Λίστα μηνυμάτων λάθους του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95/98/ME

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR129971
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
***************************************************************************               - Σημείωση -              ****  ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT  ***************************************************************************
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μια λίστα με μηνύματα λάθους που δημιουργούνται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95/98.
Περισσότερες πληροφορίες

SU0010Προειδοποίηση SU0010 (Warning SU0010)
Η Εγκατάσταση εντόπισε ένα διαμέρισμα του Boot Manager στον υπολογιστή σας. (Setup has detected a Boot Manager partition on your computer.) Αν εγκαταστήσετε τα Windows 98, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Boot Manager. (If you set up Windows, you will not be able to use Boot Manager.) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο SETUP.TXT στη Δισκέτα Εγκατάστασης 1 ή στο CD των Windows. (For more information, quit Setup, and read SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

SU0011Προειδοποίηση SU0011 (Warning SU0011)
Εντοπίστηκε ένα διαμέρισμα με προστασία κωδικού πρόσβασης στον σκληρό σας δίσκο. (Setup has detected a password-protected partition on your hard disk.)Για να εγκαταστήσετε τα Windows 95 (ή τα Windows 98), καταργήστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης. (To set up Windows 95 (or Windows 98), you first need to remove the password protection.) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο SETUP.TXT στη Δισκέτα Εγκατάστασης 1 ή στο CD των Windows. (For more information, see SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

SU0012Προειδοποίηση SU0012 (Warning SU0012)
Η Εγκατάσταση εντόπισε ένα διαμέρισμα συστήματος αρχείων του OS/2 ή των Windows NT στον σκληρό σας δίσκο. (Setup detected an OS/2 or Windows NT file system partition on your hard disk.) Τα αρχεία αυτού του διαμερίσματος δεν θα είναι διαθέσιμα όταν θα χρησιμοποιείτε τα Windows 95 (ή τα Windows 98). Files on this partition will not be available when you use Windows 95 (or Windows 98.) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο SETUP.TXT στη Δισκέτα Εγκατάστασης 1 ή στο CD των Windows. (For more information, see SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

SU0013Σφάλμα SU0013 (Error SU0013)
Η Εγκατάσταση δεν μπορεί να δημιουργήσει αρχεία στη μονάδα εκκίνησης και κατά συνέπεια να εγκαταστήσει τα Windows. (Setup could not create files on your startup drive and cannot set up Windows.) Αν έχετε HPFS ή σύστημα αρχείων Windows NT, φτιάξτε ένα διαμέρισμα εκκίνησης MS-DOS. (If you have HPFS or Windows NT file system, you must create an MS-DOS boot partition.) Αν χρησιμοποιείτε LΑΝtastic ή Superstor, απενεργοποιήστε το πριν την Εγκατάσταση. (If you have LANtastic server or SuperStor compression, disable it before running Setup.) Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Setup.txt στη Δισκέτα 1 ή στο CD της Εγκατάστασης των Windows. (See SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να προκύψει εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε την επίσημη έκδοση των Windows 95 επάνω από μια υπάρχουσα εγκατάσταση του OSR2 σε σκληρό δίσκο, χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων FAT32.

Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί επίσης να προκύψει εάν διαθέτετε διαμέρισμα FAT32 και εγκαθιστάτε τα Windows 95 (επίσημη έκδοση), για τα οποία προορίζεται μόνο το FAT16. Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να προκύψει εάν χρησιμοποιείτε το EZ Drive και έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή Floppy Boot Protection στο EZ Drive. Θα μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, απενεργοποιώντας την επιλογή Floppy Boot Protection στο ΕΖ Drive.

Το προϊόν τρίτου κατασκευαστή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο έχει σχεδιαστεί από προμηθευτή που είναι ανεξάρτητος της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά την απόδοση ή την αξιοπιστία αυτού του προϊόντος.

SU0014Προειδοποίηση SU0014 (Warning SU0014)
Η Εγκατάσταση εντόπισε μία συσκευή υλικού στον υπολογιστή σας η οποία δεν αποκρίνεται. (Setup has found a hardware device on your computer that is not responding.) Για να ξαναγίνει δοκιμή αυτής της συσκευής κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια". (To try this device again, click Continue.)

Αν δεν λυθούν τα προβλήματα, κλείστε την Εγκατάσταση και όσα άλλα προγράμματα εκτελούνται, και σβήστε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε τον πάλι. (If problems persist, quit Setup and any other running programs, and then turn your computer off and back on again.) Μετά εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση και επιλέξτε την Ασφαλή Αποκατάσταση όταν ερωτηθείτε. (Then run Setup again, and choose Safe Recovery when prompted.)

SU0015Προειδοποίηση SU0015 (Warning SU0015)
Εντοπίστηκε ένα διαμέρισμα του συστήματος αρχείων των Windows NT στον σκληρό σας δίσκο. (Setup detected a Windows NT file system partition on your hard disk.)Τα αρχεία του δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα Windows 95 (ή τα Windows 98). (Files on this partition will not be available when you use Windows 95 (or Windows 98).)

SU0016Προειδοποίηση SU0016 (Warning SU0016)
Εντοπίστηκαν αρχεία του OS/2 στον υπολογιστή σας. (Setup has detected OS/2 files on your computer.) Μετά την εγκατάσταση των Windows 95 (ή των Windows 98) ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OS/2. Για περισσότερες πληροφορίες, κλείστε την Εγκατάσταση και διαβάστε το SETUP.TXT στη Δισκέτα Εγκατάστασης 1 ή στο CD των Windows. (If you set up Windows 95 (or Windows 98), you may not be able to use OS/2. For more information, quit Setup and read SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

SU0018Σφάλμα SU0018 (Error SU0018)
Η Εγκατάσταση δεν μπορεί να δημιουργήσει αρχεία στη μονάδα εκκίνησης και κατά συνέπεια να εγκαταστήσει τα Windows. (Setup could not create files on your startup drive and cannot set up Windows.)

Ο ριζικός κατάλογος της μονάδας εκκίνησης ίσως περιέχει πάρα πολλά αρχεία ή άλλαξε η αντιστοίχηση του γράμματός του από κάποιο λογισμικό δικτύου ή συμπίεσης. (There may be too many files in the root directory of your startup drive, or your startup drive letter may have been remapped by network or compression software.) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο SETUP.TXT στη Δισκέτα Εγκατάστασης 1 ή στο CD των Windows. (For more information, see SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

SU0019Προειδοποίηση SU0019 (Warning SU0019)
Η Εγκατάσταση εντόπισε στο αρχείο σας AUTOEXEC.BAT ή CONFIG.SYS εντολές που δεν είναι συμβατές με τα Windows. (Setup has found commands in your AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS files that are not compatible with Windows.)

Η Εγκατάσταση θα αποθηκεύσει αντίγραφα ασφαλείας των υπαρχόντων αρχείων σας AUTOEXEC.BAT και CONFIG.SYS και, αν χρειαστεί, θα δημιουργήσει νέα. (Setup will make backup copies of your existing AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files and create new ones, if needed.)

SU0129Σφάλμα SU0129 (Error SU0129)
H Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει την ομάδα παραμέτρων υλικού του υπολογιστή σας. (Setup was unable to determine your computer's hardware configuration.)Δεν είναι δυνατή η συνέχεια της Εγκατάστασης και θα κλείσει. (Setup cannot continue and will now close.)

SU0130Προειδοποίηση SU0130 (Warning SU0130)
Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη, το αναγνωριστικό Beta και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. (Please make sure that your User name, Beta ID, and Password are correct.)

SU0133Προειδοποίηση SU0133 (Warning SU0133)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να καθορίσει τις παραμέτρους του συστήματός σας με πλήρη εντοπισμό. (Setup was unable to determine your system configuration by using full detection.) Θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε με χρήση του ελάχιστου εντοπισμού; (Would you like to try again using minimal detection?)

Προσοχή: ( Note:) Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση και επιλέξτε την Ασφαλή Αποκατάσταση όταν ερωτηθείτε. (If this doesn't work, run Setup again and choose Safe Recovery when prompted.)

SU0135Προειδοποίηση SU0135 (Warning SU0135)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει όλο το υλικό σας κανονικά. (Setup was unable to properly identify all your hardware.) Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις του υλικού σας, κάντε κλικ στο στοιχείο "Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή". (To confirm your hardware settings, click Change Computer Settings.)

SU0136Προειδοποίηση SU0136 (Warning SU0136)
Η Εγκατάσταση δεν μπόρεσε να προετοιμάσει τη Βοήθεια των Windows. (Setup was unable to initialize Windows Help.) Η Βοήθεια δεν θα είναι διαθέσιμη κατά την Εγκατάσταση των Windows. (Help may not be available during Windows Setup.)

SU0139Προειδοποίηση SU0139 (Warning SU0139)
Ο κατάλογος που επιλέξατε περιέχει μία έκδοση των Windows με διαφορετικό σύνολο χαρακτήρων. Η Εγκατάσταση δεν είναι σε θέση να αναβαθμίσει αυτήν την έκδοση. (Setup cannot upgrade this version.) Επιλέξτε άλλον κατάλογο. (Please choose a different directory.)

SU0141Προειδοποίηση SU0141 (Warning SU0141)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να αντιγράψει κάποια απαραίτητα αρχεία για τη δισκέτα εκκίνησης. (Setup could not copy files needed for your startup disk.) Μπορείτε να συνεχίσετε την Εγκατάσταση και χωρίς δημιουργία δισκέτας εκκίνησης. (You can still continue with Setup without creating the startup disk.) Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" για να συνεχίσετε. (Click OK to continue.)

SU0142Προειδοποίηση SU0142 (Warning SU0142)
Η Εγκατάσταση δεν βρήκε αρκετές ελεύθερες καταχωρήσεις καταλόγου στον ριζικό κατάλογο των παρακάτω μονάδων δίσκου. (Setup did not find enough free directory entries in the root of the following drives.) Διαγράψτε αρχεία ή καταλόγους για να δημιουργήσετε αρκετό χώρο. (Please delete some files or directories to make enough room.) Η Εγκατάσταση χρειάζεται τουλάχιστον άλλες ελεύθερες καταχωρήσεις στη μονάδα δίσκου. (Setup needs at least more free entries on drive.)

SU0147Προειδοποίηση SU0147 (Warning SU0147)
Η Εγκατάσταση δεν βρήκε αρκετές ελεύθερες καταχωρήσεις καταλόγου στον ριζικό κατάλογο του δίσκου εκκίνησης. (Setup did not find enough free directory entries in the root of your startup drive.) Διαγράψτε αρχεία ή καταλόγους για να δημιουργήσετε χώρο και εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση. (Please delete some files or directories to make enough room, and then run Setup again.) Η Εγκατάσταση χρειάζεται τουλάχιστον άλλες X ελεύθερες καταχωρήσεις σε αυτήν τη μονάδα δίσκου. (Setup needs at least X more free entries on this drive.) Όπου "X" είναι μια παράμετρος που αντικαθίσταται.

SU0151Προειδοποίηση SU0151 (Warning SU0151)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα μνήμης (RAM) που απαιτείται για την εκτέλεση των Windows 95 (ή των Windows 98). (Setup could not verify that your computer has the minimum amount of memory (RAM) required to run Windows 95 (or Windows 98).) Θέλετε να συνεχιστεί η Εγκατάσταση; (Do you want to continue with Setup?)

SU0152Προειδοποίηση SU0152 (Warning SU0152)
Ο υπολογιστής σας έχει X byte μνήμη (RAM). (Your computer has X bytes of memory (RAM).) Τα Windows 95 (ή τα Windows 98) απαιτούν τουλάχιστον X byte. (Windows 95 (or Windows 98) requires a minimum of X bytes.) Για να εγκαταστήσετε τα Windows 95 (ή τα Windows 98), πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε επιπλέον μνήμη. (You must install more memory before setting up Windows 95 (or Windows 98).)

SU0135Προειδοποίηση SU0153 (Warning SU0153)
Η μονάδα δίσκου X, που είναι μονάδα υποδοχής της συμπιεσμένης μονάδας δίσκου X, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον X byte ελεύθερα για να εγκατασταθούν τα Windows. (Drive X, the host drive for the compressed X drive, must have at least X bytes free to set up Windows.) Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο και εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση. (Free some disk space, and then run Setup again.)

SU0156Προειδοποίηση SU0156 (Warning SU0156)
Η Εγκατάσταση εντόπισε μία εγκατάσταση των Pen Extensions 1.0 στον υπολογιστή σας. (Setup has found Pen Extensions 1.0 installed on your computer.) Αν συνεχίσετε την Εγκατάσταση, θα καταργηθεί. (If you proceed with Setup, these will be removed.) Για να συνεχίσετε την Εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ". (To continue with Setup, click OK.) Για να την κλείσετε κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο". (To quit Setup, click Cancel.)

SU0159Προειδοποίηση SU0159 (Warning SU0159)
Ο καθορισμένος κατάλογος Χ περιέχει μία εγκατάσταση των Windows NT. (The directory X you specified contains a Windows NT installation.)Η Εγκατάσταση δεν είναι σε θέση να συνεχιστεί σε αυτόν τον κατάλογο. (Setup cannot install Windows in this directory.) Επιλέξτε έναν άλλο κατάλογο. (Please choose a different directory.)

SU0160Προειδοποίηση SU0160 (Warning SU0160)
Ο κατάλογος Χ που χρειάζεται για να εγκατασταθούν τα Windows περιέχει ήδη μια εγκατάσταση των Windows. (The directory X which is needed to install Windows into already contains a Windows installation.) Επιλέξτε άλλο κατάλογο για εγκατάσταση. (Please choose a different installation directory.)

SU0161Προειδοποίηση SU0161 (Warning SU0161)
Ο κατάλογος Χ που χρειάζεται για να εγκατασταθούν τα Windows ήδη περιέχει μια εγκατάσταση των Windows. (The directory X which is needed to install Windows into already contains a Windows installation.) Η Εγκατάσταση θα επιλέξει έναν κατάλογο τον οποίο θα μπορείτε να αλλάξετε αργότερα. (Setup will choose a directory for you, which you can change later.)

SU0162Προειδοποίηση SU0162 (Warning SU0162)
Ο κατάλογος Χ περιέχει μια εγκατάσταση των Windows NT. (The directory X contains a Windows NT installation.) Δεν είναι δυνατό να γίνει η εγκατάσταση σε αυτόν τον κατάλογο. (Setup cannot install into this directory.) Η Εγκατάσταση θα επιλέξει έναν κατάλογο τον οποίο εσείς θα μπορείτε να αλλάξετε αργότερα. (Setup will choose a directory for you, which you can change later.)

SU0163Προειδοποίηση SU0163 (Warning SU0163)
Ο καθορισμένος κατάλογος Χ περιέχει μία εγκατάσταση του MS-DOS. (The directory X you specified contains an MS-DOS installation.) Επιλέξτε άλλον κατάλογο. (Please choose a different directory.)

SU0164Προειδοποίηση SU0164 (Warning SU0164)
Η Εγκατάσταση δεν μπορεί να αναβαθμίσει την εγκατάσταση των Windows στο %1, γιατί εκτελείτε τα Windows από άλλον κατάλογο. (Setup cannot upgrade the version of Windows in %1, because you are running Windows from a different directory.) Επιλέξτε άλλον κατάλογο. (Please choose a different directory.)

SU0165Προειδοποίηση SU0165 (Warning SU0165)
Η διαδρομή που καθορίσατε περιέχει έναν χαρακτήρα που δεν είναι έγκυρος (όπως, \344, \374, \366, \350, \343, \346). (The specified path contains an invalid character (for example, \344, \374, \366, \350, \343, \346).) Πληκτρολογήστε μια έγκυρη διαδρομή. (Please specify a valid path.)

SU0167Προειδοποίηση SU0167 (Warning SU0167)
Ο κατάλογος που καθορίσατε περιέχει έναν κατάλογο που ονομάζεται 'Επιφάνεια εργασίας', τον οποίο πρέπει να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε για να συνεχιστεί η Εγκατάσταση. (The specified directory contains a directory named 'desktop' that you must move or rename before Setup can continue.) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο SETUP.TXT στη Δισκέτα Εγκατάστασης 1 ή στο CD των Windows. (For more information, see SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.)

SU0168Προειδοποίηση SU0168 (Warning SU0168)
Στον υπολογιστή σας υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ένα λειτουργικό σύστημα που δεν είναι δυνατό να αναβαθμιστεί από αυτήν την έκδοση της Εγκατάστασης. (Your computer already has an operating system installed, which cannot be upgraded by this version of Setup.) Αγοράστε την Αναβάθμιση σε Windows 95 (ή Windows 98). (Please obtain the Windows 95 (or Windows 98) Upgrade.) Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
225252 Μήνυμα λάθους: "Στον υπολογιστή σας υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ένα λειτουργικό σύστημα"

SU0335Σφάλμα SU0335 (Error SU0335)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να καθορίσει τις ρυθμίσεις του υλικού σας. (Setup could not determine your hardware settings.) Κάποιο αρχείο της Εγκατάστασης λείπει ή έχει καταστραφεί ή δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για να συνεχίσετε. (There may be a missing or damaged Setup file or there may not be enough memory to continue.) Ελευθερώστε τμήμα της μνήμης και εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση. (Free some memory and then run Setup again.)

SU0343Προειδοποίηση SU0343 (Warning SU0343)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσει το X. Βεβαιωθείτε ότι το γράμμα της μονάδας δίσκου και το όνομα καταλόγου είναι έγκυρα. (Setup could not create X. Make sure you specified a valid drive letter and directory name.) Επίσης βεβαιωθείτε ότι το όνομα του καταλόγου δεν είναι ίδιο με κάποιο υπαρκτό αρχείο στη μονάδα δίσκου σας. (Also make sure the directory name does not conflict with existing files on your drive.)

SU0344Προειδοποίηση SU0344 (Warning SU0344)
Ο καθορισμένος κατάλογος Χ των Windows δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή. (The Windows directory X you have specified does not currently exist.)Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή είναι σωστή. (Please verify that the path is correct.)

SU0346Προειδοποίηση SU0346 (Warning SU0346)
Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση των Windows. (Setup cannot upgrade Windows.) Ο κατάλογος Χ δεν περιέχει έγκυρη εγκατάσταση των Windows. (The directory X does not contain a valid Windows installation.) Επιλέξτε άλλον κατάλογο. (Please specify another directory.)

SU0347Προειδοποίηση SU0347 (Warning SU0347)
Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση των Windows (Setup cannot upgrade Windows) <αριθμός έκδοσης> στο (in) <όνομα καταλόγου>.Πρέπει να έχετε τουλάχιστον την έκδοση 3.0 των Windows για να κάνετε αναβάθμιση. (You must have version 3.0 of Windows or later in order to upgrade.)Επιλέξτε άλλον κατάλογο στο πλαίσιο "Νέος κατάλογος". (Specify another directory in the New Directory box.)

SU0349Σφάλμα SU0349 (Error SU0349)
Έχει φορτωθεί ένα SETUPX.DLL που δεν συμφωνεί. (A mismatched SETUPX.DLL is loaded.) Δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η Εγκατάσταση. (Setup cannot continue.) Ξαναπροσπαθήστε αφού κλείσετε όλες τις εφαρμογές των Windows και του MS-DOS. (Quit all Windows and MS-DOS-based programs, and then try again.) Ή κλείστε τα Windows και εκτελέστε την Εγκατάσταση από το MS-DOS. (Or quit Windows and then run Setup from MS-DOS.)

SU0350Σφάλμα SU0350 (Error SU0350)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να εμφανίσει τη Συμφωνία Εχεμύθειας. (Setup was unable to display the Nondisclosure Agreement.) Η Εγκατάσταση θα κλείσει τώρα. (Setup will now close.)

SU0358Σφάλμα SU0358 (Error SU0358)
Η Εγκατάσταση εντόπισε ένα ή περισσότερα προγράμματα MS-DOS που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. (Setup detected one or more MS-DOS-based programs running on your computer.)Κλείστε τα προγράμματα MS-DOS και κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" για να συνεχίσετε. (Close your MS-DOS programs, and then click OK to continue.) Κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" για να βγείτε από την Εγκατάσταση. (Or, click Cancel to quit Setup.)

SU0360Προειδοποίηση SU0360 (Warning SU0360)
Η Εγκατάσταση δεν μπόρεσε να δημιουργήσει το X. Πληκτρολογήστε ένα γράμμα δίσκου και ένα όνομα καταλόγου για να καθορίσετε πού θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows 95 (ή τα Windows 98). (Setup could not create X. Type a drive letter and directory name to specify where you want to set up Windows 95 (or Windows 98).) Για παράδειγμα, C:\\WINDOWS. (An example of a valid entry is C:\WINDOWS.)

SU0361Προειδοποίηση SU0361 (Warning SU0361)
Βρέθηκε αρχείο μητρώου για τα Windows. (A Windows registry file was found.) Αν τα Windows 95 (ή τα Windows 98) είναι εγκατεστημένα σε άλλο κατάλογο, αν συνεχίσετε την Εγκατάσταση, θα απενεργοποιηθεί. (If Windows 95 (or Windows 98) is installed in another directory, continuing with Setup will disable it.) Θέλετε να συνεχίσετε; (Do you want to continue?)

SU0362Προειδοποίηση SU0362 (Warning SU0362)
Προτείνεται να μην συνεχιστεί η Εγκατάσταση αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο. (It is not recommended that Setup continue without the proper amount of disk space free.) Αν συνεχίσετε, η Εγκατάσταση ίσως να εξαντλήσει όλο το χώρο στο δίσκο και να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς. (If you continue, Setup may run out of disk space and not complete successfully.)

SU0365Προειδοποίηση SU0365 (Warning SU0365)
Αυτή η επιλογή ίσως καταργήσει κάποια προγράμματα οδήγησης που χρειάζονται για να ξεκινήσει ο υπολογιστής σας, όπως εντολές που ξεκινούν ένα δίκτυο. (This option may remove drivers that are needed for your computer to start, including commands that might start a network.)

SU0366Προειδοποίηση SU0366 (Warning SU0366)
Αυτή η επιλογή απενεργοποιεί μερικές εντολές από τα αρχεία AUTOEXEC.BAT και CONFIG.SYS, για να εξασφαλίσει ότι τα Windows 95 (ή τα Windows 98) εγκαταστάθηκαν σωστά και ότι χρησιμοποιούν τα ταχύτερα προγράμματα οδήγησης. (This option disables some of the commands in your AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files to ensure that Windows 95 (or Windows 98) installs correctly and uses the fastest drivers.)

SU0369Προειδοποίηση SU0369 (Warning SU0369)
Η Εγκατάσταση θα καταργήσει τώρα όλα τα προαιρετικά στοιχεία. (Setup will now remove all optional components.) Σε μια επόμενη οθόνη θα μπορέσετε να επιλέξετε όσα στοιχεία θέλετε να εγκατασταθούν. (In a later screen you will be able to select which components to install.) Θέλετε να συνεχίσετε; (Continue?)

SU0370Προειδοποίηση SU0360 (Warning SU0360)
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των Windows σε μονάδα δικτύου σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας. (Windows cannot be installed onto a network drive in this mode.) Πληκτρολογήστε ένα γράμμα τοπικού δίσκου και όνομα καταλόγου όπου θα εγκατασταθούν τα Windows 95 (ή τα Windows 98). (Type a local drive letter and directory name to specify where you want to set up Windows 95 (or Windows 98).) Ένα έγκυρο παράδειγμα είναι το C:\\WINDOWS. (An example of a valid entry is C:\\WINDOWS.)

SU0403Σφάλμα SU0403 (Error SU0403)
Δεν βρέθηκε το αρχείο X για μετατροπή σε νέα μορφή μητρώου. (Didn't find file X to convert to new registry format.)

SU0404Σφάλμα SU0404 (Error SU0404)
Η Εγκατάσταση εκτελείται ήδη. (Setup is already running.)

SU0406Σφάλμα SU0406 (Error SU0406)
Τα Windows 95 (ή τα Windows 98) απαιτούν επεξεργαστή τουλάχιστον 386 για να εκτελεστούν. (Windows 95 (or Windows 98) requires at least a 386 processor to run.)

SU0409Σφάλμα SU0409 (Error SU0409)
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί το αρχείο Χ. (Cannot find the X file.)

SU0409Προειδοποίηση SU0409 (Warning SU0409)
Η Εγκατάσταση των Windows δεν μπόρεσε να ενημερώσει τα αρχεία του συστήματος. (Windows Setup was unable to update your system files.) Αυτό ίσως προκλήθηκε από ενσωματωμένη δυνατότητα εντοπισμού ιών στον υπολογιστή σας ή από κάποιο λογισμικό εντοπισμού ιών που εκτελείται σε αυτόν. (This may be caused by virus detection that is built in to your computer, or by virus detection software running on your computer.) Για να απενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη δυνατότητα εντοπισμού ιών, εκτελέστε το πρόγραμμα ορισμού παραμέτρων που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας. (To disable built in virus detection, you will need to run the configuration program that came with your computer, or contact your computer's manufacturer.) Για να απενεργοποιήσετε το λογισμικό εντοπισμού ιών στον υπολογιστή σας, πρέπει να διαγράψετε τις γραμμές που εκτελούν το πρόγραμμα από τα αρχεία AUTOEXEC.BAT ή CONFIG.SYS. (To disable virus- detection software running on your computer, you may need to remove the lines that start the program from your AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS files.)Μετά την απενεργοποίηση του εντοπισμού ιών, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και μετά εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση. (After you have disabled the virus detection, restart your computer, and then run Setup again.)

SU0409Μπορεί να προκληθεί από το πρόγραμμα GoBack (το όνομα του ISV είναι WildFile Inc.). (Can be caused by the GoBack (ISV name is WildFile Inc.) program.) Πρέπει να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη διασύνδεση του προγράμματος, πριν να προχωρήσετε στην Εγκατάσταση. (You must disable the program by using the program's interface before you proceed with Setup.)

SU0410Σφάλμα SU0410 (Error SU0410)
Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί το X. Το αρχείο λείπει ή έχει καταστραφεί ή δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για συνέχεια. (Cannot open X. This file may be missing or damaged, or there may not be enough memory to continue.) Ελευθερώστε τμήμα της μνήμης και προσπαθήστε πάλι. (Free some memory and then try again.)Η Εγκατάσταση θα κλείσει τώρα. (Setup will now close.)

SU0433Σφάλμα SU0433 (Error SU0433)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να φορτώσει τα απαραίτητα αρχεία INF. (Setup could not load the required INF files.) Η Εγκατάσταση θα κλείσει. (Setup will now close.)

SU0434Σφάλμα SU0434 (Error SU0434)
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη φόρτωση των αρχείων INF X. (Error loading INF files X.)

SU0507Σφάλμα SU0507 (Error SU0507)
Το παρακάτω πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την ανάλυση του υπολογιστή σας από την Εγκατάσταση: (The following problem occurred while Setup was analyzing your computer:)Η Εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να συνεχίσει και θα κλείσει. (Setup cannot continue and will now close.)

SU0515Σφάλμα SU0515 (Error SU0515)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να ορίσει παραμέτρους για τα στοιχεία του δικτύου σας. (Setup was unable to configure your network components.) Για να συνεχίσετε χωρίς υποστήριξη δικτύου κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι". (To continue without network support, click Yes.) Για να κλείσετε την Εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι". (To quit Setup, click No.)

SU0516Προειδοποίηση SU0516 (Warning SU0516)
Η Εγκατάσταση αντιμετώπισε προβλήματα κατά την απόπειρα εγκατάστασης της παρακάτω συσκευής στον υπολογιστή σας: (Setup ran into problems while trying to set up the following device on your computer:) X

Η Εγκατάσταση θα επιχειρήσει να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή αργότερα. (Setup will attempt to install this device later.) Αν συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα, εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση και επιλέξτε την Ασφαλή Αποκατάσταση, όταν ερωτηθείτε. (If problems persist, run Setup again and choose Safe Recovery when prompted.) Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" για να συνεχίσετε. (Click OK to continue.)

SU0700Προειδοποίηση SU0700 (Warning SU0700)
Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση των Windows σε λειτουργία ΑΤ της εγκατάστασης. (You cannot upgrade Windows in AT mode setup.) Επιλέξτε άλλον κατάλογο στο πλαίσιο "Νέος κατάλογος". (Specify another directory in the New Directory box.)

SU0701Προειδοποίηση SU0701 (Warning SU0701)
Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση της Εγκατάστασης στα αγγλικά Windows. (You cannot do upgrade Setup over English mode Windows.) Επιλέξτε άλλον κατάλογο στο πλαίσιο "Νέος κατάλογος", ή κλείστε την Εγκατάσταση και μεταβείτε στα ιαπωνικά και στη συνέχεια εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση. (Specify another directory in the New Directory box, or quit Setup and turn it into Japanese mode, then run Setup again.)

SU5019Σφάλμα SU5019 της Εγκατάστασης. (Setup Error SU5019.) Τα δεδομένα ελέγχου είναι κατεστραμμένα (Control Data Corrupt)

SU5038Σφάλμα στη γραμμή εντολών. (Error in command line.)

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα στη γραμμή εντολών της Εγκατάστασης. Για παράδειγμα, στο αρχείο Setup.exe δόθηκαν μη έγκυρα ορίσματα.

SU8072Σφάλμα SU8072 (Error SU8072)
Η Εγκατάσταση δεν ήταν σε θέση να βρει πόρους του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. (Setup could not find UI resources.)

SU8073Σφάλμα SU8073 (Error SU8073)
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows Χαρακτήρων. (Character Windows could not start.)

SU8074Σφάλμα SU8074 (Error SU8074)
Η Εγκατάσταση αντιμετώπισε ένα σφάλμα κλάσης παραθύρου ή δημιουργίας παραθύρου. (Setup encountered an error with a window class or window creation.)

SU8075Σφάλμα SU8075 (Error SU8075)
Δεν ήταν δυνατή η μετάβαση της οθόνης σε κατάσταση γραφικών. (The display failed to switch to graphics mode.)

SU8077Σφάλμα SU8077 (Error SU8077)
Η Εγκατάσταση αντιμετώπισε τιμή HINST που δεν είναι έγκυρη. (Setup encountered an invalid HINSTvalue.)

SU8078Σφάλμα SU8078 (Error SU8078)
Το περιβάλλον εργασίας χρήστη προετοιμάστηκε δύο φορές. (The UI was initialized twice.)

SU8079Σφάλμα SU8079 (Error SU8079)
Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα. (An unknown error occurred.)

SU8080Σφάλμα SU8080 (Error SU8080)
Έξοδος μετά από αίτηση του χρήστη. (Exit by user request.)

SU8128Προειδοποίηση SU8128 (Warning SU8128)
Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ο κατάλογος Χ, γιατί υπάρχει ήδη ένα αρχείο με αυτό το όνομα. (The directory X cannot be created because a file already exists with that name.) Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου X σε Y, κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ". Για να κλείσετε την Εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο". (Click OK to rename the file X to Y. Click Cancel to quit Setup.)

SU8129Προειδοποίηση SU8129 (Warning SU8129)
Η μονάδα δίσκου X έχει συμπιεστεί, χρησιμοποιώντας την έκδοση beta του DoubleSpace. (The drive X is compressed using a beta version of DoubleSpace.) Αναβαθμίστε τη μονάδα δίσκου στην τελική έκδοση ή αποσυμπιέστε την, πριν από την εγκατάσταση των Windows. (Please update this drive to the released version, or uncompress it before installing Windows.)

SU8130Προειδοποίηση SU8130 (Warning SU8130)
Η μονάδα δίσκου X είναι μια μονάδα Συμπίεσης Δίσκων που έχει μετατραπεί μερικώς. (The drive X is a partially converted DriveSpace drive.) Ολοκληρώστε τη μετατροπή αυτής της μονάδας δίσκου, πριν από την εγκατάσταση των Windows. (Please finish converting this drive before installing Windows.)

SU995038Καθορίστηκε μία επιλογή γραμμής εντολών που δεν είναι έγκυρη. (Invalid command option specified.) Ελέγξτε τη γραμμή εντολών και ξαναδοκιμάστε ή πληκτρολογήστε setup /? για βοήθεια για τις επιλογές της γραμμής εντολών της Εγκατάστασης. (Please check the command line and try again, or type setup /? for help on the Setup command options.) (ox13ae)

Αλλαγή καταλόγουΔεν μπορείτε να επιλέξετε άλλον κατάλογο όσο εκτελούνται τα Windows 95. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows σε άλλον κατάλογο, πρέπει να εκτελέσετε την Εγκατάσταση από το MS-DOS. (You cannot select another directory when running Windows 95. If you need to install Windows to a different directory, you must run Setup from MS-DOS.)

Επικαλυπτόμενα αρχείαΥπάρχει ένα επικαλυπτόμενο αρχείο στη μονάδα δίσκου X. Εκτελέστε το SCANDISK.EXE από τη δισκέτα 1 της Εγκατάστασης ή το CD των Windows για να διορθωθεί το πρόβλημα. (There is a crosslinked file on drive X. Please run SCANDISK.EXE from Setup disk 1 or the Windows CD-ROM to fix the problem.) Η Εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί. (Setup cannot continue.)

Ο κατάλογος υπάρχει ήδηΟ κατάλογος X υπάρχει ήδη. (The directory X already exists.) Εάν συνεχίσετε, τα αρχεία αυτού του καταλόγου ίσως αντικατασταθούν. (If you continue, files in this directory may be overwritten.) Θέλετε να συνεχίσετε με τον επιλεγμένο κατάλογο; (Do you want to continue with the specified directory?)

Κατάλογος μηχανήματοςΠρέπει να καθορίσετε έναν κατάλογο μηχανήματος για να συνεχίσετε. (You need to specify a machine directory to continue.)

Πρόβλημα στη μονάδα δίσκουΦαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη μονάδα δίσκου Χ. Εκτελέστε την Εξέταση Δίσκων ή το Chkdsk για να διορθωθεί το πρόβλημα. (There seems to be a problem with drive X. Please run ScanDisk or CHKDSK to fix the problem.) Η Εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί. (Setup cannot continue.)

Στάδια εγκατάστασης 1. Συλλογή πληροφοριών για τον υπολογιστή (Collecting information about your computer)
 2. Αντιγραφή αρχείων των Windows 95/98 στον υπολογιστή (Copying Windows 95/98 files to your computer)
 3. Επανεκκίνηση του υπολογιστή και ολοκλήρωση της Εγκατάστασης (Restarting your computer and finishing Setup)

Δισκέτα εκκίνησηςΝα δημιουργηθεί Δισκέτα εκκίνησης; (Create a Startup Disk?)
Είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια δισκέτα με την οποία θα ξεκινά η λειτουργία του υπολογιστή και θα εκτελούνται διαγνωστικά, αν δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά τα Windows 95. (Setup can create a startup disk that you can use to start your computer and run diagnostic programs if Windows 95 is not set up correctly.) Θα χρειαστείτε μία δισκέτα (τουλάχιστον 1,2 ΜΒ). (You will need one floppy disk (at least 1.2 MB).)

UPIΓια να εγκατασταθούν τα Windows 95 (ή τα Windows 98), χρειάζεται οπωσδήποτε ένα αναγνωριστικό προϊόντος (Product ID). (A Product Identification Number is required to set up Windows 95 (or Windows 98).)

Εικονική μηχανήΤο %s δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί από γραμμή εντολών του MS-DOS μέσα από τα Windows. (%s cannot run from an MS-DOS Prompt within Windows.) Εκτελέστε το %s από τα Windows. (Run %s from Windows.)
suwin
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 129971 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:21:12 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo μηνύματα kbsetup λίστα λάθους πρόγραμμα list σφάλμα μήνυμα error μηνυμάτων εγκατάστασης εγκατάσταση λάθος install setup προειδοποίηση modwfdesigner message KB129971
Σχόλια