Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εγγραφές οδηγών συσκευών, ΜΕΡΟΣ 3 – το πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού/πληκτρολογίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:102990
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο περιέχει τις καταχωρήσεις ΜΗΤΡΏΟΥ για προγράμματα οδήγησης πληκτρολογίου και ποντικιού. Υπάρχει ένα δεύτερο μισό αυτού του θέματος, βρείτε στο άρθρο 3 τμημάτων καταχωρήσεις προγραμμάτων οδήγησης συσκευών.

Περιλαμβάνονται οι εξής subgroups:

 • Το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft σειριακής θύρας ποντικιού
 • Πρόγραμμα οδήγησης κλάσης ποντικιού
 • Πρόγραμμα οδήγησης κλάσης πληκτρολογίου
 • Καταχωρήσεις αντιστοίχισης συσκευής για το πληκτρολόγιο και ποντίκι
Υπάρχουν 5 τμημάτων ως προς τις εγγραφές οδηγών συσκευών σειράς άρθρο: μέρος 1: που περιέχει εγγραφές οδηγών συσκευών:
 • Προγράμματα οδήγησης συστήματος αρχείων και στοιχεία αναγνώρισης
 • Δίσκος, σειριακές και παράλληλες θύρες
Μέρος 2: Ποντίκι και πληκτρολόγιο εγγραφές, που περιέχουν:
 • Πρόγραμμα οδήγησης θύρας ποντικιού διαύλου της Microsoft
 • Πρόγραμμα οδήγησης θύρας Intel 8042
 • Microsoft InPort προγράμματος οδήγησης θύρας ποντικιού διαύλου
Part 3: Mouse and Keyboard Entries, cont'd

Μέρος 4: Εγγραφές SCSI Miniport

Μέρος 5: Κάρτα ήχου και εγγραφές οδηγών συσκευών βίντεο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσάς να προβάλετε τρέχουσες ρυθμίσεις για αυτά τα προγράμματα οδήγησης συσκευών, επιλέγοντας το κουμπί συσκευές στο WinMSD.

Microsoft Serial Mouse Port Driver Entries

The value entries for the Microsoft serial mouse are found in this subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sermouse\ParametersMouseDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1				
Καθορίζει τον αριθμό των συμβάντων του ποντικιού για να εγγραφούν σε εσωτερικά buffer από το πρόγραμμα οδήγησης, σε μη σελιδοποιημένη. Το εκχωρημένο μέγεθος, σε byte, για το εσωτερικό buffer είναι αυτή η τιμή επί το μέγεθος της δομής MOUSE_INPUT_DATA (που ορίζεται στο NTDDMOU.H). Consider increasing the size if the System log inEvent Viewer contains the following message from the Sermouse source: "Thering buffer that stores incoming mouse data has overflowed (buffer size isconfigurable via the Registry)."Προεπιλογή: 0x64 (100)
NumberOfButtons   REG_DWORD   >= 0x1				
Specifies the number of buttons on the serial mouse. If the number ofbuttons detected at startup time and placed in the Registry is incorrect,this value can be used to override it.Προεπιλογή: 0x2
OverrideHardwareBitstring   REG_DWORD   0x1 or 0x2				
This entry is not usually present. When present, it specifies thatregardless of whether it was actually detected, a serial mouse is presenton the system. Add this value to tell the driver to assume the serial mouseis on COM1 (specified by the value 0x1) or COM2 (specified by the value0x2). This entry is useful if the serial mouse has not been automaticallydetected.
PointerDeviceBaseName   REG_SZ   Base port device name				
Specifies the base name for the device object(s) created by the serialmouse device driver. Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής εγγράφει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα της συσκευής σε HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap, έτσι ώστε το πρόγραμμα οδήγησης κλάσης του δείκτη να εντοπίσετε τα αντικείμενα της συσκευής θύρας δείκτη.Προεπιλογή: PointerPort
SampleRate   REG_DWORD   Mouse sample rate in Hz				
Specifies the sample rate for the serial mouse. Προορίζεται για μελλοντική χρήση.This value might have no effect in the first release of Windows NT.Default: 0x28 (1200 baud)

Mouse Class Driver Entries

The value entries for the mouse class driver are found in this subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mouclass\ParametersConnectMultiplePorts   REG_DWORD   0x0 or 0x1				
Specifies the type of connection between class and port device objects.This parameter is mainly of interest to device driver writers.

The value 0x0 specifies a 1:1 relationship between class device objects andport device objects. (That is, one class device object is created by thedriver and connected to one port device object; the maximum number ofobjects created and connected to an associated port object is determined bythe value of MaximumPortsServiced.) The value 0x1 specifies a 1:manyrelationship between a single class device object and multiple port deviceobjects. (That is, one class device object is created by the driver andthen connected to multiple port device objects, up to a maximum specifiedby MaximumPortsServiced.)Default: 0x1 (The events generated by up to the MaximumPortsServiced numberof pointing devices on the system will all be fed to the Windows subsystemin a single input stream.)
MaximumPortsServiced   REG_DWORD   >= 0x1				
Specifies the number of port devices the mouse class device driver willconnect to and service. The class device driver handles hardware-independent operations on a specific class of devices (in this case, themouse and other pointing devices). The port drivers manage the hardware-specific operations.Default: 0x3 (The class driver will service up to three pointing devices.)
MouseDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1				
Καθορίζει τον αριθμό των συμβάντων του ποντικιού για να εγγραφούν σε εσωτερικά buffer από το πρόγραμμα οδήγησης, σε μη σελιδοποιημένη. Το εκχωρημένο μέγεθος, σε byte, για το εσωτερικό buffer είναι αυτή η τιμή επί το μέγεθος της δομής MOUSE_INPUT_DATA (που ορίζεται στο NTDDMOU.H). Consider increasing the size if the System log inEvent Viewer frequently contains the following message from the Mouclasssource: "The ring buffer that stores incoming mouse data has overflowed(buffer size is configurable via the Registry)."Προεπιλογή: 0x64 (100)
PointerDeviceBaseName   REG_SZ   Base class device name				
Specifies the base name for the device object(s) created by the mouse classdevice driver. The device driver also writes information about the deviceobject into HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap so that the pointer classdevice object(s) can be easily located.Default: PointerClass

Keyboard Class Driver Entries

The value entries for the keyboard class driver are found in the followingsubkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kbdclass\ParametersConnectMultiplePorts   REG_DWORD   0x0 or 0x1				
Specifies the type of connection between class and port device objects.This parameter is mainly of interest to device driver writers.

The value 0x0 specifies a 1:1 relationship between class device objects andport device objects. (That is, one class device object is created by thedriver and connected to one port device object; the maximum number ofobjects created and connected to an associated port object is determined bythe value of MaximumPortsServiced.) The value 0x1 specifies a 1:manyrelationship between a single class device object and multiple port deviceobjects (That is, one class device object is created by the driver and thenconnected to multiple port device objects, up to a maximum specified byMaximumPortsServiced.)Default: 0x0 (The events generated by up to the MaximumPortsServiced numberof keyboard devices on the system will feed separate input streams. In thefirst release of Windows NT, the Windows subsystem only reads from a singlekeyboard input stream.)
KeyboardDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1				
Καθορίζει τον αριθμό των συμβάντα πληκτρολογίου για να εγγραφούν σε εσωτερικά buffer από το πρόγραμμα οδήγησης, σε μη σελιδοποιημένη. Το εκχωρημένο μέγεθος, σε byte, για το εσωτερικό buffer είναι αυτή η τιμή επί το μέγεθος της δομής KEYBOARD_INPUT_DATA (που ορίζεται στο NTDDKBD.H). Consider increasing the size if the System log inEvent Viewer contains the following message from the Kbdclass source: "Thering buffer that stores incoming keyboard data has overflowed (buffer sizeis configurable via the Registry)."Προεπιλογή: 0x64 (100)
KeyboardDeviceBaseName   REG_SZ   Base class device name				
Specifies the base name for the keyboard device object(s) created by thekeyboard class device driver. The device driver also writes informationabout the device objects into HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap so thatthe keyboard class device objects are easily located.Default: KeyboardClass
MaximumPortsServiced   REG_DWORD   >= 0x1				
Specifies the number of port devices the keyboard class device driver willconnect to and service. The class device driver handles hardware-independent operations on a specific class of devices (in this case,keyboard devices). The port drivers manage the hardware-specificoperations.Default: 0x3 (The class driver will service up to three keyboard devices.)

DeviceMap Entries for the Keyboard and Mouse The following DeviceMapdescriptions are for informational purposes only, since the DeviceMapsubkeys are volatile and are recreated each time you start Windows NT.Administrators cannot modify DeviceMap entries.

These DeviceMap entries are used by the Windows subsystem to locate thepointer and keyboard class devices, and by the pointer and keyboard classdrivers to locate the associated pointer and keyboard port devices.Information is placed in the DeviceMap subkey by the keyboard and pointerclass and port drivers.

The format for each of these entries is:

Name of class device object : REG_SZ : Registry path to driver's Services

The keyboard class information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\KeyboardClass				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name ofa device object created by the keyboard class driver to represent the classdevice, followed by the Registry path to the driver's Services subkey.Προεπιλογή:
\Device\KeyboardClass0 : REG_SZ :\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Kbdclass				
The keyboard port information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\KeyboardPort				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name ofa device object created by the keyboard port driver(s) to represent thephysical keyboard (port) device, followed by the Registry path to thedriver's Services subkey.Προεπιλογή:
\Device\KeyboardPort0 : REG_SZ :\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i8042prt				
The mouse class information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\PointerClass				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name ofa device object created by the pointer (mouse) class driver to representthe class device, followed by the Registry path to the driver's Servicessubkey.Προεπιλογή:
\Device\PointerClass0 : REG_SZ :\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Mouclass				
The mouse port information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\PointerPort				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name ofa device object created by the pointer port driver(s) to represent thephysical pointing (port) device, followed by the Registry path to thedriver's Services subkey.Default (assumes mouse port, Microsoft InPort, and serial pointing devicesare connected):

\Device\PointerPort0 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i804				
2prt\Device\PointerPort1 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Inport				
\Device\PointerPort2 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Sermouse				
Αναφορές
Αναφορά: "τα Windows NT Resource Kit για την έκδοση 3.1 του λειτουργικού συστήματος".
prodnt

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 102990 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:39:01 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprint kbmt KB102990 KbMtel
Σχόλια