Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος DUMPBIN

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:177429
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το βοηθητικό πρόγραμμα DUMPBIN, το οποίο παρέχεται με 32-bit έκδοση του Microsoft Visual C++ συνδυάζει τις δυνατότητες ΣΎΝΔΕΣΗΣ, LIB, και Βοηθητικά προγράμματα EXEHDR. Ο συνδυασμός αυτών των εργαλείων διαθέτει τη δυνατότητα να Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και τα σύμβολα που παρέχονται στο εκτελέσιμο αρχείο, βιβλιοθήκη και αρχεία DLL.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση ορισμένες επιλογές και το προϊόν που παράγεται από το βοηθητικό πρόγραμμα DUMPBIN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο DUMPBIN, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του προϊόντος σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Επιλογές γραμμής εντολών DUMPBIN παρατίθενται παρακάτω. Ορισμένες επίσης παρατίθενται εξόδου παρέχει κάθε επιλογή.

/ ALL Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτός από την αποσυναρμολόγηση κώδικα. Χρήση επιλογή /DISASM για να εμφανίσετε αποσυναρμολόγηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το /RAWDATA: NONE με το / Επιλογή ALL για να παραλείψετε raw δυαδικά στοιχεία του αρχείου.
Επειδή το/επιλογή όλα είναι απλώς ένα συνδυασμό από όλες τις άλλες επιλογές,ένα παράδειγμα είναι απαραίτητη.
/ ARCHIVEMEMBERS Εμφανίζει τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα σε μια βιβλιοθήκη.
Το μέγεθος του αρχείου εξόδου εξαρτάται από τον αριθμό των λειτουργικών μονάδων αντικείμενο τοβιβλιοθήκη. Ακολουθεί τμήμα των δεδομένων εξόδου από το αρχείο Scrnsave.lib:
Archive member name at 582: /0    ..\..\common\retail\scrnsave.obj2FF359CC time/date Thu Jun 29 18:56:28 1995     uid     gid 100666 mode  214A sizecorrect header end					
/ DISASM Εμφανίζει την αποσυναρμολόγηση ενότητες κώδικα, χρησιμοποιώντας σύμβολα, εάν υπάρχουν στο αρχείο.
Ακολουθεί τμήμα κώδικα αποσυναρμολόγηση από το αρχείο Lib.exe:
00401000: 8B 44 24 08    mov     eax,dword ptr [esp+8]00401004: 68 00 20 40 00   push    402000h00401009: 8B 4C 24 08    mov     ecx,dword ptr [esp+8]0040100D: 50         push    eax0040100E: 51         push    ecx0040100F: E8 0C 00 00 00   call    0040102000401014: 33 C0       xor     eax,eax00401016: C3         ret00401017: CC         int     3					
-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εμφανίζει όλους τους ορισμούς που εξάγονται από ένα εκτελέσιμο αρχείο ή το DLL.
MFC40.DLL παράγει τις ακόλουθες πληροφορίες εξαγωγής:

Η ενότητα περιέχει τις ακόλουθες εξαγωγές για MFC40.DLL
     0 characteristics  30733286 time date stamp Wed Oct 04 18:19:02 1995    0.00 version     1 ordinal base    5782 number of functions     4 number of namesordinal hint  name   2  0  DllCanUnloadNow (00096182)   1  1  DllGetClassObject (0009611E)   3  2  DllRegisterServer (000961DB)   4  3  DllUnregisterServer (00096242)					
/ FPO Εμφανίζει εγγραφές βελτιστοποίησης (FPO) δείκτη πλαισίου.
Μία από τις βιβλιοθήκες MFC, Nafxis.lib, εφόσον μας με ορισμένα παραδείγματαεγγραφές βελτιστοποίησης δείκτη πλαισίου:
FPO Data (1)                    Use Has Frame Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params00000000     9    0    0  N  N  fpo    0FPO Data (1)                    Use Has Frame Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params00000000     11    0    0  N  N  fpo    CFPO Data (1)                    Use Has Frame Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params00000000     3    0    0  N  N  fpo    0					
/ ΚΕΦΑΛΊΔΕΣ Εμφανίζει την κεφαλίδα του αρχείου και την επικεφαλίδα για κάθε ενότητα. Όταν χρησιμοποιείται με μια βιβλιοθήκη, εμφανίζει κεφαλίδα για κάθε αντικείμενο μέλους.
Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται από το πρόγραμμα μεταγλώττισης πόρων, Rc.exe:
FILE HEADER VALUES   14C machine (i386)    6 number of sections306F7A22 time date stamp Sun Oct 01 22:35:30 1995    0 file pointer to symbol table   1D1 number of symbols   E0 size of optional header   302 characteristics      Executable      32 bit word machine      Debug information strippedOPTIONAL HEADER VALUES   10B magic #  2.60 linker version  1E00 size of code  1E00 size of initialized data    0 size of uninitialized data  1144 address of entry point  1000 base of code  3000 base of data     ----- new ----- 2BB0000 image base  1000 section alignment   200 file alignment    3 subsystem (Windows CUI)  4.00 operating system version  4.00 image version  3.50 subsystem version  8000 size of image   400 size of headers  62C8 checksum 100000 size of stack reserve  1000 size of stack commit 100000 size of heap reserve  1000 size of heap commit    0 [    0] address [size] of Export Directory  5000 [   3C] address [size] of Import Directory  6000 [   394] address [size] of Resource Directory    0 [    0] address [size] of Exception Directory    0 [    0] address [size] of Security Directory  7000 [   21C] address [size] of Base Relocation Directory  3030 [   38] address [size] of Debug Directory    0 [    0] address [size] of Description Directory    0 [    0] address [size] of Special Directory    0 [    0] address [size] of Thread Storage Directory    0 [    0] address [size] of Load Configuration Directory   268 [   44] address [size] of Bound Import Directory  50A0 [   64] address [size] of Import Address Table Directory    0 [    0] address [size] of Reserved Directory    0 [    0] address [size] of Reserved Directory    0 [    0] address [size] of Reserved DirectorySECTION HEADER #1  .text name  1D24 virtual size  1000 virtual address  1E00 size of raw data   400 file pointer to raw data    0 file pointer to relocation table  3C20 file pointer to line numbers    0 number of relocations   37E number of line numbers60000020 flags     Code     (no align specified)     Execute Read					
/ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ Εμφανίζει όλους τους ορισμούς που εισάγονται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο ή το DLL.
Η έξοδος εμφανίζεται εδώ είναι παρόμοια με την έξοδο /EXPORTS.
/ LINENUMBERS Εμφανίζει τους αριθμούς γραμμών COFF. Υπάρχουν αριθμοί γραμμής σε ένα αρχείο αντικειμένου Εάν μεταγλωττίστηκε με βάση το πρόγραμμα δεδομένων (/Zi), C7 συμβατό (/ Z7), ή Διακόπτες γραμμής αριθμών μόνο (/Zd). Ένα εκτελέσιμο αρχείο ή το DLL περιέχει COFF γραμμής αριθμοί εάν ήταν συνδεδεμένη με τη δημιουργία πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων (/ DEBUG) και τη μορφή COFF (/ DEBUGTYPE:COFF) επιλογές.
Μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας AppWizard εμφανίζει δεδομένα γραμμής πληροφοριώνόπως παρακάτω:
LINENUMBERS #1  1E90  13   1ECD  13   1EF7  13   1F16  13   1F31  15  1F46  15   1F61  24   1F9A  27   1FD0  2A   2001  2B					
/ LINKERMEMBER [: {1|2}] Εμφανίζει το δημόσιο σύμβολα που έχουν καθοριστεί σε μια βιβλιοθήκη. Καθορίστε το 1 το όρισμα εμφανίζουν σύμβολα με τη σειρά του αντικειμένου, μαζί με τους μετατοπίσεις. Καθορίστε το όρισμα 2 για να εμφανίσετε μετατοπίσεις και τους αριθμούς ευρετηρίου, αντικείμενα και στη συνέχεια λίστας συμβόλων σε αλφαβητική σειρά, μαζί με το ευρετήριο για κάθε αντικειμένου. Για να λάβετε δύο εξόδους, καθορίστε /LINKERMEMBER χωρίς αριθμητικό όρισμα.
Winmmm.lib, η βιβλιοθήκη πολυμέσων των Windows που χρησιμοποιήθηκε για να λάβετε το ακόλουθοδείγμα εξόδου DUMPBIN.
Archive member name at 8: / 2FB537E1 time/date Sat May 13 15:51:13 1995     uid     gid    0 mode  2864 sizecorrect header end  391 public symbols   556C _CloseDriver@12   58A0 _DefDriverProc@20   5BDC _DriverCallback@28   5F1C _DrvGetModuleHandle@4   626A _GetDriverModuleHandle@4   65C4 _NotifyCallbackData@20   6914 _OpenDriver@12   6C44 _PlaySound@12   6F70 _PlaySoundA@12   72A0 _PlaySoundW@12					
/Out:filename Καθορίζει ένα όνομα αρχείου για το αποτέλεσμα. Από προεπιλογή, εμφανίζει DUMPBIN πληροφορίες για την τυπική έξοδο.

/ RAWDATA, ΤΑ [: {BYTES|SHORTS|LONGS|ΚΑΜΊΑ} [, αριθμός]] Εμφανίζει τα περιεχόμενα raw κάθε ενότητας στο αρχείο. Το τα ορίσματα ελέγχουν τη μορφή εμφάνισης, όπως φαίνεται παρακάτω:
Argument  ResultBYTES   The default. Contents are displayed in hexadecimal bytes,      and also as ASCII characters if they have a printed      representation.SHORTS   Contents are displayed as hexadecimal words.LONGS   Contents are displayed as hexadecimal longwords.NONE    Raw data is suppressed. This argument is useful to control      the output of /ALL.number   Displayed lines are set to a width that holds <number> values      per line.					
Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με την επιλογή αυτή είναι αρκετά μεγάλα αυτό είναι ένα μικρό δείγμα εξόδου από μια εφαρμογή AppWizard χρησιμοποιώντας το LONGS μορφή:
RAW DATA #100000000 53EC8B55 00A15756 | E9004058 00000000   U[ASCII 239]_SVW[ASCII237].|X@._...._00000010 C95B5E5F EC8B55C3 | 5304EC83 4D895756   _^[++U[ASCII239]_|[ASCII 226]_.SVW[ASCII 235]M_00000020 3058B8FC 00E90040 | 5F000000 C3C95B5E   n+X0@._.|..._^[++_					
/ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ Εμφανίζει οποιοδήποτε ανατοποθετήσεις στο αντικείμενο ή εικόνα.
Κάτω από ένα μικρό τμήμα της εξόδου ανατοποθέτησης λαμβάνονται από μιαΕφαρμογή AppWizard:
BASE RELOCATIONS #6  1000 virtual address,    B0 SizeOfBlock    7 HIGHLOW   22 HIGHLOW   36 HIGHLOW   67 HIGHLOW   89 HIGHLOW					
/SECTION:Section Περιορίζει την έξοδο πληροφορίες σχετικά με το η καθορισμένη ενότητα.

ΣΎΝΟΨΗ Εμφανίζει τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου μέγεθος. Η επιλογή αυτή είναι η προεπιλογή αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή είναι έχει καθοριστεί.
Microsoft (R) COFF Binary File Dumper Version 3.00.5270Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.Dump of file tracer.exeFile Type: EXECUTABLE IMAGE   Summary    1000 .data    1000 .idata    1000 .rdata    1000 .reloc    1000 .rsrc    1000 .text					
/ ΣΎΜΒΟΛΑ Εμφανίζει τον πίνακα συμβόλων COFF. Πίνακες συμβόλων που υπάρχει σε όλα αρχεία του αντικειμένου. Ένα σύμβολο COFF ο πίνακας εμφανίζεται σε ένα αρχείο εικόνας μόνο εάν είναι συνδεδεμένο με τη δημιουργία Debug Info και COFF Μορφή επιλογές στην περιοχή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων στην κατηγορία εντοπισμού σφαλμάτων για το πρόγραμμα σύνδεσης (ή τις επιλογές/Debug και /DEBUGTYPE:COFF γραμμή εντολών).
Μια εφαρμογή AppWizard χρησιμοποιήθηκε για να λάβετε το ακόλουθο παράδειγμα:
COFF SYMBOL TABLE000 000065D0 SECT5 notype    Static    | .rsrc$02001 00000011 DEBUG notype    Filename   | .file C:\code\test\testView.cpp004 000041A0 SECT3 notype    Static    | $SG23289005 00004018 SECT3 notype    Static    | _$S189$S23301006 00004168 SECT3 notype    Static    | _THIS_FILE$S23282007 00001E90 SECT1 notype    Static    | .text Section length 2DE, #relocs  27, #linenums  22009 00001EE2 SECT1 notype ()  Static    | _$E18800A 00001EF7 SECT1 notype ()  Static    | _$E187 tag index 0000002E size 0000001F lines 000012DF next function 0000003300C 000042AC SECT3 notype    Static    | __init_CTestView$S2329100D 00003998 SECT2 notype    Static    | $T2344000E 00003978 SECT2 notype    Static    | $T2343800F 000039C0 SECT2 notype    Static    | $T23447010 000039A0 SECT2 notype    Static    | $T23446011 00000021 DEBUG notype    Filename   | .file					
kbinf 1.00

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 177429 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:12:05 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Visual C++ 2.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB177429 KbMtel
Σχόλια