Απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει το χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 3 (SP3), από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, από το CD των Windows XP SP3 ή από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε μέσους χρήστες υπολογιστή.

Τα Windows XP SP3 μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές που εκτελούν ήδη μια από τις ακόλουθες εκδόσεις των Windows XP:
 • Τα Windows XP Home Edition
 • Τα Windows XP Home N
 • Τα Windows XP Home Edition K
 • Τα Windows XP Home Edition KN
 • Τα Windows XP Media Center Edition 2004
 • Τα Windows XP Media Center Edition 2005
 • Τα Windows XP Pro Edition K
 • Τα Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Τα Windows XP Professional N
 • Τα Windows XP Tablet PC Edition
 • Τα Windows XP Tablet PC Edition 2005

Περισσότερες πληροφορίες

Πριν να ξεκινήσετε

Σημαντικό Εκτός από το χώρο του σκληρού δίσκου που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, ο υπολογιστής πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος πρέπει να έχετε 30 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο. Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού που απαιτούνται για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει το αρχείο Ntldr, το αρχείο Boot.ini και το αρχείο Ntdetect.com.

Εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να επιλέξετε από αρκετές μεθόδους εγκατάστασης. Κάθε μέθοδος διαθέτει διαφορετικές απαιτήσεις χώρου, ανάλογα με τη θέση από την οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το service pack.
 • Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP SP3from έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στην ενότητα "χώρος στον σκληρό δίσκο απαιτείται εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο".
 • Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP SP3from το CD των Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στην ενότητα "χώρος στον σκληρό δίσκο απαιτείται εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από το CD των Windows XP SP3".
 • Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP SP3from το Κέντρο λήψης της Microsoft σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στην ενότητα "χώρος στον σκληρό δίσκο απαιτείται εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft".
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές σε ένα τοπικό δίκτυο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης διεθνούς σύμβασης ονομάτων (Universal Naming Convention (UNC). Η λειτουργία UNC σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χώρο στον τοπικό υπολογιστή εκτελώντας τα αρχεία εγκατάστασης από το τοπικό δίκτυο. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία UNC για την εγκατάσταση του Windows XP SP3, μπορείτε να αποθηκεύσετε το χώρο του σκληρού δίσκου που απαιτείται συνήθως για να εξαγάγετε αρχεία του Windows XP SP3 στον τοπικό υπολογιστή.
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από ένα τοπικό δίκτυο σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, χρήση της λειτουργίας UNC, μεταβείτε στην ενότητα "για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές".

Χώρος στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή

Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν το χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή. Οι απαιτήσεις χώρου διαφέρουν ανάλογα με τη θέση από την οποία θέλετε να κάνετε λήψη ή να εγκαταστήσετε το service pack, και αν έχετε ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει την επαναφορά συστήματος.

Σημείωση Συνιστούμε να διαβάσετε την ενότητα "Σημειώσεις" για τις περιγραφές πίνακα και για περισσότερες πληροφορίες που ενδέχεται να πρέπει να έχετε για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3.

Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο, εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά συστήματος
Απενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά συστήματος
Χώρος εργασίας80 megabyte (MB)80 MB
Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP3256 MB256 MB
Συνολικός χώρος σκληρού δίσκου που απαιτείται1020 MB διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση
1100 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
380 MB διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση

460 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση

Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο, εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από το CD των Windows XP SP3

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από το CD των Windows XP SP3, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά συστήματος
Απενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά συστήματος
Χώρος εργασίας280 MB480 MB
Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP3256 MB256 MB
Συνολικός χώρος σκληρού δίσκου που απαιτείται1.485 MB διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση
1765 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
750 MB διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση

1.230 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση

Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο, εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft, βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον 1500 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο, εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο.

Μπορείτε με ασφάλεια να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή που διαθέτει μόνο 700 MB ελεύθερου χώρου στο ενεργό διαμέρισμα, εάν τα υπόλοιπα 800 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο είναι διαθέσιμος σε κάποιο άλλο διαμέρισμα στον υπολογιστή. Τα 800 MB χώρου στο δίσκο χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση του προσωρινού φακέλου που περιέχει τα αρχεία που έχουν εξαχθεί service pack.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή
 • Οι αριθμοί που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες βασίζονται μόνο σε εκτιμήσεις. Το σύστημά σας ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά. Επομένως, αυτοί οι αριθμοί είναι μόνο καθοδηγητικοί σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουν κατά προσέγγιση πόσος ελεύθερος χώρος απαιτείται.
 • Σε αυτούς τους πίνακες, ο χώρος εργασίας περιγράφει το χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Η απαίτηση χώρου εργασίας είναι προσωρινή και δεν συμπεριλαμβάνεται η απαίτηση χώρου συνολικό σκληρό δίσκο.
 • Το πραγματικό μέγεθος του φακέλουTemporary_folder_name %Windir%\SoftwareDistribution\ είναι περίπου 600 MB.
 • Σε αυτούς τους πίνακες, τα αρχεία που καταργούν το Windows XP SP3 περιγράφει το χώρο στον σκληρό δίσκο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων και των ρυθμίσεων που αλλάζουν κατά την εγκατάσταση του service pack. Μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων κατά την εγκατάσταση του service pack. Τα αρχεία αυτά απαιτούνται, εάν θέλετε να καταργήσετε το service pack αργότερα.
 • Το μέγεθος λήψης του Windows XP SP3, όπως έχει παραχθεί από την τοποθεσία Windows Update στο Web, είναι περίπου 70 MB. Ωστόσο, το μέγεθος λήψης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο αναλόγως των ενημερωμένων εκδόσεων που είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή.

Χώρος στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές σε ένα τοπικό δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης διεθνούς σύμβασης ονομάτων (Universal Naming Convention (UNC).

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εγκατάστασης UNC, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του CD του Windows XP SP3 σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 3. Πληκτρολογήστε cmdκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  WindowsXP-kb936929-sp3-x86-enu.exe/x:όνομα κοινόχρηστου φακέλου
  Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, το όνομα του κοινόχρηστου φακέλου είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το φάκελο στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να εξαγάγετε το Windows XP SP3.
 5. Κάτω από τον κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο της ενημερωμένης έκδοσης .

  Σημείωση Ο φάκελος ενημερωμένη έκδοση βρίσκεται στο φάκελο i386 .
 6. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update.exe για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3.
Εάν για κάποιο λόγο αυτά τα βήματα δεν λειτουργούν για λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

326583 απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

837783 το σκληρό δίσκο απαιτήσεις χώρου για το Windows XP Service Pack 2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για λειτουργικά συστήματα των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

314865 απαιτήσεις συστήματος για λειτουργικά συστήματα των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947311 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια