Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δέκτη γραμματοκιβωτίου "catchall" για τον Exchange Server

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός δέκτη συμβάντων για την καταγραφή όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και, στη συνέχεια, να τα απευθείας σε ένα μόνο γραμματοκιβώτιο.

Σημείωση Ο δέκτης συμβάντων δείγμα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο ανακατευθύνει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε έναν τομέα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε πιο περίπλοκα δέκτες συμβάντων, ανατρέξτε στο κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) του Exchange.

Δημιουργία των αρχείων δέσμης ενεργειών

Δημιουργήστε τις ακόλουθες πέντε δέσμες ενεργειών και στη συνέχεια να τις αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο στον υπολογιστή του Exchange.

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Catchall.cmd

Το αρχείο Catchall.cmd καλεί τη δέσμη ενεργειών SMTPReg.vbs και καταχωρεί το δέκτη συμβάντων Catchall. Για να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο .cmd, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*"
  cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Sink ScriptName d:\mec\catchall\catchall.vbs

  cscript smtpreg.vbs /delprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Source Rule

  Σημείωση Τροποποιήστε τη διαδρομή για το αρχείο Catchall.vbs για να απεικονίσει τη θέση του φακέλου των αρχείων Catchall.
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως
  Catchall.cmd.

Enum.cmd

Εκτελέστε Enum.cmd λίστα δεξαμενές παγίδευσης συμβάντων που έχουν καταχωρηθεί στο διακομιστή. Για να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  cscript smtpreg.vbs /enum |more
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως
  Enum.cmd.

Catchall.vbs

Η δέσμη ενεργειών Catchall.vbs χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει το λογαριασμό Catchall. Προσαρμογή αυτού του αρχείου για το περιβάλλον σας Exchange Server.
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο ως Catchall.vbs.
  <SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">'
  ' For information about this namespace, see
  ' http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_smtpenvelope.asp
  '
  Const RECIP_LIST = "http://schemas.microsoft.com/cdo/smtpenvelope/recipientlist"
  '
  ' For information about the CdoEventStatus enumeration, see
  ' http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_cdoeventstatus_enum.asp
  '
  Const CDO_RUN_NEXT_SINK = 0
  '
  ' OnArrival sink entry point
  '
  Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)
  On Error Resume Next
  Dim objFields

  Set objFields = Msg.EnvelopeFields
  objFields(RECIP_LIST).Value = FixupRecipList(objFields(RECIP_LIST).Value)
  objFields.Update

  Msg.DataSource.Save ' Commit changes
  EventStatus = CDO_RUN_NEXT_SINK
  End Sub
  '
  ' Change any @example.com recipient(s) to bob@company.com
  '
  Function FixupRecipList(strList)
  On Error Resume Next
  Dim strFixedList
  Dim nDomainPart
  Dim nNamePart
  Dim nNextAddress
  strFixedList = strList
  While (InStr(LCase(strFixedList),"@example.com"))
  nDomainPart = InStr(LCase(strFixedList),"@example.com")
  nNamePart = InStrRev(strFixedList,";",nDomainPart)
  nNextAddress = InStr(nDomainPart+Len("@example.com;"),strFixedList,"SMTP:")
  If (0 = nNamePart) Then
  ' @example.com is first name in recipient list
  If (0 = nNextAddress) Then
  ' @example.com is the last name in the recipient list
  strFixedList = "SMTP:bob@company.com;"
  Else
  ' @example.com is not the last name in the recipient list
  strFixedList = "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)
  End If
  Else
  ' @example.com is not the first name in recipient list
  If (0 = nNextAddress) Then
  ' @example.com is the last name in the recipient list
  strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;"
  Else
  ' @example.com is not the last name in the recipient list
  strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)
  End If
  End If
  Wend
  FixupRecipList = strFixedList
  End Function

  </SCRIPT>

 2. Επεξεργαστείτε το αρχείο Catchall.vbs για να αντικαταστήσετε τις εμφανίσεις του
  @example.com με
  @yourdomain.com, όπου
  yourdomain.com είναι ο τομέας, από την οποία θέλετε να ανακατευθύνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Αντικαταστήστε όλες τις εμφανίσεις του bob@company.comμε τη διεύθυνση SMTP του γραμματοκιβωτίου στην οποία θέλετε να ανακατευθύνετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που καθορίσατε στο βήμα 2.

  Σημείωση Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να ανακατευθύνετε όλα αλληλογραφίας πρέπει να είναι από διαφορετικό τομέα από τον τομέα από τον οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, εάν ο τομέας που καθορίσατε στο βήμα 2 είναι @company.com, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καθορίσει στο βήμα 3 δεν μπορεί να είναι
  ο Βασίλης@company.com. Εάν οι τομείς είναι οι ίδιες, το μήνυμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς και τελικά θα επιστραφεί στον αποστολέα ως δεν παραδόθηκε.

  Εάν ο παραλήπτης πρέπει να έχουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον catchall τομέα (τον τομέα από τον οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπως
  bob@company.com, προσθέστε έναν επιπλέον τομέα όπως @company.local για την πολιτική παραλήπτη για το χρήστη και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια διεύθυνση SMTP του bob@company.local σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Η διεύθυνση του
  Bob@Company.Local στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να καθορίσετε στο βήμα 3.

SMTPReg.vbs

Για να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών για να καταχωρήσετε το δέκτη συμβάντων Catchall. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  'THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 'WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
  'INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES
  'OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR
  'PURPOSE

  '------------------------------------------------------------------------------
  'FILE DESCRIPTION: Script for registering for SMTP Protocol sinks.
  '
  'File Name: smtpreg.vbs
  '
  '
  ' Copyright (c) Microsoft Corporation 1993-1998. All rights reserved.
  '------------------------------------------------------------------------------
  Option Explicit

  '
  '
  ' the OnArrival event GUID
  Const GUIDComCatOnArrival = "{ff3caa23-00b9-11d2-9dfb-00C04FA322BA}"
  ' the SMTP source type
  Const GUIDSourceType = "{FB65C4DC-E468-11D1-AA67-00C04FA345F6}"
  '
  Const GUIDCat = "{871736c0-fd85-11d0-869a-00c04fd65616}"
  Const GUIDSources = "{DBC71A31-1F4B-11d0-869D-80C04FD65616}"

  ' the SMTP service display name. This is used to key which service to
  ' edit
  Const szService = "smtpsvc"

  ' the event manager object. This is used to communicate with the
  ' event binding database.
  Dim EventManager
  Set EventManager = WScript.CreateObject("Event.Manager")

  '
  ' register a new sink with event manager
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name for this new sink
  ' szProgID - the progid to call for this event
  ' szRule - the rule to set for this event
  '
  public sub RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szProgID, szRule)
  Dim SourceType
  Dim szSourceDisplayName
  Dim Source
  Dim Binding
  Dim GUIDComCat
  Dim PrioVal

  ' figure out which event they are trying to register with and set
  ' the comcat for this event in GUIDComCat
  select case LCase(szEvent)
  case "onarrival"
  GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  case else
  WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  exit sub
  end select
  ' enumerate through each of the registered instances for the SMTP source
  ' type and look for the display name that matches the instance display
  ' name
  set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  for each Source in SourceType.Sources
  if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  ' You have found the instance that you want. Now add a new binding
  ' with the right event GUID. by not specifying a GUID to the
  ' Add method you get server events to create a new ID for this
  ' event
  set Binding = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat).Add("")
  ' set the binding properties
  Binding.DisplayName = szDisplayName
  Binding.SinkClass = szProgID
  ' register a rule with the binding
  Binding.SourceProperties.Add "Rule", szRule
  ' register a priority with the binding
  PrioVal = GetNextPrio(Source, GUIDComCat)
  If PrioVal < 0 then
  WScript.Echo "assigning priority to default value (24575)"
  Binding.SourceProperties.Add "Priority", 24575
  else
  WScript.Echo "assigning priority (" & PrioVal & " of 32767)"
  Binding.SourceProperties.Add "Priority", PrioVal
  end if
  ' save the binding
  Binding.Save
  WScript.Echo "registered " & szDisplayName
  exit sub
  end if
  next
  end sub

  '
  ' iterate through the bindings in a source, find the binding
  ' with the lowest priority, and return the next priority value.
  ' If the next value exceeds the range, return -1.
  '
  public function GetNextPrio(oSource, GUIDComCat)
  ' it's possible that priority values will not be
  ' numbers, so you add error handling for this case
  on error resume next

  Dim Bindings
  Dim Binding
  Dim nLowestPrio
  Dim nPrioVal
  nLowestPrio = 0
  set Bindings = oSource.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  ' if the bindings collection is empty, then this is the first
  ' sink. It receives the highest priority (0).
  if Bindings.Count = 0 then
  GetNextPrio = 0
  else
  ' get the lowest existing priority value
  for each Binding in Bindings
  nPrioVal = Binding.SourceProperties.Item("Priority")
  if CInt(nPrioVal) > nLowestPrio then
  if err.number = 13 then
  err.clear
  else
  nLowestPrio = CInt(nPrioVal)
  end if
  end if
  next
  ' assign priority values in increments of 10 so priorities
  ' can be shuffled later without the need to reorder all
  ' binding priorities. Valid priority values are 0 - 32767
  if nLowestPrio + 10 > 32767 then
  GetNextPrio = -1
  else
  GetNextPrio = nLowestPrio + 10
  end if
  end if
  end function

  '
  ' Search for a previously registered sink with the passed in name
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name of the event to check
  ' bCheckError - Any errors returned
  public sub CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheckError)
  Dim SourceType
  Dim GUIDComCat
  Dim szSourceDisplayName
  Dim Source
  Dim Bindings
  Dim Binding

  bCheckError = FALSE
  select case LCase(szEvent)
  case "onarrival"
  GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  case else
  WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  exit sub
  end select

  ' find the source for this instance
  set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  for each Source in SourceType.Sources
  if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  ' find the binding by display name. to do this, enumerate
  ' all of the bindings and try to match on the display name
  set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  for each Binding in Bindings
  if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  ' you have found the binding, now log an error
  WScript.Echo "Binding with the name " & szDisplayName & " already exists"
  exit sub
  end if
  next
  end if
  next
  bCheckError = TRUE
  end sub

  '
  ' unregister a previously registered sink
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name of the event to remove
  '
  public sub UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)
  Dim SourceType
  Dim GUIDComCat
  Dim szSourceDisplayName
  Dim Source
  Dim Bindings
  Dim Binding

  select case LCase(szEvent)
  case "onarrival"
  GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  case else
  WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  exit sub
  end select

  ' find the source for this instance
  set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  for each Source in SourceType.Sources
  if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  ' find the binding by display name. to do this, enumerate
  ' all of the bindings and try to match on the display name
  set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  for each Binding in Bindings
  if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  ' you have found the binding, now remove it
  Bindings.Remove(Binding.ID)
  WScript.Echo "removed " & szDisplayName & " " & Binding.ID
  end if
  next
  end if
  next
  end sub

  '
  ' add or remove a property from the source or sink propertybag for an event
  '
  ' iInstance - the SMTP instance to edit
  ' szEvent - the event type (OnArrival)
  ' szDisplayName - the display name of the event
  ' szPropertyBag - the property bag to edit ("source" or "sink")
  ' szOperation - "add" or "remove"
  ' szPropertyName - the name to edit in the property bag
  ' szPropertyValue - the value to assign to the name (ignored for remove)
  '
  public sub EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, szOperation, szPropertyName, szPropertyValue)
  Dim SourceType
  Dim GUIDComCat
  Dim szSourceDisplayName
  Dim Source
  Dim Bindings
  Dim Binding
  Dim PropertyBag

  select case LCase(szEvent)
  case "onarrival"
  GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  case else
  WScript.echo "invalid event: " & szEvent
  exit sub
  end select

  ' find the source for this instance
  set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance
  for each Source in SourceType.Sources
  if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  ' find the binding by display name. to do this, enumerate
  ' all of the bindings and try to match on the display name
  for each Binding in Bindings
  if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  ' figure out which set of properties you want to modify
  ' based on the szPropertyBag parameter
  select case LCase(szPropertyBag)
  case "source"
  set PropertyBag = Binding.SourceProperties
  case "sink"
  set PropertyBag = Binding.SinkProperties
  case else
  WScript.echo "invalid propertybag: " & szPropertyBag
  exit sub
  end select
  ' figure out what operation you want to perform
  select case LCase(szOperation)
  case "remove"
  ' they want to remove szPropertyName from the
  ' property bag
  PropertyBag.Remove szPropertyName
  WScript.echo "removed property " & szPropertyName
  case "add"
  ' add szPropertyName to the property bag and
  ' set its value to szValue. if this value
  ' already exists then this will change the value
  ' it to szValue.
  PropertyBag.Add szPropertyName, szPropertyValue
  WScript.echo "set property " & szPropertyName & " to " & szPropertyValue
  case else
  WScript.echo "invalid operation: " & szOperation
  exit sub
  end select
  ' save the binding
  Binding.Save
  end if
  next
  end if
  next
  end sub

  '
  ' this helper function takes an IEventSource object and a event category
  ' and dumps all of the bindings for this category under the source
  '
  ' Source - the IEventSource object to display the bindings for
  ' GUIDComCat - the event category to display the bindings for
  '
  public sub DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCat)
  Dim Binding
  Dim propval
  ' walk each of the registered bindings for this component category
  for each Binding in Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  ' display the binding properties
  WScript.echo " Binding " & Binding.ID & " {"
  WScript.echo " DisplayName = " & Binding.DisplayName
  WScript.echo " SinkClass = " & Binding.SinkClass
  if Binding.Enabled = True then
  WScript.echo " Status = Enabled"
  else
  WScript.echo " Status = Disabled"
  end if

  ' walk each of the source properties and display them
  WScript.echo " SourceProperties {"
  for each propval in Binding.SourceProperties
  WScript.echo " " & propval & " = " & Binding.SourceProperties.Item(propval)
  next
  WScript.echo " }"

  ' walk each of the sink properties and display them
  WScript.echo " SinkProperties {"
  for each Propval in Binding.SinkProperties
  WScript.echo " " & propval & " = " & Binding.SinkProperties.Item(Propval)
  next
  WScript.echo " }"
  WScript.echo " }"
  next
  end sub

  '
  ' dumps all of the information in the binding database related to SMTP
  '
  public sub DisplaySinks
  Dim SourceType
  Dim Source

  ' look for each of the sources registered for the SMTP source type
  set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  for each Source in SourceType.Sources
  ' display the source properties
  WScript.echo "Source " & Source.ID & " {"
  WScript.echo " DisplayName = " & Source.DisplayName
  ' display all of the sinks registered for the OnArrival event
  WScript.echo " OnArrival Sinks {"
  call DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCatOnArrival)
  WScript.echo " }"
  next
  end sub

  '
  ' enable/disable a registered sink
  '
  ' iInstance - the instance to work against
  ' szEvent - OnArrival
  ' szDisplayName - the display name for this new sink
  '
  public sub SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, szEnable)
  Dim SourceType
  Dim GUIDComCat
  Dim szSourceDisplayName
  Dim Source
  Dim Bindings
  Dim Binding

  select case LCase(szEvent)
  case "onarrival"
  GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival
  case else
  WScript.echo "invalid event: " + szEvent
  exit sub
  end select

  ' find the source for this instance
  set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)
  szSourceDisplayName = szService + " " + iInstance
  for each Source in SourceType.Sources
  if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then
  ' find the binding by display name. to do this, enumerate
  ' all of the bindings and try to match on the display name
  set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)
  for each Binding in Bindings
  if Binding.DisplayName = szDisplayName then
  ' You have found the binding, now enable/disable it
  ' You do not need "case else' because szEnable's value
  ' is set internally, not by users
  select case LCase(szEnable)
  case "true"
  Binding.Enabled = True
  Binding.Save
  WScript.Echo "enabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID
  case "false"
  Binding.Enabled = False
  Binding.Save
  WScript.Echo "disabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID
  end select
  end if
  next
  end if
  next
  end sub

  '
  ' display usage information for this script
  '
  public sub DisplayUsage
  WScript.echo "usage: cscript smtpreg.vbs <command> <arguments>"
  WScript.echo " commands:"
  WScript.echo " /add <Instance> <Event> <DisplayName> <SinkClass> <Rule>"
  WScript.echo " /remove <Instance> <Event> <DisplayName>"
  WScript.echo " /setprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName> "
  WScript.echo " <PropertyValue>"
  WScript.echo " /delprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName>"
  WScript.echo " /enable <Instance> <Event> <DisplayName>"
  WScript.echo " /disable <Instance> <Event> <DisplayName>"
  WScript.echo " /enum"
  WScript.echo " arguments:"
  WScript.echo " <Instance> is the SMTP instance to work against"
  WScript.echo " <Event> can be OnArrival"
  WScript.echo " <DisplayName> is the display name of the event to edit"
  WScript.echo " <SinkClass> is the sink class for the event"
  WScript.echo " <Rule> is the rule to use for the event"
  WScript.echo " <PropertyBag> can be Source or Sink"
  WScript.echo " <PropertyName> is the name of the property to edit"
  WScript.echo " <PropertyValue> is the value to assign to the property"
  end sub


  Dim iInstance
  Dim szEvent
  Dim szDisplayName
  Dim szSinkClass
  Dim szRule
  Dim szPropertyBag
  Dim szPropertyName
  Dim szPropertyValue
  dim bCheck

  '
  ' this is the main body of our script. it reads the command line parameters
  ' specified and then calls the appropriate function to perform the operation
  '
  if WScript.Arguments.Count = 0 then
  call DisplayUsage
  else
  Select Case LCase(WScript.Arguments(0))
  Case "/add"
  if not WScript.Arguments.Count = 6 then
  call DisplayUsage
  else
  iInstance = WScript.Arguments(1)
  szEvent = WScript.Arguments(2)
  szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  szSinkClass = WScript.Arguments(4)
  szRule = WScript.Arguments(5)
  call CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheck)
  if bCheck = TRUE then
  call RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szSinkClass, szRule)
  End if
  end if
  Case "/remove"
  if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  call DisplayUsage
  else
  iInstance = WScript.Arguments(1)
  szEvent = WScript.Arguments(2)
  szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  call UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)
  end if
  Case "/setprop"
  if not WScript.Arguments.Count = 7 then
  call DisplayUsage
  else
  iInstance = WScript.Arguments(1)
  szEvent = WScript.Arguments(2)
  szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  szPropertyBag = WScript.Arguments(4)
  szPropertyName = WScript.Arguments(5)
  szPropertyValue = WScript.Arguments(6)
  call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "add", szPropertyName, szPropertyValue)
  end if
  Case "/delprop"
  if not WScript.Arguments.Count = 6 then
  call DisplayUsage
  else
  iInstance = WScript.Arguments(1)
  szEvent = WScript.Arguments(2)
  szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  szPropertyBag = WScript.Arguments(4)
  szPropertyName = WScript.Arguments(5)
  call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "remove", szPropertyName, "")
  end if
  Case "/enable"
  if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  call DisplayUsage
  else
  iInstance = WScript.Arguments(1)
  szEvent = WScript.Arguments(2)
  szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "True")
  end if
  Case "/disable"
  if not WScript.Arguments.Count = 4 then
  call DisplayUsage
  else
  iInstance = WScript.Arguments(1)
  szEvent = WScript.Arguments(2)
  szDisplayName = WScript.Arguments(3)
  call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "False")
  end if
  Case "/enum"
  if not WScript.Arguments.Count = 1 then
  call DisplayUsage
  else
  call DisplaySinks
  end if
  Case Else
  call DisplayUsage
  End Select
  end if


 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως
  Smtpreg.vbs.

Removecatchall.cmd

Δημιουργήστε ένα αρχείο .cmd για να καταργήσετε (απεγκαταστήσετε) το δέκτη συμβάντων Catchall αν νομίζετε ότι μπορεί να θέλετε να καταργήσετε αργότερα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  cscript smtpreg.vbs /remove 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll
 2. Αποθήκευση αυτού του αρχείου ως
  Removecatchall.cmd.

  Σημείωση Εάν θέλετε να καταργήσετε το δέκτη συμβάντων Catchall, μπορείτε να το κάνετε, εκτελώντας το Removecatchall.cmd από μια γραμμή εντολών.

Καταχώρηση του δέκτη συμβάντων catchall

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει έναν έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία θα συλλέγονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανακατευθύνθηκε.
 2. Εκτελέστε το Catchall.cmd από τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία .vbs που δημιουργήσατε.
 3. Ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία SMTP στο Exchange System Manager.
 4. Δοκιμή του δέκτη συμβάντων, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον catchall τομέα που καθορίσατε στο βήμα 2 της ενότητας "Catchall.vbs" αυτού του άρθρου. Το μήνυμα παραδίδεται στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη, με τη διεύθυνση που καθορίσατε στο βήμα 3 του ίδιου άρθρου τμήματος.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του SDK του Exchange 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324021 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια