Κύρια θέματα υποστήριξης υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή στο Microsoft Exchange

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα θέματα που έχουν αναγνωριστεί από τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Προϊόντων της Microsoft (Microsoft Product Support Services) ως κύρια θέματα υποστήριξης υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή στο Microsoft Exchange. Αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις με σχετικό περιεχόμενο. Αυτό το άρθρο εξετάζει θέματα που αφορούν πελάτες με εκδόσεις Professional και Premier των ακόλουθων προϊόντων:
  • Microsoft Outlook. Περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη σύνδεση του Microsoft Exchange.
  • Microsoft Outlook Web Access.
  • Exchange Mobility. Περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία απομακρυσμένης κλήσης (RPC) μέσω HTTP.

Περισσότερες πληροφορίες

1. Microsoft Outlook

1.1 Θέματα εγκατάστασης και ανάπτυξης

828377 Υποστηριζόμενες μέθοδοι εγκατάστασης για την ανάπτυξη του Office 2003

829898 Εκπομπή υποστήριξης στο Web: Ανάπτυξη του Microsoft Office 2003 σε εταιρικό περιβάλλον πληροφορικής

"Επισκόπηση ανάπτυξης του Outlook" στο Resource Kit των εκδόσεων του Office 2003 (στα αγγλικά):

1.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων της διαδικασίας απομακρυσμένης κλήσης (RPC)

839862 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του παραθύρου διαλόγου "Ακύρωση αίτησης" της διαδικασίας απομακρυσμένης κλήσης (RPC) στο Outlook 2003 ή το Outlook 2002

325930 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης που προκαλούνται από καταχωρήσεις μητρώου του πρωτοκόλλου υπολογιστή-πελάτη RPC

830914 Όταν ξεκινάτε το Outlook 2003, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Οι παράμετροι του RPC δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά" κατά τη χρήση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Exchange Server

1.3 Θέματα κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange και Bιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση

870926 Περιγραφή του Outlook 2003 με κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange σε περιβάλλον διακομιστή Exchange Server 2003

871132 Τα προγράμματα-πελάτες του Exchange μπορεί να κάνουν λήψη ολοκλήρου του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση, όταν προσπαθούν να κάνουν λήψη επαυξητικών αλλαγών του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση στο Outlook 2003

821299 Ο συγχρονισμός διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο στην κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange στο Outlook 2003

826252 Ένας φάκελος που δημιουργήσατε κατά τη ρύθμιση παραμέτρων του Outlook για χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange εμφανίζεται στο Outlook, αλλά δεν μπορείτε να προβάλετε μηνύματα στο φάκελο αυτό

823580 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων που αφορούν τον τρόπο λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση, όταν χρησιμοποιείται το Outlook 2003 σε λειτουργία Cached Exchange

831124 Τρόπος επιβολής επίλυσης διευθύνσεων διακομιστή μεσολάβησης και προσαρμοσμένων ιδιοτήτων σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης στο Outlook 2003

1.4 Θέματα ασφαλείας

817878 Τα συνημμένα παραμένουν στο φάκελο ασφαλών προσωρινών αρχείων του Outlook κατά την έξοδο από το Outlook 2003

287887 Το Outlook 2003 και το Outlook 2002 δεν περιορίζουν την πρόσβαση σε συνημμένα με επέκταση αρχείου .eml

290499 Πληροφορίες διαχειριστή για τις δυνατότητες ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

"Προσαρμογή ρυθμίσεων ασφαλείας χρησιμοποιώντας το πρότυπο ασφαλείας του Outlook" στο Resource Kit των εκδόσεων του Office 2003 (στα αγγλικά): "Ρύθμιση παραμέτρων των δυνατοτήτων ασφαλείας του Outlook για την αποτροπή ιών" στο Resource Kit των εκδόσεων του Office 2003 (στα αγγλικά):

1.5 Θέματα κανόνων

826964 Κανόνες που δημιουργήθηκαν στο Outlook 2002 δεν είναι ορατοί στο Outlook 2003, αλλά είναι ορατοί στο OWA

826265 Οι κανόνες μπορεί να καταστραφούν όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς από πολλαπλές εκδόσεις του Outlook

1.6 Θέματα ημερολογίου και πρόσκλησης σε σύσκεψη

890436 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων συναντήσεων που λείπουν ή που είναι διπλές

286166 Οι υπενθυμίσεις ημερολογίου και εργασιών του Outlook δεν εμφανίζονται όπως θα αναμένονταν στο Outlook 2002 και το Outlook 2003

872839 Ζητήματα που διορθώνονται στο Outlook 2003 από το Office 2003 Service Pack 1

829217 Θέματα που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Πρόσβαση πληρεξουσίων" στο Microsoft Outlook

"Προσκλήσεις σε σύσκεψη στο Outlook: Βασικά "πρέπει" και "δεν πρέπει" από την τοποθεσία του Microsoft Office Online στο Web (στα αγγλικά):

1.7 Θέματα πρόσβασης πληρεξουσίων

829217 Θέματα που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Πρόσβαση πληρεξουσίων" στο Microsoft Outlook

826968 Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όταν ένας πληρεξούσιος προσπαθήσει να προβάλει ένα μήνυμα στο φάκελο "Εισερχόμενα" (Inbox) στο Outlook 2003 ή το Outlook 2002

309185 Οι συσκέψεις που τοποθετούνται σε ημερολόγιο κατόχου από κάποιο πληρεξούσιο δεν εμφανίζουν πληροφορίες διαθεσιμότητας για πρόσθετους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Outlook

"Δυνατότητα πληρεξουσίου να βλέπει προσωπικές συναντήσεις" από την τοποθεσία του Microsoft Office Online στο Web: "Πρόσβαση πληρεξουσίων" από την τοποθεσία του Microsoft Office Online στο Web:

1.8 Θέματα στοιχείων αλληλογραφίας

291613 Τρόπος αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραμένουν στο φάκελο "Εξερχόμενα" (Outbox) στο Outlook 2003 και το Outlook 2002

1.9 Θέματα τοπικών πολιτικών και Πολιτικής ομάδας (Group Policy)

826170 Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιούν πρότυπα πολιτικών του Office με τις ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας (Group Policy) των Windows

"Αρχεία προτύπων πολιτικής" στο Resource Kit των εκδόσεων του Office 2003 (στα αγγλικά):

2. Outlook Web Access

2.1 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων περιβάλλοντος χρήστη/υποστήριξης

837852 Τα συμπλέγματα των Windows δεν υποστηρίζονται σε διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη στον Exchange Server 2003

822443 Ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σχετικά με το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη στον Exchange Server 2003

"Ενίσχυση διακομιστών Exchange 2003" (στα αγγλικά)"Εισαγωγή στον οδηγό τοπολογίας περιβάλλοντος χρήστη και υποστήριξης των Exchange Server 2003 και Exchange 2000" (στα αγγλικά)"Τοπολογία περιβάλλοντος χρήστη και υποστήριξης του Microsoft Exchange 2000 Server" (στα αγγλικά)

2.2 Η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δημιουργεί ζητήματα σύνδεσης ΟWA

282805 Εμφανίζεται το πλαίσιο του βασικού ελέγχου ταυτότητας κατά τη σύνδεση στο OWA

267906 Τρόπος ρύθμισης του OWA για ονόματα σύνδεσης UPN

183545 Ο έλεγχος ταυτότητας NTLM αποτυγχάνει μεταξύ δύο υπολογιστών με OWA

327843 Αντιμετώπιση προβλημάτων αποτυχίας σύνδεσης του Outlook Web Access στο Exchange 2000 και το Exchange 2003

2.3 Ζητήματα OWA που προκαλούνται από το εργαλείο κλειδώματος των υπηρεσιών IIS και το εργαλείο URLScan

309508 Ρυθμίσεις παραμέτρων του κλειδώματος των υπηρεσιών IIS και του URLscan σε περιβάλλον Exchange

325965 Το εργαλείο URLScan μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα στο Outlook Web Access

2.4 Η διεύθυνση SMTP ενός χρήστη δεν ταιριάζει με την πολιτική παραλήπτη και αποτυχίες σύνδεσης OWA

269498 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε γραμματοκιβώτιο του Exchange 2000 με το Outlook Web Access

293386 Εμφανίζονται τα μηνύματα σφάλματος HTTP 401 ή 404 όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο OWA σιωπηρά ή ρητά

812220 Χρήση ρητών συνδέσεων με το Outlook Web Access

2.5 Ρύθμιση παραμέτρων κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή και εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων της προεπιλεγμένης τοποθεσίας των υπηρεσιών Internet Information Services στο Web

312422 Εμφανίζεται το σφάλμα "HTTP 404" όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στο OWA μέσω διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε σύμπλεγμα

287726 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή και των πληροφοριών ελέγχου ταυτότητας στο Exchange 2000 Outlook Web Access σε διακομιστή συμπλέγματος των Windows 2000

248033 Οι πιο κοινοί λόγοι που ο διακομιστής των υπηρεσιών IIS επιστρέφει το μήνυμα λάθους "HTTP 404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε" (HTTP 404 - File not found)

319878 Τρόπος ορισμού του Outlook Web Access ως προεπιλεγμένης τοποθεσίας στο Web

328242 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης σε περίπτωση που το OWA δεν είναι εγκατεστημένο στην προεπιλεγμένη τοποθεσία στο Web

2.6 Ένα τείχος προστασίας προκαλεί ζητήματα στο Outlook Web Access

267910 Μήνυμα λάθους του Outlook Web Access "Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή" (Internal Server Error) με ορισμένα τείχη προστασίας

328663 Το Outlook Web Access δεν εμφανίζει τα περιεχόμενα του φακέλου "Εισερχόμενα" (Inbox) ή άλλων φακέλων

280132 Σύνδεση του Exchange 2000 και των Windows 2000 μέσω τειχών προστασίας

Διακομιστής Exchange Server 2003 και οδηγός τοπολογίας περιβάλλοντος χρήστη και υποστήριξης του διακομιστή Exchange 2000 , "Κεφάλαιο 6: Ρύθμιση παραμέτρων τειχών προστασίας" (στα αγγλικά)

2.7 Τα δικαιώματα του συστήματος αρχείων NTFS προκαλούν ζητήματα σύνδεσης στο Outlook Web Access

327843 Αντιμετώπιση προβλημάτων αποτυχίας σύνδεσης του Outlook Web Access στο Exchange 2000 και το Exchange 2003

2.8 Μια προεπιλεγμένη θύρα έχει αλλάξει και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των δημόσιων φακέλων στο Outlook Web Access

278339 Θύρες TCP/UDP που χρησιμοποιούνται από τον Exchange 2000 Server

313905 Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των δημόσιων φακέλων στο OWA, εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη θύρα. Η ενημέρωση κώδικα απαιτεί το Exchange 2000 Service Pack 1

313932 Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των δημόσιων φακέλων στο OWA, εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη θύρα. Η ενημέρωση κώδικα απαιτεί το Exchange 2000 Service Pack 2

325920 Μήνυμα λάθους όταν προβάλετε δημόσιους φακέλους στο Exchange System Manager

3. Exchange Mobility

888812 Εκπομπή υποστήριξης στο Web του TechNet: Επισκόπηση του RPC μέσω HTTP στον Microsoft Exchange Server 2003 και το Microsoft Office Outlook 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με το Exchange Mobility, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft TechNet στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887271 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια