Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης για τα Windows 95 και μηνύματα σφάλματος

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR136337
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως σας βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την εκκίνηση των Windows 95. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού των Windows 95". Προτείνουμε τη χρήση αυτού του οδηγού, έχουμε όμως δημιουργήσει και αυτό το άρθρο που βασίζεται σε κείμενο προς διευκόλυνσή σας. Ο "Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού των Windows 95" βρίσκεται σε:

Σε αυτό το άρθρο παραθέτονται συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν ανταποκρίνεται πλέον ("κολλάει") ή επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος (όπως σφάλμα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης ή σφάλμα μη έγκυρου VxD).

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να σας παράσχει τη γενική στρατηγική για την απομόνωση του προβλήματος.
Περισσότερες πληροφορίες

Ασφαλής λειτουργίαΕάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95, προσπαθήστε να κάνετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία. Για να γίνει εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Safe Mode από το μενού Startup.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία" παρακάτω. Εάν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα "Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία" παρακάτω.

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργίαΟποιαδήποτε από τις αιτίες που ακολουθούν είναι δυνατό να μην επιτρέψει την εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία:
 • Ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από ιό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ιούς υπολογιστών, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
  129972 Περιγραφή ιών υπολογιστών
 • Οι ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας δεν είναι σωστές. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές. (Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να κάνετε επαλήθευση των ρυθμίσεων).
 • Υπάρχει διένεξη υλικού. Αυτές οι διενέξεις είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζονται μόνο σε αυτές, ρυθμίσεις PCI BIOS, διενέξεις IRQ, περιττές θύρες COM (για παράδειγμα, δύο θύρες COM1 ή ένα εσωτερικό μόντεμ ρυθμισμένο στην ίδια θύρα COM όπως μια υπάρχουσα σειριακή θύρα) και ελαττωματικά chip μνήμης RAM.
 • Πρέπει να αλλάξει μια ρύθμιση στο αρχείο Msdos.sys (για παράδειγμα, η ρύθμιση λογότυπου πρέπει να οριστεί σε μηδέν). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Msdos.sys, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Microsoft Knowledge Base:
  118579 Περιεχόμενα του αρχείου Msdos.sys των Windows
 • Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα οδήγησης οθόνης Vga.drv ή Vga.vxd από το CD-ROM των Windows 95. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο Drivers\Display\Vga. Για παράδειγμα, αυτά τα προγράμματα οδήγησης ίσως βοηθήσουν εάν έχετε ελεγκτή Intel Triton PCI ή προσαρμογέα οθόνης Cirrus Logic 5401 ή 5402 VGA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αρχεία, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt στον ίδιο φάκελο.
 • Χρησιμοποιείτε το Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) και ο υπολογιστής σας δεν ανταποκρίνεται πλέον ("κολλάει") μετά την εκκίνηση σε ένα προηγούμενο λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
  155364 OSR2 Hangs After Booting Previous Operating System
Εάν εξακολουθεί να είναι αδύνατη η εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία μετά τον έλεγχο αυτών των στοιχείων, εγκαταστήστε ξανά τα Windows 95 σε ένα νέο, κενό φάκελο. Αυτό το βήμα σας βοηθά να εντοπίσετε εάν το πρόβλημα συνδέεται με κάποιο κατάλοιπο του προηγούμενου λειτουργικού συστήματος (όπως μια ρύθμιση παραμέτρων) ή με κάποιο πρόβλημα υλικού.

Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργίαΕάν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, ελέγξτε τη διαδικασία εκκίνησης για να διαπιστώσετε εάν δεν γίνεται φόρτωση κάποιων συσκευών. Για να γίνει αυτό, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Step-By-Step Confirmation από το μενού Startup.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται ορισμένες επιλογές εκκίνησης. Οι επιλογές φέρουν την ετικέτα Boot A, Boot B, Boot C και Boot D. Δοκιμάστε κάθε επιλογή και σημειώστε τα αποτελέσματα. Για να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή εκκίνησης, πατήστε Y ή N όπως αναφέρεται στην επιλογή του πίνακα παρακάτω κάθε φορά που τίθεται το ερώτημα εάν θέλετε να γίνει φόρτωση μιας συγκεκριμένης συσκευής.
                    Boot A  Boot B  Boot C  Boot D  ---------------------------------------------------------------------  Load DriveSpace Driver?       (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Process the system registry?    (Y)es  (Y)es  (Y)es  (N)o  Create a startup log file   (Bootlog.txt)?          (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Process your startup device drivers   (Config.sys)?          (N)o   (N)o   (Y)es  (Y)es  Device=<path>\Himem.sys?      (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Device=<path>\Ifshlp.sys?      (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Device=<path>\Dblbuff.sys?     (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Device=<path>\Setver.exe?      (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Process your startup command file   (Autoexec.bat)?         (N)o   (N)o   (Y)es  (Y)es  Load the Windows graphical user   interface?            (Y)es  (Y)es  (Y)es  (Y)es  Load all Windows Drivers?      (N)o   (Y)es  (N)o   (Y)es
Boot A:

Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 υπό αυτές τις συνθήκες, δοκιμάστε την επιλογή Boot D. Εάν γίνει εκκίνηση των Windows 95, υπάρχει πρόβλημα με τη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης ή ενός προγράμματος που παραμένει στη μνήμη (TSR) στο αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat ή υπάρχει πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows 95.

Boot B:

Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 υπό αυτές τις συνθήκες, δοκιμάστε την επιλογή Boot C. Εάν γίνει εκκίνηση των Windows 95, υπάρχει πρόβλημα στη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης ή ενός TSR στο αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat. Μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα μεταβαίνοντας σε αυτά τα αρχεία.

Ενδεχομένως να υπάρχει επίσης πρόβλημα με τη φόρτωση ενός TSR στο αρχείο Winstart.bat, εάν υπάρχει τέτοιο στον υπολογιστή σας. Μετονομάστε το αρχείο Winstart.bat και κάντε πάλι την επιλογή Boot B. Το αρχείο Winstart.bat βρίσκεται συνήθως στο φάκελο των Windows και χρησιμοποιείται για τη φόρτωση TSR, τα οποία απαιτούνται για προγράμματα που βασίζονται στα Windows, αλλά δεν είναι απαραίτητα στις περιόδους λειτουργίας του MS-DOS.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετονομασίας ενός αρχείου, κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη", κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια", κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο", πληκτρολογήστε "μετονομασία" (χωρίς εισαγωγικά) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο θέμα "Μετονομασία αρχείων".

Boot C:

Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 υπό αυτές τις συνθήκες, δοκιμάστε την επιλογή Boot D. Εάν γίνεται εκκίνηση των Windows 95, υπάρχει πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows 95. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προβλήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας" σε αυτό το άρθρο.

Boot D:

Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 υπό αυτές τις συνθήκες, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "System.ini" παρακάτω. Εάν γίνεται εκκίνηση των Windows 95, υπάρχει πρόβλημα στο μητρώο συστήματος. Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση του μητρώου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
131431 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σφαλμάτων μητρώου
System.ini:

Για να καθορίσετε εάν το αρχείο System.ini ή Win.ini προκαλεί πρόβλημα, κάντε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Μετονομάστε το αρχείο System.ini στο φάκελο των Windows σε αρχείο System.sav.
 2. Αντιγράψτε (μην μετονομάσετε) το αρχείο System.cb στο φάκελο των Windows στο αρχείο System.ini.
 3. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στην ενότητα [boot] του αρχείου System.ini και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο:
     drivers=mmsystem.dll
 4. Μετονομάστε το αρχείο Win.ini στο φάκελο των Windows σε αρχείο Win.sav.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Εάν έχετε αποτελέσματα, υπάρχει πρόβλημα με μια καταχώρηση στο αρχείο System.ini ή Win.ini. Εξετάστε αυτά τα αρχεία πιο προσεκτικά, για να καθορίσετε την ακριβή αιτία του προβλήματος.

Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 όταν μεταβαίνετε στη διαδικασία εκκίνησης, κάντε εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία και κατόπιν αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης στο βασικό πρόγραμμα οδήγησης VGA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αντιγραφή του αρχείου System.cb σε System.ini, πιθανόν να μην λειτουργεί πλέον το ποντίκι σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στις κατάλληλες ενότητες του νέου αρχείου System.ini:
  [boot]  mouse.drv=mouse.drv  -και-  [386Enh]  mouse=*vmouse, msmouse.vxd
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης κάνοντας χρήση της ασφαλούς λειτουργίας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
156126 Αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows 95 με χρήση ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode)

Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίαςΕάν γίνεται εκκίνηση των Windows 95 μόνο όταν πιέσετε το πλήκτρο Ν στην προτροπή Load All Windows Drivers? (Φόρτωση όλων των προγραμμάτων οδήγησης των Windows;) κάντε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κάντε εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία
 2. Χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "Ο Υπολογιστής μου" και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιότητες" του μενού που εμφανίζεται.
 3. Στην καρτέλα "Διαχείριση συσκευών", απενεργοποιήστε τις συσκευές των παρακάτω κατηγοριών:
     Προσαρμογείς οθόνης    Ελεγκτές δισκέτας   Ελεγκτές σκληρού δίσκου  Πληκτρολόγιο   Ποντίκι          Προσαρμογείς δικτύου   Υποδοχή PCMCIA      Θύρες   Ελεγκτές SCSI       Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών
  Προκειμένου να απενεργοποιήσετε μια συσκευή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Στην καρτέλα "Διαχείριση συσκευών" κάντε διπλό κλικ στην κατηγορία και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στη συσκευή.
  • Στην καρτέλα "Γενικά", κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Αρχικές παράμετροι (τρέχουσες)" για να διαγράψετε το περιεχόμενό του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95, μεταβείτε στην ενότητα "System.ini" αυτού του άρθρου.
 4. Μόλις γίνει η επανεκκίνηση των Windows 95, ενεργοποιήστε τις συσκευές που απενεργοποιήσατε στο βήμα 3. Ενεργοποιήστε τις συσκευές με την εξής σειρά:

  • Θύρες Com
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου
  • Ελεγκτές δισκέτας
  • Άλλες συσκευές
  Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή, κάντε τα εξής βήματα:

  • Στην καρτέλα "Διαχείριση συσκευών" κάντε διπλό κλικ στην κατηγορία και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στη συσκευή.
  • Στην καρτέλα "Γενικά", κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Αρχικές παράμετροι (τρέχουσες)" για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Ενώ είναι ανοικτές οι ιδιότητες κάθε συσκευής, κάντε κλικ στην καρτέλα "Πόροι" και βεβαιωθείτε ότι δεν αναφέρονται διενέξεις στη λίστα συσκευών σε διένεξη.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Πρόσθετες σημειώσειςΓια πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα υλικού, ανατρέξτε στο αρχείο Hardware.txt στο φάκελο των Windows του σκληρού δίσκου.

Για επιπλέον βοήθεια όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο αρχείο Bootlog.txt στον ριζικό κατάλογο του σκληρού δίσκου. Αυτό το αρχείο αναφέρει την κατάσταση φόρτωσης όλων των προγραμμάτων οδήγησης πραγματικής και προστατευμένης κατάστασης λειτουργίας. Εάν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows 95, το αρχείο Bootlog.txt αναφέρει το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης που φορτώθηκε με επιτυχία και δίνει μια καταχώρηση "LoadFail" για κάθε πρόγραμμα οδήγησης που δεν φορτώθηκε πριν από την εμφάνιση του προβλήματος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 136337 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:56:46 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhw kbtshoot win95 KB136337
Σχόλια