Χρήση του διακόπτη /3GB του Exchange Server 2003 σε σύστημα που βασίζεται στον Windows Server 2003

Περίληψη

Κατά την εγκατάσταση του Exchange Server 2003 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Microsoft Windows Server 2003, στον οποίο υπάρχει εγκατεστημένη μνήμη RAM μεγέθους 1 gigabyte (GB) ή μεγαλύτερη και ο οποίος φιλοξενεί γραμματοκιβώτια ή δημόσιους φακέλους, πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο Boot.ini για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της εικονικής μνήμης της υπηρεσίας Information Store.

Σε συνηθισμένες περιπτώσεις και για κάθε διαδικασία, διατίθενται 2 GB χώρου διευθύνσεων εικονικής μνήμης για τη διαδικασία λειτουργίας χρήστη και άλλα 2 GB χώρου διευθύνσεων εικονικής μνήμης για το λειτουργικό σύστημα. Όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /3GB στον Windows Server 2003, διατίθενται 3 GB χώρου διευθύνσεων εικονικής μνήμης για τη διαδικασία λειτουργίας χρήστη και μόνο 1 GB χώρου διευθύνσεων εικονικής μνήμης για το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η εκ νέου εκχώρηση 1 επιπλέον GB για το χώρο διευθύνσεων βοηθά στην επίλυση του ζητήματος κατακερματισμού της μνήμης στο χώρο διευθύνσεων εικονικής μνήμης Store.exe. Με την εκχώρηση επιπλέον χώρου διευθύνσεων στο Store.exe, διευκολύνεται η σύνδεση στη μνήμη πριν χρησιμοποιηθούν όλα τα μεγάλα μπλοκ μνήμης.

Μετά την εγκατάσταση του Windows Server 2003, τροποποιήστε το αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, προσθέστε το διακόπτη /3GB και τις παραμέτρους /USERVA=3030 στη γραμμή εκκίνησης, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
[Boot Loader] 
Timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /USERVA=3030
Μετά την προσθήκη της τιμής /3gb στο αρχείο Boot.ini, ένας ανεπαρκής πόρος συστήματος που ονομάζεται καταχωρήσεις System Page Table ενδέχεται να μειωθεί μέχρι το επίπεδο τιμής στο οποίο ενδέχεται να προκληθεί ασταθής συμπεριφορά του υπολογιστή με Exchange Server.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της διακοπής του υπολογιστή σας που χρησιμοποιεί Exchange Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
316739 Τρόπος χρήσης του διακόπτη /userva μαζί με το διακόπτη /3GB για τη ρύθμιση του χώρου λειτουργίας χρήστη σε μια τιμή μεταξύ 2 GB και 3 GB


Σημείωση Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /3GB σε υπολογιστές με Microsoft Windows Small Business Server 2003. Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο-διακόπτη /3GB στο αρχείο Boot.ini για υπολογιστές με Exchange Server που είναι επίσης ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή διακομιστές καθολικού καταλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες

Από προεπιλογή, ο Windows Server 2003 δεσμεύει χώρο διευθύνσεων εικονικής μνήμης μεγέθους 2 GB για τον πυρήνα και επιτρέπει σε διαδικασίες λειτουργίας χρήστη (όπως τη διαδικασία αποθήκευσης πληροφοριών του Exchange 2003, Store.exe) να χρησιμοποιούν χώρο διευθύνσεων εικονικής μνήμης μεγέθους 2 GB. Ο χώρος εικονικών διευθύνσεων για μια συγκεκριμένη διαδικασία εκχωρείται κατά την εκκίνηση και αυξάνεται καθώς χρησιμοποιείται περισσότερη μνήμη κατά τη λειτουργία. Συνηθίζεται η πραγματική χρήση μνήμης (λειτουργικό σύνολο) μιας διεργασίας να είναι πολύ μικρότερη από το χώρο διευθύνσεων που της έχει εκχωρηθεί. Σε έναν υπολογιστή με Exchange 2003, ο οποίος διαθέτει μνήμη με μέγεθος μεγαλύτερο από 1 GB, πρέπει να τροποποιήσετε τον Windows Server 2003 έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα 3 GB μνήμης για τις εφαρμογές λειτουργίας χρήστη.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εικονικών διευθύνσεων δεν εξαντλείται στη διεργασία Store.exe. Εάν παρουσιαστεί η συμπεριφορά αυτή, οι εκχωρήσεις μνήμης αποτυγχάνουν (ακόμα και όταν έχει απομείνει άφθονη φυσική μνήμη RAM) και πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας αποθήκευσης πληροφοριών του Microsoft Exchange.

Για παράδειγμα, σε ένα διακομιστή με 2 GB φυσικής μνήμης RAM ο οποίος δεν διαθέτει το διακόπτη /3GB στο αρχείο Boot.ini, η μνήμη θα εξαντληθεί όταν ο χώρος εικονικών διευθύνσεων (virtual address space) για τη διεργασία Store.exe φτάσει στα 2 GB. Ο Windows Task Manager δείχνει ότι στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται μόνο 1.5 GB σε αυτό το σενάριο, αλλά ο διακομιστής θα εξακολουθήσει να μην διαθέτει επαρκή μνήμη.

Ο διακόπτης /USERVA είναι ένα νέο στοιχείο στον Windows Server 2003 και παρέχει καλύτερη δυνατότητα υποδιαίρεσης για τη διαίρεση των εκχωρήσεων μνήμης μεταξύ λειτουργίας χρήστη και λειτουργίας πυρήνα. Αυτή η συμπεριφορά σας επιτρέπει να διαθέσετε το διακομιστή σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών χωρίς κίνδυνο εξάντλησης των πόρων. Με τη χρήση της παραμέτρου /USERVA=3030, εκχωρείται επιπλέον μνήμη 42 megabyte (MB) στον πυρήνα για καταχωρήσεις πίνακα σελίδων (PTE). Ωστόσο, αυτή η τιμή ενδέχεται να απαιτεί επιπλέον ρύθμιση. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση του PTE χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Performance Monitor. Το αντικείμενο προς παρακολούθηση είναι το Free System Page Table Entries. Στην περίπτωση που παρατηρούνται τιμές που είναι μικρότερες από 7000, η τιμή 3030 πρέπει να μειωθεί επειδή το σύστημα είναι ασταθές. Εάν η τιμή είναι μικρότερη από 20.000, μειώστε την τιμή σε βήματα των 64-MB μέχρι να παρατηρηθούν τιμές μεγαλύτερες από 20.000.

Σημείωση Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft συνιστούν ιδιαίτερα τη χρήση μιας περιοχής μνήμης μεταξύ των τιμών 2800 έως 3030 για το διακόπτη /USERVA. Αυτή η περιοχή είναι αρκετά μεγάλη ώστε να παρέχει έναν αρκετά μεγάλο χώρο συγκέντρωσης των PTE του συστήματος για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που παρατηρούνται. Συνήθως, μια ρύθμιση /userva=2800 παρέχει κατά προσέγγιση το μέγιστο δυνατό αριθμό PTE συστήματος. Προς το παρόν, οι "Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Microsoft" δεν έχουν εντοπίσει υπολογιστή με Exchange Server ο οποίος να απαιτεί τιμές μικρότερες από 2900.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την κατανάλωση εικονικών διευθύνσεων χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Performance Monitor. Προσθέστε τον μετρητή Virtual Bytes για τη διαδικασία Store.exe ώστε να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται ακριβείς ενδείξεις του εικονικού χώρου. Η διαδικασία Store.exe είναι η μοναδική διαδικασία του Exchange 2003 που πρέπει να παρακολουθείτε. Οι υπόλοιπες διαδικασίες του Exchange 2003 δεν θα αυξηθούν σημαντικά σε μέγεθος ώστε να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζητήματα.

Επειδή ο Exchange Server χρησιμοποιεί το διακόπτη /3GB καθώς κλιμακώνεται, ο υπολογιστής που χρησιμοποιεί Exchange Server δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά περισσότερα από 4 GB μνήμης RAM. Ο Exchange Server δεν υποστηρίζει εμφανίσεις, Physical Address Extension (PAE) ή Address Windowing Extensions (AWE). Επομένως, τα 4 GB μνήμης RAM είναι η μέγιστη ποσότητα μνήμης την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά ένας υπολογιστής με Exchange Server.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 823440 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια