Τρόπος χρήσης CDONTS για να συλλέξετε και να στείλετε πληροφορίες από το χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:186204
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει ένα δείγμα που περιγράφει τον τρόπο συλλογής πληροφοριών από ένα χρήστη σε μια σελίδα .htm και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν παραλήπτη με συνεργασία Data Objects για τα Windows NT Server (CDONTS) μέσω SMTP. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει δείγματα κώδικα για τα αρχεία HTM και ASP, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή SMTP Default της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC).
Περισσότερες πληροφορίες
Η σύνταξη για την αποστολή αλληλογραφίας με το αντικείμενο NewMail CDONTS είναι ως εξής:
  objNewMail.Send([From][, To][, Subject][, Body][, Importance] )  objNewMail   Required. This NewMail object.  From   Optional. String. The full messaging address to be identified as   the sender (for example, someone@Microsoft.com)  To   Optional. String. A list of full messaging addresses of recipients.   The individual recipient addresses are separated by semicolons.   (for example, someone@Microsoft.com)  Subject   Optional. String. The subject line for the message.  Body   Optional. IStream object or String. The text of the message. Only   C/C++ and Java programs can use an IStream object for the Body   parameter. They should pass an IUnknown object that returns an   IStream interface in response to QueryInterface. Microsoft Visual   Basic supports the IDispatch interface and not IUnknown, so it   cannot use an IStream object.  Importance   Optional. Long. The importance associated with the message, High,   Normal or Low. This article sets the required value depending upon   which option button the user selects.				
 1. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα CDONTSMail.HTM:
     <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">   <html>   <head>   <meta http-equiv="Content-Type"   content="text/html; charset=iso-8859-1">   <meta name="GENERATOR"   content="Microsoft FrontPage (Visual InterDev Edition) 2.0">   <title>CDONTSMail</title>   </head>   <body bgcolor="#FFFFFF">   <form action="CDONTSMail.asp" method="POST">   <table border="0">     <tr>      <td>From:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtFrom"        value="Your internet address (Me@MyCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>To:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtTo"        value="The recipient's address (You@YourCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>Subject:</td>      <td><input type="text" size="47" name="txtSubject"        value="Enter a subject here"></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Message:</td>      <td><textarea name="txtMessage" rows="9" cols="45">        Type your message here.</textarea></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Importance:</td>      <td><input type="radio" name="optImportance"        value="2">High<br>        <input type="radio" checked name="optImportance"        value="1">Normal<br>        <input type="radio" name="optImportance" value="0">Low<br>      </td>     </tr>   </table>   <p><input type="submit" name="cmdSubmit" value="Submit">   <input type="reset" name="cmdClear" value="Clear"> </p>   </form>   </body>   </html>						
 2. Επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα VBScript σε ένα αρχείο με όνομα CDONTSMail.ASP:
     <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>   <HTML>   <HEAD>   <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual InterDev 1.0">   <META HTTP-EQUIV="Content-Type"    content="text/html;charset=iso-8859-1">   <TITLE>CDONTSMail</TITLE>   <%   Sub Write(strWriteThis)     'This subroutine just writes out whatever is     'passed to it.     response.write(strWriteThis & "<br>")   end sub   %>   </HEAD>   <BODY>   <%     Dim myCDONTSMail     Dim strFrom     Dim strTo     Dim strSubject     Dim strMessage     Dim lngImportance     'The following variable assignments are not required     'they are just here to make interpretation of the     'myCDONTSMail.Send line easier. You could put the     'Request.Form statements in the .Send line to cut down     'on the amount of code in the file.     strFrom=request.form("txtFrom")     strTo=request.form("txtTo")     strSubject = request.form("txtSubject")     strBody=request.form("txtMessage")     lngImportance = request.form("optImportance")     'The following four lines of code are just here for test     'purposes to see what variables have been pulled in from the     'HTM form.     Write("strFrom = " & strFrom)     Write("strTo = " & strTo)     Write("strSubject = " & strSubject)     Write("strMessage = " & strBody)     Write("Importance = " & lngImportance)     Set myCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")     myCDONTSMail.Send strFrom,strTo,strSubject,strBody,lngImportance     Set myCDONTSMail = Nothing     Write "Mail has been sent."     %>   </BODY>   </HTML>						
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αντικείμενο NewMail γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεθόδου αποστολής δεν είναι έγκυρη και δεν είναι δυνατό να την επαναχρησιμοποιήσετε για ένα άλλο μήνυμα. Θα πρέπει να το σύνολο σε καμία ενέργεια για να απελευθερώσετε μνήμη. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε ένα απεσταλμένο αποτελέσματα αντικείμενο NewMail σε μια επιστροφή του CdoE_INVALID_OBJECT.
 3. Βήματα για τη ρύθμιση παραμέτρων του Internet Information Server (IIS). Για να στείλετε αλληλογραφία από το διακομιστή των υπηρεσιών IIS μέσω του διακομιστή SMTP (με την προϋπόθεση ότι έχουν διαφορετικούς υπολογιστές), ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στον υπολογιστή σας τις υπηρεσίες IIS, ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC).
  2. Στο αριστερό παράθυρο, αναπτύξτε τα "Internet Information Server" ενότητα.
  3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε και αναπτύξτε το διακομιστή των υπηρεσιών IIS.
  4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο "Διακομιστής SMTP προεπιλογής" και επιλέξτε "Ιδιότητες"
  5. Επιλέξτε την καρτέλα "Παράδοση".
  6. Στο πλαίσιο κειμένου "το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα", εισαγάγετε το IIS όνομα υπολογιστή.
  7. Στο πλαίσιο κειμένου "Έξυπνες κεντρικός υπολογιστής", πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή SMTP που χρησιμοποιείτε.
 4. Εκτελέστε το αρχείο CDONTSMail.htm στο πρόγραμμα περιήγησης, πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί "Υποβολή".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τον παραπάνω κώδικα απαιτεί να εισαγάγετε μια τιμή στο από και προς πεδία.
Αναφορές
Βοήθεια για αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας, αναζήτηση σε "Συνεργασία Data Objects για NTS στοιχείων", το θέμα: "Αντικείμενο NewMail (CDONTS Library)"
kbDSupport kbCDONTS kbdse

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 186204 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 22:02:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbhowto kbhtml kbmsg kbmt KB186204 KbMtel
Σχόλια