Έλεγχος αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια μονάδα δίσκου ή κατάλογο από ένα αρχείο δέσμης

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δήλωση IF EXIST για να ελέγξετε για την ύπαρξη ενός καταλόγου. Για παράδειγμα, για να ελέγξετε για C:\WIN και στη συνέχεια αλλάξτε σε C:\WIN, εφόσον υπάρχει, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο αρχείο δέσμης:

  C:
IF NOT EXIST C:\WIN\NUL GOTO NOWINDIR
CD \WIN
:NOWINDIR

Περισσότερες πληροφορίες

NUL υπάρχει πάντα σε μια τοπική μονάδα δίσκου MS-DOS FAT; Επομένως, εάν υπάρχει C:\WIN, υπάρχει C:\WIN\NUL. Η τεχνική αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια μονάδα δίσκου. Για παράδειγμα:

  IF EXIST E:\NUL GOTO USE_E

Εάν έχει δοκιμάσει μια διαμορφωμένη δισκέτα ή μονάδα δισκέτας είναι κενή, προκύπτει σφάλμα INT 24 (ματαίωση, επανάληψη, αποτυχία;).Καμία από αυτές τις δοκιμές λειτουργεί σωστά με συσκευές δικτύου ή κάποια άλλη συσκευή που δεν έχει ένα σύστημα αρχείων FAT ελεγχόμενη συσκευή-πρόγραμμα οδήγησης μπλοκ (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το Windows για ομάδες εργασίας 3.11 με πρόσβαση αρχείων 32-Bit ενεργοποιημένη).


Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιο λογισμικό δικτύου του υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιεί, τον τύπο του διακομιστή τους πρόκειται να συνδεθείτε, και το σύστημα αρχείων χρησιμοποιείται από το διακομιστή.


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πότε ΕΆΝ EXIST επιστρέφει NUL:
                             With 32-Bit File
No 32-Bit With 32-Bit Access and NetWare

Drive Type File Access File Access 3.x connectivity

Local FAT correctly always never
Windows for Workgroups FAT correctly always never
Microsoft LAN Manager HPFS never always never
Windows NT FAT/NTFS never always never
NetWare correctly never never

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 65994 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια