Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σφαλμάτων μητρώου

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR131431
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων μητρώου (System.dat και User.dat). Και τα δύο αρχεία είναι κρυφά αρχεία στο φάκελο Windows.

Όταν ξεκινάτε τα Windows 95, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • Η μνήμη δεν επαρκεί για τη φόρτωση του μητρώου. (There is not enough memory to load the registry.)
 • Τα Windows αντιμετώπισαν σφάλμα κατά την πρόσβαση στο μητρώο συστήματος. (Windows has encountered an error accessing the system registry.) Θα πρέπει να επαναφέρετε αμέσως το αρχείο και να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή.

  Εάν αγνοήσετε αυτό το σφάλμα και τερματίσετε τη λειτουργία του συστήματός σας, ενδέχεται να χάσετε δεδομένα.

  Η επαναφορά του μητρώου αντικαθιστά το προβληματικό μητρώο με ένα γνωστό καλό αντίγραφο ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό το αντίγραφο ασφαλείας μπορεί να μην περιέχει όλες τις πληροφορίες που προσθέσατε πρόσφατα στο σύστημά σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας και επανεκκίνηση" (Restore From Backup And Restart), λαμβάνετε ξανά το μήνυμα λάθους κατά την επανεκκίνηση των Windows 95.
Αιτία
Αυτά τα μηνύματα λάθους ενδέχεται να εμφανιστούν, αν το μητρώο είναι κατεστραμμένο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των Windows 95. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, συμβουλευθείτε το θέμα της ηλεκτρονικής Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys And Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe). Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων μητρώου (System.dat και User.dat), πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο.

Εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται σε καθεμία από τις παρακάτω μεθόδους (ανάλογα με τις ανάγκες), για να επαναφέρετε ένα κατεστραμμένο μητρώο.

Χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου πραγματικής λειτουργίας (Real-Mode Registry Editor)Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε πραγματική λειτουργία (real mode) για την εξαγωγή και στη συνέχεια για την εισαγωγή του αρχείου μητρώου. Για να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Safe mode command prompt only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή για να γίνει εξαγωγή του μητρώου
  regedit /l:<path1> /e <path2'>system.txt
  όπου <path1> είναι η διαδρομή στο αρχείο System.dat και <path2> είναι η διαδρομή στο αρχείο προορισμού. Για παράδειγμα, αν τα Windows 95 είναι εγκατεστημένα στο φάκελο Windows στη μονάδα C, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  regedit /l:c:\Windows\system.dat /e c:\system.txt
 3. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πατώντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή::
  cd\Windows
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή για να μετονομάσετε το τρέχον αρχείο μητρώου:
  ren system.dat system.old
 5. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή για να γίνει εισαγωγή του τμήματος System.dat του μητρώου
  regedit /l:<path1> /c <path2>system.txt
  όπου <path1> είναι η διαδρομή στο αρχείο System.dat και <path2> είναι η διαδρομή που περιέχει το αρχείο που θα εισαχθεί. Για παράδειγμα, αν τα Windows είναι εγκατεστημένα στο φάκελο Windows στη μονάδα C και θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο System.txt από τον βασικό φάκελο της μονάδας C, πληκτρολογήστε:
  regedit /l:c:\Windows\system.dat /c c:\system.txt
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του μητρώου" (Unable to open registry) ή "Σφάλμα κατά την πρόσβαση στο μητρώο" (Error accessing the registry) όταν προσπαθείτε να εισάγετε το τμήμα System.dat του μητρώου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα λάθους:
  132064 Ο Επεξεργαστής Μητρώου ίσως δεν είναι σε θέση να εισαγάγει μητρώο με κλειδιά μεγάλου μήκους
 6. Ξεκινήστε πάλι τα Windows 95 όπως συνήθως.
Εάν το λάθος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe mode command prompt only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή για να γίνει εξαγωγή του τμήματος User.dat του μητρώου
  regedit /r:<path1> /e <path2>user.txt
  όπου <path1> είναι η διαδρομή στο αρχείο User.dat <path2> είναι η διαδρομή στο αρχείο προορισμού. Για παράδειγμα, αν τα Windows 95 είναι εγκατεστημένα στο φάκελο Windows στη μονάδα C, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  regedit /r:c:\Windows\user.dat /e c:\user.txt
 3. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πατώντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  cd\Windows
  attrib -s -h -r user.dat
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή για να μετονομάσετε το αρχείο User.dat:
  ren user.dat user.old
 5. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή για να εισάγετε το τμήμα User.dat του μητρώου
  regedit /r:<path1> /c <path2>user.txt
  όπου <path1> είναι η διαδρομή στο αρχείο User.dat file και <path2> είναι η διαδρομή που περιέχει το αρχείο που θα εισαχθεί. Για παράδειγμα, αν τα Windows 95 είναι εγκατεστημένα στο φάκελο Windows στη μονάδα C και θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο User.txt από τον βασικό φάκελο της μονάδας C, πληκτρολογήστε:
  regedit /r:c:\Windows\user.dat /c c:\user.txt
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του μητρώου" (Unable to open registry) ή "Σφάλμα κατά την πρόσβαση στο μητρώο" (Error accessing the registry), όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε το τμήμα User.dat του μητρώου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  132064 Ο Επεξεργαστής Μητρώου ίσως δεν είναι σε θέση να εισαγάγει μητρώο με κλειδιά μεγάλου μήκους
 6. Ξεκινήστε πάλι ταWindows 95 όπως συνήθως.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε πραγματική λειτουργία (real mode), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
131352 Χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε πραγματική λειτουργία
Εάν το λάθος εξακολουθεί να εμφανίζεται, αφού ακολουθήσετε τα βήματα αυτής της ενότητας, ανατρέξετε στην επόμενη ενότητα.

Χρήση του System.da0Επαναφορά του μητρώου στην κατάσταση που βρισκόταν κατά την τελευταία επιτυχημένη εκκίνηση των Windows 95. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πιέστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Safe mode command prompt only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να μεταβείτε στο φάκελο Windows
  cd \Windows
  όπου Windows είναι ο φάκελος των Windows 95. Για παράδειγμα, αν τα Windows 95 είναι εγκατεστημένα στο φάκελο Windows, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  cd \Windows
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  ren system.dat system.bad
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Τα Windows 95 χρησιμοποιούν το αρχείο System.da0 όταν δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου System.dat. Εάν αυτό το αρχείο λειτουργήσει, τα Windows95 το μετονομάζουν σε System.dat.
Εάν το λάθος εξακολουθεί να εμφανίζεται, αφού ακολουθήσετε τα βήματα αυτής της ενότητας, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Χρήση του System.1stΕπαναφορά του μητρώου στην κατάσταση που βρισκόταν κατά την τελευταία επιτυχημένη εκκίνηση των Windows 95. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση τωνWindows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Safe mode command prompt only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, για να μεταβείτε στο φάκελοWindows
  cd \Windows
  όπου Windows είναι ο φάκελος των Windows 95. Για παράδειγμα, αν τα Windows 95 είναι εγκατεστημένα στο φάκελο Windows, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  cd \Windows
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  ren system.dat system.xxx
 5. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  cd \
 6. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  attrib -s -h -r system.1st
 7. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  copy system.1st c:\Windows\system.dat
  όπου Windows είναι ο φάκελος των Windows 95.
 8. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  attrib +s +h +r system.1st
 9. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν το λάθος εξακολουθεί να εμφανίζεται, αφού ακολουθήσετε τα βήματα αυτής της ενότητας, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι οι γραμματοσειρές TrueType λείπουν από το φάκελο Fonts ή σε κάποια προγράμματα. Εάν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιήστε τη λύση που παρατίθεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
133732 Οι γραμματοσειρές TrueType δεν εμφανίζονται στο φάκελο Fonts ή "Προγράμματα" (Programs)

Νέα εγκατάσταση των Windows 95Νέα δημιουργία των αρχείων μητρώου μέσω της επανεγκατάστασης των Windows 95.

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM μέσω της γραμμής εντολών, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια ή τον κατασκευαστή της μονάδας δίσκου CD-ROM για βοήθεια σχετικά με τη φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για τη μονάδα δίσκου CD-ROM.
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Safe mode command prompt only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER για να διαγράψετε όλα τα προφίλ χρηστών:
  ren c:\Windows\profiles c:\Windows\oldprofiles
 3. Μετονομάστε τα υπάρχοντα αρχεία μητρώου πληκτρολογώντας τις ακόλουθες γραμμές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  cd \Windows
  attrib -s -h -r system.dat
  ren system.dat system.xxx
  attrib -s -h -r user.dat
  ren user.dat user.xxx
  attrib -s -h -r system.da0
  ren system.da0 system.yyy
  attrib -s -h -r user.da0
  ren user.da0 user.yyy
  cd \
  attrib -s -h -r system.1st
  ren system.1st system.zzz
 4. Εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows 95 (Windows 95 Setup).
Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά κάποια προγράμματα, ιδίως εκείνα που γράφουν στο μητρώο, αφού επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας ή χρησιμοποιήσετε το αρχείο System.1st για την αντικατάσταση του μητρώου.

Επιπλέον λέξεις-κλειδιά :
Λέξεις-κλειδιά : Τύπος θέματος  : Τεχνολογία   : 

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 131431 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:29:22 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbtshoot win95 KB131431
Σχόλια