Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων στο πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτου για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows

Περίληψη

Η έκδοση 6.1.22.0 και οι νεότερες εκδόσεις του προγράμματος εγκατάστασης για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows (Update.exe) υποστηρίζει τις ακόλουθες νέες δυνατότητες και αλλαγές:
 • Τον νέο διακόπτη γραμμής εντολών /log για την ενεργοποίηση της ανακατεύθυνσης των αρχείων καταγραφής που δημιουργούνται από το πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτου
 • Τον νέο διακόπτη γραμμής εντολών /warnrestart για την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου με ένα χρονόμετρο στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κατάργησης χωρίς παρακολούθηση, που προειδοποιεί το χρήστη ότι το σύστημά του θα κάνει επανεκκίνηση, στην περίπτωση που απαιτείται.
 • Τον νέο διακόπτη γραμμής εντολών /promptrestart για την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κατάργησης χωρίς παρακολούθηση, που προτρέπει το χρήστη να επιτρέψει στο σύστημά του να κάνει επανεκκίνηση, στην περίπτωση που απαιτείται.
 • Αλλαγές στο διακόπτη /passive έτσι ώστε όταν χρειάζεται επανεκκίνηση, να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με χρονόμετρο στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κατάργησης χωρίς παρακολούθηση, το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι το σύστημά του θα κάνει επανεκκίνηση.
 • Σημαίες που έχουν οριστεί στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatileγια να υποδεικνύουν πότε απαιτείται επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση ή την κατάργηση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού, όπως μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, μιας κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης ή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης.
 • Οι διακόπτες γραμμής εντολών /uninstall και /listupdates έχουν διακοπεί. Ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για εναλλακτικές λύσεις.
Η έκδοση 5.4.15.0 και οι νεότερες εκδόσεις του προγράμματος εγκατάστασης πακέτου για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows (Update.exe) υποστηρίζει τις ακόλουθες νέες δυνατότητες:
 • Το νέο διακόπτη γραμμής εντολών /integrate για την ενσωμάτωση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows.
 • Αλλαγές στο διακόπτη /extract.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft δημιουργεί ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας πολλές μορφές αρχείων αυτόματης εξαγωγής, οι οποίες εκτελούν αυτόματα ένα πρόγραμμα εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που χρησιμοποιούν την έκδοση 5.4.15.0 του Update.exe ή μια νεότερη έκδοση ως πρόγραμμα εγκατάστασης.


Για να προσδιορίσετε αν ένα πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού χρησιμοποιεί το αρχείο Update.exe ως πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), καθώς και την έκδοση που χρησιμοποιεί, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο πακέτο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα "Έκδοση" (Version), κάτω από την επικεφαλίδα "Άλλες πληροφορίες έκδοσης" (Other Version Information), επιλέξτε το στοιχείο
  Μηχανισμός του Installer (Installer Engine). Η τιμή πρέπει να είναι update.exe.
 3. Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Update.exe, επιλέξτε το στοιχείο Έκδοση του Installer (Installer Version). Το πεδίο τιμής θα εμφανίζει την έκδοση του Update.exe που χρησιμοποιείται στο πακέτο.
Για τα πακέτα που κυκλοφόρησαν πριν από τον Ιούλιο του 2004, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσδιορίσετε αν το Update.exe χρησιμοποιείται και σε ποια έκδοση:
 1. Κάντε εξαγωγή του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού σε έναν προσωρινό φάκελο. Για παράδειγμα, για να κάνετε εξαγωγή των αρχείων για ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων που ονομάζεται KBArticleNumber.exe σε ένα φάκελο που ονομάζεται ExtractedPackage στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών:
  KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. Ανοίξτε τον προσωρινό φάκελο με τα αρχεία που έχουν εξαχθεί για το πακέτο της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Για παράδειγμα, ανοίξτε το φάκελο C:\ExtractedPackage.
 3. Στην περίπτωση που υπάρχει το αρχείο Update.exe, προχωρήστε στα βήματα 4 και 5. Εάν δεν υπάρχει, το πακέτο αυτό δεν είναι ενημερωμένη έκδοση λογισμικού των Windows που χρησιμοποιεί το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup).
 4. Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Update.exe, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Update.exe στο φάκελο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version)και κατόπιν σημειώστε την τιμή στη γραμμή Έκδοση αρχείου (File version).

Περισσότερες πληροφορίες

Η έκδοση 6.1.22.0 του Update.exe και οι νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν τις ακόλουθες νέες δυνατότητες και αλλαγές:
 • Τον νέο διακόπτη γραμμής εντολών /log για την ενεργοποίηση της ανακατεύθυνσης των αρχείων καταγραφής που δημιουργούνται από το πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτου

  Μπορείτε να κάνετε ανακατεύθυνση του αρχείου KBnumber.log σε μια θέση διαφορετική από τον προεπιλεγμένο κατάλογο %systemdrive%\Windows. Για να εγκαταστήσετε ένα πακέτο και να κάνετε ανακατεύθυνση στο αρχείο καταγραφής του, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών:
  Packagename /log:<log path and name>
  Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ της άνω και κάτω τελείας και της διαδρομής του αρχείου καταγραφής, ο καθορισμένος κατάλογος πρέπει να υπάρχει ήδη και το όνομα του αρχείου καταγραφής πρέπει να περιλαμβάνεται. Για παράδειγμα:
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logs\newkb884539.log
 • Τον νέο διακόπτη γραμμής εντολών /warnrestart για την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου με ένα χρονόμετρο στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κατάργησης χωρίς παρακολούθηση, που προειδοποιεί το χρήστη ότι το σύστημά του θα κάνει επανεκκίνηση, στην περίπτωση που απαιτείται.

  Ο διακόπτης /warnrestart προορίζεται να χρησιμοποιείται μαζί με το διακόπτη /quiet. Στην περίπτωση που απαιτείται επανεκκίνηση μετά από μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση, ο διακόπτης /warnrestart θα εμφανίσει στο χρήστη ένα παράθυρο διαλόγου με χρονόμετρο, το οποίο μετρά τον αριθμό των δευτερολέπτων μέχρι να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 30 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε κάποια άλλη τιμή. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:
 • Packagename /quiet /warnrestart:#ofseconds
  Σημείωση #απόδευτερόλεπτα μπορεί να είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 99.
 • Τον νέο διακόπτη γραμμής εντολών /promptrestart για την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κατάργησης χωρίς παρακολούθηση, που προτρέπει το χρήστη να επιτρέψει στο σύστημά του να κάνει επανεκκίνηση, στην περίπτωση που απαιτείται.


  Ο διακόπτης /promptrestart προορίζεται να χρησιμοποιείται μαζί με το διακόπτη /quiet. Εάν απαιτείται επανεκκίνηση μετά από μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση, ο διακόπτης /promptrestart θα εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που ενημερώνει το χρήστη ότι απαιτείται επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (Setup). Εάν δεν καθοριστεί αυτός ο διακόπτης, η επανεκκίνηση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:
  Packagename /quiet /promptrestart
 • Αλλαγές στο διακόπτη /passive έτσι ώστε όταν χρειάζεται επανεκκίνηση, να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με χρονόμετρο στο τέλος μιας εγκατάστασης ή κατάργησης χωρίς παρακολούθηση, το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι το σύστημά του θα κάνει επανεκκίνηση.

  Όταν καθοριστεί ο διακόπτης /passive και απαιτείται επανεκκίνηση, εμφανίζεται στο χρήστη ένα παράθυρο διαλόγου με χρονόμετρο, το οποίο μετρά τον αριθμό των δευτερολέπτων μέχρι να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα είναι 30 δευτερόλεπτα. Για να καθορίσετε μια διαφορετική τιμή, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /warnrestart (βλέπε προηγούμενο στοιχείο).
 • Σημαίες που έχουν οριστεί στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatileγια να υποδεικνύουν πότε απαιτείται επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση ή την κατάργηση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού, όπως μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, μιας κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης ή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης.

  Η οπτική επιθεώρηση αυτού του κλειδιού μητρώου, χρησιμοποιώντας το εργαλείο RegEdit θα δείξει αν μια επανεκκίνηση εκκρεμεί ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης ή της κατάργησης μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Ακολουθούν οι τιμές σημαίας που υπάρχουν μέσα στο κλειδί και οι σημασίες τους:
  Τιμή στο κλειδί RegEditΣημασία
  0x00000000 (0)Δεν υπάρχει επανεκκίνηση σε εκκρεμότητα.
  0x00000001 (1)Εκκρεμεί επανεκκίνηση λόγω της κατάργησης μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
  0x00000002 (2)Εκκρεμεί επανεκκίνηση λόγω της εγκατάστασης μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
  0x00000003 (3)Εκκρεμεί επανεκκίνηση λόγω της εγκατάστασης και της κατάργησης μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
  Εάν αυτό το κλειδί λείπει εντελώς, τότε δεν υπάρχουν επανεκκινήσεις σε εκκρεμότητα. Έχετε υπόψη ότι μόνο οι ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν δημιουργηθεί με την έκδοση 6.1.22.0 ή νεότερες εκδόσεις θα ορίσουν αυτές τις σημαίες. Επομένως, αυτό το κλειδί μητρώου ενδέχεται να μην υποδεικνύει πάντοτε αν υπάρχει επανεκκίνηση σε εκκρεμότητα, καθώς υπάρχουν πολλά πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί με το Update.exe.

  Ένα άλλο κλειδί μητρώου το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κάποιες φορές για να προσδιοριστεί αν απαιτείται επανεκκίνηση είναι το HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations. Εάν αυτό το κλειδί υπάρχει και περιέχει αρχεία, τότε βρίσκεται σε εκκρεμότητα μια επανεκκίνηση. Σημειώστε ότι ακόμα και όταν αυτό το κλειδί λείπει ή είναι κενό, μπορεί να εκκρεμεί μια επανεκκίνηση.
 • Οι διακόπτες γραμμής εντολών /uninstall και /listupdates έχουν διακοπεί. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι στην τρέχουσα έκδοση του Installer, αλλά θα πρέπει να σταματήσετε να τους χρησιμοποιείτε.

  Ο διακόπτης /uninstall ενδέχεται να αποτύχει σε ορισμένα σημαντικά σενάρια. Επιπλέον, δεν είναι συμβατός με τους νέους διακόπτες γραμμής εντολών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για να καταργήσετε μια ενημερωμένη έκδοση, εντοπίστε την στην ενότητα
  Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση (Remove) ή εκτελέστε το %systemdrive%\Windows\$NTUninstallKBnumber$\spuninst\spuninst.exe. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  823836 Η κατάργηση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows με εσφαλμένο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος

  Ο διακόπτης /listupdates παρέχει μόνο μια λίστα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows και όχι άλλων εφαρμογών λογισμικού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά τα αποτελέσματα. Για να προβάλετε την περιεκτική λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, εξετάστε τις καταχωρήσεις της ενότητας "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) ή χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο όπως το Microsoft Baseline Security Analyzer (μόνο για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας). Για να κάνετε λήψη του MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Η έκδοση 5.4.15.0 του Update.exe και οι νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν τις ακόλουθες νέες δυνατότητες:
 • Το διακόπτη γραμμής εντολών /integrate.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο διακόπτη /integrate για την ενσωμάτωση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, όπως οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και οι επείγουσες επιδιορθώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) για τα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του διακόπτη για την ενσωμάτωση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  828930 Τρόπος ενσωμάτωσης ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows

 • Αλλαγές στο διακόπτη /extract.

  Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν υλοποιηθεί στις λειτουργίες του διακόπτη γραμμής εντολών /extract :

  Για να κάνετε εξαγωγή πακέτων, πρέπει να έχετε πιστοποιήσεις διαχείρισης.

  Δεν μπορείτε να κάνετε εξαγωγή πακέτων σε μονάδες δίσκου δικτύου. Η εξαγωγή αρχείων επιτρέπεται μόνο σε τοπικές μονάδες δίσκου.
 • Υποστήριξη για την πλατφόρμα υλικού AMD64.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Update.exe, διαβάστε τη λευκή βίβλο "Inside Update.exe - The Package Installer for Windows and Windows Components" που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 832475 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια