Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο ή φάκελο σε έναν τόμο συστήματος αρχείων NTFS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο αυτό περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να μην είστε σε θέση να διαγράψετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο σε τόμο συστήματος αρχείων NTFS, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση Εσωτερικά, το NTFS αντιμετωπίζει τους φακέλους ως ειδικό τύπο αρχείου. Κατά συνέπεια, η λέξη "αρχείο" σε αυτό το άρθρο υποδεικνύει είτε αρχείο είτε φάκελο.

Αιτία 1: Το αρχείο χρησιμοποιεί λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL)

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διαγραφή ενός αρχείου, εάν το αρχείο χρησιμοποιεί λίστα ελέγχου πρόσβασης (Access Control List - ACL). Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε τα δικαιώματα που αφορούν το αρχείο. Ίσως χρειαστεί να αναλάβετε την κατοχή των αρχείων, για να είστε σε θέση να αλλάξετε τα δικαιώματα.

Οι διαχειριστές έχουν πλήρη δυνατότητα να αναλάβουν την κατοχή οποιουδήποτε αρχείου, ακόμη και αν δεν τους έχει εκχωρηθεί ρητά δικαίωμα σε αυτό το αρχείο. Οι κάτοχοι αρχείων έχουν πλήρη δυνατότητα τροποποίησης των δικαιωμάτων αρχείων, ακόμη και αν δεν τους έχει εκχωρηθεί ρητά δικαίωμα στο αρχείο. Κατά συνέπεια, ίσως χρειαστεί να αναλάβετε την κατοχή ενός αρχείου, να εκχωρήσετε στον εαυτό σας δικαιώματα διαγραφής του αρχείου και, στη συνέχεια, να διαγράψετε το αρχείο.

Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων εργαλείων ασφαλείας για την εμφάνιση ή την τροποποίηση δικαιωμάτων, επειδή το αρχείο χρησιμοποιεί μη κανονική λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL)

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε ένα άλλο εργαλείο (για παράδειγμα, ένα μεταγενέστερο build του Cacls.exe).

Οι καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (Access Control Entries - ACE) σε μια λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL) έχουν μια ορισμένη προτιμώμενη ακολουθία ανάλογα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, οι καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (ACE) που αρνούνται την πρόσβαση συνήθως προηγούνται των καταχωρήσεων ελέγχου πρόσβασης που παραχωρούν πρόσβαση. Εντούτοις, τίποτα δεν εμποδίζει ένα πρόγραμμα από το να καταγράψει μια λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL) που διαθέτει καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (ACE) με οποιαδήποτε αυθαίρετη ακολουθία. Σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις των Microsoft Windows, προέκυπταν διάφορα ζητήματα όταν τα Windows προσπαθούσαν να διαβάσουν αυτές τις "μη κανονικές" λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL). Ορισμένες φορές, δεν είναι δυνατό να τροποποιήσετε σωστά αυτές τις λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας ασφαλείας γραφικών του Microsoft Windows Explorer. Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε σε νεότερες εκδόσεις των Windows. Εάν προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα, χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Cacls.exe. Ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η επεξεργασία μιας λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) απευθείας, μπορείτε να γράψετε μια νέα λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL) που να σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο.

Αιτία 2: Το αρχείο χρησιμοποιείται

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να διαγράψετε ένα αρχείο όταν το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, καθορίστε τη διαδικασία που έχει τον ανοικτό δείκτη χειρισμού και, στη συνέχεια, κλείστε αυτήν τη διαδικασία.

Ανάλογα με τον τρόπο ανοίγματος του αρχείου (για παράδειγμα, εάν είναι ανοιχτό για αποκλειστική πρόσβαση αντί για κοινόχρηστη πρόσβαση), ενδέχεται να μην είστε σε θέση να διαγράψετε ένα αρχείο που βρίσκεται σε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε μια ποικιλία εργαλείων, τα οποία θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε τις διαδικασίες που έχουν ανοικτούς δείκτες χειρισμού σε αρχεία όποτε το θελήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε τις διαδικασίες που έχουν ανοικτούς δείκτες χειρισμού σε αρχεία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
242131 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εμφάνιση λίστας διαδικασιών που έχουν ανοιχτά αρχεία

172710 Τρόπος χρήσης του εργαλείου OH στο Resource Kit των Windows NT 4.0

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται, όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να ποικίλουν. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε ένα αρχείο, αλλά το αρχείο δεν διαγράφεται μέχρις ότου η διαδικασία που έχει ανοιχτό το αρχείο αποδεσμεύσει το αρχείο. Επιπλέον, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια (Security) για ένα αρχείο του οποίου εκκρεμεί η διαγραφή. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, καθορίστε τη διαδικασία που έχει τον ανοιχτό δείκτη χειρισμού και, στη συνέχεια, κλείστε αυτήν τη διαδικασία.

Αιτία 3: Η καταστροφή ενός συστήματος αρχείων εμποδίζει την πρόσβαση στο αρχείο

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να διαγράψετε το αρχείο, εάν έχει καταστραφεί το σύστημα αρχείων. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk στον τόμο του δίσκου για να διορθώσετε τυχόν σφάλματα.

Τυχόν κατεστραμμένοι τομείς στο δίσκο, άλλο ελαττωματικό υλικό ή σφάλματα του λογισμικού μπορούν να καταστρέψουν το σύστημα αρχείων και να προκαλέσουν ζητήματα στα αρχεία. Οι κανονικές λειτουργίες ενδέχεται να αποτύχουν με διάφορους τρόπους. Όταν το σύστημα αρχείων εντοπίζει κάποιο σφάλμα, καταγράφει ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων και λαμβάνετε, συνήθως, ένα μήνυμα που σας ζητά να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk. Ανάλογα με τη φύση του σφάλματος, το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk ενδέχεται να είναι ή να μην είναι σε θέση να ανακτήσει τα δεδομένα του αρχείου. Ωστόσο, το Chkdsk επαναφέρει το σύστημα αρχείων σε μια εσωτερικά σταθερή κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Chkdsk, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
176646 Μήνυμα λάθους: Το αρχείο ή ο κατάλογος είναι κατεστραμμένα... (The File or Directory Is Corrupt...)

187941 Επεξήγηση σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα CHKDSK και τους νέους διακόπτες /C και /I

Αιτία 4: Υπάρχουν αρχεία σε διαδρομές που υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες (MAX_PATH)

Ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αρχείο, εάν έχει προκύψει κάποιο θέμα με τη διαδρομή αρχείου.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1: Χρησιμοποιήστε ένα όνομα 8.3 που δημιουργείται αυτόματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το όνομα 8.3 που δημιουργείται αυτόματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο. Αυτή η αντιμετώπιση ενδέχεται να αποτελεί την ευκολότερη λύση, εάν η διαδρομή είναι μεγάλη επειδή τα ονόματα των φακέλων είναι υπερβολικά μεγάλα. Εάν η διαδρομή 8.3 είναι επίσης υπερβολικά μεγάλη ή εάν τα ονόματα 8.3 του τόμου είναι απενεργοποιημένα, μεταβείτε στην προτεινόμενη αντιμετώπιση 2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των ονομάτων αρχείων 8.3 σε τόμους NTFS, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
121007 Τρόπος απενεργοποίησης της δημιουργίας ονομάτων 8.3 σε διαμερίσματα NTFS

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 2: Μετονομάστε ή μετακινήστε ένα φάκελο σε μεγάλη διαδρομή

Μετονομάστε το φάκελο ώστε να μην υπάρχουν πλέον αρχεία προορισμού σε διαδρομές που υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες (MAX_PATH). Εάν το κάνετε αυτό, ξεκινήστε από το ριζικό φάκελο (ή οποιοδήποτε άλλο εύχρηστο χώρο) και, στη συνέχεια, μετονομάστε τους φακέλους ώστε να έχουν συντομότερα ονόματα. Εάν αυτό το βήμα δεν επιλύσει το ζήτημα (για παράδειγμα, εάν η διαδρομή προς ένα αρχείο περιέχει περισσότερους από 128 φακέλους), μεταβείτε στην προτεινόμενη αντιμετώπιση 4.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 3: Αντιστοιχίστε μια μονάδα δίσκου σε ένα φάκελο στη δομή της διαδρομής

Αντιστοιχίστε μια μονάδα δίσκου σε ένα φάκελο στη δομή της διαδρομής του αρχείου ή φακέλου προορισμού. Αυτή η μέθοδος μικραίνει την εικονική διαδρομή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια διαδρομή με την ακόλουθη δομή:
\\Όνομα_διακομιστή\Όνομα_υποφακέλου_1\Όνομα_υποφακέλου_2\Όνομα_υποφακέλου_3\Όνομα_υποφακέλου_4\...
Σε αυτήν τη διαδρομή, ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες. Για να μικρύνετε το μήκος αυτής της διαδρομής στους 73 χαρακτήρες, αντιστοιχίστε μια μονάδα δίσκου στο Όνομα_υποφακέλου_4.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 4: Χρησιμοποιήστε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου του οποίου η διαδρομή είναι ίδια με τη διαδρομή του φακέλου

Εάν η προτεινόμενη αντιμετώπιση 1, 2 ή 3 δεν σας εξυπηρετεί ή δεν επιλύει το ζήτημα, δημιουργήστε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου που να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή στη δομή φακέλων και, στη συνέχεια, μετονομάστε τους φακέλους αποκτώντας πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 5: Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο που να επιτρέπει τη διέλευση μέσα από μακρές διαδρομές

Πολλά προγράμματα των Windows αναμένουν το μέγιστο μήκος διαδρομής να περιέχει λιγότερους από 255 χαρακτήρες. Συνεπώς, τα προγράμματα αυτά εκχωρούν επαρκή εσωτερική αποθήκευση μόνο για τη διευθέτηση αυτών των τυπικών διαδρομών. Το NTFS δεν έχει αυτόν τον περιορισμό και είναι σε θέση να διευθετήσει πολύ μεγαλύτερες διαδρομές.

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εάν δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο στοιχείο σε κάποιο σημείο της δομής φακέλου που έχει ήδη αρκετά μεγάλη διαδρομή και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια μεγάλη δομή κάτω από αυτό το σημείο χρησιμοποιώντας το κοινόχρηστο στοιχείο. Μερικά εργαλεία που λειτουργούν τοπικά στη δομή φακέλου ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν διέλευση μέσα από ολόκληρη τη δομή ξεκινώντας από τη ρίζα. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία με ειδικό τρόπο, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν διέλευση μέσα από το κοινόχρηστο στοιχείο. (Το εγχειρίδιο του API της CreateFile περιγράφει μια μέθοδο διέλευσης μέσα από ολόκληρη τη δομή σε αυτήν την περίπτωση.)

Συνήθως μπορείτε να διαχειριστείτε αρχεία, χρησιμοποιώντας το λογισμικό που τα δημιουργεί. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα που μπορεί να δημιουργήσει αρχεία με διαδρομή που ξεπερνά τους 255 χαρακτήρες (MAX_PATH), μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πρόγραμμα για να διαγράψετε ή να διαχειριστείτε τα αρχεία. Μπορείτε συνήθως να διαγράψετε αρχεία τα οποία δημιουργούνται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο, χρησιμοποιώντας το ίδιο κοινόχρηστο στοιχείο.

Αιτία 5: Το όνομα αρχείου περιλαμβάνει ένα δεσμευμένο όνομα στο πεδίο ονόματος Win32

Εάν το όνομα αρχείου περιλαμβάνει ένα δεσμευμένο όνομα (για παράδειγμα, "lpt1") στο πεδίο ονόματος Win32, ενδέχεται να μην μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα που δεν είναι Win32 για να μετονομάσετε το αρχείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο POSIX ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που χρησιμοποιεί την κατάλληλη εσωτερική σύνταξη, για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο.

Επιπλέον, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες ενσωματωμένες εντολές για να παρακάμψετε τους συνήθεις ελέγχους δεσμευμένου ονόματος του Win32, εάν χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη σύνταξη για να καθορίσετε τη διαδρομή του αρχείου. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή Del στα Windows XP, μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο με το όνομα lpt1, εάν καθορίσετε την πλήρη διαδρομή του αρχείου χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ειδική σύνταξη:
del \\?\c:\διαδρομή_προς_αρχείο\lpt1
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή αρχείων με δεσμευμένα ονόματα στα Windows NT και στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
120716 Τρόπος κατάργησης αρχείων με δεσμευμένα ονόματα στα Windows

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή αρχείων με δεσμευμένα ονόματα στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315226 Τρόπος κατάργησης αρχείων με δεσμευμένα ονόματα στα Windows XP

Εάν ανοίξετε ένα δείκτη χειρισμού σε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τον τυπικό μηχανισμό Win32 CreateFile, ορισμένα ονόματα αρχείων είναι δεσμευμένα για παλαιές συσκευές DOS. Για λόγους συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις, αυτά τα ονόματα αρχείων δεν επιτρέπονται και δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με τη χρήση των τυπικών ονομασιών αρχείων Win32. Εντούτοις, το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί περιορισμό του NTFS.

Ενδέχεται να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα Win32, για να παρακάμψετε τους συνήθεις ελέγχους ονόματος που πραγματοποιούνται όταν ένα αρχείο δημιουργείται (ή διαγράφεται) με χρήση της ίδιας τεχνικής που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε διέλευση από φακέλους των οποίων η διαδρομή ξεπερνά τους 255 χαρακτήρες (MAX_PATH). Επιπλέον, ορισμένα εργαλεία POSIX δεν υπόκεινται σε αυτούς τους ελέγχους ονόματος.

Αιτία 6: Το όνομα αρχείου περιλαμβάνει ένα μη έγκυρο όνομα στο πεδίο ονόματος Win32

Ενδέχεται να μην μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο, εάν το όνομα αρχείου περιλαμβάνει ένα μη έγκυρο όνομα (για παράδειγμα, το όνομα αρχείου έχει ένα κενό διάστημα ή μια τελεία στο τέλος ή το όνομα αρχείου αποτελείται μόνο από ένα κενό διάστημα). Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί την κατάλληλη εσωτερική σύνταξη για να διαγράψετε το αρχείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη \\?\ με ορισμένα εργαλεία ώστε να λειτουργήσουν σε αυτά τα αρχεία, για παράδειγμα:
del "\\?\c:\διαδρομή_προς_αρχείο_που περιέχει ένα κενό διάστημα.txt "
Η αιτία αυτού του ζητήματος είναι παρόμοια με την αιτία 4. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε την τυπική σύνταξη του Win32 για να ανοίξετε ένα αρχείο του οποίου το όνομα περιλαμβάνει κενά διαστήματα ή τελείες στο τέλος, τα κενά διαστήματα ή οι τελείες στο τέλος αφαιρούνται πριν από το άνοιγμα του αρχείου. Κατά συνέπεια, εάν έχετε δύο αρχεία στον ίδιο φάκελο με το όνομα "AFile.txt" και "AFile.txt " (προσέξτε το κενό διάστημα μετά το όνομα του αρχείου), στην περίπτωση που προσπαθήσετε να ανοίξετε το δεύτερο αρχείο χρησιμοποιώντας τις τυπικές ονομασίες του Win32, ανοίγετε το πρώτο αρχείο. Παρομοίως, εάν έχετε ένα αρχείο του οποίου το όνομα είναι " " (δηλ. ένα κενό διάστημα) και προσπαθήσετε να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας τις τυπικές ονομασίες του Win32, ανοίγετε το γονικό φάκελο του αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε αυτά τα αρχεία, ενδέχεται είτε να μην είστε σε θέση να κάνετε κάτι τέτοιο είτε να αλλάξετε απροσδόκητα τις ρυθμίσεις σε διαφορετικά αρχεία. Εάν εμφανιστεί αυτή η συμπεριφορά, ίσως νομίσετε ότι έχετε δικαιώματα σε ένα αρχείο που στην πραγματικότητα έχει μια περιοριστική λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL).

Συνδυασμός αιτίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε συνδυασμούς αυτών των αιτίων, οι οποίοι μπορούν να καταστήσουν πιο περίπλοκη τη διαδικασία διαγραφής ενός αρχείου. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε ως διαχειριστής του υπολογιστή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα συνδυασμό της αιτίας 1 (δεν έχετε δικαιώματα διαγραφής ενός αρχείου) και της αιτίας 5 (το όνομα αρχείου περιλαμβάνει ένα χαρακτήρα τέλους που έχει ως αποτέλεσμα η πρόσβαση στο αρχείο να ανακατευθύνεται σε ένα άλλο ή σε ένα ανύπαρκτο αρχείο) και να μην είστε σε θέση να διαγράψετε το αρχείο. Εάν προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την αιτία 1 αναλαμβάνοντας την κατοχή του αρχείου και προσθέτοντας δικαιώματα, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να μην μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο, γιατί το πρόγραμμα επεξεργασίας ACL στο περιβάλλον εργασίας χρήστη δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο κατάλληλο αρχείο λόγω της αιτίας 6.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Subinacl με το διακόπτη /onlyfile (αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται στο Resource Kit), για να αλλάξετε την κατοχή και τα δικαιώματα σε ένα φάκελο στον οποίο διαφορετικά είναι αδύνατη η πρόσβαση, για παράδειγμα:
subinacl /onlyfile "\\?\c:\διαδρομή_προς_αρχείο_με_δυσκολίες" /setowner=τομέας\διαχειριστής /grant=τομέας\διαχειριστής=F
Σημείωση Αυτή η εντολή είναι μια απλή γραμμή εντολών. Έχει γίνει αναδίπλωση κειμένου για εύκολη ανάγνωση.

Αυτό το δείγμα γραμμής εντολών τροποποιεί το αρχείο C:\διαδρομή_προς_αρχείο_με_δυσκολίες που περιέχει ένα κενό διάστημα έτσι ώστε ο λογαριασμός
τομέας\διαχειριστής είναι ο κάτοχος του αρχείου και αυτός ο λογαριασμός έχει τον πλήρη έλεγχο του αρχείου. Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το αρχείο, χρησιμοποιώντας την εντολή Del με την ίδια σύνταξη \\?\.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 320081 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια