Είναι διαθέσιμη μια συνάθροιση μετά Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 2 επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει προβλήματα με το πρόγραμμα οδήγησης N/ODBC


Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 και Microsoft Navision 4.0 είναι τώρα μέρος του Microsoft Dynamics NAV 4.0. Όλες οι αναφορές στο Microsoft Business Solutions-Navision ή σε Microsoft Navision 4.0 αφορούν το Microsoft Dynamics NAV.

Αυτό το άρθρο ισχύει για Microsoft Dynamics NAV 4.0 για όλες τις χώρες και για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Είναι διαθέσιμη μια συνάθροιση μετά Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 2 επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει προβλήματα στο πρόγραμμα οδήγησης του Navision Open Database Connectivity (N/ODBC).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Ζητήματα που επιλύονται σε αυτήν τη συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων

Αυτή η συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
926302 μήνυμα λάθους όταν το εργαλείο C/FRONT προσπαθεί να συνδεθεί σε μια βάση δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV 4.0: "C/FRONT ανεπανόρθωτο σφάλμα"

927185 μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Microsoft Dynamics NAV για να εκτελέσετε ένα ερώτημα παραμέτρων για έναν συνδεδεμένο πίνακα: "ODBC--η κλήση απέτυχε"

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κενό διάστημα σε ένα πεδίο που χρησιμοποιεί τον τύπο δεδομένων Μεγάλος ακέραιος 927260 , ή μπορείτε να αφήσετε το πεδίο κενό όταν χρησιμοποιείτε μια πρόταση ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ σε ένα ερώτημα N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927262 χαρακτήρες κειμένου μπορεί να πληκτρολογηθεί σε ένα πεδίο που χρησιμοποιεί την διάρκεια τύπου δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε μια πρόταση ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ σε ένα ερώτημα N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927264 οποιοδήποτε κείμενο ξεπεράσει σταθερού μήκους σε ένα πεδίο κειμένου έχει περικοπεί χωρίς προειδοποίηση στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927267 ο ΤΎΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ πεδίο δεν ενημερώνεται όπως αναμένεται όταν χρησιμοποιείτε τον τελεστή "+" στο πεδίο ΤΎΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ του πίνακα πίνακα Τύπος ημερομηνίας σε ένα ερώτημα N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927355 οδήγησης το N/ODBC αποδέχεται έναν τύπο που περιέχει μια ημερομηνία εκτός της περιοχής στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927356 όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από οκτώ χαρακτήρες σε ένα πεδίο σε ένα ερώτημα N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0, το κείμενο περικόπτεται σε οκτώ χαρακτήρες κατά την ενημέρωση του πεδίου

927500 δήλωση A SELECT επιστρέφει μόνο 13 χαρακτήρες στο πεδίο "GUID" όταν εκτελείτε μια πρόταση SELECT που περιέχει 32 χαρακτήρες στο πεδίο "GUID" στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927501 Α ΕΠΙΛΈΞΤΕ δήλωση που περιέχει το πεδίο "GUID" και ο όρος GROUP BY δεν επιστρέφει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927502 όταν εκτελείτε μια πρόταση SELECT που περιέχει τον όρο ORDER BY σε μια προέλευση δεδομένων N/ODBC, η πρόταση SELECT δεν επιστρέψει το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927503 δήλωση A SELECT δεν επιστρέφει την αναμενόμενη ακολουθία των τιμών στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927504 δήλωση A SELECT δεν αποδίδει τις αναμενόμενες τιμές κατά την εκτέλεση την πρόταση SELECT σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927505 δήλωση A SELECT δεν αποδίδει τις αναμενόμενες τιμές κατά την εκτέλεση της δήλωσης Select στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927655 μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε μια εντολή "DROP TABLE" στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927658 οδήγησης το N/ODBC δεν αποδίδει τις αναμενόμενες τιμές όταν εκτελείτε μια πρόταση SELECT που περιέχει έναν όρο "ΟΜΑΔΟΠΟΊΗΣΗ κατά" σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927659 δήλωση A SELECT δεν αποδίδει τις αναμενόμενες τιμές στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927660 ΕΠΙΛΈΞΤΕ A πρόταση σε μια προέλευση δεδομένων N/ODBC επιστρέφει την τιμή "1/1/1753 12:00:00 ΠΜ" αντί για την πραγματική τιμή ημερομηνίας/ώρας στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927663 κατά την εκτέλεση μιας πρότασης SELECT σε μια προέλευση δεδομένων N/ODBC, η πρόταση SELECT δεν αποδίδει τις αναμενόμενες τιμές στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927728 τα περιεχόμενα ενός συνδεδεμένου πίνακα δεν εμφανίζονται όταν μεταφέρετε το δεδομένα από το Microsoft Dynamics NAV με τη Microsoft Access, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης N/ODBC

927727 προσαρμοσμένο κώδικά σας δεν λειτουργεί όπως αναμένεται όταν χρησιμοποιείτε τον κωδικό που παρέχεται στο αρχείο Sample.c στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927729 δεν μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή 1 σε έναν πίνακα στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927730 οδήγησης το N/ODBC επιστρέφει μια κενή συμβολοσειρά όταν εκτελείτε ένα ερώτημα που περιέχει μια αρνητική τιμή BIGINT που υπερβαίνει τα 20 ψηφία στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927731 προβλήματα επιδόσεων ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης N/ODBC για να υποβάλετε ερώτημα σε μια βάση δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

927732 μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα N/ODBC στο Microsoft Dynamics NAV 4.0: "υπερβολικά πολλές στήλες στην πρόταση Insert"

927733 δεν λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους εξαίρεσης όπως αναμένεται όταν ένα όνομα προβολής έχει περισσότερους από 63 χαρακτήρες στο Microsoft Dynamics NAV 4.0

926303 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εκτελέσετε μια εφαρμογή C/FRONT στο Microsoft Dynamics NAV: "ο κωδικός χώρας στην άδεια χρήσης δεν αντιστοιχεί στον κωδικό χώρας [DAN] του αρχείου STX"

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft, αλλά προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα αμέσως, επικοινωνήστε με την Microsoft Business Solutions τεχνικής υποστήριξης για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση. Μπορείτε να συνδεθείτε με την τοποθεσία του Microsoft Business λύσεις υποστηρίζουν και να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη της Microsoft Business Solutions μέσω τηλεφώνου στον αριθμό (888) 477-7877.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν εάν έναν επαγγελματία υποστήριξης λύσεις του Microsoft Business προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για οποιαδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ενημερωμένη έκδοση 922695 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

922695 διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 2

Απαίτηση επανεκκίνησης

Εάν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων επειγουσών επιδιορθώσεων.

Πληροφορίες αρχείων

N/ODBC

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Cfront.dll4.0.2.23460871,29631-Oct-200611:40
Dbm.dll4.0.2.23460342,91231-Oct-200611:40
Nc_netb.dll4.0.2.2346076,67231-Oct-200611:40
Nc_tcp.dll4.0.2.2346080,76831-Oct-200611:40
Nc_tcps.dll4.0.2.2346088,96031-Oct-200611:40
Nodbc.dll4.0.2.234601,223,04031-Oct-200611:40
Nodbc.xmlΔεν ισχύει1,20526-Oct-200613:20
Nodbccfg.cfg4.0.2.23460446,46426-Oct-200615:11
Nodbccfg.xmlΔεν ισχύει2,36026-Oct-200613:20
Slave.exe4.0.2.2346093,05631-Oct-200611:40

Microsoft Dynamics NAV Software Development Kit (SDK)

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Cf.hΔεν ισχύει56,68831-Oct-200611:10
Cfront.dll4.0.2.23460871,29631-Oct-200611:40
Cfront.ocx4.0.2.23460125,82431-Oct-200611:40
Cfrontsql.dll4.0.2.23460920,44831-Oct-200611:40
Libload.cΔεν ισχύει31,71526-Oct-200613:36
Microsoft.navision.cfront.cfrontdotnet.dll4.0.2.23460121,72831-Oct-200611:40
Microsoft.navision.cfront.cfrontdotnet.xmlΔεν ισχύει438,37826-Oct-200616:40
Sample.cΔεν ισχύει28,62826-Oct-200613:36
Sample.exe4.0.2.23460109,44031-Oct-200611:40

Περισσότερες πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft