Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR181966
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (advanced troubleshooting settings) στο εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility).
Περισσότερες πληροφορίες
Για να ξεκινήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) και να προβάλετε τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (advanced troubleshooting settings), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run).
  2. Στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open), πληκτρολογήστε msconfig και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced).

Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings)Απενεργοποίηση σημείου διακοπής της μνήμης ROM του συστήματος (Disable System ROM Breakpoint):

Η ρύθμιση αυτή καθορίζει εάν τα Windows 98 πρέπει να χρησιμοποιούν το χώρο ανάμεσα σε F000:0000 και 1 megabyte (MB) της διεύθυνσης μνήμης ROM ως σημείο διακοπής. Τα Windows συνήθως εκτελούν αναζήτηση σε αυτόν το χώρο διεύθυνσης, για να βρουν μια ειδική οδηγία που χρησιμοποιείται ως σημείο διακοπής του συστήματος. Εάν αυτός ο χώρος διεύθυνσης περιέχει κάποιο άλλο στοιχείο και όχι τη μνήμη ROM που είναι μόνιμα διαθέσιμη, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή ορίζει τη ρύθμιση SystemROMBreakPoint=0 στο αρχείο System.ini. Είναι ισοδύναμη με την εκκίνηση των Windows με το διακόπτη γραμμής εντολών /d:s.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση SystemROMBreakPoint, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 71264
ΤΙΤΛΟΣ : Πληροφορίες για την καταχώρηση του αρχείου SYSTEM.INI [386enh] SystemROMBreakPoint=

Απενεργοποίηση IRQ εικονικού σκληρού δίσκου (Disable Virtual HD IRQ):

Η ρύθμιση αυτή εμποδίζει τα Windows 98 να τερματίσουν διακοπές (interrupts) από τον ελεγκτή σκληρού δίσκου και να παρακάμψουν τη ρουτίνα της μνήμης ROM η οποία επεξεργάζεται αυτές τις διακοπές (interrupts). Ορισμένες μονάδες σκληρών δίσκων ενδέχεται να απαιτούν την ενεργοποίηση της ρύθμισης αυτής, ώστε η επεξεργασία των διακοπών (interrupts) να εκτελείται σωστά. Εάν η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη, η ρουτίνα της μνήμης ROM χειρίζεται τις διακοπές (interrupts), οι οποίες είναι δυνατό να μειώσουν την απόδοση του συστήματος. Η ρύθμιση αυτή ορίζει τη ρύθμιση VirtualHDIRQ=0 στο αρχείο System.ini. Είναι ισοδύναμη με την εκκίνηση των Windows με το διακόπτη γραμμής εντολών /d:v.

Εξαίρεση EMM A000-FFFF (EMM Exclude A000-FFFF):

Η ρύθμιση αυτή εμποδίζει τα Windows να πραγματοποιούν εξέταση για χώρο διεύθυνσης μνήμης που δεν χρησιμοποιείται. Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί επίσης τις οδηγίες αναζήτησης της μνήμης RAM και ROM για το χώρο διεύθυνσης μνήμης. Αυτή η εξέταση μπορεί να παρεμποδίσει ορισμένες συσκευές που χρησιμοποιούν τις ίδιες διευθύνσεις μνήμης, Η ρύθμιση αυτή ορίζει τη ρύθμιση EMMExclude=a000-ffff στο αρχείο System.ini. Είναι ισοδύναμη με την εκκίνηση των Windows με το διακόπτη γραμμής εντολών /d:x.

Πρόσβαση στο δίσκο σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας (Force Compatibility Mode Disk Access):

Η ρύθμιση αυτή εμποδίζει τη φόρτωση όλων των προγραμμάτων οδήγησης δίσκου 32 bit, εκτός από το πρόγραμμα οδήγησης δισκέτας. Ενδέχεται να θελήσετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά, λόγω σφαλμάτων εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) περιφερειακών δίσκου. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, όλες οι λειτουργίες εισόδου/εξόδου χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης πραγματικής κατάστασης λειτουργίας ή το σύστημα BIOS (basic input/output system). Επιπλέον, όλα τα προγράμματα οδήγησης δίσκου που λειτουργούν μόνο σε προστατευμένη λειτουργία δεν λειτουργούν πλέον. Αυτή η ρύθμιση είναι ισοδύναμη με την εκκίνηση των Windows με το διακόπτη γραμμής εντολών /d:f.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων συμβατής κατάστασης λειτουργίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft:
130179 Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατής κατάστασης λειτουργίας MS-DOS σε σκληρούς δίσκους


VGA 640 x 480 x 16:

Αυτή η ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση του προγράμματος οδήγησης τυπικού προσαρμογέα οθόνης VGA από τα Windows 98. Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί την υπάρχουσα γραμμή display.drv= του αρχείου System.ini και προσθέτει τη γραμμή display.drv=vga.drv στην ενότητα [boot] του αρχείου System.ini.

Χρήση διπλού buffering SCSI (Use SCSI Double-Buffering):

Ορισμένες μονάδες δίσκου SCSI (Small Computer System Interface) ενδέχεται να απαιτούν την ενεργοποίηση της ρύθμισης αυτής. Τα Windows 98 θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία ή όχι, επομένως αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στο δίσκο. Η ρύθμιση αυτή προσθέτει τη γραμμή Doublebuffer=2 στο αρχείο Msdos.sys.Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, εάν η γραμμή Doublebuffer υπάρχει ήδη στο αρχείο Msdos.sys.

Απενεργοποίηση της Εξέτασης Δίσκων μετά από εσφαλμένο τερματισμό (Disable Scandisk After Bad Shutdown):

Η ρύθμιση αυτή προσθέτει τη γραμμή Autoscan=0 στο αρχείο Msdos.sys. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας, επειδή μειώνει το χρόνο εκκίνησης μετά από εσφαλμένο τερματισμό.

Περιορισμός της μνήμης σε <x> MB (Limit Memory to <x> MB):

Η ρύθμιση αυτή περιορίζει τη χρήση της μνήμης του υπολογιστή σας στα πρώτα <x> MB, όπου <x> είναι ο αριθμός των megabyte. Η ρύθμιση αυτή προσθέτει τη γραμμή MaxPhysPage=<nnn> στο αρχείο System.ini, όπου <nnn> είναι μια δεκαεξαδική τιμή για τη μνήμη που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν η ρύθμιση αυτή είναι πάρα πολύ μικρή (16 ΜΒ ή λιγότερα), ενδέχεται να εμποδίσει την κανονική εκκίνηση των Windows 98.

Απενεργοποίηση γρήγορου τερματισμού λειτουργίας (Disable Fast Shutdown):

Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί τις βελτιώσεις της απόδοσης του τερματισμού λειτουργίας των Windows 98. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows 98.Απενεργοποίηση συστήματος αρχείων UDF (Disable UDF File System):

Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί την υποστήριξη για το σύστημα αρχείων Universal Disk Format (UDF) για όλα τα αφαιρούμενα μέσα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων συγκεκριμένων συσκευών αναπαραγωγής DVD που ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το UDF.Ενεργοποίηση της επίλυσης Pentium F0 (Lock CmpXchg) (Enable Pentium F0 (Lock CmpXchg):

Η ρύθμιση αυτή παρέχει μια μέθοδο αντιμετώπισης ενός λάθους στη σειρά επεξεργαστών Intel P5 (Pentium και Pentium MMX). Ο επεξεργαστής σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει"), εάν δοθεί μια συγκεκριμένη ακατάλληλη σειρά οδηγιών.Το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να προκύπτει σε ένα κανονικό πρόγραμμα, θα έπρεπε να προκληθεί με κακόβουλη πρόθεση. Εάν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, τα Windows 98 ενεργοποιούν μια ρουτίνα προστασίας για να αποφύγουν την εμπλοκή λειτουργίας. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να παρεμποδίσει ορισμένες εφαρμογές λειτουργίας πυρήνα (όπως προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων), επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων σε προγράμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εργαλεία Norton Utilities 3.0 SpeedDisk και UnErase Wizard κλειδώνουν τον υπολογιστή, εάν χρησιμοποιηθούν με ενεργοποιημένη αυτήν τη ρύθμιση. Εάν διαθέτετε το Norton Utilities, η Microsoft συνιστά να μην χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή ή να απενεργοποιήσετε το Norton Utilities από την εκκίνηση.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών Win.com, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:142544
ΤΙΤΛΟΣ : Διακόπτες γραμμής εντολών Win.com στα Windows 95

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων συστήματος αρχείων, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:165503
ΤΙΤΛΟΣ : Περιγραφή των επιλογών αντιμετώπισης προβλημάτων του συστήματος αρχείων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων μνήμης, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:134503
ΤΙΤΛΟΣ : Μηνύματα λάθους ισοτιμίας ενδέχεται να υποδηλώνουν κατεστραμμένη μνήμη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Msdos.sys file, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:118579
ΤΙΤΛΟΣ : Περιεχόμενα του αρχείου Msdos.sys των Windows
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εκτελείτε τα Windows Millennium Edition (Me), οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Advanced:
  • Enable Startup menu
  • Enable Deep Sleep
Το κλειδί μητρώου για την υλοποίηση του στοιχείου ελέγχου S3 Deepsleep είναι το εξής:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\CONFIGMG
Η σημαία ονομάζεται DeepSleep.
98
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 181966 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/29/2004 21:06:12 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbenv kbinfo kbtool msconfig win98 αντιμετώπιση βοηθητικό για παραμέτρων προβλημάτων πρόγραμμα προχωρημένους ρυθμίσεις ρύθμιση KB181966
Σχόλια