Περιεχόμενα του αρχείου Msdos.sys των Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR118579
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows δημιουργεί ένα αρχείο που ονομάζεται Msdos.sys στον κεντρικό φάκελο και ορίζει τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only), "Συστήματος" (System) και "Κρυφό" (Hidden) του αρχείου.Σε αντίθεση με το αρχείο Msdos.sys στο MS-DOS, αυτό είναι ένα αρχείο κειμένου. Περιέχει μια ενότητα [Paths], η οποία παραθέτει τις θέσεις για άλλα αρχεία των Windows 95 (όπως το μητρώο) και μια ενότητα [Options], την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τη διαδικασία εκκίνησης.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ενότητα [Paths] μπορεί να περιέχει τις εξής ρυθμίσεις:
-------------------------------------------------------------------------------------------HostWinBootDrv=<Ρίζα της μονάδας δίσκου εκκίνησης>Προεπιλογή: C  Σκοπός: Καθορίζει τη θέση για τη ρίζα της μονάδας δίσκου εκκίνησης.-------------------------------------------------------------------------------------------UninstallDir=<Ρίζα της μονάδας δίσκου εκκίνησης>Προεπιλογή: C  Σκοπός: Καθορίζει τη θέση των αρχείων W95undo.dat και W95undo.ini. Αυτά τα αρχεία είναι       απαραίτητα για την απεγκατάσταση των Windows 95.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή θα υπάρχει μόνο εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείωνσυστήματος, όταν σας ζητηθεί κατά την Εγκατάσταση των Windows 95.-------------------------------------------------------------------------------------------WinBootDir=<Κατάλογος των Windows>Προεπιλογή: Ο κατάλογος καθορίζεται κατά την Εγκατάσταση (για παράδειγμα, C:\WINDOWS)  Σκοπός: Παραθέτει τη θέση των απαραίτητων αρχείων για την εκκίνηση.-------------------------------------------------------------------------------------------WinDir=<Κατάλογος των Windows>Προεπιλογή: Ο κατάλογος καθορίζεται κατά την Εγκατάσταση (για παράδειγμα, C:\WINDOWS)  Σκοπός: Παραθέτει τη θέση του καταλόγου των Windows 95 που καθορίζεται κατά την       Εγκατάσταση.-------------------------------------------------------------------------------------------Η ενότητα [Options] μπορεί να περιέχει τις εξής ρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο:-------------------------------------------------------------------------------------------AutoScan=<Αριθμός>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Προσδιορίζει εάν έχει εκτελεστεί η Εξέταση Δίσκων (ScanDisk) μετά από       εσφαλμένο τερματισμό λειτουργίας. Με τη ρύθμιση 0 δεν εκτελείται η       Εξέταση Δίσκων (ScanDisk). Με τη ρύθμιση 1 εμφανίζεται ερώτηση πριν από την       εκτέλεση της Εξέτασης Δίσκων (ScanDisk). Με τη ρύθμιση 2 δεν εμφανίζεται       ερώτηση πριν από την εκτέλεση της Εξέτασης Δίσκων (ScanDisk), αλλά εμφανίζεται       ερώτηση πριν από τη διόρθωση των σφαλμάτων, εάν εντοπισθούν σφάλματα.       Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται μόνο από το OEM Service Release 2 και από       τα Windows 98.-------------------------------------------------------------------------------------------BootDelay=<Δευτερόλεπτα>Προεπιλογή: 2  Σκοπός: Ορίζει το χρόνο κατά τον οποίο το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows"       (Starting Windows) παραμένει στην οθόνη, πριν να συνεχιστεί η εκκίνηση       των Windows 95.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή BootDelay δεν υποστηρίζεται στα Windows 98.
-------------------------------------------------------------------------------------------BootSafe=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 0  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 ορίζει την αναγκαστική εκκίνηση του υπολογιστή σας σε       ασφαλή λειτουργία.


-------------------------------------------------------------------------------------------BootGUI=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 ορίζει την αναγκαστική φόρτωση του περιβάλλοντος GUI.       Η ρύθμιση 0 απενεργοποιεί τη φόρτωση του περιβάλλοντος GUI.


-------------------------------------------------------------------------------------------BootKeys=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 ενεργοποιεί τη χρήση των επιλογών εκκίνησης για τα πλήκτρα       λειτουργιών (δηλαδή, F4, F5, F6, F8 και CTRL). Η ρύθμιση 0 απενεργοποιεί       τη χρήση αυτών των πλήκτρων λειτουργιών, στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησηςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση BootKeys=0 αντικαθιστά τη χρήση της ρύθμισης BootDelay=n.--------------------------------------------------------------------------------------------BootMenu=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 0  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 ενεργοποιεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu).       Εάν η ρύθμιση αυτή είναι 0, τότε πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F8       όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95"       (Starting Windows 95), (ή να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το       πλήκτρο CTRL όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας που βασίζεται       στα Windows 98), για να ενεργοποιήσετε το μενού εκκίνησης (Startup Menu).-------------------------------------------------------------------------------------------BootMenuDefault=<Αριθμός>Προεπιλογή: 1, εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά       3, εάν το σύστημα "κόλλησε" στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας  Σκοπός: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο       στοιχείο μενού για την εκκίνηση. -------------------------------------------------------------------------------------------BootMenuDelay=<Αριθμός>Προεπιλογή: 30  Σκοπός: Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για να ορίσετε τα δευτερόλεπτα κατά τα οποία       το σύστημά σας θα κάνει παύση στο μενού εκκίνησης (Startup Menu). Εάν γίνει       αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων έως το 0 χωρίς διακοπή, τότε η επιλογή       BootMenuDefault έχει ενεργοποιηθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή λειτουργεί μόνο όταν η επιλογή BootMenu=1 έχει προστεθεί στην ενότητα [Options] του αρχείου Msdos.sys.-------------------------------------------------------------------------------------------BootMulti=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 0 απενεργοποιεί την επιλεκτική εκκίνηση. (Για παράδειγμα, η ρύθμιση       0 δεν σας επιτρέπει να κάνετε εκκίνηση του προηγούμενου λειτουργικού σας       συστήματος.) Η ρύθμιση 1 ενεργοποιεί τα πλήκτρα F4 και F8, για να κάνετε       εκκίνηση του προηγούμενου λειτουργικού σας συστήματος.-------------------------------------------------------------------------------------------BootWarn=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 0 απενεργοποιεί το προειδοποιητικό μήνυμα εκκίνησης σε ασφαλή       λειτουργία και το μενού εκκίνησης (Startup Menu).-------------------------------------------------------------------------------------------BootWin=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 ορίζει την αναγκαστική φόρτωση των Windows 95 κατά την εκκίνηση.       Η ρύθμιση 0 απενεργοποιεί τα Windows 95 ως προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα       (αυτό είναι χρήσιμο μόνο όταν έχετε MS-DOS έκδοση 5.x ή 6.x στον υπολογιστή σας).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το πλήκτρο F4 αντιστρέφεται η προεπιλογή, μόνο εάν έχει οριστεί η ρύθμιση BootMulti=1. (Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο F4 με ρύθμιση 0, ορίζετε τηναναγκαστική φόρτωση των Windows 95.)-------------------------------------------------------------------------------------------DoubleBuffer=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 0  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 είναι μια ρύθμιση υπό όρους που ενεργοποιεί το διπλό buffering       για ελεγκτές που το χρειάζονται (για παράδειγμα, ελεγκτές SCSI). Η ρύθμιση 2       είναι ρύθμιση χωρίς όρους που ενεργοποιεί το διπλό buffering, ανεξάρτητα από       το αν ο ελεγκτής το χρειάζεται.-------------------------------------------------------------------------------------------DBLSpace=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση του αρχείου DBLSPACE.BIN. Η ρύθμιση       0 εμποδίζει την αυτόματη φόρτωση αυτού του αρχείου.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 95 χρησιμοποιούν είτε το αρχείο Dblspace.bin είτε το αρχείο Drvspace.bin, σε περίπτωση που ένα από αυτά είναι παρόν στον κεντρικό φάκελο της μονάδας δίσκου εκκίνησης κατά την εκκίνηση. Για να απενεργοποιήσετε τη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης συμπίεσης κατά την εκκίνηση, χρησιμοποιήστε και τις δύο ρυθμίσεις που υπάρχουν στο αρχείο Msdos.sys. Για παράδειγμα:  DBLSpace=0  DRVSpace=0-------------------------------------------------------------------------------------------DRVSpace=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση του αρχείου DRVSPACE.BIN.       Η ρύθμιση 0 εμποδίζει την αυτόματη φόρτωση αυτού του αρχείου.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 95 χρησιμοποιούν είτε το αρχείο Dblspace.bin είτε το αρχείο Drvspace.bin, σε περίπτωση που ένα από αυτά είναι παρόν στον κεντρικό φάκελο της μονάδας δίσκου εκκίνησης κατά την εκκίνηση. Για να απενεργοποιήσετε τη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης συμπίεσης κατά την εκκίνηση, χρησιμοποιήστε και τις δύο ρυθμίσεις που υπάρχουν στο αρχείο Msdos.sys. Για παράδειγμα:  DBLSpace=0  DRVSpace=0-------------------------------------------------------------------------------------------LoadTop=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 0 δεν επιτρέπει στα Windows 95 να φορτώσουν το αρχείο COMMAND.COM ή       τα αρχεία DRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN επάνω από 640K. Εάν παρουσιάζονται       ζητήματα συμβατότητας με λογισμικό που κάνει υποθέσεις για τη διαθέσιμη μνήμη,       προσπαθήστε να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση στο 0.-------------------------------------------------------------------------------------------Logo=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 1  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 ορίζει την υποχρεωτική εμφάνιση του προεπιλεγμένου λογότυπου       των Windows 95. Η ρύθμιση 0 εμποδίζει την εμφάνιση του κινούμενου λογότυπου.      Η ρύθμιση 0 εμποδίζει επίσης την αγκίστρωση διάφορων διακοπών που μπορούν       να δημιουργήσουν ασυμβατότητα με ορισμένα προγράμματα διαχείρισης μνήμης       άλλων κατασκευαστών.-------------------------------------------------------------------------------------------Network=<Δυαδική τιμή>Προεπιλογή: 0  Σκοπός: Η ρύθμιση 1 σημαίνει ότι το δίκτυο ήταν εγκατεστημένο και προσθέτει       την επιλογή Safe mode with network support στο μενού εκκίνησης (Startup Menu)       των Windows 95.-------------------------------------------------------------------------------------------

Το αρχείο Msdos.sys περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα, η οποία περιέχει φαινομενικά άχρηστες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την υποστήριξη προγραμμάτων για τα οποία το αρχείο Msdos.sys αναμένεται ότι θα έχει μήκος τουλάχιστον 1024 byte. Για παράδειγμα, εάν ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών διαπιστώσει ότι το αρχείο Msdos.sys είναι μικρότερο από 1024 byte, ενδέχεται να υποθέσει ότι το αρχείο Msdos.sys έχει προσβληθεί από ιό. Εάν διαγράψετε το αρχείο Msdos.sys, ο υπολογιστής σας δεν θα ξεκινήσει.

Η παρακάτω φράση, ακολουθούμενη από μια σειρά X, εμφανίζεται στο αρχείο Msdos.sys:
  ;The following lines are required for compatibility with other programs.  ;Do not remove them (Msdos.sys needs to be > 1024 bytes).

Εφόσον κάθε γραμμή αρχίζει με ερωτηματικό (;), το σύστημα δεν τις διαβάζει.

Τρόπος επεξεργασίας του αρχείου Msdos.sysΕάν θέλετε να αλλάξετε κάποια τιμή στο αρχείο Msdos.sys, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να επεξεργαστείτε το αρχείο:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Εύρεση" (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχεία ή φάκελοι" (Files Or Folders).
 2. Στο πλαίσιο "Με όνομα" (Named), πληκτρολογήστε msdos.sys. Στο πλαίσιο "Διερεύνηση στο" (Look In), κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου εκκίνησης (συνήθως είναι η μονάδα δίσκου C ή η μονάδα δίσκου H, εάν η μονάδα C είναι συμπιεσμένη). Κάντε κλικ στο κουμπί "Εύρεση τώρα" (Find Now).
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Msdos.sys και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή "Ιδιότητες" (Properties).
 4. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only) και "Κρυφό" (Hidden), για να τα απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά από το αρχείο Msdos.sys και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Msdos.sys και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή "Άνοιγμα με" (Open With).
 6. Στο πλαίσιο "Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε" (Choose the program you want to use), κάντε κλικ στην επιλογή WordPad και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε στο αρχείο Msdos.sys. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε το αρχείο ως έγγραφο κειμένου και στη συνέχεια κλείστε το WordPad.
 8. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Msdos.sys και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή "Ιδιότητες" (Properties).
 9. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only) και "Κρυφό" (Hidden), για να τα επιλέξετε και να ορίσετε τα χαρακτηριστικά αυτά για το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Κλείστε το παράθυρο "Εύρεση" (Find).
 10. Τερματίστε τη λειτουργία των Windows και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση.
w95setfaq
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 118579 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 10:22:12 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive diskmem kbenv kbhw kbinfo kbsetup kbtshoot msdos.sys win95 win98 winboot wpp95 αρχείου αρχείων αυτόματη εκκίνησης θέση μενού περιεχόμενα ρύθμιση φόρτωση KB118579
Σχόλια