Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Visual FoxPro 8.0 ή το Visual FoxPro 9.0: "η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμη"

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual FoxPro 8.0 ή Microsoft Visual FoxPro 9.0, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμη.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να προσπαθήσετε πάλι ή εισαγάγετε μια εναλλακτική διαδρομή προς το φάκελο που περιέχει το πακέτο εγκατάστασης όνομα_αρχείου .msi στο παρακάτω πλαίσιο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί για πολλούς λόγους. Τους λόγους αυτούς περιλαμβάνουν τους εξής λόγους:

 • Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να βρει το σωστό αρχείο .msi προϊόντος στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer.
  Όταν εγκαθιστάτε το Visual FoxPro 8.0 ή το Visual FoxPro 9.0, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αποθηκεύει το αντίστοιχο αρχείο .msi στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer. Το προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο .msi αναφέρεται όταν προσπαθείτε να επιδιορθώσετε ή να επανεγκαταστήσετε το προϊόν ή όταν εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση στο προϊόν.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το αρχείο .msi στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) προσπαθεί να αναλύσει τη θέση προέλευσης, δοκιμάζοντας για την παρουσία της εγκατάστασης προϊόντος. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εκτελεί αυτή στη θέση που χρησιμοποιήθηκε όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης εκτελέστηκε για τελευταία φορά. Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αναλύσει τη θέση προέλευσης, το πρόγραμμα σας ζητά να παρέχετε τα μέσα εγκατάστασης.
 • Υπάρχει αναντιστοιχία κλειδιού κατακερματισμού αρχείου.
  Ενημερωμένες εκδόσεις για το Visual FoxPro βασίζονται στον Windows Installer. Windows Installer χρησιμοποιεί αριθμούς έκδοσης αρχείων, για να προσδιορίσετε αν ένα αρχείο στον υπολογιστή είναι παλαιότερης έκδοσης που πρέπει να αντικατασταθεί από νεότερο αρχείο το οποίο περιέχεται σε μια ενημερωμένη έκδοση.

  Ορισμένα αρχεία, όπως αρχεία κειμένου και αρχεία προέλευσης, δεν φέρουν αριθμούς έκδοσης. Επομένως, η ενημερωμένη έκδοση που βασίζεται σε Windows Installer πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη μέθοδο για την επιβεβαίωση των νεότερων αρχείων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα κλειδί κατακερματισμού για όλα τα αρχεία χωρίς έκδοση. Για αρχεία που δεν διαθέτουν έκδοση, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου στον υπολογιστή συγκρίνεται με το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του Windows Installer. Εάν διαφέρουν αυτών των δύο κλειδιών κατακερματισμού αρχείων, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) προσπαθεί να λάβει το αρχείο από τα μέσα εγκατάστασης προέλευσης.

  Σημείωση Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να μπορείτε να τροποποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα αρχείο που εγκαθίσταται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Όταν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκύψουν αναντιστοιχίες κλειδιού κατακερματισμού αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε τα μέσα εγκατάστασης για το προϊόν όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση.  Υπάρχουν έγκυροι λόγοι για τη μη αυτόματη τροποποίηση ενός αρχείου που εγκαθίσταται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (PID) στη διαδικασία εγκατάστασης για ένα αντίγραφο του Visual FoxPro με άδεια χρήσης, πριν να τοποθετήσετε το προϊόν σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου στην επιχείρησή σας. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να μην έχετε να κάνετε κοινή χρήση του PID με χρήστες που πρέπει να εγκαταστήσετε το προϊόν. Συνήθως, αυτή η αλλαγή γίνεται σε ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται Setup.sdb. Όταν πραγματοποιείτε μια τέτοια αλλαγή, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου δεν συμφωνεί πλέον με το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που φέρει το Windows Installer για το αρχείο στη βάση δεδομένων του.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης προϊόντος στη μονάδα CD του υπολογιστή. Εναλλακτικά, δώστε τη διαδρομή των διαθέσιμων μέσων εγκατάστασης για το προϊόν. Για παράδειγμα, τα μέσα εγκατάστασης ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Εάν προσπαθείτε να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση σε πολλούς υπολογιστές όπου παρουσιάζεται αυτό το ζήτημα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource .

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource

Πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για Visual FoxPro 8.0 και για Visual FoxPro 9.0 περιλαμβάνουν υποστήριξη για την επιλογή της γραμμής εντολών/addsource . Εάν λάβετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource . Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή της γραμμής εντολών για να καθορίσετε τη θέση όπου θέλετε να αναζητήσετε τα αρχεία Windows Installer.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή της γραμμής εντολών, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών/addsource

Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους διακόπτες γραμμής εντολών για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου χρήσης:
 • /?
 • /help
Εάν έχει εγκατασταθεί μια ενημερωμένη έκδοση που υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών/addsource , αυτή η επιλογή της γραμμής εντολών εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου χρήσης.

Βήμα 2: Αντιγραφή του μέσου εγκατάστασης του Visual FoxPro ή ένα διαχειριστικό είδωλο σε ένα φάκελο

Εντοπίστε ένα φάκελο στον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση από όλους τους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, αντιγράψτε κάποιο από τα ακόλουθα στοιχεία σε αυτόν το φάκελο:
 • Το μέσο εγκατάστασης του Visual FoxPro

  Σημείωση Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από το μέσο εγκατάστασης.
 • Α διαχειριστικό είδωλο για το προϊόν Visual FoxPro που δημιουργήσατε προηγουμένως
Σημειώσεις
 • Συνήθως, αυτός ο φάκελος βρίσκεται σε κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.
 • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο Vs_setup.msi βρίσκεται στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία του μέσου εγκατάστασης του Visual FoxPro. Απαιτείται το αρχείο Vs_setup.msi όταν χρησιμοποιείται η επιλογή γραμμής εντολών/addsource .

Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource

Χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Όταν το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την εξής σύνταξη στην εντολή:
Το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση/addsource "ηδιαδρομή του πακέτου Windows Installer για το προϊόν"
Σημείωση Στην εντολή, αντικαταστήστε το σύμβολο κράτησης θέσης διαδρομή του πακέτου Windows Installer για το προϊόν με τη διαδρομή του πακέτου του Windows Installer για το προϊόν που αντιγράψατε σε ένα φάκελο στο βήμα 2.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957599 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια