Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτης φορητού υπολογιστή Microsoft Dynamics CRM για Outlook.

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτης φορητού υπολογιστή Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Η μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα
όνομα_οντότητας απέτυχε στη διάρκεια του saInsert ενέργειας, με countRows=αριθμός_γραμμών. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

(Failed move data for entity EntityName during action saInsert, countRows=CountNumber. Contact your system administrator for assistance.)
Σημείωση Σε αυτό το μήνυμα, όνομα_οντότητας είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα μιας πραγματικής οντότητας, και το στοιχείο αριθμός_γραμμών είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για τον πραγματικό αριθμό γραμμών.

Ένα μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με το ακόλουθο καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: MSCRMOfflineSync
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 6000
Περιγραφή: An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. GetBCPFile() failed during action Insert for entity <Case>, batchRows=0 with exception System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com.

(Event Type: Error

Event Source: MSCRMOfflineSync
Event Category: None
Event ID: 6000
Description: An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. GetBCPFile() failed during action Insert for entity <Case>, batchRows=0 with exception System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.)
Ένα μήνυμα προειδοποίησης παρόμοιο με το ακόλουθο καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:

Τύπος συμβάντος: Προειδοποίηση
Προέλευση συμβάντος: MSCRMOfflineSync
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 6001
Περιγραφή: Έναν μη αναμενόμενο αποτέλεσμα επιστράφηκε στη διάρκεια του συγχρονισμού χωρίς σύνδεση. #temp<EntityBase> count inserts 54!=27 requested count inserts.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com.

(Event Type: Warning
Event Source: MSCRMOfflineSync
Event Category: None
Event ID: 6001

Description: An unexpected result was returned during Offline Synchronization. #temp<EntityBase> count inserts 54!=27 requested count inserts.
For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.)
Σημείωση Στο μήνυμα αυτό, το στοιχείο
EntityBase είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το πραγματικό όνομα πίνακα για την οντότητα.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το πρόγραμμα-πελάτης φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης στο φάκελο BCP.
 • Η έκδοση του Microsoft XML (MSXML) για το πρόγραμμα-πελάτης φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook δεν είναι σωστό.
 • Τα φίλτρα δεδομένων χωρίς σύνδεση του προγράμματος-πελάτη φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook δεν είναι σωστά.
 • Η εγκατάσταση του Microsoft CRM Server είναι κατεστραμμένη.
 • Ο λογαριασμός χρήστη που εκτελεί το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στην τοποθεσία του Microsoft CRM στο Web δεν είναι δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο δεδομένων χωρίς σύνδεση του διακομιστή Microsoft CRM.
 • Οι βάσεις δεδομένων του Microsoft SQL Server μετακινούνται σε νέο διακομιστή. Το αρχείο προέλευσης δεδομένων ODBC DSN του συστήματος Microsoft CRM στο διακομιστή Microsoft CRM συνεχίζει να υποδεικνύει τον προηγούμενο διακομιστή που εκτελεί τον SQL Server.
 • Ο υπολογιστής που εκτελεί το διακομιστή SQL και περιέχει τις βάσεις δεδομένων MSCRM αποστέλλει περισσότερες εγγραφές από το σύνηθες στη βάση δεδομένων χωρίς σύνδεση.
 • Ο διακόπτης /3GB έχει προστεθεί στο αρχείο Boot.ini στον Microsoft CRM Server. Αυτό το ζήτημα προκαλεί την εξάντληση της μνήμης στο διακομιστή, όταν προσπαθεί να εκτελέσει τη διαδικασία BCP.
 • Το Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1 (SP1) δεν είναι εγκατεστημένο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Εκχώρηση δικαιωμάτων για το φάκελο BCP στο χρήστη του προγράμματος-πελάτη φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτης φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook και, στη συνέχεια, εντοπίστε το φάκελο BCP. Συνήθως, ο φάκελος BCP βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή του υπολογιστή-πελάτη:

  C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP


  Σημειώσεις
  • Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο φάκελος BCP βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:
   C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • Στο βήμα αυτό, το
   Όνομα_χρήστη είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το πραγματικό όνομα χρήστη.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 4. Από τη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), επιλέξτε το χρήστη που εκτελεί το πρόγραμμα-πελάτη φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook.
 5. Στη λίστα Δικαιώματα για
  Όνομα_χρήστη
  , βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) στη γραμμή
  Πλήρης έλεγχος (Full Control). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο
  Όνομα_χρήστη είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το πραγματικό όνομα χρήστη.

Μέθοδος 2

Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση του αρχείου Msxml4.dll είναι τουλάχιστον 4.20.9828 στον υπολογιστή-πελάτη. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το φάκελο system32. Συνήθως, αυτός ο φάκελος βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Msxml4.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).
 3. Επαληθεύστε ότι η τιμή για την Έκδοση αρχείου (File version) είναι τουλάχιστον 4.20.9828. Στην περίπτωση που η τιμή είναι προγενέστερη αυτής της έκδοσης, μεταβείτε στο βήμα 4.
 4. Στην περίπτωση που η έκδοση του αρχείου Msxml4.dll είναι προγενέστερη της 4.20.9828, το αρχείο πρέπει να ενημερωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός ενημερωμένου αρχείου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

  http://support.microsoft.com/kb/887606/en-us

  Σημειώσεις
  • Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το αρχείο Msxml4.dll από το CD εγκατάστασης του προγράμματος-πελάτη. Συνήθως, το αρχείο Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • Αυτή η ενημέρωση κώδικα δεν απαιτεί επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Μέθοδος 3

Καταργήστε όλα τα φίλτρα δεδομένων χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, προσθέστε και συγχρονίστε αυτά τα φίλτρα ένα προς ένα, στον υπολογιστή-πελάτη.
Για να καταργήσετε όλα τα φίλτρα δεδομένων χωρίς σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Στο πρόγραμμα-πελάτης φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικά δεδομένα (Local Data)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μενού CRM.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Τοπικά δεδομένα (Local Data), επισημάνετε όλα τα φίλτρα, κάντε κλικ στην επιλογή
  Απενεργοποίηση (Deactivate) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Για να προσθέσετε και να συγχρονίσετε τα φίλτρα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού CRM, κάντε κλικ στην εντολή
  Τοπικά δεδομένα (Local Data).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ανενεργές ομάδες δεδομένων (Inactive Data Groups).
 3. Επιλέξτε ένα από τα φίλτρα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Activate).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργασία χωρίς σύνδεση (Go Offline), για να ξεκινήσετε τη διαδικασία συγχρονισμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασία χωρίς σύνδεση (Go Offline) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συγχρονισμού.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για κάθε απενεργοποιημένο φίλτρο.

Μέθοδος 4

Εκτελέστε τη διαδικασία επιδιόρθωσης στο διακομιστή Microsoft CRM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή Microsoft CRM. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft CRM Server. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση (Repair). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να εκκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης του Microsoft CRM 3.0 Server.

Μέθοδος 5

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη που εκτελεί το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στην τοποθεσία του Microsoft CRM στο Web έχει δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο OfflineData. Αυτός ο φάκελος αποθηκεύει τα αρχεία δεδομένων του BCP (Bulk Copy Process) τα οποία αποκτά ο υπολογιστής-πελάτης από το διακομιστή που χρησιμοποιεί Microsoft SQL Server. Για να βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φάκελο OfflineData, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσδιορίστε το λογαριασμό που εκτελεί το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Συνδεθείτε στο διακομιστή Microsoft CRM.
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπηρεσιών IIS (Internet Information Services) (Internet Information Services (IIS) Manager).
  • Αναπτύξτε το όνομα του τοπικού υπολογιστή, αναπτύξτε το στοιχείο Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών (Application Pools), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή CRMAppPool και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητα (Identity).
  • Επαληθεύστε τα δικαιώματα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

   Εάν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα Προκαθορισμένο (Predefined), τόσο ο λογαριασμός NetworkService όσο και ο λογαριασμός LocalSystem αντιπροσωπεύονται από το λογαριασμό
   Όνομα_τομέα\Όνομα_υπολογιστή$. Επομένως, όταν πρέπει να επαληθεύσετε τα δικαιώματα για τους λογαριασμούς NetworkService ή LocalSystem, πρέπει επίσης να επαληθεύσετε τα δικαιώματα για το λογαριασμό
   Όνομα_τομέα\Όνομα_υπολογιστή$.

   Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Με δυνατότητα ρύθμισης (Configurable), πρέπει να επαληθεύσετε τα δικαιώματα για τον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

   Σημείωση Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Προκαθορισμένο" (Predefined), χρησιμοποιήστε το λογαριασμό
   Όνομα_τομέα\Όνομα_υπολογιστή$ ως χρήστη στο βήμα 5. Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Με δυνατότητα ρύθμισης" (Configurable), χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη ως χρήστη στο βήμα 5.
 2. Στο διακομιστή Microsoft CRM, εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο:

  Μονάδα_δίσκου:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο
  Μονάδα_δίσκου είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για την πραγματική μονάδα δίσκου στην οποία εγκαθιστάτε το Microsoft CRM.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 5. Από τη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), επιλέξτε το χρήστη που αναγνωρίσατε στο βήμα 1.
 6. Στη λίστα Δικαιώματα για
  Όνομα_χρήστη
  , βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) στη γραμμή
  Πλήρης έλεγχος (Full Control). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο
  Όνομα_χρήστη είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το πραγματικό όνομα χρήστη.

Μέθοδος 6

Τροποποιήστε το αρχείο προέλευσης δεδομένων ODBC DSN του συστήματος Microsoft CRM στο διακομιστή Microsoft CRM, ώστε να υποδεικνύει τον νέο διακομιστή που εκτελεί τον διακομιστή Microsoft SQL. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή
  Αρχεία προέλευσης δεδομένων (ODBC) (Data Sources (ODBC)).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείου προέλευσης δεδομένων ODBC (ODBC Data Source Administrator), κάντε κλικ στην καρτέλα Σύστημα DSN (System DSN), κάντε κλικ στη λίστα
  Microsoft CRM στα αρχεία προέλευσης δεδομένων (Microsoft CRM in the System Data Sources) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων (Configure).
 3. Στο πρώτο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων Microsoft SQL Server DSN, εντοπίστε τη λίστα Διακομιστής (Server) που περιέχει τα ονόματα των υπολογιστών που εκτελούν τον SQL Server. Κάντε κλικ στο διακομιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) τρεις φορές, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αρχείου προέλευσης δεδομένων.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 6. Στο παράθυρο εγκατάστασης του ODBC Microsoft SQL Server, κάντε κλικ στο στοιχείο Δοκιμή αρχείου προέλευσης δεδομένων (Test Data Source), για να επικυρώσετε τη σύνδεση με το διακομιστή.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείου προέλευσης δεδομένων ODBC (ODBC Data Source Administrator).

Μέθοδος 7

 1. Κλείστε το Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD
  OfflineRowsBatchSize και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε μια τιμή που είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή, όπως 10 ή 1. Κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".

  Σημείωση Από προεπιλογή, η τιμή DWORD OfflineRowsBatchSize έχει οριστεί σε 100000.
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Μέθοδος 8

Καταργήστε το διακόπτη /3GB από το αρχείο Boot.ini στο διακομιστή Microsoft CRM. Για να ισχύσει η αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή μετά την κατάργηση του διακόπτη.

Μέθοδος 9

Εγκαταστήστε το MDAC 2.8 Service Pack 1. Για να εγκαταστήσετε το MDAC 2.8 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
918108 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση σε φορητό υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί το Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Η μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα απέτυχε" (Failed move data for entity)

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης βάσεων δεδομένων του CRM 3.0 SQL Server από ένα διακομιστή σε άλλον, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
917948 Τρόπος μετακίνησης βάσεων δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL από ένα διακομιστή σε άλλον εντός του ίδιου τομέα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 916165 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια