Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τον Microsoft Windows Media Player 11: "Σφάλμα 27000," "Σφάλμα 1304" ή "Σφάλμα 1606" ("Error 27000," "Error 1304," or "Error 1606")

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Windows Media Player 11, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Μήνυμα λάθους 1
Σφάλμα 27000. Ο Windows Media Player δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει αυτήν την εγκατάσταση. Δεν έγινε καμία αλλαγή στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε τον Windows Media Player αργότερα, εκτελέστε ξανά τον οδηγό.

(Error 27000. Windows Media Player cannot complete this installation. No changes were made to your computer. To install Windows Media Player at a later time, run the wizard again.)
Μήνυμα λάθους 2
Σφάλμα 1304. Σφάλμα εγγραφής στο αρχείο C:\documents and settings\all users\documents\my music\<playlist>.wpl. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον κατάλογο.

(Error 1304. Error writing to file C:\documents and settings\all users\documents\my music\<playlist>.wpl. Verify that you have access to that directory.)
Μήνυμα λάθους 3
Σφάλμα 1606. Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στη θέση δικτύου INSTALLDIR

(Error 1606. Could not access network location INSTALLDIR)

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή τα μέλη της ομάδας Administrators δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα για το φάκελο "Documents and Settings\All Users\Shared Documents" σε μια μονάδα δίσκου NTFS. Τα μέλη της ομάδας Administrators πρέπει να έχουν τόσο το δικαίωμα Read όσο και το δικαίωμα Write για αυτόν το φάκελο προκειμένου να εγκαταστήσουν τον Windows Media Player 11.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, παραχωρήστε στην ομάδα Administrators το δικαίωμα Write για το φάκελο "Documents and Settings\All Users\Shared Documents". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK για να ανοίξετε ένα παράθυρο γραμμής εντολών.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές με την εξής σειρά. Πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε κάθε αλλαγή, πιέστε το το πλήκτρο Y.
  cacls.exe "%ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G BUILTIN\Administrators:F

  cacls.exe "%ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G System:F

  cacls.exe "%ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G BUILTIN\Users:R
 4. Κλείστε το παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt) και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τον Windows Media Player 11.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936620 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια