Τα δικαιώματα χρήστη που απαιτούνται από το Update.exe

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού της Microsoft χρησιμοποιούν το Update.exe ως πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Η έκδοση 5.4.1.0 και οι νεότερες εκδόσεις του Update.exe απαιτούν ο χρήστης που εγκαθιστά την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού να είναι διαχειριστής με συγκεκριμένα δικαιώματα χρήστη. Αυτό το άρθρο περιγράφει αυτές τις απαιτήσεις δικαιωμάτων χρήστη.
Εάν ένας χρήστης δεν έχει τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήστη και προσπαθήσει να εγκαταστήσει ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που χρησιμοποιεί το Update.exe, ενδέχεται να λάβει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν έχετε δικαιώματα ενημέρωσης για <όνομα λειτουργικού συστήματος>. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

(You do not have permission to update <OS name>. Please contact your system administrator.)
Εάν η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εκτελέστηκε σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση είτε με το διακόπτη /quiet είτε με το διακόπτη /passive, αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής εγκατάστασης. Από προεπιλογή, το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης βρίσκεται στο %systemroot%/KB######.log, όπου
###### είναι ο αριθμός του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που εφαρμόστηκε.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προσδιορίσετε εάν μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού χρησιμοποιεί το Update.exe ως πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) για τα πακέτα που κυκλοφόρησαν μετά τον Ιούλιο του 2004, εξετάστε την τιμή του μηχανισμού Εγκατάστασης στην καρτέλα Έκδοση (Version) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) για το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού. Για τα πακέτα που κυκλοφόρησαν πριν από τον Ιούλιο του 2004, πρέπει να κάνετε εξαγωγή των περιεχομένων του πακέτου για να προσδιορίσετε ποιο πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιείται καθώς και την έκδοσή του.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832475 Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων στο πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτου για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows


Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα δικαιώματα χρήστη που απαιτούνται από το Update.exe.
Εμφανιζόμενο όνομα αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Group Policy Object) Απαιτείται από το Update.exe Περιγραφή
Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων και καταλόγων (Back up files and directories) Απαιτείται Πρέπει να έχετε αυτό το δικαίωμα χρήστη, για να εκτελέσετε εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Επαναφορά αρχείων και καταλόγων (Restore files and directories) Απαιτείται Πρέπει να έχετε αυτό το δικαίωμα χρήστη, για να εκτελέσετε εργασίες επαναφοράς. Αυτό το δικαίωμα χρήστη σάς επιτρέπει να ορίσετε οποιοδήποτε αναγνωριστικό ασφαλείας (SID) χρήστη ή ομάδας ως ιδιοκτήτη ενός αντικειμένου.
Διαχείριση ελέγχου και αρχείου καταγραφής ασφαλείας (Manage auditing and security log) Απαιτείται Πρέπει να έχετε αυτό το δικαίωμα χρήστη, για να πραγματοποιήσετε πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως ο έλεγχος και η προβολή μηνυμάτων ελέγχου. Αυτό το δικαίωμα χρήστη προσδιορίζει τον κάτοχό του ως χειριστή ασφαλείας.
Ιδιοκτησία των αρχείων ή άλλων αντικειμένων (Take ownership of files or other objects) Απαιτείται Πρέπει να έχετε αυτό το δικαίωμα χρήστη, για να αναλάβετε την ιδιοκτησία ενός αντικειμένου χωρίς να σας εκχωρηθεί διακριτική πρόσβαση. Αυτό το δικαίωμα χρήστη επιτρέπει τον ορισμό της τιμής ιδιοκτήτη μόνο στις τιμές που μπορεί να εκχωρήσει νόμιμα ο κάτοχος ως ιδιοκτήτης ενός αντικειμένου.
Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος (Shutdown the system)
ΑπαιτείταιΠρέπει να έχετε αυτό το δικαίωμα χρήστη, για να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή. Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού απαιτούν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν δεν είναι διαθέσιμο αυτό το δικαίωμα χρήστη, η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού θα ολοκληρωθεί και ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με ένα διαχειριστή που κατέχει αυτό το δικαίωμα χρήστη για να επανεκκινήσει τον υπολογιστή, εάν απαιτείται.
Προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων (Debug programs)ΑπαιτείταιΠρέπει να έχετε αυτό το δικαίωμα χρήστη, για να εντοπίσετε τα σφάλματα σε μια διαδικασία. Οι εκδόσεις του Update.exe που προηγήθηκαν της έκδοσης 5.4.1.0 ενδέχεται να απαιτούν αυτό το δικαίωμα χρήστη από τους διαχειριστές για επιτυχή εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Η τεχνολογία ενημέρωσης χωρίς επανεκκίνηση (hot patching), επίσης γνωστή ως ενημέρωση στη μνήμη, έχει προγραμματιστεί για παράδοση με το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) και θα είναι διαθέσιμο για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις. Πρέπει να έχετε το δικαίωμα χρήστη εντοπισμού σφαλμάτων, για να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση χωρίς επανεκκίνηση (hot patching). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα και ενημερωμένων εκδόσεων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/patchmanagement/patchmanagement.mspx
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις νεότερες εκδόσεις του Update.exe και των προγραμμάτων εντοπισμού σφαλμάτων που απαιτούν δικαιώματα από τους διαχειριστές, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
830846 Οι ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων των Windows ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τους περισσότερους ή όλους τους πόρους της CPU


Για να καθορίσετε το δικαίωμα χρήστη που λείπει, εξετάστε το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης. Το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης περιέχει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (έκδοσηX.X.X.X)
2.744: Απέτυχε η ενεργοποίηση τουΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SE
2.754: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) παρουσίασε πρόβλημα: Δεν έχετε δικαιώματα ενημέρωσης για
όνομα λειτουργικού συστήματος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
2.764: Δεν έχετε δικαιώματα ενημέρωσης για
όνομα λειτουργικού συστήματος (2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (version X.X.X.X) 2.744: Failed To Enable SE_SECURITY_PRIVILEGE 2.754: Setup encountered an error: You do not have permission to update OS_name Please contact your system administrator. 2.764: You do not have permission to update OS_name).
Σημείωση Το όνομα λειτουργικού συστήματος αντιπροσωπεύει το όνομα του λειτουργικού συστήματος. Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SE αντιπροσωπεύει το δικαίωμα χρήστη που λείπει.
Το X.X.X.X αντιπροσωπεύει τον αριθμό έκδοσης.

Για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα δικαιώματα χρηστών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor) είτε τοπικά είτε στο περιβάλλον του τομέα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings), στην επιλογή Τοπικές πολιτικές (Local Policies) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Εκχωρήσεις δικαιωμάτων χρήστη (User Rights Assignments).
  4. Για να εκχωρήσετε τις πολιτικές που αναφέρθηκαν παραπάνω, κάντε δεξιό κλικ στην πολιτική, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, προσθέστε το χρήστη.

Αναφορές

Για να προβάλετε μια λευκή βίβλο που αναφέρεται στο Update.exe, το πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτου για τα Windows και για τα στοιχεία των Windows, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 888791 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια