Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων για το αρχείο Unattend.txt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:155197
Περίληψη
Εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση είναι η μέθοδος με την οποία κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), επιχειρήσεις και άλλους χρήστες εγκατάσταση των Windows NT σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση. Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση των Windows NT σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση, πρέπει να καθορίσετε την ακόλουθη εντολή:
Winnt [32] /u: <answer file="">/s: <install source=""></install></answer>
όπου <answer file="">είναι ένα αρχείο που περιέχει πληροφορίες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και <install source="">είναι η θέση των αρχείων εγκατάστασης των Windows NT. Σε αυτό το άρθρο <answer file="">αναφέρεται ως το αρχείο Unattend.txt.</answer></install></answer>
Περισσότερες πληροφορίες

Μορφή αρχείου Unattend.txt

Γενικά, ένα αρχείο απαντήσεων που αποτελείται από επικεφαλίδες ενοτήτων, παραμέτρους και τιμές για αυτές τις παραμέτρους. Οι περισσότερες από τις κεφαλίδες ενοτήτων είναι προκαθορισμένες (αν και ορισμένες μπορεί να ορίζονται από το χρήστη). Δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε όλες τις πιθανές παραμέτρους και τα κλειδιά στο αρχείο Unattend.txt, εάν η εγκατάσταση δεν απαιτεί τους. Η μορφή αρχείου είναι η εξής:
  [section1]  ;  ; Section contains keys and the corresponding  ; values for those keys/parameters.  ; keys and values are separated by "=" signs  ; Values usually require double quotes "" around them  ;  key = value  .  .  [section2]  key = value  .  .				

Περιγραφή των παραμέτρων του αρχείου Unattend.txt

[Unattended]				
Αυτή η ενότητα κεφαλίδα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε αν μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση πραγματοποιείται ή όχι. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει ή το αρχείο Unattend.txt μπορεί να παραβλεφθεί. Παράμετροι που μπορούν να υπάρχουν σε αυτήν την ενότητα εξετάζονται παρακάτω.
OemPreinstallValue: Yes | No				
Προσδιορίζει αν μια προεγκατάσταση OEM είναι πραγματοποιούμενες ή όχι. Όταν η τιμή είναι Yes, άλλοι υποκατάλογοι μπορεί να αντιγραφεί εάν υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι ένα κανονικό πρόγραμμα Εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση πραγματοποιείται Αντιγραφή μόνο το Inetsrv, System32 και Drvlib.nic υποκαταλόγους. Εάν η χρήση του sysdiff και να εκτελεστεί μια sysdiff/inf, αυτή η τιμή πρέπει να οριστεί στην τιμή "Ναι".

NoWaitAfterTextModeValue: 0 | 1				
Το κλειδί αυτό καθορίζει αν το τμήμα λειτουργίας κειμένου της εγκατάστασης (Setup) θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα σε λειτουργία Γραφικών ή όχι. Αυτό ισχύει μόνο όταν OemPreinstall = Yes. Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να διακόψετε μετά τη λειτουργία κειμένου κατά την προεγκατάσταση. 0 δηλώνει ότι πρέπει να διακόπτει την εγκατάσταση (Setup) μετά από την κατάσταση λειτουργίας κειμένου και 1 υποδεικνύει ότι εγκατάστασης (Setup) θα πρέπει να αυτόματη επανεκκίνηση σε λειτουργία GUI μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας κειμένου.
NoWaitAfterGuiModeValue: 0 | 1				
Το κλειδί αυτό καθορίζει αν το τμήμα λειτουργίας GUI του προγράμματος Εγκατάστασης θα πρέπει να αυτόματα επανεκκίνηση στην οθόνη σύνδεσης ή όχι. Αυτό ισχύει μόνο όταν OemPreinstall = Yes. Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να διακόψετε στο τέλος της λειτουργίας GUI εγκατάστασης (Setup). 0 δηλώνει ότι η εγκατάσταση (Setup) θα πρέπει να διακόψετε μετά τη λειτουργία Γραφικών και 1 υποδεικνύει ότι εγκατάστασης (Setup) θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι αυτόματα, αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία Γραφικών.
FileSystemValue: ConvertNTFS | LeaveAlone				
Αυτό το κλειδί Καθορίζει αν το πρωτεύον διαμέρισμα πρέπει να μετατρέπονται σε NTFS ή να μείνει αδρανής. Σε γενικές γραμμές, τα διαμερίσματα μεγαλύτερα από 512 megabyte (MB) πρέπει να μετατραπεί σε NTFS. Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε "CovertNTFS" γίνεται μετά την πρώτη επανεκκίνηση του προγράμματος Εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση.
ExtendOemPartitionValue: 0 | 1				
Για ναExtendOemPartitionτο κλειδί χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των Windows NT σε ένα δίσκο που είναι μεγαλύτερα από 2 gigabyte (GB) σε μέγεθος. Το κλειδί αυτό προκαλεί την εγκατάσταση σε λειτουργία κειμένου, για να επεκτείνετε το διαμέρισμα στο οποίο βρίσκονται τα προσωρινά αρχεία προέλευσης των Windows NT σε οποιοδήποτε διαθέσιμο μη κατανεμημένο χώρο που διαδέχεται στο δίσκο. Η προέλευση εγκατάστασης προσωρινά πρέπει να είναι ένα πρωτεύον διαμέρισμα και περιορίζεται μόνο 1024 κυλίνδρων. Εγγραφή πέρα από τον κύλινδρο 1024th ενδέχεται να προκαλέσει την εγκατάσταση για να σταματήσει να ανταποκρίνεται. 0 σημαίνει ότι δεν μπορεί να επεκταθεί το διαμέρισμα και 1 υποδεικνύει ότι πρέπει να επεκταθεί. When the value is 1, the FileSystem key must be set to ConvertNTFS. When the value is set to 1, oempreinstall must be equal to yes.

For example if you have a 10 GB hard disk, most MS-DOS based partitioning tools only allow you to create a 2GB partition. When you have this value set to "1", setup extends the drive out to the maximum of 7.8GB.

This is based on how the drive is translated by the system / controller BIOS, and may be less than the maximum of 7.8GB. If the drive is being translated using CHS values of 1024 cylinders, 255 heads, 63 sectors per track, then you can extend to volume to the 7.8GB limit, however, if the Sectors per track is only 32, the maximum partition size will be reduced in half or approximately 4GB. The same holds true if the number if headsis reduced. Make sure you have drive translation "enabled" in the system/controller bios to make sure you can grow the partition to the maximum permitted size of 7.8GB.
ConfirmHardwareValue: Yes | No				
This key determines whether a user should manually confirm hardware andmass storage devices detected by the Setup program. Yes indicates that auser must manually confirm the hardware detected and No implies Setupshould install the detected devices. For a complete unattendedinstallation, this key should be set to No.
NtUpgradeValues: Yes | No | Manual | Single				
This key determines whether a previous version of Windows NT Workstationor Server should be upgraded or not. It should be set in order to performan upgrade. Yes indicates that the detected Windows NT installationshould be upgraded. If multiple installations are detected, the firstinstallation found is upgraded. No implies that the upgrade should beaborted if a Windows NT installation is found. This is the appropriatevalue when OemPreinstall = Yes. Manual implies that the user must specifywhich previous installation should be upgraded. Single indicates that theupgrade should continue only if a single Windows NT installation isfound. If multiple installations are found, the user must manually selectwhich installation to upgrade.
Win31UpgradeValues: Yes | No				
The Win31Upgrade key determines whether previous installations of Windowsor Windows for Workgroups 3.x should be upgraded to Windows NT. Yesindicates that the Windows installation should be upgraded and No meansdo not upgrade the installation if found.
OverwriteOemFilesOnUpgradeValues: Yes | No				
This key determines whether OEM-supplied files that have the same name asWindows NT system files should be overwritten during an unattendedupgrade or not. Yes means overwrite the files and No means do notoverwrite if found. The default behavior is to overwrite OEM-suppliedfiles.
TargetPathValues: * | <path name> | Manual				
This key determines the installation directory in which Windows NT shouldbe installed, and implies that Setup should generate a unique directoryname for the installation. This is usually WINNT.x where x is 0, 1, andso on. <path name=""> is user-defined installation directory. Manualindicates that Setup should prompt the user to enter the installationpath. Note, do not use drive letters in this value. For example if youwant to have Windows NT installed to winnt40, your unattend.txt should have thevalue:</path>
 TargetPath = \winnt40				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Do not use drive letters such as c:\winnt or d:\winntws. To specify a drive other than the boot partition, you must use the commandline switch /t: with your setup command. Για παράδειγμαwinnt32.exe /t:d:to install Windows NT to the D drive.
ComputerTypeValues: <hal description> [, Retail | OEM]				
This key indicates the type of Hardware Abstraction Layer (HAL) to beloaded by the Setup Loader, and installed by text-mode Setup. If this keyis not present, Setup attempts to detect the type of computer andinstall the appropriate retail HAL. It is only valid when OemPreinstall =Yes. The <hal description=""> string identifies the HAL to be installed. It must match one of the strings in the [Computer] section of theTxtsetup.sif file (for a retail HAL), or the Txtsetup.oem file (for anOEM HAL). Retail informs Setup that the HAL to be installed is part ofthe Windows NT product. OEM indicates that the HAL to be loaded is OEM-supplied. If the HAL is OEM-supplied, the driver name must also be listedin the [OemBootFiles] section of the Unattend.txt file. Listed below aresome examples of these values:</hal>
  Descriptions are from the COMPUTER Section of TXTSETUP.SIF  ----------------------------------------------------------  ComputerType = "AST Manhattan SMP","RETAIL"  ComputerType = "Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible","RETAIL"  ComputerType = "Corollary C-bus Architecture","RETAIL"  ComputerType = "Corollary C-bus Micro Channel Architecture","RETAIL"  ComputerType = "IBM PS/2 or other Micro Channel-based PC","RETAIL"  ComputerType = "MPS Uniprocessor PC","RETAIL"  ComputerType = "MPS Multiprocessor PC","RETAIL"  ComputerType = "MPS Multiprocessor Micro Channel PC","RETAIL"  ComputerType = "NCR System 3000 Model 3360/3450/3550","RETAIL"  ComputerType = "Olivetti LSX5030/40","RETAIL"  ComputerType = "Standard PC","RETAIL"  ComputerType = "Standard PC with C-Step i486","RETAIL"  ComputerType = "Wyse Series 7000i Model 740MP/760MP","RETAIL"				

If you have your own special HAL, your line should read as follows:
  ComputerType = "This is my special HAL","OEM"				

Remember that when you use an OEM supplied HAL, the driver name must alsoexist in the [OemBootFiles] section.
KeyboardLayoutValue: <layout description>				
This key indicates the type of keyboard layout to install. If thiskey does not exist, Setup detects and install a keyboard layout.<layout description=""> must match one of the right hand strings (in "") in the ["Keyboard Layout"] section of the Txtsetup.sif file.</layout>

Παράδειγμα:
  KeyBoardLayout = "US-International"				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: If you are using a localized version of Windows NT, refer to the Txtsetup.sif file located on the second installation floppy disk for the appropriate string to add in the Unattend.txt file.
--------------------------------------------------------------------[MassStorageDrivers]				
This section contains a list of SCSI drivers to be loaded by the SetupLoader, and installed during text-mode Setup. If this section is absentor empty, Setup attempts to detect the SCSI devices on the computer,and install the corresponding retail drivers.
<mass storage driver description>Value: RETAIL | OEM				
This is a string that identifies the driver to be installed. It mustmatch one of the strings defined in the right-hand side of the[SCSI]section of the Txtsetup.sif file (for a retail driver), or theTxtsetup.oem file (for an OEM driver). Multiple <mass storage="" driver="" description="">s can be specified. RETAIL indicates that the driver is partof the retail Windows NT product. OEM indicates that the driver is OEM-supplied. If the value is OEM, the driver must also be listed in the[OemBootFiles] section of the Unattend.txt file. Listed below are someexamples of some values:</mass>
  Descriptions are from the SCSI Section of TXTSETUP.SIF  ======================================================  "Adaptec AHA-151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC-6360 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"  "Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"  "Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"  "Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"  "Adaptec AHA-294X/AHA-394X or AIC-78XX PCI SCSI Controller" = "RETAIL"  "Adaptec AHA-2920 or Future Domain 16XX/PCI/SCSI2Go SCSI Host Adapter" = "RETAIL"  "AMD PCI SCSI Controller/Ethernet Adapter" = "RETAIL"  "AMIscsi SCSI Host Adapter" = "RETAIL"  "BusLogic SCSI Host Adapter" = "RETAIL"--------------------------------------------------------------------[DisplayDrivers]				
Αυτή η ενότητα περιέχει μια λίστα με τα προγράμματα οδήγησης οθόνης για να φορτωθεί από το πρόγραμμα φόρτωσης της εγκατάστασης (Setup) και εγκαθίστανται κατά την εγκατάσταση σε λειτουργία κειμένου. Αυτό ισχύει μόνο όταν OemPreinstall = Yes. Στην περίπτωση αυτή η ενότητα δεν υπάρχει ή είναι κενή, το πρόγραμμα Εγκατάστασης προσπαθεί να εντοπίσει τις συσκευές οθόνης στον υπολογιστή και να εγκαταστήσει τα αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης λιανικής πώλησης. Note that you can get the same functionality by using the settings in the [Display] section described later.
<display driver description>Value: RETAIL | OEM				
This is a string that identifies the driver to be installed. It mustmatch one of the strings defined in the right-hand side of the [Display]section of the Txtsetup.sif file (for a retail driver), or theTxtsetup.oem file (for an OEM driver). Multiple <display driver="" description="">s can be specified. RETAIL indicates that the driver is partof the retail Windows NT product. OEM indicates that the driver is OEM-supplied.</display>
--------------------------------------------------------------------[KeyboardDrivers]				
This section contains a list of Keyboard drivers to be loaded by theSetup Loader, and installed during text-mode Setup. Αυτό ισχύει μόνο όταν OemPreinstall = Yes. If this section is absent or empty, Setup attempts to detect the keyboard devices on the computer, and install thecorresponding retail drivers.
<keyboard driver description>Value: RETAIL | OEM				
This is a string that identifies the driver to be installed. It mustmatch one of the strings defined in the right-hand side of the[Keyboard]section of the Txtsetup.sif file (for a retail driver), or theTxtsetup.oem file (for an OEM driver). Multiple <keyboard driver="" description="">s can be specified. RETAIL indicates that the driver is partof the retail Windows NT product. OEM indicates that the driver is OEM-supplied. Below is an example:</keyboard>
  [KeyBoardDrivers]  "XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"--------------------------------------------------------------------[PointingDeviceDrivers]				
This section contains a list of pointing device drivers to be loaded bythe Setup Loader, and installed during text-mode Setup. It is only validwhen OemPreinstall = Yes. If this section is absent or empty, Setup attempts to detect the pointing devices on the computer, and install thecorresponding retail drivers.
<pointing device driver description>Value: RETAIL | OEM				
This is a string that identifies the driver to be installed. It mustmatch one of the strings defined in the right-hand side of the[Mouse]section of the Txtsetup.sif file (for a retail driver), or theTxtsetup.oem file (for an OEM driver). Multiple <pointing device="" driver="" description="">s can be specified. RETAIL indicates that the driver is partof the retail Windows NT product. OEM indicates that the driver is OEM-supplied. Below are some examples of these values:</pointing>
  Descriptions are from the MOUSE Section of TXTSETUP.SIF  ======================================================  "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"  "Logitech Mouse Port Mouse" = "RETAIL"  "Microsoft InPort Bus Mouse" = "RETAIL"  "Microsoft Serial Mouse" = "RETAIL"  "Microsoft BallPoint Serial Mouse" = "RETAIL"  "Logitech Serial Mouse" = "RETAIL"  "Microsoft (Green Buttons) or Logitech Bus Mouse" = "RETAIL"  "No Mouse or Other Pointing Device" = "RETAIL"  "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"--------------------------------------------------------------------[OEMBootFiles]				
This section is used to specify OEM-supplied boot files. It is only validif OemPreinstall = Yes and the files listed here have been placed in the$OEM$\Textmode directory of the OEM's distribution share point.
Txtsetup.oem				
This file contains descriptions of all the OEM-supplied drivers listed inthis section. It also includes instructions on how to install the driverslisted in this section. It must exist if this section is listed.
<hal file name>				
This <hal file="" name=""> maps to a HAL description that has been defined bythe ComputerType key in the [Unattended] section of the Unattend.txtfile.</hal>
<scsi driver file name>				
The <scsi driver="" file="" name=""> maps to a mass storage driver descriptiondefined in the [MassStorageDriver] section of the Unattend.txt file.There can be multiple <scsi driver="" file="" name="">s listed in the[OemBootFiles] section.</scsi></scsi>
--------------------------------------------------------------------[OEM_Ads]				
This section instructs Setup that the default end-user interface may bemodified by the keys below.
BannerValues: <text string>				
This key specifies a text string to be displayed in the upper left cornerof the computer screen. The text must contain the "Windows NT" sub-stringor it may be ignored. To specify more than one line, you can separatethe different lines using the * character. Παράδειγμα:
  Banner = "My own Windows NT setup"LogoValues: <file name> [,<resource id>]				
This key specifies a bitmap to be displayed in the upper right corner ofthe screen. If this line has only one field, it is assumed to be a .bmpfile located in the $OEM$ directory of the distribution share point.However if two fields are specified, the first field is the name of a DLLand the second is a base-10 number that represents the resource ID of thebitmap in the DLL. The DLL specified should be located in the $OEM$directory. Παράδειγμα:
  Logo = Myown.bmpBackgroundValues: <file name> [,<resource id>]				
This key specifies a background bitmap to be displayed. If this line has only one field, it is assumed to be a .bmp file located in the $OEM$ directory of the distribution share point. However if two fields arespecified, the first field is the name of a DLL and the second is a base-10 number that represents the resource ID of the bitmap in the DLL. TheDLL specified should be located in the $OEM$ directory. Παράδειγμα:
  Background = Mybackground.bmp--------------------------------------------------------------------[GuiUnattended]OemSkipWelcomeValue: 0 | 1				
This key is used to specify whether the introductory "Welcome to Windows NT Setup" page is skipped or not. Default behavior is to show the wizard page.
OEMBlankAdminPasswordValue: 0 | 1				
This key is used to specify whether the user should see the Administrator Password Wizard page or not. Default behavior is to show the password page. In NT 4.0 you cannot automate the setup of the administratorpassword unless you specify it to be blank (OEMBlankAdminPassword = 1).The only way to set this is to either let Windows NT prompt for it during GUI mode or after install is complete.
TimeZoneValue: <text string>				
The TimeZone key determines the time zone of the computer. If the key is empty, the user is prompted to indicate a time zone. The list of valid TimeZone strings is as follows:
  ; (GMT) Greenwich Mean Time; Dublin, Edinburgh, London  ; (GMT+01:00) Lisbon, Warsaw  ; (GMT+01:00) Paris, Madrid  ; (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels, Vienna  ; (GMT+02:00) Eastern Europe  ; (GMT+01:00) Prague  ; (GMT+02:00) Athens, Helsinki, Istanbul  ; (GMT-03:00) Rio de Janeiro  ; (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)  ; (GMT-05:00) Eastern Time (US &amp; Canada)  ; (GMT-06:00) Central Time (US &amp; Canada)  ; (GMT-07:00) Mountain Time (US &amp; Canada)  ; (GMT-08:00) Pacific Time (US &amp; Canada); Tijuana  ; (GMT-09:00) Alaska  ; (GMT-10:00) Hawaii  ; (GMT-11:00) Midway Island, Samoa  ; (GMT+12:00) Wellington  ; (GMT+10:00) Brisbane, Melbourne, Sydney  ; (GMT+09:30) Adelaide  ; (GMT+09:00) Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, Yakutsk  ; (GMT+08:00) Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei  ; (GMT+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi  ; (GMT+05:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo  ; (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Kazan, Volgograd  ; (GMT+03:30) Tehran  ; (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Nairobi, Riyadh  ; (GMT+02:00) Israel  ; (GMT-03:30) Newfoundland  ; (GMT-01:00) Azores, Cape Verde Is.  ; (GMT-02:00) Mid-Atlantic  ; (GMT) Monrovia, Casablanca  ; (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown  ; (GMT-04:00) Caracas, La Paz  ; (GMT-05:00) Indiana (East)  ; (GMT-05:00) Bogota, Lima  ; (GMT-06:00) Saskatchewan  ; (GMT-06:00) Mexico City, Tegucigalpa  ; (GMT-07:00) Arizona  ; (GMT-12:00) Enewetak, Kwajalein  ; (GMT+12:00) Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.  ; (GMT+11:00) Magadan, Soloman Is., New Caledonia  ; (GMT+10:00) Hobart  ; (GMT+10:00) Guam, Port Moresby, Vladivostok  ; (GMT+09:30) Darwin  ; (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Urumqi  ; (GMT+06:00) Alma Ata, Dhaka  ; (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent  ; (GMT+04:30) Kabul  ; (GMT+02:00) Cairo  ; (GMT+02:00) Harare, Pretoria  ; (GMT+03:00) Moscow, St. PetersburgAdvServerTypeValue: SERVERNT | LANMANNT | LANSECNT				
This key is only valid when you install Windows NT Server. SERVERNTindicates that the computer may be a standalone server. LANMANNTindicates that the computer may serve as a primary domain controller.LANSECNT indicates that the computer may be a backup domain controller.
DetachedProgramValue: <detached program string>				
The DetachedProgram key is used to indicate the path of the custom program that should run concurrently with the Setup program. If theprogram requires any arguments, the Arguments key must be specified.
ArgumentsValue: <arguments string>				
The Arguments key indicates that arguments or parameters accompany thecustom program that should run concurrently with the Setup program.
--------------------------------------------------------------------[UserData]FullNameValue: <string>				
The FullName key is used to specify the user's full name. If the key is absent or empty, the user is prompted to enter a name. This is not the name of the user that may be using the computer or user account. This should contain the name of the person or company to which the software is registered.
OrgNameValue: <string>				
Use this key specify an organization's name. If the OrgName key isempty or absent, the user is prompted to enter an organization name.
ComputerNameValue: <string>				
Use this key to specify the computer name. If the ComputerName key isempty or absent, the user is prompted to enter a computer name.
ProductIDValue: <string>				
The ProductId key specifies the Microsoft product identification(productID) number. This number can be found on the Jewel case of the CD-ROM.
--------------------------------------------------------------------[LicenseFilePrintData]				
This section is only valid when you install Windows NT Server.
AutoModeValues: PERSEAT | PERSERVER				
The AutoMode key determines whether Windows NT Server is installed in per-seat or per-server license mode. If AutoMode = PERSERVER, also specify the AutoUsers key. PERSEAT indicates that a client accesslicense has been purchased for each computer that accesses the server.PERSERVER indicates that client access licenses have been purchased forthe server to enable a certain number of concurrent connections to theserver. If AutoMode is empty or absent, the user may be prompted toselect the license mode.
AutoUsersValue: <decimal number>				
This key is only valid if AutoMode = PerServer. <decimal number="">indicates the number of client licenses purchased for the server beinginstalled. Listed below is an example of this section:</decimal>
  [LicenseFilePrintData]  AutoMode = PerServer or PerSeat  AutoUser = xxxx or PerServer (where XXXX is the number of licenses purchased)--------------------------------------------------------------------[Display]				
This section is used to specify display settings for the particulargraphics device being installed. In order for this to work properly, theuser must know what settings are valid for the graphics. If the pre-specified settings are not valid, the user may be prompted to selectthem.
ConfigureAtLogonValue: 0 | 1				
This key is used to specify when the graphics devices are configured:During Setup or after the first logon by a user. 0 implies configureduring Setup and 1 indicates that the device should be configured duringthe first logon by the user. For this to be fully automated, this keyshould not be used at all.
BitsPerPelValue: <valid bits per pixel>				
This key specifies the <valid bits="" per="" pixel=""> for the graphics devicebeing installed.</valid>
XresolutionValue: <valid x resolution>				
This key specifies a <valid x="" resolution=""> for the graphics device beinginstalled.</valid>
YresolutionValue: <valid y resolution>				
This key specifies a <valid y="" resolution=""> for the graphics device being installed.</valid>
VrefreshValue: <valid refresh rate>				
This key specifies a <valid refresh="" rate=""> for the graphics device being installed.</valid>
FlagsValue: <valid flags>				
This key specifies <valid flags=""> for the graphics device being installed.</valid>
AutoConfirmValue: 0 | 1				
The AutoConfirm key indicates whether the graphics device should beconfigured using pre-specified display settings or not. 0 implies do notuse the pre-specified settings and 1 indicates that the pre-definedsettings should be used. AutoConfirm = 1 requires that all the necessaryparameters have been pre-specified in the Unattend.txt file. Listed belowis an example the [Display] sections settings:
  [Display]  BitsPerPel = 8  XResolution = 1024  YResolution = 768  VRefresh = 70  Flags = 0  AutoConfirm = 1				

If the Video card installed cannot use the defined settings or areinvalid, defaults may be used for install. You can install third partyvideo drivers if your video card is not detected by Windows NT and is an OEM Video card.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
166028Installing 3rd-Party Video drivers with Txtsetup.oem Unattended
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα επόμενα τρία παραμέτρους αντί [DisplayDriver], [OemBootFiles] ενότητες και προσαρμοσμένο αρχείο Txtsetup.OEM αρχεία για να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης οθόνης άλλου κατασκευαστή. Τα προγράμματα οδήγησης και τα αρχεία που απαιτούνται από τον προσαρμογέα οθόνης που διαθέτετε, θα πρέπει να υπάρχει στον κατάλογο $ OEM $ \Display από το κοινόχρηστο σημείο διανομής.
InstallDriverValue: 0 | 1				
Το κλειδί αυτό καθορίζει αν γίνεται εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης άλλου κατασκευαστή, ή όχι. Εάν η τιμή είναι 0, τα κλειδιά InfFile και InfOption παραλείπονται.
InfFileValues: <inf file name 1>, <inf file name 2>, ...				
Αυτό το κλειδί καθορίζει μια λίστα των ονομάτων αρχείων .inf για να εγκατασταθούν τα προγράμματα οδήγησης γραφικών. Μπορείτε να καθορίσετε μόνο ένα αρχείο .inf ανά πρόγραμμα οδήγησης. Δηλαδή, S3.inf, Matrox.inf και ούτω καθεξής.
InfOptionValues: <inf option 1>, <inf option 2>, ...				
Καθορίζει μια λίστα επιλογών που πρέπει να επιλέξετε από τα αντίστοιχα αρχεία .inf που ορίζεται με το κλειδί InfFile. Για παράδειγμα, το εργαλείο εμφάνισης εγκαθιστά την καταχώρηση S3 765 με το αρχείο S3.inf και την Millennium 3D καταχώρηση στο αρχείο Matrox.inf, αν καθορίζονται τα ακόλουθα κλειδιά:
  InfFile = s3.inf, matrox.inf  InfOption = S3 765, Millennium 3D--------------------------------------------------------------------[Modem]				
Αυτή η ενότητα κεφαλίδα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε αν πρέπει να εγκατασταθεί ένα μόντεμ ή όχι. Χρησιμοποιείται από το RAS (Remote Access Services) για να εγκαταστήσετε ένα μόντεμ, εάν DeviceType = μόντεμ στη λίστα των παραμέτρων RAS. Αυτή η ενότητα δεν μπορεί να είναι κενό αν θέλετε να εγκαταστήσετε το μόντεμ που χρησιμοποιείτε RAS σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
InstallModemValue: <modem parameter section>				
Αυτό το κλειδί καθορίζει μια ενότητα όπου έχουν οριστεί παράμετροι εγκατάστασης μόντεμ. Το κλειδί πρέπει να υπάρχει για να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε μόντεμ.
--------------------------------------------------------------------[<modem parameter section>]				
Η ενότητα παραμέτρων μόντεμ παραθέτει τα κλειδιά και τιμές που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός μόντεμ σε μια συγκεκριμένη θύρα COM. Εάν το [<modem parameter="" section="">] ενότητα είναι κενή, εκτελεί εντοπισμό μόντεμ από τα προκαθορισμένα θύρες RAS και να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε μόντεμ την εντοπίζει.</modem>
<COM port number>Values: <Modem description> [, <Manufacturer>, <Provider>]				
Το κλειδί <com port="" number="">Καθορίζει τις θύρες COM που έχουν εγκατασταθεί μόντεμ. Οι αριθμοί θύρας COM πρέπει να συμφωνεί με θύρες που έχουν ρυθμιστεί ή να ρυθμιστούν από την εγκατάσταση του RAS. <modem description="">πρέπει να συμφωνεί με μια περιγραφή του μόντεμ σε ένα αρχείο Mdmxxxxx.inf που αντιστοιχεί στο μόντεμ να εγκατασταθούν. Αυτή η συμβολοσειρά πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Το <manufacturer>και <provider>πεδία είναι προαιρετικά πεδία που προσδιορίζουν τον κατασκευαστή και την υπηρεσία παροχής ενός συγκεκριμένου μόντεμ σε περιπτώσεις όπου η <modem description="">συμβολοσειρά είναι όχι μοναδικό για το συγκεκριμένο κατασκευαστή.</modem></provider></manufacturer></modem></com>

Ένα παράδειγμα της ενότητας [μόντεμ] παρατίθεται παρακάτω:
  [Modem]  InstallModem = MyModemParameters  [MyModemParameters]  Com2 = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"--------------------------------------------------------------------[Network]				
Αυτή η ενότητα πληροφορεί εγκατάστασης δικτύου θα πρέπει να εγκατασταθούν. Εάν είναι κενό, ο χρήστης μπορεί να παρουσιάζονται με διάφορα μηνύματα λάθους. Εάν δεν υπάρχει, αυτή η κεφαλίδα ενότητας εγκατάστασης δικτύου, μπορεί να παραλειφθούν.
AttendedValue: Yes | No				
Αυτό το κλειδί έχει καθοριστεί αν θέλετε ο χρήστης για να εγκαταστήσετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο στη διάρκεια μιας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση. Έτσι, εάν θέλετε μια πλήρη εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση, αυτό το κλειδί πρέπει να δεν έχει καθοριστεί καμία, παραβλέπεται η τιμή.
JoinWorkgroupValue: <workgroup name>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για τον ορισμό της ομάδας εργασίας στην οποία μπορεί να συμμετέχει ο υπολογιστής.
JoinDomainValue: <domain name>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσετε τον τομέα στον οποίο μπορεί να συμμετέχει ο υπολογιστής.
CreateComputerAccountValues: <username>, <password>				
Αυτό το κλειδί ενεργοποιεί το λογαριασμό υπολογιστή, θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι ένας λογαριασμός τομέα, που έχει το δικαίωμα Προσθήκη σταθμών εργασίας σε τομέα. Σημειώστε ότι για να λειτουργήσει αυτή η τιμή, την κάρτα δικτύου πρέπει να επικοινωνήσει με τον ελεγκτή τομέα. Αυτό είναι κρίσιμο για υπολογιστές που χρησιμοποιούν μόνο το πρωτόκολλο TCPIP και είναι ελεγκτής τομέα σε ένα διαφορετικό τμήμα. Πρέπει να έχουμε έναν τρόπο για να επιλύσει τη διεύθυνση IP. Εάν ο λογαριασμός δεν διαθέτει τα δικαιώματα για την προσθήκη σταθμών εργασίας στον τομέα ή δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσετε με τον ελεγκτή τομέα, το πρόγραμμα εγκατάστασης σας ζητά που δεν είναι δυνατή η δημιουργία του λογαριασμού και να μεταφέρετε στο παράθυρο διαλόγου συμμετοχή σε τομέα.
InstallDCValue: <domain name>				
This key is used to specify the name of a domain to be installed. It isonly valid when installing a primary or backup domain controller and theAdvServerType key has been set accordingly.
DetectAdaptersValue: <detect adapters section> | ""				
This key is used to detect network adapter cards installed on a computer.Either this key or the InstallAdapters key must exist in order to installnetwork cards. If the value is "", the first card detected may beinstalled.
InstallAdaptersValue: <install adapters section>				
This key defines a section in which the network adapters to be installedare listed. If this key is present, the adapters listed in the sectionare installed by default, they are not detected.
InstallProtocolsValue: <protocols section>				
This key defines a section in which the network protocols to be installedare listed.
InstallServicesValue: <services section>				
This key defines a section in which the network services to be installedare listed. Listed below is a list of services that can be installedduring unattended setup:
  NWWKSTA - Client service for Netware  SNMP = SNMP service  RAS = Remote access service  NETMON = Network monitor  STCPIP = Simple TCPIP  TCPPRINT = TCPIP Printing service  INETSTP = Install internet server  SAP = SAP service				

InstallInternetServerValue: <internet information server parameters>				
This key defines a section in which parameters for installing theInternet Information Server(IIS) are listed. During installation onWindows NT Server, IIS is installed by default.

--------------------------------------------------------------------[<Detect Adapters Section>]				
This section is pointed to by the DetectAdapters key described earlier.
DetectCountValue: <number of detection attempts>				
Indicates the number of detection attempts Setup should make.
LimitToValue: <netcard inf option>				
This key specifies a list of netcard .inf options to which the detectionshould be limited. The netcard .inf options for particular cards can befound in the [Options] section of the corresponding Oemnadxx.inf file. Για παράδειγμα:
  LimitTo = AMDPCN				

--------------------------------------------------------------------[<Install Adapters Section>]<Netcard Inf option> = <netcard parameter section>, <oem path><Netcard Inf option>Value: <netcard parameter section>				
This key points Setup to the section that contains descriptions for aparticular network adapter card. The <netcard inf="" options=""> for particular cards can be found in the [Options] section of the correspondingOemnadxx.inf files. Example:</netcard>
  [Installadapters]  AMDPCN = AMDPCNParameters<oem path>				
The oem_path points to the location of the OEM supplied files. If thepath starts with a drive letter, then the literal path is used to find theOEM driver. If, however, the path starts with a backwards slash (\), thenthe path given may be appended to the path to the installation source.Example: for a driver located in $OEM$\NET\subdirectory_a, oem_path would be set to\$OEM$\NET\subdirectory_a.
--------------------------------------------------------------------[<netcard parameter section>]				
This section contains the parameters for a particular network adaptercard whose <netcard inf="" option=""> has been specified in the [<detect adapters="" section="">] or the [<install adapters="" section="">] of theUnattend.txt file. These values can be found by parsing the appropriateOemnadxx.inf, or oemsetup.inf file for the network card. They can also befound by looking the in the registry of a Window NT computer with the adapter already installed and functioning properly. To do this, use Regedt32.exe and look in the following registry key:</install></detect></netcard>
  Hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\<%netcardkeyname%>;X				

where X = 1 or ordinal of adapter installed. In this key look at theparameters key and note the values.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: All values in the registry appear as Hex but in your unattend.txt file, these values must be converted to decimal. For example, the value of IOBaseAddress =0x300 in the registry must be set to IOBaseAddress = 768 in the answer file.Listed below is an example of these parameters:
  [EE16Params]  !AutoNetInterfaceType = 1  Transceiver = 3  !AutoNetBusNumber = 0  IoChannelReady = 2  IoBaseAddress = 784  InterruptNumber = 10				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: These values differ for each type of network card but thenumbers must always appear in decimal.
--------------------------------------------------------------------[<Protocols Section>]				
This section contains a list of .inf file options for network protocolsand the corresponding Unattend.txt file section in which the parametersfor the particular protocol are listed.
NBFValue: <Netbeui Parameters>				
This key indicates that NetBeui should be installed in unattended mode.The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
NWLNKIPXValue: <IPX Parameters>				
This key indicates that IPX should be installed in unattended mode. Thecorresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
TCValue: <Tcpip Parameters>				
This key indicates that TCP/IP should be installed in unattended mode.The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
DLCValue: <DLC Parameters>				
This key indicates that DLC should be installed in unattended mode.The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
RASPPTP (Point to Point Protocol)Value: <Ras PTPP Parameters>				
This key indicates that Ras Point to Point Protocol should be installed inunattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setupmay stop responding.
STREAMSValue: <Streams parameters>				
This key indicates that STREAMS should be installed in unattended mode.The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
ATALK (Apple talk protocol)Value: <ATALK parameters>				
This key indicates that Apple Talk Protocol should be installed inunattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setupmay stop responding.
--------------------------------------------------------------------[<NetBeui Parameters>]				
This parameter is left empty because NetBeui does not require any extraparameters to be installed.
--------------------------------------------------------------------[<IPX Parameters>]				
This parameter is left empty because IPX does not require any extraparameters to be installed.
--------------------------------------------------------------------[<Tcpip Parameters>]DHCPValue: Yes | No				
This key is used to specify whether or not DHCP should be used.
ScopeIDValue: <scope ID>				
This key is used to specify the computer's scope identifier if requiredon a network that uses NetBios over TCP/IP. If DHCP = No, the followingkeys must be specified:
  IPAddress  Value: <Ip address>  Used to specify the IP address for the computer.  Subnet  Value: <subnet address>  Specifies the subnet mask address.  Gateway  Value: <gateway address>  Identifies the default gateway address for the computer.  DNSServer  Value: <IP Addresses>  Used to specify up to 3 DNS servers.  WINSPrimary  Value: <IP Address>  Used to specify the IP address of the primary WINS server.  WINSSecondary  Value: <IP address>  Used to specify the IP address of the secondary WINS server.  DNSName  Value: <DNS domain name>  This key is used to specify the DNS domain name.				

--------------------------------------------------------------------[<Services Section>]NETMONValue: <Netmon Parameters section>Points to <Netmon Parameters>STCPIPValue: <Simple TCPIP parameters section>Points to <Simple TCPIP parameters>TCPPRINTValue: <TCPIP Printing Parameters section>Points to <TCPIP Printing Parameters>INETSTPValue: <Internet server parameters section>Points to <Internet server parameters>SAPValue: <SAP Prameters section>Points to <SAP Prameters>SNMPValue: <Snmp Parameters>Points to <Snmp Parameters>RASValue: <Ras Parameters>Points to <Ras Parameters>NWWKSTAValue: <NetWare Client Parameters>Points to <NetWare Client Parameters>				

--------------------------------------------------------------------[Netmon Parameters section]				
No values are needed here but section header must exist for service toinstall.
--------------------------------------------------------------------[Simple TCPIP parameters section]				
No values are needed here but section header must exist for service toinstall.
--------------------------------------------------------------------[TCPIP Printing Parameters section]				
No values are needed here but section header must exist for service toinstall.
--------------------------------------------------------------------[SAP Parameters section]				
No values are needed here but section header must exist for service toinstall.
--------------------------------------------------------------------[<NetWare Client Parameters>]!DefaultLocationValue: <server_location>				
The !DefaultLocation key identifies the default logon server for theNetWare client. For NDS logins use the following syntax:
!DefaultLocation = "*ABC\MARKETING.US"				
Where ABC is the tree name and marketing.us is the default context.
!DefaultScriptOptionsValues: 0 | 1 | 3				
This key defines the default action to perform with scripts. 0 impliesthat no scripts may be run, 1 indicates that only NetWare 3.x-levelscripts may be run and 3 implies that either NetWare 3.x or NetWare 4.x-level scripts can be run.
--------------------------------------------------------------------[<Snmp Parameters>]Accept_CommunityNameValue: <community names>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσετε έως και τρεις κοινότητα ονόματα που ο υπολογιστής στον οποίο εκτελείται η υπηρεσία SNMP δέχεται παγιδεύσεις από. <community names="">Διαχωρίζονται με κόμματα.</community>
Send_AuthenticationValue: Yes | No				
Αυτό το κλειδί Καθορίζει εάν πρέπει να σταλεί μια παγίδευση όταν μια κοινότητα χωρίς άδεια ή κεντρικού υπολογιστή αιτήσεις πληροφοριών.
Any_HostValue: Yes | No				
Αυτό το κλειδί Καθορίζει ή όχι στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται η υπηρεσία SNMP θα πρέπει να Αποδοχή πακέτων SNMP από οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή.
Limit_HostValues: <host names>				
Έως και τρεις <host names="">μπορούν να καθοριστούν, διαχωρισμένα με κόμματα.Αυτό το κλειδί είναι έγκυρη όταν Any_Host = κωδικός</host>
Community_NameValue: <community name>				
Δηλώνει το <community name="">για τον υπολογιστή.</community>
TrapsValues: <IP addresses> | <IPX addresses>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσετε έως και τρεις διευθύνσεις IP ή IPX στον οποίο αποστέλλονται παγιδεύσεις.
Contact_NameValue: <name>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσετε το όνομα του υπολογιστή του χρήστη.
LocationValue: <computer location>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη φυσική θέση του υπολογιστή.
ServiceValues: Physical, Applications, Datalink, Internet, EndtoEnd.				
Οποιοσδήποτε συνδυασμός των πέντε υπηρεσιών SNMP που αναφέρονται εδώ μπορεί να οριστεί ως τιμές. Αυτά πρέπει να διαχωρίζονται με κόμματα.
--------------------------------------------------------------------[<RasParameters>]PortSectionsValues: <port section name>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσετε ένα όνομα ενότητας θύρας. Ονόματα ενοτήτων πολλαπλών θυρών μπορεί να καθοριστεί, αλλά πρέπει να διαχωρίζονται με κόμματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [<port section="" names="">] Ορισμός παρακάτω.</port>
DialoutProtocolsValue: TCP/IP | IPX | NETBEUI | ALL				
ALL υποδηλώνει όλα τα εγκατεστημένα πρωτόκολλα.

Οι υπόλοιπες παράμετροι αυτή <rasparameters>ενότητα ισχύει μόνο για εγκατάσταση διακομιστή RAS.</rasparameters>
DialinProtocolsValue: TCP/IP | IPX | NETBEUI | ALL				
ALL υποδηλώνει όλα τα εγκατεστημένα πρωτόκολλα.
NetBEUIClientAccessValue: Network | ThisComputer				
Η προεπιλογή είναι το δίκτυο.
TcpIpClientAccessValue: Network | ThisComputer				
Η προεπιλογή είναι το δίκτυο.
UseDHCPValue: YES | NO				
Η προεπιλογή είναι "Ναι".
StaticAddressBeginValue: <IP_address>				
Αυτό το κλειδί είναι απαραίτητος αν UseDHCP = NO.
StaticAddressEndValue: <IP_address>				
Αυτό το κλειδί είναι απαραίτητος αν UseDHCP = NO.
ExcludeAddressValue: <IP_address1 - IP_address2>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να εξαιρέσετε μια περιοχή διευθύνσεων IP, όταν μια περιοχή διευθύνσεων IP που εκχωρούνται με μη αυτόματο τρόπο. Απαιτεί ότι StaticAddressBegin και StaticAddressEnd να καθοριστεί ήδη.
ClientCanRequestIPAddressValue: YES | NO				
Η προεπιλογή είναι "Όχι".
IpxClientAccessValue: Network | ThisComputer				
Η προεπιλογή είναι το δίκτυο.
AutomaticNetworkNumbersValue: YES | NO				
Η προεπιλογή είναι "Ναι".
NetworkNumberFromValue: <IPX_net_number>				
Έγκυρο αριθμοί κυμαίνονται από 1 έως 0xFFFFFFFE. Αυτό το κλειδί είναι απαραίτητος αν AutomaticNetworkNumbers = NO.
AssignSameNetworkNumberValue: YES | NO				
Η προεπιλογή είναι "Ναι".
ClientsCanRequestIpxNodeNumberValue: YES | NO				
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι NO.
--------------------------------------------------------------------[<port section name>]PortNameValue: COM1 | COM2 | COM3-COM25				
Αυτό το κλειδί καθορίζει τα ονόματα των θυρών για να ρυθμιστούν οι παράμετροι σε μια συγκεκριμένη θύρα ενότητα.
DeviceTypeValue: Modem				
Το κλειδί αυτό υποδεικνύει τον τύπο της συσκευής RAS πρέπει να εγκαταστήσετε. Προς το παρόν, ο τύπος μόνο διαθέσιμη συσκευή είναι ένα μόντεμ.
PortUsageValue: DialOut | DialIn | DialInOut				
Το κλειδί PortUsage ορίζει τις ιδιότητες κλήσης για τις θύρες που έχουν ρυθμιστεί.
--------------------------------------------------------------------[<internet information server section>]				
Αυτή η ενότητα περιέχει παραμέτρους για την εγκατάσταση του Internet Information Server (IIS). Η τιμή 1 για κάθε μία από τις παρακάτω παραμέτρους συνεπάγεται πρέπει να εγκατασταθεί το στοιχείο. Η τιμή 0 σημαίνει το στοιχείο δεν είναι εγκατεστημένο.
InstallINETSTPValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν οι υπηρεσίες Internet ενδέχεται να έχει εγκατασταθεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.
InstallADMINValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν μπορεί να γίνει εγκατάσταση της διαχείρισης υπηρεσιών Internet.
InstallFTPValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν μπορεί να γίνει εγκατάσταση της υπηρεσίας FTP.
FTPRootValue: <ftp root directory>				
Καθορίζει την εικονική ρίζα της υπηρεσίας FTP.
InstallWWWValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν μπορεί να είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία WWW.
WWWRootValue: <www root directory>				
Καθορίζει την εικονική ρίζα για την υπηρεσία WWW.
InstallGOPHERValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν μπορεί να είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία Gopher.
GopherRootValue: <gopher root directory>				
Καθορίζει την εικονική ρίζα για την υπηρεσία Gopher.
InstallDirValue: <internet services install directory>				
Καθορίζει τον κατάλογο εγκατάστασης για όλα τα στοιχεία των υπηρεσιών Internet.
InstallW3SAMPValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν θα γίνει εγκατάσταση δειγμάτων αρχείων του World Wide Web.
InstallHTMLAValue: 0 | 1				
Καθορίζει αν θα γίνει εγκατάσταση της φόρμας HTML της διαχείρισης υπηρεσιών Internet.
GuestAccountNameValue: <name>				
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για να καθορίσετε το όνομα του ανώνυμου χρήστη που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες WWW, FTP και GOPHER.
GuestAccountPasswordValue: <password string>				
Χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού guest. Αν δεν έχει καθοριστεί, οι υπηρεσίες IIS δημιουργούν μια τυχαία συμβολοσειρά για το λογαριασμό guest.
===============================================================				

Δείγμα αρχείου χωρίς παρακολούθηση

Για γρήγορη αναφορά, ένα δείγμα αρχείου χωρίς παρακολούθηση έχει δημιουργηθεί που περιέχει όλες τις εγγραφές και την κατάλληλη περιοχή τιμών. Σημείωση, αυτό το αρχείο έχει καταχωρήσεις που είναι έγκυρες για NT του σταθμού εργασίας και διακομιστή NT, το αρχείο αυτό προορίζεται μόνο για να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά αλλά όχι ένα αρχείο απαντήσεων που πραγματικά.
;[Unattended];Method = Express|Custom;NtUpgrade = Yes|No;Win31Upgade = Yes|No;TargetPath = *|<Path Name>|Manual;OverwriteOemFilesOnUpgrade = Yes|No;ConfirmHardware = Yes|No;OEMPreinstall = Yes|No;NoWaitAfterTextMode = (0 = stop, 1 = Reboot);NoWaitAfterGuiMode = (0 = stop, 1 = Reboot);FileSystem = ConvertNTFS|LeaveAlone;ExtendOemPartition = (0 = no, 1 = Yes)				

; Descriptions are from the COMPUTER Section of TXTSETUP.SIF; ======================================================; ComputerType = "AST Manhattan SMP","RETAIL"; ComputerType = "Compaq SystemPro Multiprocessor or 100%;  Compatible","RETAIL"; ComputerType = "Corollary C-bus Architecture","RETAIL"; ComputerType = "Corollary C-bus Micro Channel Architecture","RETAIL"; ComputerType = "IBM PS/2 or other Micro Channel-based PC","RETAIL"; ComputerType = "MPS Uniprocessor PC","RETAIL"; ComputerType = "MPS Multiprocessor PC","RETAIL"; ComputerType = "MPS Multiprocessor Micro Channel PC","RETAIL"; ComputerType = "NCR System 3000 Model 3360/3450/3550","RETAIL"; ComputerType = "Olivetti LSX5030/40","RETAIL"; ComputerType = "Standard PC","RETAIL"; ComputerType = "Standard PC with C-Step i486","RETAIL"; ComputerType = "Wyse Series 7000i Model 740MP/760MP","RETAIL";KeyBoardLayout = <Layout description>; Example;; KeyBoardLayout = "US-International";[GuiUnattended]========================================;[GuiUnattended];OemSkipWelcome = (0 = no, 1 = Yes);OemBlankadminPassword = (0 = no, 1 = Yes);TimeZone = <Time Zone>; The following are strings for AdvServerType; AdvServerType = LANMANNT; AdvServerType = LANSECNT; AdvServerType = SERVERNT; Definition of Server Type; LANMANNT=PDC; LANSECNT=BDC; SERVERNT=Standalone;[UserData]============================================;[UserData];FullName = <user name>;OrgName = <company name>;ComputerName = <computer name>;ProductID = <product ID> (CD-key);; Note if PID is for an OEM version of NT the algorithm for the; PID is the following xxxyy-OEM-0000016-zzzzz;; x = Julian calendar date for the day; y = The current year (last two digits); z = Any numerics combination you want;;;[LicenseFilePrintData]=================================;[LicenseFilePrintData]; AutoMode = PerServer or PerSeat; AutoUser = xxxx or PerServer;[NetWork]==============================================;[NetWork];Attend = Yes|No; This value should not be specified for a complete unattended install;;JoinWorkGroup = <workgroup name>;JoinDomain = <Domain name>;CreateComputerAccount = <user_name, password>;InstallDC = <domain name>;InstallAdapters = <Install adapters section>;; If not AUTODETECTED do not use; this option;;DetectAdapters = <detect adapters section>|"";;InstallProtocols = <Protocol(s) list section>;InstallServices = <Sevices list section>;InstallInternetServer <internet information server parameters>;DoNotInstallInternetServer = Yes|No;[detect adapters section];; Only used if the adapter; AUTODETECTED by setup.;;DetectCount = <Number of detection attempts (I believe the max is 4)>;LimitTo = <netcard inf option>;Example;; LimitTo = DECETHERWORKSTURBO;[Install adapters section]; Examples;;  DECETHERWORKSTURBO = DECETHERWORKSTURBOParams;  EE16 = EE16Params;[DECETHERWORKSTURBOParams];InterruptNumber = 5;IOBaseAddress = 768        ;Note!! all numbers in these sections;MemoryMappedBaseAddress = 851968 ;are converted from hex to decimal;!AutoNetInterfaceType = 1     ;(768 = 300h). You can get these values;!AutoNetBusNumber = 0       ; from the registry of a computer with                  ;the adapter installed.;[EE16Params];!AutoNetInterfaceType = 1;Transceiver = 3;!AutoNetBusNumber = 0;IoChannelReady = 2;IoBaseAddress = 784;InterruptNumber = 10;[Protocol(s) list section]; OEM File listing for protocols;; TCPIP - OEMNXPTC.INF; NETBEUI - OEMNXPNB.INF; IPX - OEMNSVNW.INF; DLC - OEMNXPDL.INF; Point to Point Protocol - OEMNXPPP.INF; STREAMS - OEMNXPST.INF; Apple Talk - OEMNXPSM.INF;; TC = TCPIPParams; NBF = NetBeuiParams; NWLNKIPX = NWLINKIPXParams; DLC = DLCParams; RASPPTP = RASPPTPParams; STREAMS = STREAMSParams; ATALK = ATALKParams;[TCPIPParams]; DHCP = yes|no; IPAddress = www.xxx.yyy.zzz; Subnet = www.xxx.yyy.zzz; Gateway = www.xxx.yyy.zzz; DNSServer = www.xxx.yyy.zzz, www.xxx.yyy.zzz, www.xxx.yyy.zzz; WINSPrimary = www.xxx.yyy.zzz; WINSSecondary = www.xxx.yyy.zzz; DNSName = <DNS name server>; ScopeID = This_is_the_scope_id;[NetBeuiParams]; No parameters needed;[NWLINKIPXParams]; No parameters needed;[DLCParams]; No parameters needed;[RASPPTPParams]; No parameters needed;[STREAMSParams]; No parameters needed;[ATALKParams]; Need to figure out how to set the default zone and adapter. From; testing this does work once finished. Reason is for printing. Many; high end publishing companies used Apple printers on their networks; and would need this protocol to print.;[Sevices list section]; NWWKSTA = InstallCSNW; SNMP = InstallSNMP; RAS = InstallRemoteAccess; NETMON = InstallNetMon; STCPIP = InstallSimpleTCP; TCPPRINT = InstallTCPPrint; INETSTP = InstallInternetServer; SAP = InstallSAP;[InstallCSNW]; !DefaultLocation = <server location (usaully preferred server)>; !DefaultScriptOption = 0|1|3;  0 = No scripts will be run;  1 = Netware 3.X level scripts;  3 = Either Netware 3.X or 4.X level scripts can be run;[InstallSNMP]; Accept_CommunityName = Name1, Name2, Name3 (Max is 3); Send_Authentication = yes | no; AnyHost = yes | no; Limit_Host = host1, host2, host3 (Max is 3); Community_name = <Community name>; Traps = IPaddress | IPXaddress (max of 3 IP or IPX addresses); Contact_Name = <user name>; Location = <computer location>; Service = Physical, Applications, Datalink, Internet, EndToEnd;[Modem]================================================;[Modem];InstallModem = <Modem parameter section>; Example;;  InstallModem = MyModem;;[ModemParameterSection];<Com Port Number> = <Modem description>; Example;;  Com2 = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600";;;[InstallRemoteAccess];; PortSections = <port section name>; DialoutProtocols = TCP/IP|IPX|NetBEUI|All; DialInProtocols = TCP/IP|IPX|NetBEUI|All; NetBEUIClientAccess = Network|ThisComputer; TCPIPClientAccess = Network|ThisComputer; IPXClientAccess = Network|ThisComputer; UseDHCP = Yes|No; StaticAddressBegin = <IP address> (used only if UseDHCP = No); StaticAddressEnd = <IP address>  (used only if UseDHCP = No); ExcludeAddress = <IP address1 - IP address2>;  The above is used to exclude a range of addresses when a range has;  been assigned manually. Requires that StaticAddressBegin and;  StaticAddressEnd are specified already.;; ClientCanRequestIPAddress = Yes|No; AutomaticNetworkNumbers = Yes|No; NetworkNumberFrom <IPX Net Number>; AssignSameNetworkNumber = Yes|No; ClientsCanRequestIpxNodeNumber = Yes|No; [port section name]; PortName = COM1|COM2|COM3-COM25; DeviceType = modem (presently only value available); DeviceName = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"; PortUsage = DialOut|DialIn|DialInOut;[InstallNetMon];[InstallSimpleTCP];[InstallTCPPrint];[<internet information server parameters>];; (0 = do not install, 1 = install); InstallINETSTP = 0|1; InstallFTP = 0|1; InstallWWW = 0|1; InstallGopher = 0|1; InstallADMIN = 0|1; InstallMosaic = 0|1; InstallGateway = 0|1; InstallDNS = 0|1; InstallHELP = 0|1; InstallSMALLPROX = 0|1; InstallCLIENTADMIN = 0|1; WWWRoot = <www root directory i.e. C:\INETSRV\WWW>; FTPRoot = <FTP root directory i.e. C:\ftp>; GopherRoot = <gopher root directory i.e C:\INETSRV\GOPHER>; InstallDir = <Internet services install directory>; EmailName = <E-mail Name i.e. john@org.com>; UseGateway = 1; GatewayList = \\gateway1 \\gateway2 \\gateway3; DisableSvcLoc = 1; GuestAccountName <name>; GuestAccountPassword <password string>;[InstallSAP];[DisplayDrivers]=======================================; [DisplayDrivers]; <Display driver description> = Retail|Oem;[Display]==============================================;[Display];; For this to fully automate, the ConfigureAtLogon can not be used at all.;; ConfigureAtLogon = (0 = during setup, 1 = at first logon);;BitsPerPel = <Valid bits per pixel>;XResolution = <Valid X resolution>;YResolution = <Valid Y resolution>;VRefresh = <Valid refresh rate>;Flags = <Valid flags>;AutoConfirm = (0 = do not use specified settings, 1 = use pre-defined;settings);InstallDriver (0 = No, 1 = Yes);InfFile = <inf file name 1>,<inf file name 2>,.......;InfOption = <inf option 1>,<inf option 2>,.........; Example:;  InstallDriver = 1;  InfFile = S3.inf, Matrox.inf;  InfOption = s3 765, Millennium 3D;[KeyBoardDrivers]======================================;[KeyBoardDrivers];"XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"; Descriptions are from the KEYBOARD Section of TXTSETUP.SIF; ======================================================; "XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL";[PointingDeviceDrivers]================================;[PointingDeviceDrivers]; Descriptions are from the MOUSE Section of TXTSETUP.SIF; ======================================================; "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"; "Logitech Mouse Port Mouse" = "RETAIL"; "Microsoft InPort Bus Mouse" = "RETAIL"; "Microsoft Serial Mouse" = "RETAIL"; "Microsoft BallPoint Serial Mouse" = "RETAIL"; "Logitech Serial Mouse" = "RETAIL"; "Microsoft (Green Buttons) or Logitech Bus Mouse" = "RETAIL"; "No Mouse or Other Pointing Device" = "RETAIL"; "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL";[MassStorageDrivers]===================================;[MassStorageDrivers]; Descriptions are from the SCSI Section of TXTSETUP.SIF; ======================================================; "Adaptec AHA-151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC-6360 SCSI Host Adapter" =; "RETAIL"; "Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Adaptec AHA-294X/AHA-394X or AIC-78XX PCI SCSI Controller" = "RETAIL"; "Adaptec AHA-2920 or Future Domain 16XX/PCI/SCSI2Go SCSI Host Adapter" =; "RETAIL"; "AMD PCI SCSI Controller/Ethernet Adapter" = "RETAIL"; "AMIscsi SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "BusLogic SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "BusLogic FlashPoint" = "RETAIL"; "Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI-2/E" = "RETAIL"; "Compaq Drive Array" = "RETAIL"; "Dell Drive Array" = "RETAIL"; "DPT SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Future Domain TMC-7000EX EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Future Domain 8XX SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "IBM MCA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/Dual-channel PCI IDE Controller" = "RETAIL"; "Mitsumi CD-ROM Controller" = "RETAIL"; "Mylex DAC960/Digital SWXCR-Ex Raid Controller" = "RETAIL"; "NCR 53C9X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "NCR C700 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "NCR 53C710 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Symbios Logic C810 PCI SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "Olivetti ESC-1/ESC-2 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "QLogic PCI SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "MKEPanasonic CD-ROM Controller" = "RETAIL"; "Sony Proprietary CD-ROM Controller" = "RETAIL"; "UltraStor 14F/14FB/34F/34FA/34FB SCSI Host Adapter" = "RETAIL"; "UltraStor 24F/24FA SCSI Host Adapter" = "RETAIL";[DetectedMassStorage]==================================;[DetectedMassStorage];[OEMAds]===============================================;[OEMAds];Banner = <text string> (must be enclosed in quotes and have the string;'Windows NT'); Example;; Banner = "My own Windows NT setup";Logo = <file name>;Background = <file name>;[OEMBootFiles]=========================================;[OEMBootFiles]				

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 155197 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 22:41:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbenv kbhowto kbsbk kbmt KB155197 KbMtel
Σχόλια