Προσδιορισμός και επεξήγηση ενός αρχείου .DLL


3.10 3.11 3.10 3.11
WINDOWS
kbusage
WINDOWS

Περίληψη


Ένα αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (dynamic-link library - DLL) είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο που επιτρέπει στα προγράμματα να κάνουν κοινή χρήση κώδικα και άλλων πόρων που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Τα Microsoft Windows παρέχουν αρχεία DLL τα οποία περιέχουν λειτουργίες και πόρους που επιτρέπουν σε προγράμματα βασισμένα στα Windows να λειτουργούν στο περιβάλλον των Windows.

Περισσότερες πληροφορίες


Τα αρχεία DLL τις περισσότερες φορές εμφανίζονται ως αρχεία με μια επέκταση .DLL. Ωστόσο, μπορεί να έχουν επίσης επέκταση .EXE ή άλλη επέκταση. Για παράδειγμα, το αρχείο Shell.dll παρέχει τις ρουτίνες μεταφοράς και απόθεσης της σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (Object Linking and Embedding - OLE) που χρησιμοποιούν τα Windows και άλλα προγράμματα.

Τα αρχεία Kernel.exe, User.exe και Gdi.exe είναι παραδείγματα αρχείων DLL με επεκτάσεις .EXE. Παρέχουν κώδικα, δεδομένα ή ρουτίνες σε προγράμματα που εκτελούνται στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Για παράδειγμα, ένα από αυτά τα αρχεία παρέχει τη συνάρτηση CreateWindow, την οποία χρησιμοποιούν τα προγράμματα, όταν δημιουργείται ένα νέο παράθυρο στην οθόνη.

Στα Windows, ένα πρόγραμμα οδήγησης με δυνατότητα εγκατάστασης είναι επίσης αρχείο DLL. Ένα πρόγραμμα είναι δυνατό να ανοίξει, να ενεργοποιήσει, να υποβάλει ερώτημα, να απενεργοποιήσει και να κλείσει το πρόγραμμα οδήγησης με βάση οδηγίες που έχουν καταγραφεί στο αρχείο DLL.

Τα αρχεία DLL βρίσκονται στον κατάλογο των Windows, στον κατάλογο Windows\System ή στον κατάλογο ενός προγράμματος.

Εάν ένα πρόγραμμα ξεκινήσει και ένα από τα αρχεία του DLL λείπει ή έχει καταστραφεί, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους όπως το εξής: "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του xyz.dll" (Cannot find xyz.dll). Εάν ένα πρόγραμμα ξεκινήσει με ένα παλιό αρχείο DLL ή με αρχεία DLL που δεν συμφωνούν, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Κλήση σε απροσδιόριστη dynalink" (Call to undefined dynalink). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αρχείο DLL πρέπει να λαμβάνεται και να τοποθετείται στον κατάλληλο κατάλογο, προκειμένου το πρόγραμμα να εκτελείται σωστά.

Τρόπος προσδιορισμού της προέλευσης ενός αρχείου DLLΓια να προσδιορίσετε τον αριθμό έκδοσης, το όνομα της εταιρείας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με ένα αρχείο:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
  2. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εντοπίσετε, για παράδειγμα shell32.dll, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοπικοί σκληροί δίσκοι (Local Hard Drives) ή στο γράμμα του δίσκου στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο πλαίσιο Διερεύνηση στο (Look In) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
  3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη λίστα των αρχείων που βρέθηκαν, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).


Εάν το αρχείο είναι αρχείο Microsoft, κάντε εξαγωγή ενός νέου αντιγράφου του αρχείου. Για πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή αρχείων των Windows, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 129605
ΤΙΤΛΟΣ : Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows

Εάν στο στοιχείο "Επωνυμία εταιρείας" (Company Name) της καρτέλας "Έκδοση" (Version) δεν αναφέρεται η Microsoft, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για βοήθεια.