Τρόπος για να παγιδεύσει το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + BREAK, CTRL + C σε τυπική & εκτεταμένο πληκτρολόγιο

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Ο κωδικός σάρωσης για το πλήκτρο BREAK είναι & H46. Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL + BREAK απειλείται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το αν είναι ή όχι το πρόγραμμα εκτελείται σε τυπική ή εμπλουτισμένη πληκτρολόγιο.


Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης με το αρχείο της Βοήθειας που παρέχονται μαζί με το πρότυπο και Professional εκδόσεις της Microsoft Visual Basic για MS-DOS, έκδοση 1.0.


Για ένα τυπικό πληκτρολόγιο, CTRL + BREAK ορίζεται ως εξής
   KEY n, CHR$(&H04) + CHR$(&H46)
όπου n είναι μεταξύ 15 έως 25.


Σε ένα εκτεταμένο πληκτρολόγιο, τα πλήκτρα CTRL + BREAK ορίζεται ως εξής:
   KEY n, CHR$(&H84) + CHR$(&H46)
Σημειώστε ότι πρέπει να γίνει ξεχωριστή ΚΛΕΙΔΊ χρήστη προτάσεις για συναρμογή CTRL + BREAK σε συνδυασμό με τα πλήκτρα SHIFT, ALT, NUM LOCK και CAPS LOCK. Οι σημαίες πληκτρολογίου για άλλες αυτοί οι συνδυασμοί πλήκτρων πρέπει να προστεθούν μαζί, για να ορίσετε μια ακολουθία δεδομένο πάτημα πλήκτρου.


Παραδείγματα συναρμογή CTRL + BREAK και CTRL + C (όταν τα πλήκτρα SHIFT, ALT, NUM LOCK ή CAPS LOCK δεν είναι ενεργό) περιλαμβάνονται παρακάτω.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να εκτελέσετε τα παραδείγματα που αναφέρονται παρακάτω στην VBDOS. EXE:


  1. Από το μενού \Αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία έργου.
  2. Αντιγράψτε το παράδειγμα κώδικα στο παράθυρο κώδικα.
  3. Πατήστε F5 για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Παράδειγμα κώδικα 1

KEY 15, CHR$(&H84) + CHR$(&H46) ' Traps CTRL+BREAK on enhanced keyboard.KEY 16, CHR$(&H4) + CHR$(&H46)  ' Traps CTRL+BREAK on standard keyboard.
KEY(15) ON
KEY(16) ON
ON KEY(16) GOSUB trap
ON KEY(15) GOSUB trap
FOR i = 1 TO 500
PRINT i
NEXT
END
trap:
PRINT "trapped"
RETURN

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν το πλήκτρο NUM LOCK, SCROLL LOCK ή CAPS LOCK είναι ενεργοποιημένη, το παράδειγμα αυτό δεν θα λειτουργήσει. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτών των κλειδιών, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
59132 Τρόπος απενεργοποίησης της εναλλαγής για NUM/CAPS/SCROLL LOCK με συναρμογή κλειδιού
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 33034 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια