ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping)

Περίληψη

Οι τομείς που βασίζονται σε UNIX και οι τομείς που βασίζονται στα Windows έχουν διαφορετικές ταυτότητες χρήστη και ταυτότητες ομάδας, ακόμα και όταν τα ονόματα χρήστη είναι τα ίδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) για να αντιστοιχίσετε τους προσδιορισμούς ασφαλείας των Windows (SID) σε προσδιορισμούς χρήστη UNIX (UID) και προσδιορισμούς ομάδας UNIX (GID). Αυτό ισχύει είτε τα ονόματα χρήστη είναι τα ίδια είτε είναι διαφορετικά. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) για να αντιστοιχίσετε πολλούς λογαριασμούς Windows σε ένα μόνο λογαριασμό UNIX. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης λογαριασμών για διαχειριστές που πρέπει να παρέχουν πόρους UNIX σε χρήστες των Windows κατά τη μετεγκατάσταση.

Εγκατάσταση της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping)

Επειδή οι υπηρεσίες Microsoft Windows Services for UNIX έκδοση 3.0 χρησιμοποιούν τον Microsoft Installer για εγκατάσταση, μπορείτε να εγκαταστήσετε μεμονωμένες λειτουργικές μονάδες του προϊόντος από τη γραμμή εντολών. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγούμενα στοιχεία των υπηρεσιών Windows Services for UNIX, πρέπει να τα συμπεριλάβετε στην παράμετρο addlocal της εντολής εγκατάστασης (διαχωρισμένα με κόμματα). Διαφορετικά, καταργείτε τα προηγούμενα στοιχεία όταν εγκαθιστάτε την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping). Πρέπει να εγκαταστήσετε έναν ή περισσότερους διακομιστές αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) στο δίκτυό σας, για να υποστηρίζονται οι λειτουργίες της αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) σε Interix και στα στοιχεία Client for UNIX NFS (Network File Service), Server for NFS και Gateway for NFS.

Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) από τη γραμμή εντολών:
 1. Συνδεθείτε με ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή σε έναν υπολογιστή με Windows.
 2. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Τοποθετήστε το CD των υπηρεσιών Windows Services for UNIX έκδοση 3.0 στη μονάδα CD-ROM (σε αυτό το παράδειγμα, είναι η μονάδα δίσκου D).
 4. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping), πληκτρολογήστε msiexec /I D:\sfusetup.msi /qb addlocal=" Mapsvc" [targetdir="διαδρομή_εγκατάστασης"] στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η διαδρομή εγκατάστασης είναι "\SFU".
 5. Για να συμπεριλάβετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (Product Key) ως μέρος της εντολής, πληκτρολογήστε
  pidkey="αριθμός-κλειδί" και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, όπουαριθμός-κλειδίείναι ο 25-ψήφιος αριθμός-κλειδί προϊόντος (Product Key).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε ξανά τους υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 2000 ή Windows XP μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.


  Εάν κάνετε εγκατάσταση από μια εντολή telnet ή μέσω μιας δέσμης ενεργειών, όπου δεν είναι διαθέσιμο κανένα περιβάλλον των Windows, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε την ακόλουθη εντολή για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση χωρίς πρόσθετη αλληλεπίδραση από το χρήστη και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  msiexec /I D:\sfusetup.msi /q addlocal=" Mapsvc " pidkey="αριθμός-κλειδί" [targetdir="διαδρομή_εγκατάστασης"]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποτρέψετε τα ζητήματα με ορισμένα στοιχεία των υπηρεσιών Windows Services for UNIX, πρέπει να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Windows Services for UNIX σε ένα φάκελο χωρίς κενά διαστήματα στη διαδρομή. Στην παράμετρο addlocal του προγράμματος Msiexec.exe που εμφανίζεται στα βήματα 4 και 5 γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και κενών διαστημάτων. Για να εγκαταστήσετε σωστά την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping), πρέπει να πληκτρολογήσετε τους πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και τα κενά διαστήματα ακριβώς όπως εμφανίζονται σε αυτό το παράδειγμα.

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) είτε μέσω της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console, MMC) για το στοιχείο Windows Services for UNIX Administration είτε μέσω του βοηθητικού προγράμματος Mapadmin.exe στη γραμμή εντολών. Χάρη στις ενσωματωμένες δυνατότητες του υποσυστήματος Interix, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε δέσμες ενεργειών ακόμα και για σύνθετες αντιστοιχίσεις μέσω του βοηθητικού προγράμματος Mapadmin.exe. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια απλή δέσμη ενεργειών που να κάνει ανάγνωση μιας λίστας αρχείων κειμένου χρηστών των Windows και να τα αντιστοιχίζει σε μια αντίστοιχη λίστα χρηστών UNIX.

Η βασική μορφή της εντολής Mapadmin.exe είναι
mapadmin [server] [-u user [-p pword]] επιλογές_εντολής
όπου οι επιλογές_εντολής συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

Επιλογές Λεπτομέρειες
-------------- -------------------------------------------------------
blank Επιστρέφει τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα
ρύθμιση παραμέτρων
config Καθορίζει τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων
start Ξεκινά την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη
(User Name Mapping) στον καθορισμένο διακομιστή
(από προεπιλογή, χρησιμοποιείται ο τοπικός υπολογιστής)
stop Διακόπτει την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη
(User Name Mapping) στον καθορισμένο διακομιστή
(από προεπιλογή, χρησιμοποιείται ο τοπικός υπολογιστής)
add Προσθέτει μια αντιστοίχιση, είτε χρήστη είτε ομάδας
setprimary Καθορίζει την κύρια αντιστοίχιση χρήστη ή ομάδας
delete Διαγράφει μια αντιστοίχιση
list Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες
αντιστοιχίσεις χρηστών και ομάδων
backup Δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας των τρεχουσών
αντιστοιχίσεων σε ένα αρχείο κειμένου
restore Επαναφέρει ένα αρχείο αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη
για το οποίο είχε δημιουργηθεί προηγουμένως
αντίγραφο ασφαλείας
adddomainmap Προσθέτει μια απλή αντιστοίχιση ανάμεσα στον τομέα
των Windows και τον τομέα NIS ή τα αρχεία
PCNFS passwd και group
listdomainmaps Παραθέτει τους τομείς των Windows που αντιστοιχίζονται
σε αρχεία PCNFS ή τομείς NIS
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της αντιστοίχισης ανάμεσα στον τομέα Windows MSFT και τα αρχεία PCNFS:
 1. Συνδεθείτε με ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή σε έναν υπολογιστή με Windows.
 2. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  mapadmin adddomainmap -d MSFT -f c:\etc.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το παράδειγμα, τα αρχεία passwd και group βρίσκονται στο φάκελο c:\etc.
Για να ξεκινήσετε την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping):
 1. Συνδεθείτε με ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή σε έναν υπολογιστή με Windows.
 2. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το εξής:
  mapadmin start
Για να προσθέσετε μια αντιστοίχιση χρήστη ανάμεσα σε ένα χρήστη των Windows (σε αυτό το παράδειγμα, "MSFT\RLJones") και ένα χρήστη UNIX (σε αυτό το παράδειγμα, "rlj"):
 1. Συνδεθείτε με ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή σε έναν υπολογιστή με Windows.
 2. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  mapadmin add -wu MSFT\RLJones -uu PCNFS\rlj
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας και τα αρχεία επαναφοράς Mapadmin.exe είναι αποκλειστικά σε κείμενο ASCII, αλλά οι κωδικοί πρόσβασης που περιλαμβάνουν είναι κρυπτογραφημένοι. Στο Mapadmin.exe, πρέπει να πληκτρολογήσετε μια πλήρη διαδρομή για τον προορισμό των αντιγράφων ασφαλείας.
Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης έπειτα από μια μετεγκατάσταση από UNIX σε Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324539 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βοηθητικών εργασιών έπειτα από μια μετεγκατάσταση από UNIX σε- indows


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324073 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια