Βασικά στοιχεία δρομολόγησης TCP/IP των Windows NT

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο πραγματεύεται τον πίνακα δρομολόγησης (Routing Table) των Windows NT σε υπολογιστή ενός δικτύου, καθώς και τον δρομολογητή (Router) των Windows NT πολλών δικτύων, με ή χωρίς πρωτόκολλο MPR (Multi Protocol Router). Αυτές οι πληροφορίες συστήματος συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το πρωτόκολλο TCP/IP.
Περισσότερες πληροφορίες

Ο Πίνακας δρομολόγησης (Route Table)

Ακόμη και ένας κεντρικός υπολογιστής TCP/IP ενός δικτύου πρέπει να προβαίνει σε αποφάσεις δρομολόγησης. Αυτές οι αποφάσεις δρομολόγησης ελέγχονται από τον πίνακα δρομολόγησης. Ο πίνακας δρομολόγησης μπορεί να εμφανιστεί πληκτρολογώντας "route print" στη γραμμή εντολών. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα πίνακα δρομολόγησης από υπολογιστή ενός δικτύου. Αυτός ο απλός πίνακας δρομολόγησης δημιουργήθηκε αυτόματα από τα Windows NT σύμφωνα με τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP του κεντρικού σας υπολογιστή.

Network Address  Netmask     Gateway Address Interface    Metric0.0.0.0      0.0.0.0     157.57.8.1    157.57.11.169   1127.0.0.0     255.0.0.0    127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.8.0    255.255.248.0  157.57.11.169  157.57.11.169   1157.57.11.169   255.255.255.255 127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1224.0.0.0     224.0.0.0    157.57.11.169  157.57.11.169   1255.255.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1				


Οι τίτλοι κάθε στήλης στον παραπάνω πίνακα εξηγούνται στο ακόλουθο κείμενο:

Διεύθυνση δικτύου (Network Address):

Η διεύθυνση δικτύου είναι ο προορισμός. Η στήλη "Διεύθυνση δικτύου" μπορεί να περιέχει:

 • Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή
 • Διεύθυνση δευτερεύοντος δικτύου
 • Διεύθυνση δικτύου
 • Προεπιλεγμένη πύλη
Η σειρά αναζήτησης είναι, όπως και πιο πάνω, από την πιο ειδική δρομολόγηση (διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή) στην πιο γενική (προεπιλεγμένη πύλη):

0.0.0.0     είναι η προεπιλεγμένη δρομολόγηση127.0.0.0    είναι η διεύθυνση loopback157.57.8.0   είναι η διεύθυνση του τοπικού δευτερεύοντος δικτύου157.57.11.169  είναι η διεύθυνση της κάρτας δικτύου157.57.255.255 είναι η διεύθυνση μετάδοσης του δευτερεύοντος δικτύου224.0.0.0    είναι η διεύθυνση πολλαπλής διανομής255.255.255.255 είναι η περιορισμένη διεύθυνση μετάδοσης				


Μάσκα δικτύου (Netmask):

Η Μάσκα δικτύου καθορίζει το τμήμα της Διεύθυνσης δικτύου που πρέπει να ταιριάζει, ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δρομολόγηση. Όταν η μάσκα είναι γραμμένη σε δυαδικό σύστημα, το 1 σημαίνει ότι το τμήμα της διεύθυνσης δικτύου πρέπει να ταιριάζει, ενώ το 0 σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ταιριάζει. Για παράδειγμα, μια μάσκα 255.255.255.255 χρησιμοποιείται για καταχώρηση κεντρικού υπολογιστή. Η μάσκα που έχει μόνο αριθμούς 255 (όλα 1) σημαίνει ότι η διεύθυνση προορισμού του πακέτου προς δρομολόγηση πρέπει να ταιριάζει ακριβώς στη Διεύθυνση δικτύου ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δρομολόγηση. Σε άλλο παράδειγμα, η Διεύθυνση δικτύου 157.57.8.0 έχει μάσκα δικτύου 255.255.248.0. Αυτή η μάσκα δικτύου σημαίνει ότι οι δύο πρώτες οκτάδες πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα, τα πρώτα 5 bit της τρίτης οκτάδας πρέπει να ταιριάζουν (248=11111000), ενώ η τελευταία οκτάδα δεν έχει σημασία. Αφού το 8 στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα αντιστοιχεί σε 00001000 στο δυαδικό, ένα στοιχείο που ταιριάζει θα έπρεπε να ξεκινά με 00001. Επομένως, αυτή η δρομολόγηση θα χρησιμοποιηθεί από κάθε διεύθυνση με 157.57 και την τρίτη οκτάδα του 8 μέσω 15 (15=00001111). Αυτή είναι μια μάσκα δικτύου για δρομολόγηση δευτερεύοντος δικτύου και γι' αυτό ονομάζεται μάσκα δευτερεύοντος δικτύου.

Διεύθυνση πύλης (Gateway Address):

Η Διεύθυνση πύλης είναι η τοποθεσία που πρέπει να σταλεί το πακέτο. Αυτή η τοποθεσία μπορεί να είναι η κάρτα τοπικού δικτύου ή μια πύλη (δρομολογητής) στο τοπικό δευτερεύον δίκτυο.

Διασύνδεση (Interface):

Η Διασύνδεση είναι η διεύθυνση της κάρτας δικτύου μέσω της οποίας πρέπει να αποσταλεί το πακέτο. 127.0.0.1 είναι η διεύθυνση λογισμικού loopback.

Μέτρο (Metric):

Το Μέτρο είναι ο αριθμός αναπηδήσεων προς τον προορισμό. Κάθε δραστηριότητα σε ένα τοπικό δίκτυο LAN είναι μια αναπήδηση και κάθε συνάντηση δρομολογητή στη συνέχεια είναι μια πρόσθετη αναπήδηση. Το Μέτρο χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η καλύτερη δρομολόγηση.

Δρομολογητής πολλών δικτύων

Ο ακόλουθος είναι ο προεπιλεγμένος πίνακας δρομολόγησης ενός κεντρικού υπολογιστή πολλών δικτύων των Windows NT.

Network Address  Netmask      Gateway Address  Interface   Metric0.0.0.0      0.0.0.0      157.57.24.1    157.57.24.193   10.0.0.0      0.0.0.0      199.199.40.1   199.199.40.139  1127.0.0.0     255.0.0.0     127.0.0.1     127.0.0.1     1157.57.24.0    255.255.248.0   157.57.24.193   157.57.24.193   1157.57.24.193   255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.0   255.255.255.0   199.199.40.139  199.199.40.139  1199.199.40.139  255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1224.0.0.0     224.0.0.0     157.57.24.193   157.57.24.193   1224.0.0.0     224.0.0.0     199.199.40.139  199.199.40.139  1255.255.255.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1				


Κάντε κλικ στην επιλογή Enable IP Routing στη ρύθμιση Advanced του TCP/IP, για να ενεργοποιήσετε τη δρομολόγηση. Από αυτό το σημείο τα Windows NT θα πραγματοποιούν δρομολογήσεις μεταξύ αυτών των δύο δευτερευόντων δικτύων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - για να περάσει ο Δρομολογητής πολλών δικτύων τα πακέτα εντοπισμού DHCP από το ένα δευτερεύον δίκτυο στο άλλο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το στοιχείο "BootP Relay Agent" που συνοδεύει το MPR. Για το MPR γίνεται λόγος παρακάτω.

Μια σημείωση για προεπιλεγμένες πύλες:

Στη ρύθμιση του TCP/IP, μπορείτε να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη δρομολόγηση για κάθε κάρτα δικτύου. Αυτό θα δημιουργήσει μια δρομολόγηση 0.0.0.0 για την καθεμία. Παρόλα αυτά, στην πράξη θα χρησιμοποιηθεί μόνο μία προεπιλεγμένη δρομολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάρτα 199.199.40.139 είναι η πρώτη κάρτα στις συνδέσεις TCP/IP και γι' αυτό θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη δρομολόγηση αυτής της κάρτας. Αφού θα χρησιμοποιηθεί μόνο μία προεπιλεγμένη πύλη θα πρέπει να ρυθμίσετε μόνο μία κάρτα για να έχετε μία προεπιλεγμένη πύλη. Αυτή η ενέργεια θα μειώσει τη σύγχυση και θα εξασφαλίσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 157025
ΤΙΤΛΟΣ : Ρύθμιση προεπιλεγμένης πύλης για υπολογιστές που συνδέονται σε πολλά δίκτυα

Εάν ο δρομολογητής των Windows NT δεν έχει διασύνδεση σε δεδομένο δευτερεύον δίκτυο, θα χρειαστεί δρομολόγηση για να φτάσει εκεί. Αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας στατικές δρομολογήσεις ή χρησιμοποιώντας MPR. Για το MPR γίνεται λόγος παρακάτω.

Προσθήκη στατικής δρομολόγησης

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δρομολόγησης.

Προσθήκη δρομολόγησης 199.199.41.0 μάσκα 255.255.255.0 199.199.40.1 μέτρο 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή "μέτρο" (Metric) υποστηρίζεται μόνο στα Windows NT 3.51 με εγκατεστημένο το Service Pack 2 ή νεότερο.

Η δρομολόγηση σε αυτό το παράδειγμα σημαίνει ότι για να φτάσει στο δευτερεύον δίκτυο 199.199.41.0 με μάσκα 255.255.255.0 πρέπει να χρησιμοποιηθεί πύλη 199.199.40.1 και ότι το δευτερεύον δίκτυο απέχει 2 αναπηδήσεις. Στον επόμενο δρομολογητή θα πρέπει επίσης να προστεθεί στατική δρομολόγηση, με στόχο την ενημέρωση για τον τρόπο επιστροφής σε δευτερεύοντα δίκτυα, στα οποία φτάνει ο πρώτος δρομολογητής. Με δίκτυο αρκετών δρομολογητών, οι στατικές δρομολογήσεις ενδέχεται να γίνουν περίπλοκες.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο(α) της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 141383
ΤΙΤΛΟΣ : Διακόπτης "P" για την εντολή δρομολόγησης (Route Command) που προστέθηκε στα Windows NT

Δρομολογητής με πολλά πρωτόκολλα MPR (Multi Protocol Router)

Το MPR αποτελείται από τα ακόλουθα:
 • Πληροφορίες πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP (Routing Information Protocol) για το TCP/IP.
 • Παράγοντας μεταβίβασης BOOTP (Πρωτόκολλο εκκίνησης - Boot Protocol) του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • RIP για IPX.
Το RIP χρησιμοποιείται από τους δρομολογητές για τη δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης. Οι δρομολογητές RIP μεταδίδουν, από προεπιλογή, τους δικούς τους πίνακες δρομολόγησης κάθε 30 δευτερόλεπτα. Οι άλλοι δρομολογητές RIP, που θα ακούσουν αυτές τις μεταδόσεις RIP, θα ενημερώσουν τους δικούς τους πίνακες δρομολόγησης.

Το MPR διατίθεται στο Service Pack 2 των Windows NT 3.51.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο RIPROUTE.WRI (διατίθεται με το Service Pack 2 των Windows NT 3.51), σχετικά με οδηγίες εγκατάστασης του MPR, ή συμβουλευτείτε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 138793
ΤΙΤΛΟΣ : Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή πολλών πρωτοκόλλων (Multi-Protocol Router)
tcpip win95 win95x
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 140859 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 12:33:13 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a, Microsoft Windows για Workgroups 3.11, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage KB140859
Σχόλια