Χρησιμοποιήσετε την αντίστροφη κάθετο ("\") χαρακτήρα στο NMAKE

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Σε NMAKE, του χαρακτήρα ανάστροφης καθέτου "\" έχει δύο διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χαρακτήρας συνέχισης γραμμής ή ως ένα προσδιοριστικό διαδρομής.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ανάστροφη κάθετος χρησιμοποιείται κυρίως ως χαρακτήρας συνέχισης γραμμής. Για παράδειγμα, εάν μια γραμμή εξάρτηση σε σας αρχείο κατασκευής που εκτείνεται σε περισσότερες από μία γραμμές, χρησιμοποιήστε την ανάστροφη κάθετο για να συνεχίσετε στην επόμενη γραμμή. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα κενό διάστημα πριν από την ανάστροφη κάθετο ή προσάρτηση απευθείας στο τελευταίο συσχετιζόμενο αρχείο, όπως δείχνουν τα παρακάτω παραδείγματα:


TARGET1: obj1 obj2 obj3 obj4 obj5 \

obj6 obj7


TARGET2: obj1 obj2 obj3 obj4 obj5\
obj6 obj7


NMAKE χρησιμοποιεί επίσης την ανάστροφη κάθετο ως ένα προσδιοριστικό διαδρομής. Όταν μια ανάστροφη κάθετο είναι ο τελευταίος χαρακτήρας σε μια γραμμή και χρησιμοποιείται ως ένα προσδιοριστικό διαδρομής, τοποθετήστε ένα σύμβολο εκθέτη "^" χαρακτήρα πριν από την ανάστροφη κάθετο για να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη χρήση ως χαρακτήρας συνέχισης γραμμής.


Τον ακόλουθο ορισμό της μακροεντολής παρουσιάζει τη χρήση την ανάστροφη κάθετο ως ένα προσδιοριστικό διαδρομής.
exe_dir = c:\bin^\ 
Στην περίπτωση που ακολουθεί, NMAKE ερμηνεύει την τελική ανάστροφη κάθετο ως χαρακτήρας συνέχισης γραμμής που είναι αντίθετη προς την έννοια που απαιτεί το περιβάλλον:
exe_dir = c:\bin\ 
Σε μια μακροεντολή, καθορίζοντας δύο ανάστροφες καθέτους διαδοχικά ("\\"), εν όλω η χρήση ως χαρακτήρας συνέχισης γραμμής. Ωστόσο, όταν NMAKE επεκτείνεται η μακροεντολή, εμφανίζονται και οι δύο χαρακτήρες ανάστροφης καθέτου και έχει ως αποτέλεσμα μια εσφαλμένη διαδρομή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 43064 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια