Ζητήματα σχετικά με την υποστήριξη πολλών δικτύων στα Windows NT

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR181774
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Για να προστεθούν επιπλέον κάρτες διασύνδεσης δικτύου σε έναν υπολογιστή με Windows NT Server θα πρέπει να μελετηθούν διάφορα ζητήματα. Για την καλύτερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων και για την αύξηση της αξιοπιστίας συστημάτων τα οποία είναι σημαντικά, θα πρέπει να μελετηθεί η μείωση των υπηρεσιών που εκτελούνται στο σύστημα. Πολλές από τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε ένα σημαντικό υπολογιστή, όπως ο πρωτεύων ελεγκτής τομέων, είναι δυνατό να φορτωθούν σε έναν άλλον υπολογιστή ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Το άρθρο αυτό ισχύει για τα Windows NT έκδοση 4.0 με Service Pack 3.
Περισσότερες πληροφορίες
Το NetBIOS δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα. Εξαίρεση αποτελεί το πρωτόκολλο NetBEUI. Εάν χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο και εάν οι δύο διασυνδέσεις συνδέονται απευθείας με το ίδιο φυσικό τμήμα ή έμμεσα μέσω ενός ενδιάμεσου συστήματος, όπως είναι μια γέφυρα, το NetBEUI πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από μία από τις διασυνδέσεις δικτύου. Όλα τα άλλα πρωτόκολλα που υποστηρίζουν το NetBIOS δεν εμφανίζουν αυτό το θέμα. Για το TCP/IP, το NetBIOS συνδέεται με την κύρια διεύθυνση IP που συνδέεται με κάθε κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC).

Για πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές WINS που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα και τους υπολογιστές-πελάτες WINS που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
150737 Ρύθμιση επιλογών πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή WINS

164308 Οι υπολογιστές-πελάτες Windows NT 4.0 μπορούν να ανανεώνουν συχνά τις καταχωρήσεις WINS

185786 Συνιστώμενες πρακτικές για την υπηρεσία WINS

150144 Αποτυχία υπολογιστή-πελάτη πολλών δικτύων να ανανεώσει την εγγραφή του με την υπηρεσία WINS

184832 Περιοδικές διενέξεις ονομάτων με το διακομιστή WINS
Το DHCP δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες με τους διακομιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα. Συνδέεται με όλες τις κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC) και η υπηρεσία εκδίδει τα σωστά πεδία. Όπως το NetBIOS, το DHCP συνδέεται με την κύρια διεύθυνση IP που είναι συνδεδεμένη με κάθε κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC).

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174051 Αποτυχία του διακομιστή DHCP να εκμισθώσει διευθύνσεις για τη νέα περιοχή
Η υπηρεσία DNS, εάν είναι συνδεδεμένη με όλες τις κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC), δεν εμφανίζει δυσκολίες σε περιβάλλον που υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Η υπηρεσία DNS θα στείλει μια αίτηση Listen για τη θύρα 53 και ο διακομιστής DNS θα αποκριθεί σε αιτήσεις σε όλες τις κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC). Το Netlogon δεν εμφανίζει κάποια λειτουργική δυσκολία με υπολογιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα. Η περιήγηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους υπολογιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα. Επειδή η υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης δεν συγχωνεύει δίκτυα, ο πρωτεύων ελεγκτής τομέα (PDC) δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Κάθε υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που είναι συνδεδεμένη με κάθε διασύνδεση λειτουργεί ανεξάρτητα και ο πρωτεύων ελεγκτής τομέα (PDC) διατηρεί μια "ξεχωριστή" συγκεντρωτική λίστα σε κάθε διασύνδεση που δεν είναι συγχωνευμένη. Ένα κύριο πρόγραμμα περιήγησης που ανταλλάσσει λίστες με τον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα (PDC) στη μία διασύνδεση δεν θα συνεργάζεται με διακομιστές που έχουν εντοπιστεί από ένα κύριο πρόγραμμα περιήγησης που ανταλλάσσει λίστες στην άλλη διασύνδεση.

Τα Windows NT 4.0 εισήγαγαν τη ρύθμιση Unbound Bindings, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει τον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα (PDC) από την απευθείας κατάρτιση μιας λίστας αναζήτησης σε περισσότερες από μία διασυνδέσεις. Δυστυχώς, η ρύθμιση αυτή δεν υποχρεώνει τα κύρια προγράμματα περιήγησης του τομέα να χρησιμοποιούν μόνο τη συνδεδεμένη κάρτα διασύνδεσης. Αν το WINS χρησιμοποιείται για την παροχή διεύθυνσης IP στο κύριο πρόγραμμα περιήγησης για την εύρεση του PDC, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιλεγεί η σωστή διασύνδεση. Αυτός ο περιορισμός δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί στα Windows NT 4.0 και ο PDC δεν πρέπει να είναι υπολογιστής που υποστηρίζει πολλά δίκτυα, για να υπάρχει εγγύηση ότι είναι δυνατή η συγχώνευση μιας μεμονωμένης λίστας τομέα. Επίσης, τα κύρια προγράμματα περιήγησης δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουν πολλά δίκτυα. Επειδή διατηρείται μόνο μία διεύθυνση IP για τη δημιουργία των περιόδων λειτουργίας σε ένα όνομα υπολογιστή και ο PDC επικοινωνεί με ένα κύριο πρόγραμμα περιήγησης που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο όνομα υπολογιστή του, ο PDC μπορεί να καταρτίζει μόνο την τοπική λίστα διακομιστών που έχουν εντοπιστεί από το κύριο πρόγραμμα περιήγησης πολλών δικτύων σε μία από τις διασυνδέσεις του. CSNW και GSNW: Τόσο οι Υπηρεσίες προγράμματος-πελάτη για το NetWare (CSNW) όσο και οι Υπηρεσίες Gateway για το NetWare (GSNW) συνδέονται με μια μεμονωμένη διασύνδεση δικτύου και, από προεπιλογή, αυτή είναι η πρώτη συνδεδεμένη κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) στο σύστημα. Ένα σύμπτωμα αυτής της κατάστασης είναι ότι οι χρήστες είναι δυνατό να συνδεθούν με διακομιστές μόνο στη μία διασύνδεση και όχι στην άλλη. Το ερώτημα "Get Nearest Server" αποστέλλεται μόνο από τη συνδεδεμένη κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) και, εάν οι δύο διασυνδέσεις δεν συνδέονται μέσω δρομολογητή, οι διαθέσιμοι διακομιστές θα βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο στην πλευρά αυτής της συνδεδεμένης κάρτας διασύνδεσης δικτύου (NIC).

Επιδόσεις συστημάτων που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα: Πριν από το Windows NT 4.0 Service Pack 3, το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης περιμένει μέχρις ότου ολοκληρωθεί η πρώτη συνδεδεμένη μεταφορά για να αποδεχτεί ένα NetBIOS κατά τη σύνδεση TCP/IP σε επιπλέον απολήξεις. Λόγω αυτού του γεγονότος, οι υπολογιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζουν μεγάλη καθυστέρηση στην εγκατάσταση μιας περιόδου λειτουργίας, εάν τα τμήματα των υπολογιστών που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα είναι ασυνεχή. Ή, στην περίπτωση που τα δίκτυα συνδέονται μέσω ενός δρομολογητή, η επιλεγμένη διαδρομή ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη. Επίσης, η κίνηση στο δίκτυο μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή ενδέχεται να ακολουθεί δύο διαφορετικές διαδρομές λόγω εσωτερικής δρομολόγησης στον υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Και στις δύο περιπτώσεις, επιτυγχάνεται τελικά η σύνδεση.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
166159 Συνδέσεις NetBIOS από υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα
ntfaqdom 5.00
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 181774 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 21:47:46 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB181774
Σχόλια