Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003 με Service Pack 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Icacls.exe. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα συστήματος αρχείων NTFS σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 2 (SP2).

Προς το παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Xcacls.exe, το βοηθητικό πρόγραμμα Cacls.exe και το βοηθητικό πρόγραμμα Xcacls.vbs για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS στον Windows Server 2003. Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe είναι μια εναλλακτική επιλογή για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS. Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe επιλύει διάφορα ζητήματα που παρουσιάζονται όταν χρησιμοποιείτε το υπάρχον βοηθητικά προγράμματα.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe περιλαμβάνεται στα Windows Vista και στο Windows Server 2003 SP2.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

889100 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003

Η σύνταξη για το βοηθητικό πρόγραμμα Icacls.exe

Για να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες σύνταξης, πληκτρολογήστε icacls.exe /; σε μια γραμμή εντολών.
ICACLS name /save aclfile [/T] [/C]    store the acls for all matching names into aclfile for
later use with /restore.

ICACLS directory [/substitute SidOld SidNew [...]] /restore aclfile [/C]
applies the stored acls to files in directory.

ICACLS name /setowner user [/T] [/C]
changes the owner of all matching names.

ICACLS name /findsid Sid [/T] [/C]
finds all matching names that contain an ACL
explicitly mentioning Sid.

ICACLS name /verify [/T] [/C]
finds all files whose ACL is not in canonical form or whose
lengths are inconsistent with ACE counts.

ICACLS name /resize [/T] [/C] [/L]
changes incorrect recorded lengths of ACLs to true lengths.

ICACLS name /reset [/T] [/C]
replaces acls with default inherited acls for all matching files.

ICACLS name [/grant[:r] Sid:perm[...]]
[/deny Sid:perm [...]]
[/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C]

/grant[:r] Sid:perm grants the specified user access rights. With :r,
the permissions replace any previously granted explicit permissions.
Without :r, the permissions are added to any previously granted
explicit permissions.

/deny Sid:perm explicitly denies the specified user access rights.
An explicit deny ACE is added for the stated permissions and
the same permissions in any explicit grant are removed.

/remove[:[g|d]] Sid removes all occurrences of Sid in the acl. With
:g, it removes all occurrences of granted rights to that Sid. With
:d, it removes all occurrences of denied rights to that Sid.


Note:
Sids may be in either numeric or friendly name form. If a numeric
form is given, affix a * to the start of the SID.

/T indicates that this operation is performed on all matching
files/directories below the directories specified in the name.

/C indicates that this operation will continue on all file errors.
Error messages will still be displayed.

ICACLS preserves the canonical ordering of ACE entries:
Explicit denials
Explicit grants
Inherited denials
Inherited grants

perm is a permission mask and can be specified in one of two forms:
a sequence of simple rights:
F - full access
M - modify access
RX - read and execute access
R - read-only access
W - write-only access
a comma-separated list in parentheses of specific rights:
D - delete
RC - read control
WDAC - write DAC
WO - write owner
S - synchronize
AS - access system security
MA - maximum allowed
GR - generic read
GW - generic write
GE - generic execute
GA - generic all
RD - read data/list directory
WD - write data/add file
AD - append data/add subdirectory
REA - read extended attributes
WEA - write extended attributes
X - execute/traverse
DC - delete child
RA - read attributes
WA - write attributes
inheritance rights may precede either form and are applied
only to directories:
(OI) - object inherit
(CI) - container inherit
(IO) - inherit only
(NP) - don't propagate inherit

Examples:

icacls c:\windows\* /save AclFile /T
- Will save the ACLs for all files under c:\windows
and its subdirectories to AclFile.

icacls c:\windows\ /restore AclFile
- Will restore the Acls for every file within
AclFile that exists in c:\windows and its subdirectories

icacls file /grant Administrator:(D,WDAC)
- Will grant the user Administrator Delete and Write DAC
permissions to file

icacls file /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
- Will grant the user defined by sid S-1-1-0 Delete and
Write DAC permissions to file

Άλλα διαθέσιμα βοηθητικά προγράμματα για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα βοηθητικά προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα NTFS, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

318754 τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το Xcacls.exe για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS

135268 Τρόπος χρήσης του Cacls.exe σε ένα αρχείο δέσμης

825751 Τρόπος χρήσης του εργαλείου Xcacls.vbs για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 919240 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Σχόλια