Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Readme.txt που βρίσκεται: Αναβάθμιση του Microsoft MS-DOS 6.22 (μέρος 1 από 3)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:116334
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Οι ακόλουθες πληροφορίες λήψης από το αρχείο Readme.txt που MS-DOS 6.22 αναβάθμισης βρίσκεται.
Περισσότερες πληροφορίες
NOTES ON MS-DOS 6.22====================This file provides important information not included in theMICROSOFT MS-DOS USER'S GUIDE or in MS-DOS Help.This file is divided into the following major sections:1. Setup2. MemMaker, EMM386, and Memory Management3. Windows4. Hardware Compatibility with MS-DOS 6.225. Microsoft Backup, Defrag and Anti-Virus6. Third-Party Programs7. DriveSpaceIf the subject you need information about doesn't appear inthis file, you might find it in one of the following textfiles included with MS-DOS:* OS2.TXT, which describes how to remove and save data on your computer when you replace OS/2 with MS-DOS 6.22.* NETWORKS.TXT, which describes how to update your network software for use with MS-DOS 6.22.* COUNTRY.TXT, which provides details about enhancements to the international keyboard and codepage (character set) support included with MS-DOS 6.22.For information about new features, type HELP WHATSNEW at the commandprompt.This file contains the following topics:1. Setup  1.1 SpeedStor  1.2 Incompatible Hard Disk or Device Driver  1.3 AT&T 6300 Computer  1.4 Toshiba with a Hard RAM Disk  1.5 Tandy with ROM DOS  1.6 Setup displays the "Your computer uses a disk-compression    program that is incompatible with Setup" message.  1.7 You deleted files from the directory that Setup needs    to install the optional Windows programs.  1.8 Running Setup if Your Computer Uses Windows NT  1.9 Setup detects that your computer has a non-MS-DOS    partition or non-MS-DOS files, and your computer uses Windows NT.  1.10 Setup displays the "Your computer uses password protection"    screen.  1.11 Setup displays the "Your computer is using an incompatible    delete-protection program" screen.  1.12 Setup detects that your computer uses DR DOS.  1.13 Installing MS-DOS on a Drive Other Than C  1.14 Bypassing the Uninstall Disk and Using Default Setup Options  1.15 Installing MS-DOS on a System with a CorelSCSI UNI_ASP.SYS Driver  1.16 Installing MS-DOS if you have DrivePro or EZ-Drive  1.17 Setup displays the "There is not enough disk space" screen    and you are running PC-DOS version 6.1  1.18 Setup cannot update a file  1.19 Upgrading from PC-DOS 6.1  1.20 Changes to International Keyboard and Character Set Support2. MemMaker, EMM386, and Memory Management  2.1 Intel Expanded-Memory Driver (EMM.SYS)  2.2 Running MemMaker on a Computer with PC-NFS  2.3 You have a Super VGA display and want to conserve memory.  2.4 Using MemMaker with IBM LAN  2.5 MemMaker and Adaptec SCSI devices  2.6 Running MemMaker on a computer with PC Tools RAMBoost  2.7 EMM386 detects an error in an application  2.8 MemMaker no longer aggressively scans upper memory by default3. Windows  3.1 Your computer uses a Windows 3.0 permanent swap file.  3.2 Using compressed floppy disks with Windows File Manager4. Hardware Compatibility with MS-DOS 6.22  4.1 Compaq EXTDISK.SYS Driver  4.2 Hardcard  4.3 Toshiba5. Microsoft Backup, Defrag and Anti-Virus  5.1 Microsoft Anti-Virus  5.2 Running Microsoft Backup for MS-DOS under Windows  5.3 Backup for Windows stops running at the end of the   compatibility test  5.4 Running Microsoft Backup with TI4000 and Gateway NOMAD computers  5.5 MS-DOS 6.22 Backup Cannot Restore 6 or 6.2 Backups  5.6 Microsoft Defragmenter6. Third-party Programs  6.1 4DOS and NDOS  6.2 Above Board 286 and Above Board Plus Installation    Programs  6.3 CodeView  6.4 Colorado Tape Backup  6.5 Fastback Plus  6.6 Norton Desktop for Windows 2.0  6.7 Norton Utilities  6.8 PC Tools  6.9 QEMM's Stealth DoubleSpace Feature  6.10 Johnson Computer Systems PC-Vault and PC-Vault Plus  6.11 AddStor DoubleTools7. DriveSpace  7.1 Converting DoubleSpace Drives to DriveSpace  7.2 Converting Your XtraDrive Disk-Compression Software   to DriveSpace  7.3 Converting Stacker 3.1 Software to DriveSpace  7.4 Converting Other Disk-Compression Software to DriveSpace  7.5 DriveSpace Setup indicates that your computer is running an   incompatible disk-caching program.  7.6 Your compressed drive runs out of disk space.  7.7 Your uncompressed (host) drive runs out of disk space.  7.8 DriveSpace did not compress all of your files because    the drive ran out of disk space.  7.9 Windows displays the message "The permanent swap file is corrupt."  7.10 EXTDISK.SYS displays a warning about drive letters.  7.11 You need a special device driver to use your startup drive.  7.12 Defragmenting uncompressed drives after changing file attributes  7.13 Files DriveSpace cannot compress  7.14 Microsoft Defragmenter runs out of memory while you are    compressing a drive.  7.15 DriveSpace and PC-Vault  7.16 Maximum size of a compressed drive  7.17 DriveSpace could not mount a drive due to problems with the drive  7.18 DriveSpace finishes installation, but you cannot access your    Hardcard.  7.19 You receive a DoubleGuard Alarm message  7.20 A compressed drive is currently too fragmented to mount  7.21 DriveSpace displays the message "Your computer is running with an   incompatible version of DRVSPACE.BIN"  7.22 Using the DRVSPACE command after bypassing DRVSPACE.BIN  7.23 Removing the write-protection from a compressed floppy disk  7.24 Automounting and Norton Disk Cache  7.25 Undelete utilities and DriveSpace  7.26 Creating an Emergency Startup Disk for DriveSpace Systems  7.27 If ScanDisk Cannot Check or Repair a DoubleSpace Volume File  7.28 DoubleSpace and the DRVSPACE.MR1 File  7.29 Using unconverted DoubleSpace drives with DriveSpace1. SETUP========1.1 SpeedStor-------------If Setup referred you to this section and your computer has an OS/2partition created by using the FDISKPM utility in OS/2 2.1, runMS-DOS Setup by typing SETUP /U at the command prompt.If Setup referred you to this section and you have neither OS/2nor a SpeedStor partition on your computer, see the section "Setupdisplays the Incompatible Hard Disk or Device Driver screen" inthe "Diagnosing and Solving Problems" chapter of the MS-DOSUser's Guide.If you do have a SpeedStor partition on your computer, Setupprobably referred you to this section for one of the followingreasons:* Setup could not find in your CONFIG.SYS file a command for the device driver that supports your SpeedStor partition. If this is the case, add the command line to your CONFIG.SYS file, restart your computer, and run Setup. For more information about adding the command line to your CONFIG.SYS file, see your SpeedStor documentation.* Your CONFIG.SYS file has a DEVICE=HARDRIVE.SYS line in it. If this is the case, carry out the following procedure:  1. Use the EXPAND command to expand and copy the SSTOR.SYS   file to your hard disk. Make sure you copy the SSTOR.SYS   file to the same path as the HARDRIVE.SYS file.   See the PACKING.LST file on Setup Disk 1 for the location   of the SSTOR.SYS file on the Setup disks and for instructions   on how to expand and copy it to your hard disk.  2. Replace the DEVICE=HARDRIVE.SYS command with a DEVICE=SSTOR.SYS   command. For example, if the command that loaded the   HARDRIVE.SYS file was DEVICE=C:\SSTOR\HARDRIVE.SYS, you   would replace it with DEVICE=C:\SSTOR\SSTOR.SYS.  3. Restart your computer.  4. Make sure you can access your hard disk.  5. Run Setup.1.2 Incompatible Hard Disk or Device Driver-------------------------------------------If Setup referred you to this section, and no other section in thisfile is relevant to your system, you have a partition that isincompatible with MS-DOS 6.22. You must delete the partition from yourhard disk. See "Using Fdisk to Configure Your Hard Disk" in thechapter "Diagnosing and Solving Problems" in the MICROSOFT MS-DOSUSER'S GUIDE.1.3 AT&T 6300 Computer----------------------If you use an AT&T 6300 computer and your ROM BIOS is version 1.21,contact your vendor for a ROM BIOS upgrade. The ROM BIOS versionnumber is displayed when you start your computer.1.4 Toshiba with a Hard RAM Disk--------------------------------These instructions apply to Toshiba models T1200, T1600,T1200XE and T1000LE.To use the hard RAM disk, carry out the following procedurebefore you install MS-DOS 6.22:1. Back up your hard RAM disk.2. Using the Toshiba Setup program, delete the hard RAM  disk by allocating zero kilobytes (KB) to it. All data on  the hard RAM disk will be lost.3. Restart your computer4. Run MS-DOS Setup.5. After Setup is complete, run the Toshiba Setup program to reinstall  the hard RAM disk.6. Run FDISK, change to drive 2, and create a primary DOS  partition. Quit FDISK.7. Use the FORMAT command to format drive D.1.5 Tandy with ROM DOS----------------------Contact your hardware manufacturer for information aboutupgrading a Tandy computer with ROM DOS to MS-DOS 6.22. Thisapplies to the following models: 1000EX, 1000HX, 1000SL, 1000SL2,1000TL, 1000TL2, 1000TL3, 1000RL, 1000RLX, 1000RL-HD, 1000RLX-HD,1100FD, 2500XL, 2500XL2.1.6 Setup displays the "Your computer uses a disk-compression   program that is incompatible with Setup" message.--------------------------------------------------------------If Setup indicated that your computer has an incompatibledisk-compression program, you must remove it manually before you caninstall MS-DOS 6.22. Contact your disk-compression vendor for anupdated version of your software. In most cases, current versions ofdisk-compression software are compatible with MS-DOS 6.22.Alternatively, you can use the procedure below to remove yourcurrent disk-compression software.1. Back up all the files on your compressed drive. In step 3,  you will format your uncompressed drive, which destroys all the files  on your compressed and uncompressed drives.2. If your Setup disks are compatible with drive A, insert  Setup Disk 1 in drive A, and restart your computer. After Setup  displays the first screen, quit Setup by pressing F3 twice.  If your Setup disks are not compatible with drive A,  create a startup floppy disk for drive A. To do this, insert  Setup Disk 1 in drive B, and a blank floppy disk in drive A. Then  type B:SETUP /F at the command prompt.  When prompted, choose to install MS-DOS on the floppy disk  in drive A. After Setup is finished, leave the disk in drive A,  and restart your computer.3. At the command prompt, type FORMAT C: /S to reformat your startup  drive and transfer MS-DOS 6.22 system files to it.4. Remove the disk from drive A, and restart your computer.5. Insert Setup Disk 1 in drive A or B, and type A:SETUP or  B:SETUP at the command prompt.6. After Setup is complete, restore the files you backed up. Do  not restore older versions of MS-DOS files.1.7 You deleted files from the directory that Setup needs  to install the optional Windows programs.---------------------------------------------------------If you typed BUSETUP /E at the command prompt, the "Setup didnot find the files it needs in the directory specified" messageappeared, and you think you deleted the files fromyour hard disk, insert Setup Disk 1 in drive A or B, and startSetup by typing A:SETUP /E or B:SETUP /E at the command prompt.1.8 Running Setup if Your Computer Uses Windows NT--------------------------------------------------If your computer has Windows NT installed, but does not haveMS-DOS installed on it, carry out Procedure 1. If your computerhas Windows NT and MS-DOS installed on it, carry out Procedure 2.Procedure 11. Run Setup by inserting Setup Disk 1 in drive A and restarting  your computer. Complete Setup by following the instructions  on the screen. When Setup is complete, Windows NT will be  disabled.  If Windows NT was installed on a FAT partition, complete steps  2 and 3 of this procedure to reenable Windows NT so that you can  use both the Windows NT and MS-DOS operating systems.  If Windows NT was installed on a non-FAT partition, see section 1.9.2. Insert your Windows NT Setup disk in drive A or drive B, and then  restart your computer.3. When the Windows NT Setup screen appears, choose Repair, and then  insert your Windows NT Emergency Repair Disk (which you created when  you installed Windows NT) to repair the Windows NT system files.Procedure 21. When you start your computer, choose MS-DOS as your operating  system.2. Run Setup by inserting Setup Disk 1 in drive A or B, and typing  A:SETUP or B:SETUP at the command prompt.1.9 Setup detects that your computer has a non-MS-DOS   partition or non-MS-DOS files, and your computer uses   Windows NT----------------------------------------------------------The procedure you use depends on whether you want to preservethe partition and its files. Find the section below that describesthe configuration you want.You Don't Want to Preserve the Partition or its Files------------------------------------------------------If you don't want to preserve the partition or its files, choose toremove the partition or files if Setup prompts you to do so. IfSetup doesn't offer you that choice, remove the partition manuallyafter Setup is complete. For instructions on removing a non-MS-DOSpartition manually, see "Using Fdisk to Configure Your Hard Disk" inthe chapter "Diagnosing and Solving Problems" in the MICROSOFT MS-DOSUSER'S GUIDE.You Don't Want to Preserve the Partition but Want to Save its Files-------------------------------------------------------------------If you want to save the data files, but don't want to preserve thepartition, back up the files, run Setup again, and then choose toremove the partition or files if Setup prompts you to do so. If Setupdoesn't offer you this choice, remove the partition manually afterSetup is complete. For instructions on removing the partitionmanually, see "Using Fdisk to Configure Your Hard Disk" in thechapter "Diagnosing and Solving Problems" in the MICROSOFT MS-DOSUSER'S GUIDE.You Want to Preserve the Partition and Its Files------------------------------------------------Carry out the following procedure.NOTE If the non-MS-DOS partition takes up all the space on your harddisk, you must reconfigure your hard disk. You can either let Setup doit for you, as described in the preceding section, or reconfigure ityourself manually. For instructions on reconfiguring your hard diskmanually, see your Windows NT documentation.To install MS-DOS 6.22 and preserve your partition or files:1. Run MS-DOS Setup.2. When prompted, choose to continue Setup without removing the  partition or files.3. After Setup is complete, insert your Windows NT Setup disk  in drive A or drive B, and then restart your computer.4. When the Windows NT Setup screen appears, choose Repair, and then  insert your Windows NT Emergency Repair Disk (which you created when  you installed Windows NT) to repair the Windows NT system files.1.10 Setup displays the "Your computer uses password protection"   screen.----------------------------------------------------------------See section 1.12.1.11 Setup displays the "Your computer is using an incompatible   delete-protection program" screen.---------------------------------------------------------------See section 1.12.1.12 Setup detects that your computer uses DR DOS.--------------------------------------------------If you have DR DOS installed on your computer, take the followingprecautions before restarting Setup:o If your system has any security features, including password protection, disable them. For more information, see "Setup displays the 'Your computer uses password protection' screen" in the chapter "Diagnosing and Solving Problems" in the MICROSOFT MS-DOS USER'S GUIDE. If you have protected any files or directories with a password, remove the password protection, particularly if you have protected your CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT files, or your DR DOS directory.o If you have DELWATCH installed on your computer, carry out the procedure "Setup displays the 'Your computer is using an incompatible delete-protection program' screen" in the chapter "Diagnosing and Solving Problems" in the MICROSOFT MS-DOS USER'S GUIDE.o If your CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT files use any conditional commands-- such as the "?" or GOTO commands--remove them and adjust the order of commands in your startup files accordingly.o If your CONFIG.SYS file uses the CHAIN command, remove it and adjust the order of commands in the file accordingly.o If your computer uses disk compression, but drive C is not compressed, run Setup as described in the chapter "Getting Started" in the MICROSOFT MS-DOS USER'S GUIDE. When Setup displays the "Your CONFIG.SYS file contains commands that are not valid MS-DOS commands" message, choose the "Modify original files" option. If drive C is compressed, carry out the following procedure: 1. Determine which drive is your original uncompressed drive. For more   information, see your DR DOS documentation. 2. Make backup copies of the CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT files on your   compressed drive, and the DCONFIG.SYS file on your uncompressed drive. 3. Combine the two configuration files. For example, if drive D is your   uncompressed drive, type the following at the command prompt:   COPY D:\DCONFIG.SYS+C:\CONFIG.SYS D:\CONFIG.SYS 4. Copy the combined CONFIG.SYS file to drive C. For example, if drive   D is your uncompressed drive, type the following at the command   prompt:   COPY D:\CONFIG.SYS C:\CONFIG.SYS 5. Copy your AUTOEXEC.BAT to your uncompressed drive. For example, if   drive D is your uncompressed drive, type the following at the   command prompt:   COPY C:\AUTOEXEC.BAT D:\AUTOEXEC.BAT 6. Run MS-DOS 6.22 Setup. 7. When Setup displays the "Your CONFIG.SYS file contains commands   that are not valid MS-DOS commands" message, choose the "Modify   original files" option.   When Setup displays the "Because you are currently using the   DR DOS operating system" message, choose Continue. 8. After Setup is complete, MS-DOS displays an "Unrecognized command"   message on your screen for each command in your AUTOEXEC.BAT and   CONFIG.SYS files that is not a valid MS-DOS command. Remove these   commands from your CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT files. 9. Add the DEVICE=HIMEM.SYS command to the beginning of your   CONFIG.SYS file, and the restart your computer.1.13 Installing MS-DOS on a Drive Other Than C----------------------------------------------As described in the following procedure, you can install MS-DOSon a drive other than C by using the /M switch to copy the systemfiles to your startup drive and then using the /Q switch to copy yourMS-DOS files to a different drive.NOTE This procedure is designed for advanced users. If your computeruses disk-compression software, modify the procedure as appropriate.NOTE If your computer uses disk-partitioning software, such as DiskManager, SpeedStor, Priam, or Everex, do not carry out the procedure untilyou have carried out steps 1 through 3 of "You need to install MS-DOSmanually" in the chapter "Diagnosing and Solving Problems" in theMICROSOFT MS-DOS USER'S GUIDE. If your software uses a driver toenable the drive on which you want to install MS-DOS, make sure you createa startup disk with the driver in a CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file.After you have carried out these steps, skip to step 3 of the followingprocedure.1. Run Setup by inserting Setup Disk 1 in drive A or B, and  typing A:SETUP /M or B:SETUP /M at the command prompt.  NOTE Your CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT files were saved as CONFIG.NEW  and AUTOEXEC.NEW.2. Run Setup by inserting Setup Disk 1 in drive A or B, and typing  A:SETUP /Q or B:SETUP /Q at the command prompt. Follow the  instructions on your screen.3. When Setup displays the system settings screen, choose the MS-DOS  Path option. Type the drive and directory where you want  to install MS-DOS, and press ENTER. Continue Setup.4. After Setup is complete, open your CONFIG.NEW and AUTOEXEC.NEW files  and ensure that their commands specify the correct path. Save the files  as CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT. Then restart your computer.1.14 Bypassing the Uninstall Disk and Using Default Setup Options-----------------------------------------------------------------To keep Setup from creating an Uninstall Disk, use the /G switchwith the Setup command.To bypass the Uninstall disk and use default Setup optionsinstead of choosing them yourself, use both the /H and /G switcheswith the Setup command.WARNING The primary purpose of the Uninstall disk is to safeguardyour files during and after Setup. If Setup doesn't createan Uninstall disk, you will not be able to restore your previousversion of DOS. If Setup should render your hard disk inaccessible,you will not be able to use the Uninstall disk to make it accessibleagain.IMPORTANT If you have not created an Uninstall disk and Setup cannotcomplete, do not try to use your computer except as directed byMicrosoft Product Support Services. Otherwise, you could lose data.NOTE If you have a version of MS-DOS earlier than 5.0, and you planto use the /G switch or the /H and /G switches together, follow theinstructions in the NETWORKS.TXT file to update your network softwarebefore running Setup.1.15 Installing MS-DOS 6.22 on a System with a CorelSCSI UNI_ASP.SYS Driver--------------------------------------------------------------------------If your system uses the CorelSCSI UNI_ASP.SYS device driver for opticaldrives, and Setup stops running when you try to install MS-DOS 6,delete the DEVICE command in your CONFIG.SYS that loads the CorelUNI_ASP.SYS driver. Then run Setup again. After Setup is complete,reinstall the Corel UNI_ASP.SYS driver as you originally installed it.If you continue to have problems, contact Corel Customer Service.1.16 Installing MS-DOS 6.22 if you have DrivePro or EZ-Drive------------------------------------------------------------If Setup detects that your hard disk was set up using Micro HouseDrivePro(tm) or EZ-Drive(tm), you must run the DOS6INST.EXE programbefore you can safely install MS-DOS 6.22. The DOS6INST.EXE programis provided on the Micro House diskette; it is also available onthe Micro House BBS at (303)443-9957. For further assistance,contact Micro House Technical Support.1.17 Setup displays the "There is not enough free disk space" screen   and you are running PC-DOS version 6.1 with compression--------------------------------------------------------------------If your computer is running PC-DOS version 6.1 with PC-DOS diskcompression, when you run MS-DOS Setup, it displays the message"There is not enough free disk space on drive C to install MS-DOS."PC-DOS disk compression is incompatible with MS-DOS. Before youinstall MS-DOS 6.22, you must first uninstall your PC-DOS diskcompression from all your compressed drives and then completelyremove PC-DOS disk compression. For more information, see "Upgradingfrom PC-DOS 6.1" later in this file.Note: If you have completely uninstalled PC-DOS compression and this   message still occurs, you also need to free some space on drive C.1.18 Setup cannot update a file--------------------------------If Setup cannot update one of your MS-DOS files, it displays a messagewith the title "Cannot Update File." If you continued Setup, your MS-DOS6.22 installation is incomplete because the specified file was not updatedto version 6.22. If the file is one you know you don't need (for example,if it's a DoubleSpace file and you don't use DoubleSpace), don't worryabout it. (If you are running PC-DOS 6.1, see section 1.20 of this file).If you are not sure, update the file using the following procedure (youwill need your MS-DOS 6.0 distribution disks):1. If you use DoubleSpace and the file that was not updated was a  DoubleSpace file, or if your system does not work properly after  you receive this error message, insert your Uninstall disk in  drive A and type A:\UNINSTAL at the command prompt.2. Insert MS-DOS 6.0 Setup Disk 1 (not MS-DOS 6.22 Setup Disk 1) in  drive A or drive B, and then use MS-DOS Editor (EDIT) to view  the contents of the PACKING.LST file. This file tells you where each  file is located on your MS-DOS 6.0 disks. Determine which MS-DOS 6.0disk  contains the file you need.3. Insert the appropriate MS-DOS 6 disk in drive A or drive B, and then  use the EXPAND command to expand the file. For example, to expand the  file DRVSPACE.BI_ from the disk in drive A to the directory C:\DOS,  you would type the following command:   EXPAND A:\DRVSPACE.BI_ C:\DOS\DRVSPACE.BIN  For more information, see the comments at the beginning of thePACKING.LST  file, or see the MS-DOS 6 User's Guide.4. Run MS-DOS 6.22 Setup again. This time, Setup should be able to updatethe  file.1.19 Upgrading from PC-DOS 6.1------------------------------If your computer is running PC-DOS version 6.1 with PC-DOS diskcompression, you cannot install MS-DOS 6.22 until you remove thedisk compression. This is because PC-DOS disk compression isincompatible with MS-DOS. Follow these steps:1. First, uninstall your PC-DOS disk compression from all your  compressed drives. (For information on uncompressing PC-DOS  compressed drives, see the information on the SSUNCOMP command  in the PC-DOS documentation.)2. When SSUNCOMP uncompresses your last compressed drive, it asks  if you want to disable the driver. Answer Yes to remove the  PC-DOS version of the DRVSPACE.BIN file.3. Change to the directory that contains your PC-DOS files, and  then type the following command:   DEL DRVSPACE.*4. Insert MS-DOS 6.22 Setup Disk 1 in drive A or drive B, and then  type A:SETUP or B:SETUP.1.20 Changes to International Keyboard and Character Set Support-----------------------------------------------------------------MS-DOS 6.22 includes new codepage information files EGA2.CPI,EGA3.CPI and ISO.CPI, as well as the new KEYBRD2.SYS file, whichoffers additional keyboards. MS-DOS also includes new country settingsin COUNTRY.SYS.For details about enhancements to the international keyboard and codepage(character set) support, see the COUNTRY.TXT file, which is located inthe directory that contains your MS-DOS files.2. MEMMAKER AND MEMORY MANAGEMENT=================================2.1 Intel Expanded-Memory Driver (EMM.SYS)------------------------------------------If you use Intel's EMM.SYS driver with Aboveboard, use EMM.SYSversion 4.0 revision E if you an ISA system, or EMM.SYS version 4.0revision D if you have an MCA or other system. Contact Intel for afree upgrade.2.2 Running MemMaker on a Computer with PC-NFS----------------------------------------------If you use PC-NFS network software, carry out the following procedurebefore you run MemMaker:1. Open your MEMMAKER.INF file by using any text editor. This file is  in the directory that contains your MS-DOS files.2. Add the following line to the file:  *NET3. Save the file, and then run MemMaker.2.3 You have a Super VGA display and want to conserve memory.-------------------------------------------------------------If you use Microsoft Windows on an 80386 computer with extendedmemory and a Super VGA display, you can use the MONOUMB.386 file, inconjunction with MemMaker, to conserve conventional memory forrunning programs.To conserve memory if you have a Super VGA display:1. Open your Windows SYSTEM.INI file, and find the [386Enh] section.2. Add a DEVICE command for the MONOUMB.386 file, which is located  in your MS-DOS directory. For example, if your MS-DOS files are in  C:\DOS, add the following line to this section:  DEVICE=C:\DOS\MONOUMB.3863. Save the file, and restart your computer.4. After your computer starts, run MemMaker by typing MEMMAKER at the  command prompt.5. Choose Custom Setup. On the Advanced Options screen, answer Yes to  the question "Use monochrome region (B000-B7FF) for running programs?"  Follow the instructions on your screen.				
Γλωσσάρι dblguard 6.22 ndw dblspace Msbackup

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 116334 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/21/2014 22:59:32 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB116334 KbMtel
Σχόλια