ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΊ συναρμογή CTRL, SHIFT, CAPS LOCK, NUM LOCK συνδυασμούς

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, σε συνδυασμό με τα πλήκτρα CTRL, SHIFT, ALT, CAPS LOCK ή NUM LOCK αλλάζει ο κωδικός σάρωσης του πληκτρολογίου. Για να κάνετε συναρμογή συνδυασμούς πλήκτρων, την πρόταση του ΚΛΕΙΔΙΟΎ απαιτεί πρόσθεση των τιμών των σημαιών πληκτρολογίου όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα κώδικα.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα του κώδικα:
  CONST alt = &H8   CONST noflag = &H0
CONST leftshift = &H1
CONST rightshift = &H2
CONST ctrl = &H4
CONST numlock = &H20
CONST capslock = &H40
CONST extendedkeyboard = &H80
CONST left = &H4B
CONST right = &H4D
CONST up = &H48
CONST down = &H50
CONST C = &H2E
CONST scrolllock = &H46

KEY 15, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(left)
KEY 16, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(right)
KEY 17, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(up)
KEY 18, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(down)
KEY 19, CHR$(ctrl + capslock) + CHR$(C)
KEY 20, CHR$(extendedkeyboard + ctrl + numlock) + CHR$(scrolllock)

ON KEY(15) GOSUB left
ON KEY(16) GOSUB right
ON KEY(17) GOSUB up
ON KEY(18) GOSUB down
ON KEY(19) GOSUB break
ON KEY(20) GOSUB break

KEY(15) ON
KEY(16) ON
KEY(17) ON
KEY(18) ON
KEY(19) ON
KEY(20) ON

WHILE UCASE$(INKEY$) <> UCASE$("q")
WEND
END

left:
PRINT "left"
RETURN

right:
PRINT "right"
RETURN

up:
PRINT "up"
RETURN

down:
PRINT "down"
RETURN

break:
PRINT "break"
RETURN

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 39252 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια