Χρήση αρχείων δέσμης με την εντολή δέσμης για

Σύνοψη

Εάν χρησιμοποιείται ένα αρχείο δέσμης με την εντολή σε μια εντολή δέσμης για, την εντολή δέσμης για μόνο καλεί το αρχείο δέσμης μία φορά. Το ακόλουθο παράδειγμα αλληλεπιδραστικά εκτελεί ΜΊΑ. BAT για το στοιχείο "a", στη συνέχεια διακόπτεται:
    FOR %i IN (a b c d) DO one %i

Σε ένα αρχείο δέσμης, χρησιμοποιήστε δύο τοις εκατό παραδείγματα. Η αλλαγή στο παραπάνω παράδειγμα είναι η εξής:
    FOR %%i IN (a b c d) DO one %%i

Περισσότερες πληροφορίες

Στο Microsoft MS-DOS συσκευασμένου προϊόντος, της εντολής CALL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση επανειλημμένα το αρχείο δέσμης με την εντολή "Δέσμη" για. Το παραπάνω παράδειγμα αλληλεπίδρασης τροποποιείται με την ακόλουθη:
    FOR %i IN (a b c d) DO CALL one %i

Αυτό το παράδειγμα εκτελεί ένα. BAT για κάθε στοιχείο στη λίστα.


Σε εκδόσεις του MS-DOS παλαιότερη από την έκδοση 3.30, αυτό μπορεί να γίνει η δημιουργία COMMAND.COM με το διακόπτη / c και αφήνοντάς να και εκτελέστε το αρχείο δέσμης. Το παραπάνω παράδειγμα αλληλεπίδρασης τροποποιείται με την ακόλουθη:
    FOR %i IN (a b c d) DO COMMAND /C ONE %i

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 43075 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια