Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης δέσμης ενεργειών ελέγχου μονάδες και οι συλλογές διαδικασιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:184745
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης των λειτουργικών μονάδων και διαδικασιών ιδιοτήτων ελέγχου τμήμα κώδικα δέσμης ενεργειών της Microsoft. Δείχνει επίσης πώς μπορείτε να προσδιορίσετε δυναμικά τον αριθμό των ορισμάτων και αν η διαδικασία είναι ένα Function ή Sub.
Περισσότερες πληροφορίες
Το στοιχείο ελέγχου Microsoft Script περιλαμβάνει δυνατότητες που επιτρέπουν την εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή δεσμών ενεργειών τμήματος σε διαφορετικές λειτουργικές μονάδες. Προεπιλεγμένη λειτουργική μονάδα "Κύρια" είναι πάντα παρόν. Διαφορετικές λειτουργικές μονάδες ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαδικασίες του ίδιου ονόματος (δηλαδή, τα ονόματα διαδικασίας έχουν εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας).

Το στοιχείο ελέγχου Microsoft Script περιλαμβάνει επίσης ιδιότητες διαδικασία που επιτρέπει στην εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή για το δυναμικό προσδιορισμό αν η διαδικασία είναι μια συνάρτηση ή ένα Sub καθώς και τον αριθμό των ορισμάτων που αναμένεται από αυτό. Αυτό επιτρέπει στην κύρια εφαρμογή για να ζητήσει από το χρήστη για τον σωστό αριθμό τιμών παραμέτρων.

Η ιδιότητα λειτουργικών μονάδων του στοιχείου ελέγχου δέσμης ενεργειών είναι ένα αντικείμενο που περιέχει μια συλλογή αντικειμένων της λειτουργικής μονάδας. Έχει τις εξής ιδιότητες και μεθόδους:
 • Πλήθος: Ο αριθμός των λειτουργικών μονάδων.
 • Item(x): Επιστρέφει ένα αντικείμενο λειτουργικής μονάδας.
 • Προσθήκη ονόματος: Προσθέτει μια κενή λειτουργική μονάδα με το δεδομένο όνομα.
Το αντικείμενο μονάδας έχει τις εξής ιδιότητες και μεθόδους:
 • Όνομα: Το όνομα της λειτουργικής μονάδας.
 • Διαδικασίες: Οι διαδικασίες αντικειμένου.
 • Κωδικός AddCode: Προσθέτει τον κώδικα στη λειτουργική μονάδα.
 • Όνομα της εκτέλεσης, args: εκτελεί την καθορισμένη διαδικασία.
Το αντικείμενο διαδικασιών περιέχει μια συλλογή αντικειμένων της διαδικασίας. Έχει τις εξής ιδιότητες και μεθόδους:
 • Πλήθος: Ο αριθμός των διαδικασιών στη λειτουργική μονάδα.
 • Item(x): Επιστρέφει ένα αντικείμενο Procedure.
Το αντικείμενο Procedure αποτελείται από τις παρακάτω ιδιότητες και μεθόδους:
 • Όνομα: Το όνομα της διαδικασίας.
 • HasReturnValue: Δηλώνει αν η διαδικασία είναι μια διαδικασία Sub ή μια συνάρτηση.
 • NumArgs: Ο αριθμός των ορισμάτων της διαδικασίας απαιτεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν όλες τις ιδιότητες και μεθόδους των αντικειμένων που δίνονται, μόλις αυτές σχετίζονται με αυτό το άρθρο.

Το παράδειγμα που ακολουθεί παρέχει ένα πρόγραμμα αλληλεπίδρασης που δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδιότητες και τις μεθόδους:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών.

Παράδειγμα

 1. Στη Visual Basic, δημιουργήστε ένα νέο έργο (Φόρμα1 δημιουργείται από προεπιλογή).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή στοιχείων από το μενού ' έργο ' και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Έλεγχος 1.0 δέσμης ενεργειών της Microsoft".
 3. Προσθέστε το στοιχείο δέσμης ενεργειών ελέγχου (ScriptControl1), ένα πλαίσιο κειμένου (Text1), τρία κουμπιά εντολών (Command1, Command2, Command3) και να παραθέσετε δύο πλαίσια (List1, List2) για τη Φόρμα1. Ορίστε την ιδιότητα πολλών γραμμών του πλαισίου κειμένου την τιμή TRUE. Το μέγεθος του πλαισίου κειμένου ώστε να χωρούν 5 γραμμές 30 χαρακτήρες.
 4. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα Φόρμα1:
     Private Sub Command1_Click()    ScriptControl1.Modules.Add Text1.Text    Form_Activate   End Sub   Private Sub Command2_Click()    ScriptControl1.Modules(List1).AddCode Text1.Text    List1_Click   End Sub   Private Sub Command3_Click()   Dim RetVal As Variant, m As Variant    Set m = ScriptControl1.Modules(List1.Text)    With m.Procedures(List2.Text)     Select Case .NumArgs      Case 0       RetVal = m.Run(List2.Text)      Case 1       RetVal = m.Run(List2.Text, 5)      Case 2       RetVal = m.Run(List2.Text, 4, 23)      Case Else       MsgBox "Procedure has too many arguments"     End Select     If .HasReturnValue Then      MsgBox List2.Text & " returned: " & RetVal     End If    End With   End Sub   Private Sub Form_Activate()   Dim m As Variant    List1.Clear    With SCriptControl1     .Language = "VBScript"     .AllowUI = True     For Each m In .Modules      List1.AddItem m.Name     Next m    End With   End Sub   Private Sub Form_Load()    Command1.Caption = "Add Module"    Command2.Caption = "Add Code"    Command3.Caption = "Run Procedure"   End Sub   Private Sub List1_Click()   Dim m As String, p As Variant    m = List1    List2.Clear    If m = "" Then Exit Sub    For Each p In ScriptControl1.Modules(m).Procedures     List2.AddItem p.Name    Next p   End Sub   Private Sub List2_Click()   Dim m As String, p As String, r As Boolean, a As Long    m = List1    p = List2    With ScriptControl1.Modules(m).Procedures(p)     r = .HasReturnValue     a = .NumArgs    End With    MsgBox m & "." & p & " has " & IIf(r, "a", "no") & _        " return value and " & a & " arguments"   End Sub						
 5. Εκτέλεση Φόρμα1.
 6. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λειτουργική μονάδα, πληκτρολογώντας τα εξής στο πλαίσιο κειμένου και κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη λειτουργικής μονάδας:
     Mod2						
 7. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στο πλαίσιο κειμένου:
     Function Calc(X)    Calc = X * 2   End Function						
 8. Επιλέξτε Global List1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κώδικα για να προσθέσετε την καθολική λειτουργική μονάδα.
 9. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στο πλαίσιο κειμένου:
     Function Calc(X, Y)    Calc = X * Y   End Function   Sub Test()    MsgBox "The Test Sub in Module Mod2"   End Sub						
 10. Επιλέξτε Mod2 List1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κώδικα για να προσθέσετε την καθολική λειτουργική μονάδα.
 11. Κάντε κλικ στις διάφορες λειτουργικές μονάδες και τις διαδικασίες. Όταν επιλέγετε τη διαδικασία, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο μηνύματος, που δηλώνει αν η διαδικασία έχει μια τιμή επιστροφής, καθώς και τον αριθμό των ορισμάτων που απαιτείται.
 12. Αφού επιλέξετε μια διαδικασία, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση διαδικασίας για την εκτέλεσή της. Ο κωδικός προσδιορίζει τον αριθμό των ορισμάτων για χρήση και θα δείτε διάφορα πλαίσια μηνύματος με τα αποτελέσματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 • Το όνομα καθολική λειτουργική μονάδα δεν μπορεί να είναι πάντα "Global" ανάλογα με την έκδοση στοιχείου ελέγχου ή τη μετάφραση. Use the GlobalName constant instead of hard- coding the word "Global".
 • There is no method to remove individual modules or procedures. You have to use the .Clear method of the script control to erase all code. You can overwrite a procedure by using the .AddCode method with a procedure of the same name.
Αναφορές
For information about obtaining the Script control, please see thefollowing article in the Microsoft Knowledge Base:
184739: INFO: Where to Obtain the Script Control

For additional information and examples on calling procedures in the Globalmodule, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
184740: How To Call Functions Using the Script Control

Microsoft Script control Help Topics:
  HasReturnValue Property  NumArgs Property  AddCode Method  Run Method  Modules Collection  Procedures Collection				
kbVBA500 kbVBp500 kbVBp400 kbVBp600 kbScript kbCtrl kbdse kbDSupport kbVBp

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 184745 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:36:46 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbscript kbmt KB184745 KbMtel
Σχόλια