
BasePage . . . . . .0x1
PageCount. . . . . .0x9e
Run #2
BasePage . . . . . .0x100
PageCount. . . . . .0xec0
Run #3
BasePage . . . . . .0x1000
PageCount. . . . . .0x1000


**************
**************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
**************

**************
**************--> Performing a complete check (^C to end)
**************
**************
**************--> Validating all physical addresses
**************
**************
**************--> Validating all virtual addresses
**************
**************
**************--> This dump file is good!
**************
Εάν υπάρξει σφάλμα σε οποιοδήποτε τμήμα του αποτελέσματος, το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων είναι κατεστραμμένο και η ανάλυση δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Σε αυτό το παράδειγμα, η πιο σημαντική πληροφορία (από την πλευρά του εντοπισμού σφαλμάτων) είναι το ακόλουθο τμήμα του αποτελέσματος του Dumpchk:

MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πληροφορία αυτή για να καθορίσετε ποιο σφάλμα διακοπής (Stop) του πυρήνα προέκυψε και, έως ένα σημείο, ποια έκδοση των Windows ήταν σε χρήση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315271 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια