Τρόπος χρήσης της Υπηρεσίας απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Service) για εγκατάσταση του Windows Server 2003 σε απομακρυσμένους υπολογιστές

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
300483 .

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης της Υπηρεσίας απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Service-RIS) για την εγκατάσταση του Windows Server 2003 σε απομακρυσμένους υπολογιστές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία RIS για την απομακρυσμένη εγκατάσταση νέων υπολογιστών που βασίζονται στον Microsoft Windows Server 2003, με τη χρήση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου RIS ως προέλευσης των αρχείων του Windows Server 2003. Μπορείτε να εγκαταστήσετε λειτουργικά συστήματα σε υπολογιστές-πελάτες με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης. Οι υπολογιστές-πελάτες είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και στη συνέχεια ξεκινούν με τη χρήση ενός προσαρμογέα δικτύου PXE (Pre-Boot eXecution Environment) ή ενός δίσκου απομακρυσμένης εκκίνησης. Ο υπολογιστής-πελάτης τότε συνδέεται με έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη.

Απαιτήσεις υλικού της Υπηρεσίας απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Service-RIS)

Το ακόλουθο είναι το ελάχιστο υλικό που απαιτείται για το διακομιστή RIS:
 • Ο διακομιστής πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για την έκδοση του Windows Server 2003 που είναι εγκατεστημένη.
 • Μια μονάδα δίσκου τεσσάρων gigabyte (GB) που είναι αποκλειστική στη δομή καταλόγου RIS στο διακομιστή RIS.
 • Ένας προσαρμογέας δικτύου 10 ή 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps) που υποστηρίζει TCP/IP. Προτιμάται ο προσαρμογέας δικτύου 100 Mbps.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεσμεύστε έναν ολόκληρο σκληρό δίσκο ή διαμέρισμα συγκεκριμένα στη δομή καταλόγου RIS. Προτιμώνται οι ελεγκτές δίσκου και οι δίσκοι που βασίζονται στο SCSI.

  Η μονάδα δίσκου στο διακομιστή στον οποίο θα εγκαταστήσετε την Υπηρεσία RIS πρέπει να είναι διαμορφωμένη με το σύστημα αρχείων NTFS. Η Υπηρεσία RIS απαιτεί μεγάλο χώρο στο σκληρό δίσκο και δεν μπορείτε να την εγκαταστήσετε στην ίδια μονάδα δίσκου ή στο ίδιο διαμέρισμα, όπου είναι εγκατεστημένος ο Windows Server 2003. Επιβεβαιώστε ότι η επιλεγμένη μονάδα δίσκου περιέχει επαρκή ελεύθερο χώρο για τουλάχιστον ένα πλήρες σύνολο των αρχείων εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος που σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε απομακρυσμένα.

Απαιτήσεις υλικού υπολογιστή-πελάτη

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει το ελάχιστο υλικό που απαιτείται για υπολογιστές-πελάτες RIS:
 • Να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος.
 • Ένα ROM εκκίνησης έκδοσης 1.00 που βασίζεται στο DHCP PXE ή νεότερος προσαρμογέας δικτύου ή ένας προσαρμογέας δικτύου που υποστηρίζεται από το δίσκο εκκίνησης RIS.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου που διαθέτετε, για την απόκτηση της τελευταίας έκδοσης του ROM εκκίνησης που βασίζεται στο DHCP PXE.

Απαιτήσεις λογισμικού

Πρέπει να είναι ενεργές και διαθέσιμες πολλές υπηρεσίες δικτύου για την Υπηρεσία RIS. Τις ακόλουθες υπηρεσίες μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε στο διακομιστή RIS είτε σε άλλους διακομιστές που είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο:
 • Υπηρεσία Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name Service-DNS)
 • Πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • Υπηρεσία καταλόγου Active Directory (Active Directory "Directory" service)

Προϋποθέσεις για εγκαταστάσεις προγραμμάτων-πελατών

Επιβεβαιώστε ότι ο προσαρμογέας δικτύου του υπολογιστή-πελάτη έχει οριστεί ως η κύρια συσκευή εκκίνησης στο BIOS του υπολογιστή. Εάν ο προσαρμογέας δικτύου έχει ρυθμιστεί ως η κύρια συσκευή εκκίνησης, το πρόγραμμα-πελάτης απαιτεί εκκίνηση της υπηρεσίας δικτύου από το διακομιστή RIS στο δίκτυο όταν το πρόγραμμα-πελάτης ξεκινά. Αφότου ο υπολογιστής-πελάτης επικοινωνήσει με την Υπηρεσία RIS, ζητείται από τον υπολογιστή-πελάτη να πιέσει το πλήκτρο F12, για να κάνει λήψη του "Οδηγού εγκατάστασης υπολογιστή-πελάτη" (Client Installation Wizard). Μην πιέσετε το πλήκτρο F12, εάν δεν χρειάζεστε νέα εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος ή πρόσβαση σε εργαλεία συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή-πελάτη με τη χρήση της Υπηρεσίας RIS, μπορείτε να αγνοήσετε την εντολή να πιέσετε το πλήκτρο F12 κατά τις μελλοντικές εκκινήσεις του υπολογιστή-πελάτη. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το BIOS του υπολογιστή-πελάτη, έτσι ώστε η κύρια συσκευή εκκίνησης να είναι η μονάδα δισκέτας, ο σκληρός δίσκος ή η μονάδα CD-ROM.

Για να χρησιμοποιήσετε το δίσκο απομακρυσμένης εκκίνησης για την εκκίνηση της εγκατάστασης, τοποθετήστε το δίσκο εκκίνησης στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια ξεκινήστε τον υπολογιστή-πελάτη. Η μονάδα δισκέτας πρέπει να έχει οριστεί ως η κύρια συσκευή εκκίνησης στο BIOS του υπολογιστή-πελάτη. Μετά την εκκίνηση του υπολογιστή από το δίσκο, σας ζητείται να πιέσετε το πλήκτρο F12 για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκκίνησης της υπηρεσίας δικτύου. Πρέπει να αφαιρέσετε το δίσκο εκκίνησης αφότου πιέσετε το πλήκτρο F12 και πριν από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του τμήματος λειτουργίας κειμένου του λειτουργικού συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένους υπολογιστές Compaq, ενδέχεται να πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F12 κατά την εκκίνηση. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F12 στην οθόνη εκκίνησης του Compaq και στη συνέχεια να πιέσετε ξανά το πλήκτρο F12 όταν σας ζητηθεί από το διακομιστή RIS.

Εγκατάσταση της Υπηρεσίας RIS του Windows Server 2003

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσίες απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθούν τα αρχεία εγκατάστασης για τον Windows Server 2003, τοποθετήστε το CD-ROM του Windows Server 2003 στη μονάδα CD-ROM και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αφού το κάνετε αυτό, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα με επιλογές για αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση της Υπηρεσίας RIS

 1. Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε risetup.exe και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό Εγκατάστασης RIS" (RIS Setup Wizard).
 3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Πληκτρολογήστε το γράμμα της μονάδας δίσκου και το φάκελο, όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία RIS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε E:\RemoteInstall και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Μετά την αντιγραφή των αρχείων από τον "Οδηγό Εγκατάστασης RIS" (RIS Setup Wizard), σας ζητείται να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία RIS και οι επιλογές είναι:
  • Να ανταποκρίνεται σε υπολογιστές-πελάτες που ζητούν εξυπηρέτηση (Respond to client computers requesting service). Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ενεργοποιείται η Υπηρεσία RIS και ανταποκρίνεται στους υπολογιστές-πελάτες που ζητούν εξυπηρέτηση.
  • Να μην ανταποκρίνεται σε άγνωστους υπολογιστές-πελάτες (Do not respond to unknown client computers). Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η Υπηρεσία RIS ανταποκρίνεται μόνο σε γνωστούς υπολογιστές-πελάτες.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Να ανταποκρίνεται σε υπολογιστές-πελάτες που ζητούν εξυπηρέτηση (Respond to client computers requesting service) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Στη συνέχεια σας ζητείται η θέση των αρχείων εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή-πελάτη. Τοποθετήστε το CD-ROM του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή-πελάτη στη μονάδα CD-ROM του διακομιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Microsoft υποστηρίζει μόνο τη χρήση των μέσων της Microsoft κατά τη δημιουργία ενός ειδώλου του λειτουργικού συστήματος υπολογιστή-πελάτη. Η χρήση μέσων που δεν ανήκουν στη Microsoft δεν υποστηρίζεται.
 8. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου για τα αρχεία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή-πελάτη στο διακομιστή RIS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Πληκτρολογήστε μια φιλική περιγραφή για την εικόνα του λειτουργικού συστήματος. Αυτό εμφανίζεται στους χρήστες μετά την εκκίνηση ενός απομακρυσμένου υπολογιστή-πελάτη και την εκτέλεση του "Οδηγού εγκατάστασης υπολογιστή-πελάτη" (Client Installation Wizard).
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκληρώθηκε (Done).

Εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας RIS στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Μετά την εγκατάσταση της Υπηρεσίας RIS, ο διακομιστής RIS πρέπει να εξουσιοδοτηθεί στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Η εξουσιοδότηση προσδιορίζει τον έλεγχο των διακομιστών RIS που μπορούν να εξυπηρετούν οι υπολογιστές-πελάτες στο δίκτυο. Εάν ο διακομιστής RIS δεν είναι εξουσιοδοτημένος στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, οι υπολογιστές-πελάτες που ζητούν εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσουν με το διακομιστή RIS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εξουσιοδότηση του διακομιστή RIS στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής επιχείρησης (enterprise administrator ) ή ως διαχειριστής τομέα (domain administrator) του ριζικού τομέα (root domain).
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή DHCP.
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή DHCP και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εξουσιοδοτημένων διακομιστών (Manage Authorized Servers).
 3. Εάν ο διακομιστής σας δεν αναγράφεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Εξουσιοδότηση (Authorize), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή RIS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το διακομιστή RIS, επαληθεύστε το όνομα και τη διεύθυνση IP και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και στη συνέχεια κλείστε την κονσόλα DHCP.

Ορισμός δικαιωμάτων χρήστη

Με την Υπηρεσία RIS, οι υπολογιστές-πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εγκαθιστούν το δικό τους λειτουργικό σύστημα υπολογιστή-πελάτη. Στους χρήστες πρέπει επίσης να παραχωρούνται δικαιώματα για τη δημιουργία λογαριασμών υπολογιστή στον τομέα. Για να καταστήσετε δυνατή για τους χρήστες τη δημιουργία λογαριασμών υπολογιστή οπουδήποτε στον τομέα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ την επιλογή Χρήστες και υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα τομέα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αντιπροσώπευση ελέγχου (Delegate Control).
 3. Στον "Οδηγό αντιπροσώπευσης ελέγχου" (Delegation of Control Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας που απαιτεί δικαιώματα για την προσθήκη λογαριασμών υπολογιστή στον τομέα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση υπολογιστή στον τομέα (Join a computer to the domain) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Εγκατάσταση υπολογιστών-πελατών με τη χρήση της Υπηρεσίας RIS

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης ενός λειτουργικού συστήματος υπολογιστή-πελάτη σε έναν υπολογιστή που περιέχει έναν προσαρμογέα δικτύου, ο οποίος υποστηρίζει ROM εκκίνησης που βασίζεται στο DHCP PXE. Για την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος υπολογιστή-πελάτη:
 1. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας δικτύου έχει οριστεί ως η κύρια συσκευή εκκίνησης στο BIOS του υπολογιστή.
 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή-πελάτη από τον προσαρμογέα δικτύου.
 3. Όταν σας ζητηθεί, πιέστε το πλήκτρο F12 για να ξεκινήσετε τη λήψη του "Οδηγού εγκατάστασης υπολογιστή-πελάτη" (Client Installation Wizard).
 4. Στην οθόνη υποδοχής, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη που έχει δικαιώματα προσθήκης λογαριασμών υπολογιστή στον τομέα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα τομέα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη.
 6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα που δηλώνει ότι όλα τα δεδομένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή-πελάτη θα διαγραφούν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Εμφανίζεται ένας λογαριασμός υπολογιστή και ένα καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό για αυτόν το σταθμό εργασίας. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσετε την Εγκατάσταση (Setup).
 9. Εάν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή-πελάτη.

Επιλογή δίσκου εκκίνησης της απομακρυσμένης εγκατάστασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο εκκίνησης της απομακρυσμένης εγκατάστασης με υπολογιστές που δεν περιέχουν κάποιον προσαρμογέα δικτύου, ο οποίος υποστηρίζει το ROM εκκίνησης που βασίζεται στο DHCP PXE. Ο δίσκος εκκίνησης είναι σχεδιασμένος για να προσομοιώνει τη διαδικασία εκκίνησης PXE.


Το Rbfg.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία δίσκων εγκατάστασης δικτύου και βρίσκεται στο φάκελο RemoteInstall\Admin σε κάθε διακομιστή RIS.

Δημιουργία δίσκου εκκίνησης με τη χρήση του προγράμματος δημιουργίας δίσκου απομακρυσμένης εκκίνησης των Windows (Windows Remote Boot Disk Generator)

Για τη δημιουργία δίσκου εκκίνησης απομακρυσμένης εγκατάστασης:
 1. Εντοπίστε το φάκελο
  drive:\RemoteInstall\Admin\I386 στο διακομιστή RIS, όπου drive είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένη η Υπηρεσία RIS.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Rbfg.exe.
 3. Τοποθετήστε μια δισκέτα στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία δίσκου (Create Disk).
 4. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε άλλο δίσκο, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προβάλετε μια λίστα των υποστηριζόμενων προσαρμογέων δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα προσαρμογέων (Adapter List). Δεν μπορείτε να προσθέσετε προσαρμογείς δικτύου σε αυτήν τη λίστα.

Αναφορές

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Compaq Computer Corporation, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325862 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια