Η διαδικασία ελέγχου επαλήθευσης του προγράμματος Windows Genuine Advantage (WGA) δεν ολοκληρώνεται όταν προσπαθείτε να επαληθεύσετε το αντίγραφο των Windows XP ή των Windows 2000 Professional που διαθέτετε.

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Ζητάτε ένα στοιχείο λήψης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) ή από την τοποθεσία Windows Update στο Web. Σας ζητείται να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ελέγχου επαλήθευσης του Windows Genuine Advantage (WGA), για να επαληθεύσετε το αντίγραφο των Microsoft Windows XP ή των Windows 2000 Professional που διαθέτετε. Κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι, να γίνει επαλήθευση των Windows και μεταφορά στο στοιχείο λήψης (Yes, please validate Windows and take me to the download) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή
Συνέχεια (Continue). Ωστόσο, η διαδικασία επαλήθευσης δεν ολοκληρώνεται. Η οθόνη δεν αλλάζει και δεν γίνεται καμιά επιπλέον ενέργεια.

Αιτία

Αυτό το θέμα προκύπτει, εάν δεν επιτρέπεται να εκτελούνται τα στοιχεία ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή. Οι παράμετροι του Microsoft Internet Explorer μπορεί να ρυθμιστούν ώστε να αποτρέπουν την εκτέλεση των στοιχείων ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους ενεργοποίησης των στοιχείων ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer.

Μέθοδος 1

Σημαντικό Αυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ασφαλείας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options) κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security)και στη συνέχεια κάντε κλικ την επιλογή Internet.
 4. Στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας για αυτήν τη ζώνη (Security level for this zone), κάντε κλικ στο κουμπί
  Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).

  Σημείωση Μπορεί να έχετε κάνει διαφορετικές ρυθμίσεις από αυτές που αναφέρονται σε αυτήν τη μέθοδο για πρόσθετη ασφάλεια του υπολογιστή. Εάν συμβαίνει αυτό, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ActiveX στις αρχικές ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση του στοιχείου ελέγχου ActiveX WGA.
 5. Στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου ActiveX και προσθήκες (ActiveX controls and plug-ins), κάντε κλικ στην επιλογή
  Προτροπή (Prompt) για όλες τις ακόλουθες επιλογές:
  • Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή (Download signed ActiveX controls)
  • Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών (Run ActiveX Controls and plug-ins)
  • Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση (Script ActiveX controls marked safe for scripting)
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 7. Δοκιμάστε πάλι να επαληθεύσετε το αντίγραφο των Windows XP.
 8. Όταν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX WGA, επαληθεύστε ότι ο εκδότης είναι η Microsoft Corporation και κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση (Install).
Αφού επαληθευτεί το αντίγραφο των Windows XP, επιστρέφετε στο στοιχείο λήψης που ζητήσατε. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download).

Μέθοδος 2

Στο Microsoft Windows XP Service Pack 2, στη Γραμμή πληροφοριών (Information Bar) εμφανίζεται ειδοποίηση για τη λήψη ενός απαιτούμενου στοιχείου ελέγχου ActiveX. Η Γραμμή πληροφοριών (Information Bar) εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή εργαλείων του Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX WGA, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε τη Γραμμή πληροφοριών (Information Bar) που εμφανίζει την ειδοποίηση ότι η τοποθεσία Web προσπαθεί να εκτελέσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX.
 2. Κάντε κλικ στη Γραμμή πληροφοριών (Information Bar) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση στοιχείου ελέγχου ActiveX (Install ActiveX Control).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας (Security Warning), βεβαιωθείτε ότι ο εκδότης είναι η Microsoft Corporation και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install)
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιστρέφετε στο στοιχείο λήψης που ζητήσατε.

Μέθοδος 3

Σημαντικό Αυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ασφαλείας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.
Ορισμένα προγράμματα άλλων κατασκευαστών βοηθούν στην παροχή μέτρων ασφαλείας που αποκλείουν το περιεχόμενο ActiveX. Εάν εκτελείτε μία ή περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους για να αποδέχονται το στοιχείο ελέγχου ActiveX WGA ή για να απενεργοποιηθούν προσωρινά. Αφού κάνετε αυτές τις αλλαγές στις παραμέτρους, μπορείτε να εγκαταστήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX WGA.

Σημαντικό Η απενεργοποίηση οποιουδήποτε λογισμικού ασφαλείας μπορεί να καταστήσει τον υπολογιστή ευάλωτο σε κινδύνους ασφαλείας. Πριν να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους. Η απενεργοποίηση εφαρμογών άλλων κατασκευαστών αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση που μπορείτε να ακολουθήσετε για να εγκαταστήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX WGA. Ωστόσο, όταν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, συνιστούμε ιδιαιτέρως να επανενεργοποιήσετε την εφαρμογή άλλου κατασκευαστή.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα Windows Genuine Advantage, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
892130 Περιγραφή του προγράμματος Windows Genuine Advantage (WGA)

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905226 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Ιουν 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια