Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συμβάσεις και χρήση ονομάτων διαδρομής ARC και BOOT.INI

Περίληψη
Αυτό το άρθρο εξηγεί τις συμβάσεις των προδιαγραφών ARC (Advanced RISC Computing), οι οποίες χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη διαδρομή της εγκατάστασης των Windows NT σε υπολογιστές Intel που βασίζονται σε επεξεργαστές x86, καθώς και σε υπολογιστές που βασίζονται σε RISC. Αυτό το άρθρο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Σύγκριση διαδρομών ARC που βασίζονται σε x86 και RISC
 • Διαφορές μεταξύ της σύνταξης και εφαρμογής MULTI(X) και SCSI(X)
 • Παραδείγματα διαδρομών ARC που βασίζονται σε x86 και RISC

Σύγκριση διαδρομών ARC που βασίζονται σε x86 και RISC

Στο αρχείο BOOT.INI για υπολογιστές με x86 η διαδρομή για κάθε εγκατάσταση των Windows NT περιγράφεται σε μία γραμμή, ενώ στους υπολογιστές με RISC χρησιμοποιούνται τέσσερις γραμμές στις επιλογές υλικολογισμικού εκκίνησης (BOOT), οι οποίες υποδεικνύουν μία και μόνο εγκατάσταση Windows NT. Εάν υπάρχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις των Windows NT στον υπολογιστή που βασίζεται σε x86, το αρχείο BOOT.INI περιέχει μία διαδρομή ARC για κάθε εγκατάσταση. Θα σας ζητηθεί μενού εκκίνησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, ώστε να επιλέξετε την εγκατάσταση με την οποία θέλετε να κάνετε εκκίνηση.

Υπάρχουν δύο βασικές μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί μια διαδρομή ARC, από τις οποίες, η μία μορφή ξεκινά με MULTI() και η άλλη με SCSI(). Και οι δύο μορφές χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές με x86, ενώ στους υπολογιστές RISC χρησιμοποιείται μόνο η μορφή SCSI():

Υπολογιστές με x86

Τα ακόλουθα είναι γενικά παραδείγματα δύο δυνατών διαδρομών ARC του αρχείου BOOT.INI:
multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winnt_dir>

-ή-

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winnt_dir>


όπου X, Y, Z και W είναι αριθμοί που προσδιορίζουν το στοιχείο στα αριστερά τους.

Και τα δύο παραδείγματα διαδρομών ARC, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, επιτρέπουν στα Windows NT να βρουν τον κατάλογο %SystemRoot% για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκκίνησης, φορτώνοντας αρχεία που βρίσκονται σε αυτό τον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω ενότητα "Διαφορές μεταξύ της σύνταξης και εφαρμογής MULTI(X) και SCSI(X)".

Υπολογιστές με RISC

Επειδή η αρχιτεκτονική που βασίζεται σε RISC απαιτεί από το υλικολογισμικό να δείχνει σε διαφορετικές περιοχές του συστήματος, η διαδρομή ARC μίας και μόνο εγκατάστασης Windows NT αποτελείται από ένα σύνολο τεσσάρων ορισμών με διαδρομές ARC (αντί για έναν ορισμό μίας γραμμής διαδρομής ARC σε υπολογιστές x86). Κάθε διαδρομή ARC που ακολουθεί έναν από τους τέσσερις ορισμούς ξεκινά με SCSI() μετά το όνομα ορισμού:

  SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dir>\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADFILENAME \<winnt_dir>				


Παρακάτω εξηγούνται ξεχωριστά οι παραπάνω τέσσερις γραμμές.

Ορισμός 1 (SYSTEMPARTITION):
Προσδιορίζει τη διαδρομή στο SYSTEMPARTITION, το μικρό διαμέρισμα του πίνακα εκχώρησης αρχείων (File Allocation Table - FAT), όπου βρίσκονται τα αρχεία OSLOADER.EXE και HAL.EXE:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Ορισμός 2 (OSLOADER):
Προσδιορίζει τη διαδρομή στο αρχείο OSLOADER. Είναι ίδιο με το SYSTEMPARTITION, αλλά περιλαμβάνει περιγραφή διαδρομής:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dir>\osloader.exe

όπου το <nt_dir> υποδεικνύει τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο OSLOADER.EXE.


Ορισμός 3 (OSLOADPARTITION):
Καθορίζει το διαμέρισμα εκκίνησης που περιέχει το υπόλοιπο των αρχείων συστήματος των Windows NT:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Ορισμός 4 (OSLOADFILENAME):

Καθορίζει το όνομα του καταλόγου εγκατάστασης των Windows NT (winnt_dir) χωρίς γράμμα μονάδας δίσκου:

\<winnt_dir>


Διαφορές μεταξύ της σύνταξης και εφαρμογής MULTI(X) και SCSI(X)

Σύνταξη MULTI(X)

Η σύνταξη MULTI(X) της διαδρομής ARC χρησιμοποιείται μόνο σε υπολογιστές x86. Στα Windows NT έκδοση 3.1, αυτή η διαδρομή είναι έγκυρη μόνο για μονάδες δίσκου IDE και ESDI. Στα Windows NT έκδοση 3.5, 3.51 και 4.0 η διαδρομή είναι έγκυρη και για μονάδες δίσκου SCSI.

Η σύνταξη MULTI() υποδεικνύει στα Windows NT ότι θα πρέπει να βασίζονται στο BIOS των υπολογιστών για να φορτώσουν αρχεία συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα θα χρησιμοποιεί κλήσεις διακοπής (INT) 13 BIOS για να βρίσκει και να φορτώνει το αρχείο NTOSKRNL.EXE, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αρχεία είναι αναγκαία για την εκκίνηση των Windows NT.

Οι παράμετροι X, Y, Z και W έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

 • Το X είναι ο αριθμός του τακτικού αριθμητικού του προσαρμογέα και θα πρέπει να είναι πάντοτε 0 (δείτε την αιτία στο παρακάτω κείμενο).
 • Το Y είναι πάντοτε 0 (μηδέν) εάν η διαδρομή ARC ξεκινά με MULTI(), επειδή το MULTI() ενεργοποιεί την κλήση INT 13 με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω και γι' αυτό δεν χρειάζεται τις πληροφορίες παραμέτρων DISK().
 • Το Z είναι ο τακτικός αριθμός για το δίσκο στον προσαρμογέα και συνήθως είναι ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 3.
 • Το W είναι ο αριθμός διαμερίσματος. Όλα τα διαμερίσματα λαμβάνουν αριθμό, εκτός από το διαμέρισμα τύπου 5 (Επέκταση MS-DOS) και το διαμέρισμα τύπου 0 (δεν χρησιμοποιείται), με τα πρωτεύοντα διαμερίσματα να αριθμούνται πρώτα και κατόπιν οι λογικές μονάδες δίσκου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πρώτος έγκυρος αριθμός για το W είναι το 1, σε αντίθεση με τα X, Y και Z τα οποία ξεκινούν από το 0 (μηδέν).
Θεωρητικά, αυτή η σύνταξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση των Windows NT από οποιαδήποτε μονάδα δίσκου στο σύστημα. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε να αναγνωρίζονται σωστά όλες οι μονάδες δίσκου από τη βασική διασύνδεση INT 13. Αφού η ανάλογη υποστήριξη διαφέρει από ελεγκτή δίσκου σε ελεγκτή δίσκου και τα περισσότερα συστήματα BIOS αναγνωρίζουν από τη διασύνδεση INT 13 μόνο έναν ελεγκτή δίσκου, στην πράξη είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται μόνο αυτή η σύνταξη για την εκκίνηση των Windows NT από τις δύο πρώτες μονάδες δίσκου, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στον ελεγκτή πρωτεύοντα δίσκου ή στις πρώτες τέσσερις μονάδες δίσκου, στην περίπτωση ελεγκτή EIDE δύο καναλιών.

Σε ένα καθαρό σύστημα IDE, η σύνταξη MULTI() θα λειτουργήσει για τέσσερις μονάδες δίσκου, το πολύ, στα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κανάλια ενός ελεγκτή δύο καναλιών.

Σε ένα καθαρό σύστημα SCSI, η σύνταξη MULTI() θα λειτουργήσει για τις δύο πρώτες μονάδες δίσκου, στον πρώτο ελεγκτή SCSI (δηλαδή, στον ελεγκτή του οποίου το BIOS φορτώνεται πρώτο).

Σε ένα μικτό σύστημα SCSI και IDE, η σύνταξη MULTI() θα λειτουργήσει μόνο για τις μονάδες δίσκου IDE του πρώτου ελεγκτή.

Σύνταξη SCSI(X)

Η σύνταξη SCSI() χρησιμοποιείται στους υπολογιστές που βασίζονται σε RISC και x86, καθώς και σε όλες τις εκδόσεις των Windows NT. Η χρήση της μορφής SCSI() υποδεικνύει ότι τα Windows NT θα φορτώσουν πρόγραμμα οδήγησης συσκευής εκκίνησης και ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα οδήγησης για την πρόσβαση στο διαμέρισμα εκκίνησης.

Στους υπολογιστές x86, το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που χρησιμοποιείται είναι το αρχείο NTBOOTDD.SYS, το οποίο μπορεί να βρεθεί στη ρίζα της μονάδας δίσκου του συστήματος (συνήθως είναι η μονάδα δίσκου C) και είναι αντίγραφο του προγράμματος οδήγησης συσκευής του ελεγκτή μονάδας δίσκου που χρησιμοποιείται.

Στους υπολογιστές RISC, το πρόγραμμα οδήγησης είναι ενσωματωμένο στο υλικολογισμικό, όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές RISC και έτσι δεν χρειάζεται κάποιο αρχείο.

Όταν χρησιμοποιείται σύνταξη SCSI(), οι παράμετροι X, Y, Z και W έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

 • Το X είναι ο τακτικός αριθμός του προσαρμογέα, όπως αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης NTBOOTDD.SYS.
 • Το Y είναι το αναγνωριστικό του SCSI (SCSI ID) του δίσκου προορισμού.
 • Το Z είναι ο αριθμός λογικής μονάδας (LUN) του SCSI του δίσκου προορισμού. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν πάντοτε 0 (μηδέν).
 • Το W είναι ο αριθμός διαμερίσματος. Όλα τα διαμερίσματα λαμβάνουν αριθμό, εκτός από το διαμέρισμα τύπου 5 (Επέκταση MS-DOS) και το διαμέρισμα τύπου 0 (δεν χρησιμοποιείται), με τα πρωτεύοντα διαμερίσματα να αριθμούνται πρώτα και κατόπιν οι λογικές μονάδες δίσκου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο πρώτος έγκυρος αριθμός για το W είναι το 1, σε αντίθεση με τα X, Y και Z τα οποία ξεκινούν από το 0 (μηδέν).
Όταν χρησιμοποιείται μορφή SCSI() η τιμή του X εξαρτάται από το αρχείο NTBOOTDD.SYS. Κάθε πρόγραμμα οδήγησης SCSI στα Windows NT διαθέτει δικιά του μέθοδο ταξινόμησης των ελεγκτών, αν και γενικά συμμορφώνονται με την ταξινόμηση που φορτώνει το BIOS στους ελεγκτές (εφόσον γίνει φόρτωση του BIOS).

Επιπλέον, εάν έχετε πολλούς ελεγκτές που χρησιμοποιούν διαφορετικά προγράμματα οδήγησης συσκευών, θα πρέπει να συμπεριλάβετε μόνο εκείνους που ελέγχονται από το αρχείο NTBOOTDD.SYS, όταν καθορίζετε την τιμή της παραμέτρου X. Για παράδειγμα, εάν έχετε Adaptec 2940 (που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης AIC78XX.SYS) και Adaptec 1542 (που χρησιμοποιεί AHA154X.SYS) το X θα είναι πάντα 0. Αυτό που θα αλλάξει είναι το αρχείο NTBOOTDD.SYS:

 • Εάν φορτώσετε Windows NT από μονάδα δίσκου του Adaptec 2940, το αρχείο NTBOOTDD.SYS είναι αντίγραφο του αρχείου AIC78XX.SYS.
 • Εάν φορτώσετε τα Windows NT από μονάδα δίσκου του Adaptec 1542, το αρχείο NTBOOTDD.SYS είναι αντίγραφο του αρχείου AHA154X.SYS.

Παράδειγμα διαδρομών ARC που βασίζονται σε x86 και RISC

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα έγκυρων διαδρομών ARC. Τα πρώτα δύο παραδείγματα είναι διαδρομές ARC σε υπολογιστές που βασίζονται σε x86. Το τρίτο παράδειγμα είναι από μία καταχώρηση εκκίνησης σε υπολογιστή DEC Alpha AXP 150 RISC, αλλά θα πρέπει να είναι σωστό για όλους τους υπολογιστές RISC με παρόμοιες ρυθμίσεις μονάδων δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε πολλές διαδρομές ARC στο αρχείο BOOT.INI και έναν συνδυασμό διάφορων προσαρμογέων SCSI στον υπολογιστή σας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα 1 και 2 πιο κάτω, πρέπει να αντιγράψετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης SCSI στο όνομα αρχείου NTBOOTDD.SYS στον ριζικό κατάλογο του διαμερίσματος του συστήματος (συνήθως είναι η μονάδα δίσκου C), πριν να απενεργοποιήσετε το σύστημά σας για να εκκινήσετε από εγκατάσταση των Windows NT που βρίσκεται σε μονάδα δίσκου συνδεδεμένη σε άλλον ελεγκτή SCSI. Αυτό συμβαίνει επειδή, ανεξάρτητα από τη μονάδα δίσκου που βρίσκεται η εγκατάσταση των Windows NT, το αρχείο NTBOOTDD.SYS θα βρίσκεται πάντα στο διαμέρισμα του συστήματος.

Παράδειγμα 1: Πολλοί ελεγκτές SCSI

Αυτό είναι ένα παράδειγμα υπολογιστή που βασίζεται σε x86 με εγκατεστημένες τις ακόλουθες μονάδες δίσκου και τους ακόλουθους ελεγκτές:

 • Δύο ελεγκτές Adaptec 2940 SCSI, καθένας με δύο σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 1 GB στο αναγνωριστικό (ID) 0 και 1.
 • Ένας ελεγκτής δίσκου Adaptec 1542 SCSI, με δύο σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 1 GB στο αναγνωριστικό (ID) 0 και 4.
Κάθε σκληρός δίσκος έχει μόνο ένα πρωτεύον διαμέρισμα χωρητικότητας 1 GB. Για λόγους ερμηνείας του παραδείγματος, τα διαμερίσματα αριθμούνται από το 1 έως το 6, με τα διαμερίσματα 1 και 2 να προσδιορίζουν τις μονάδες δίσκου ένα και δύο, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον ελεγκτή Adaptec 2940, με τα διαμερίσματα 3 και 4 να προσδιορίζουν τις μονάδες δίσκου που είναι προσαρμοσμένες στον δεύτερο ελεγκτή Adaptec 2940 και τα διαμερίσματα 5 και 6 στις μονάδες δίσκου του Adaptec 1542. Μία από τις ακόλουθες διαδρομές ARC εμφανίζεται στο αρχείο BOOT.INI ανάλογα με το διαμέρισμα που έχετε εγκαταστήσει στα Windows NT. Σε αυτό το παράδειγμα γίνεται η υπόθεση ότι τα Windows NT είναι εγκατεστημένα σε κατάλογο με όνομα WINNT35:

Windows NT εγκατεστημένα σε αντίστοιχη διαδρομή ARC

Διαμέρισμα 1 (στον πρώτο Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 2 (στον πρώτο Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 3 (στον δεύτερο Adaptec 2940) scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 4 (στον δεύτερο Adaptec 2940) scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 5 (στον Adaptec 1542) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 6 (στον Adaptec 1542) scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Για τα διαμερίσματα 3 και 4, το αρχείο NTBOOTDD.SYS είναι αντίγραφο του αρχείου AIC78XX.SYS, για τα διαμερίσματα 5 και 6 το αρχείο NTBOOTDD.SYS είναι αντίγραφο του αρχείου AHA154X.SYS. Στις διαδρομές ARC των διαμερισμάτων 1 και 2, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις ακόλουθες διαδρομές, εφόσον διαθέτετε το αρχείο NTBOOTDD.SYS που είναι αντίγραφο του προγράμματος οδήγησης AIC78XX.SYS:

Windows NT εγκατεστημένα σε αντίστοιχη διαδρομή ARC

Διαμέρισμα 1 (στον πρώτο Adaptec 2940) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 2 (στον πρώτο Adaptec 2940) scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


Ωστόσο, η εγκατάσταση των Windows NT χρησιμοποιεί πάντα την σύνταξη MULTI() για αυτές τις δύο πρώτες μονάδες δίσκου.

Παράδειγμα 2: Μικτό περιβάλλον IDE και SCSI

Αυτό είναι ένα παράδειγμα υπολογιστή που βασίζεται σε x86 με εγκατεστημένες τις ακόλουθες μονάδες δίσκου και τους ακόλουθους ελεγκτές:

 • Ένας ελεγκτής EIDE δύο καναλιών με τρεις μονάδες δίσκου χωρητικότητας 1 GB, δύο στο πρωτεύον κανάλι και μία στο δευτερεύον κανάλι.
 • Ένας ελεγκτής Adaptec 2940 SCSI με έναν σκληρό δίσκο χωρητικότητας 4 GB στο αναγνωριστικό (ID) 3.
Οι τρεις μονάδες δίσκου EIDE έχουν από ένα διαμέρισμα χωρητικότητας 1 GB, ενώ η μονάδα δίσκου SCSI έχει τέσσερα διαμερίσματα χωρητικότητας 1 GB. Για λόγους ερμηνείας του παραδείγματος, τα διαμερίσματα είναι αριθμημένα από το 1 έως το 7, με τα διαμερίσματα 1 και 2 να προσδιορίζουν τις μονάδες δίσκου ένα και δύο στο πρωτεύον κανάλι του ελεγκτή EIDE, το διαμέρισμα 3 στο δευτερεύον κανάλι και τα διαμερίσματα 4, 5, 6 και 7 στη μονάδα δίσκου SCSI. Μία από τις ακόλουθες διαδρομές ARC εμφανίζεται στο αρχείο BOOT.INI ανάλογα με το διαμέρισμα στο οποίο έχετε εγκαταστήσει τα Windows NT. Σε αυτό το παράδειγμα γίνεται η υπόθεση ότι τα Windows NT είναι εγκατεστημένα σε κατάλογο με όνομα WINNT35:

Windows NT εγκατεστημένα σε αντίστοιχη διαδρομή ARC

Διαμέρισμα 1 (πρωτεύον κανάλι EIDE) Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 2 (πρωτεύον κανάλι EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 3 (δευτερεύον κανάλι EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 4 (στον Adaptec 2940) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Διαμέρισμα 5 (στον Adaptec 2940) scsi(0)disk(0)rdisk(3)partition(2)\WINNT35Διαμέρισμα 6 (στον Adaptec 2940) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35Διαμέρισμα 7 (στον Adaptec 2940) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35				


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η φόρτωση των Windows NT από τα διαμερίσματα 4 έως 7 απαιτεί ένα αρχείο NTBOOTDD.SYS που είναι αντίγραφο του αρχείου AIC78XX.SYS.

Παράδειγμα 3: Η εκκίνηση διαφέρει σε υπολογιστή DEC Alpha AXP 150

Σε υπολογιστή RISC, όλες οι διαδρομές εκκίνησης καθορίζονται από το υλικολογισμικό. Κατά τη δημιουργία καινούριας καταχώρησης εκκίνησης για υπολογιστή RISC, το υλικολογισμικό σάς οδηγεί σε μια σειρά ερωτημάτων, που σκοπό έχουν να ορίσετε σωστά τις διαδρομές. Έτσι, εκτός εάν επεξεργάζεστε μια καταχώρηση εκκίνησης που δεν λειτουργεί πια, δεν θα πρέπει να χρειαστεί να επεξεργαστείτε κατευθείαν τις διαδρομές ARC σε υπολογιστή RISC.

Το ακόλουθο παράδειγμα είναι μια καταχώρηση εκκίνησης σε υπολογιστή DEC Alpha AXP 150, με έναν μόνο σκληρό δίσκο στο αναγνωριστικό (ID) 0, ο οποίος έχει χωριστεί σε διαμερίσματα με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω:

 • Ένα διαμέρισμα συστήματος χωρητικότητας 4 MB.
 • Ένα διαμέρισμα εκκίνησης χωρητικότητας 396 MB.
Τα Windows NT είναι εγκατεστημένα στο διαμέρισμα εκκίνησης σε έναν κατάλογο που ονομάζεται WINNT35, ενώ ο κατάλογος OSLOADER που ονομάζεται επίσης OS\WINNT35, βρίσκεται στο διαμέρισμα συστήματος. Η καταχώρηση εκκίνησης έχει τις ακόλουθες τιμές:

  SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)  OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)  OSLOADFILENAME \WINNT35				
3.10 kbfaqw2ksetup
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 102873 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/21/2003 15:48:00 - Αναθεώρηση: 3.1

 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • kbhowto kbusage KB102873
Σχόλια