Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ανασυγκρότησης με το βοηθητικό πρόγραμμα Eseutil (Eseutil.exe)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Eseutil για να κάνετε ανασυγκρότηση του χώρου αποθήκευσης πληροφοριών και του καταλόγου στον Microsoft Exchange Server 5.5 και για ανασυγκρότηση του χώρου αποθήκευσης πληροφοριών στον Microsoft Exchange 2000 Server και στον Microsoft Exchange Server 2003. Το Eseutil εξετάζει τη δομή των πινάκων βάσεων δεδομένων και καταγράφει (ενέργεια στην οποία συμπεριλαμβάνονται η ανάγνωση, η σάρωση, η επιδιόρθωση και η ανασυγκρότηση) το χαμηλό επίπεδο της βάσης δεδομένων (Ese.dll).

Το Eseutil βρίσκεται στο φάκελο Winnt\System32 του Exchange Server 5.5, στο φάκελο Exchsrvr/Bin του Exchange 2000 και στο Exchange 2003. Το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί σε μία βάση δεδομένων τη φορά, από μια γραμμή εντολών.
Περισσότερες πληροφορίες
Η επιλογή ανασυγκρότησης κάνει το χρησιμοποιημένο χώρο αποθήκευσης συνεχόμενο, εξαλείφει τον μη χρησιμοποιημένο χώρο αποθήκευσης και συμπιέζει τη βάση δεδομένων, μειώνοντας έτσι το μέγεθός της. Το Eseutil αντιγράφει εγγραφές της βάσης δεδομένων σε μια νέα βάση δεδομένων. Όταν ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση, η αρχική βάση δεδομένων διαγράφεται ή αποθηκεύεται σε μια θέση που ορίζεται από το χρήστη και η νέα έκδοση μετονομάζεται ως αρχική. Εάν το βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετωπίσει μια εσφαλμένη εγγραφή, διακόπτει τη λειτουργία του και εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους.

Ανασυγκρότηση σε μια βάση δεδομένων του Exchange Server 5.5

Σημείωση Η ανασυγκρότηση μιας βάσης δεδομένων απαιτεί ελεύθερο χώρο στο δίσκο ίσο με το 110 τοις εκατό του μεγέθους της βάσης δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Για να προσδιορίσετε τον απαιτούμενο χώρο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται η υπηρεσία χώρου αποθήκευσης πληροφοριών.
 2. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  eseutil /ms “database.edb”
 3. Υπολογίστε τον ελεύθερο χώρο, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό ελεύθερων σελίδων επί 4 KB.
 4. Αφαιρέστε τον αριθμό που προέκυψε στο βήμα 3 από το φυσικό μέγεθος της βάσης δεδομένων.
 5. Ο αριθμός που προκύπτει στο βήμα 4 αντιπροσωπεύει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Πολλαπλασιάστε αυτόν τον αριθμό επί 110%. Το αποτέλεσμα είναι ο χώρος που πρέπει να έχετε διαθέσιμο για την ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων.
 6. Διαιρέστε το αποτέλεσμα από το βήμα 3 με 9 GB ανά ώρα. Το αποτέλεσμα είναι ο κατά προσέγγιση χρόνος που θα χρειαστεί για την ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων.

  Σημείωση 9 GB την ώρα είναι η ταχύτητα εκτέλεσης του βοηθητικού προγράμματος Eseutil. Αυτός ο αριθμός είναι μόνο για αναφορά. Ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από το υλικό και το περβάλλον παραγωγής.
Για να ανασυγκροτήσετε τη βάση δεδομένων του Exchange Server 5.5, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Διακόψτε την υπηρεσία της βάσης δεδομένων την οποία θέλετε να ανασυγκροτήσετε, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Services της ενότητας Control Panel.
  • Όσον αφορά τη βάση δεδομένων Exchange Directory, διακόψτε την υπηρεσία Microsoft Exchange Directory.
  • Για τις βάσεις δεδομένων Exchange Mailbox ή Public Folder, διακόψτε την υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store.
 2. Στη γραμμή εντολών, αλλάξτε το φάκελο Winnt\System32 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή eseutil /d, ένα διακόπτη βάσης δεδομένων και οποιεσδήποτε επιλογές θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή εκτελεί το τυποποιημένο βοηθητικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης στον κατάλογο και αποθηκεύει το αντίγραφο σε ένα αρχείο που ορίζεται από το χρήστη:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους διακόπτες βάσης δεδομένων για να εκτελέσετε το Eseutil σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων.
Επιλογή    Περιγραφή-------------------------------------------------------/ds      Κατάλογος/ispriv    Χώρος αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών /ispub     Χώρος αποθήκευσης δημόσιων πληροφοριών					
Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να καθορίσετε τις λειτουργίες που θέλετε να εκτελέσετε στη βάση δεδομένων.
Επιλογή      Περιγραφή--------------------------------------------------------------------------------------/b <διαδρομή>   Δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας της αρχικής,          ασυμπίεστης βάσης δεδομένων στην καθορισμένη θέση./p         Διατηρεί και συντηρεί την αρχική, ασυμπίεστη βάση δεδομένων          στην αρχική της θέση και αποθηκεύει τη νέα συμπιεσμένη          βάση δεδομένων στο προεπιλεγμένο αρχείο Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb./t <όνομα_αρχείου> Δημιουργεί και μετονομάζει τη νέα συμπιεσμένη βάση δεδομένων στην          καθορισμένη διαδρομή./o         Δεν εμφανίζει το πλαίσιο του Microsoft Exchange Server.					

Ανασυγκρότηση σε μια βάση δεδομένων του Exchange Server 2000 ή του Exchange 2003

Σημείωση Η ανασυγκρότηση μιας βάσης δεδομένων απαιτεί ελεύθερο χώρο στο δίσκο ίσο με το 110 τοις εκατό του μεγέθους της βάσης δεδομένων που επεξεργάζεστε.
 1. Στον Exchange System Manager, κάντε δεξιό κλικ στο χώρο αποθήκευσης πληροφοριών τον οποίο θέλετε να ανασυγκροτήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Dismount Store.
 2. Στη γραμμή εντολών, αλλάξτε το φάκελο Exchsrvr\Bin και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή eseutil /d, ένα διακόπτη βάσης δεδομένων και οποιεσδήποτε επιλογές θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή εκτελεί το τυποποιημένο βοηθητικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης σε μια βάση δεδομένων του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο διακόπτη βάσης δεδομένων για να εκτελέσετε την ανασυγκρότηση Eseutil σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων:
eseutil /d <όνομα_βάσης_δεδομένων> [επιλογές]

Ανασυγκρότηση/Συμπίεση

Εκτελεί συμπίεση χωρίς σύνδεση μιας βάσης δεδομένων.

Σύνταξη: eseutil /d <όνομα_βάσης_δεδομένων> [επιλογές]

Παράμετροι: Το <όνομα_βάσης_δεδομένων> είναι το όνομα του αρχείου της βάσης δεδομένων που θέλετε να συμπιέσετε.

Δεν σας ζητείται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες (διαχωρισμένες με ένα διάστημα) για να καθορίσετε τις λειτουργίες που θέλετε να εκτελέσετε στη βάση δεδομένων.
Επιλογή       Περιγραφή-------------------------------------------------------------------/b<βάση_δεδομένων>  Δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας           με το καθορισμένο όνομα/t<βάση_δεδομένων>  Ορίζει το όνομα της προσωρινής βάσης δεδομένων           (η προεπιλογή είναι Tempdfrg.edb)/s<αρχείο>      Ορίζει το όνομα του αρχείου ροής           (η προεπιλογή είναι NONE)/f<αρχείο>      Ορίζει το προσωρινό όνομα του αρχείου ροής           (η προεπιλογή is Tempdfrg.stm)/p          Διατηρήστε την υπάρχουσα βάση δεδομένων           (με άλλα λόγια, μην την εγκαταστήσετε)/o          Αποκρύψτε το λογότυπο/i          Μην κάνετε ανασυγκρότηση του αρχείου ροής					
Σημείωση Εάν η εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένη (για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή /p), η αρχική βάση δεδομένων διατηρείται ασυμπίεστη και η προσωρινή βάση δεδομένων περιέχει την ανασυγκροτημένη έκδοση της βάσης δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Exchange Server εκδόσεις 4.0 και 5.0, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
163627 Τρόπος ανασυγκρότησης ενός αρχείου EDB σε διακομιστή χωρίς Exchange server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του Eseutil σε υπολογιστή χωρίς Exchange Server, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
244525 Τρόπος εκτέλεσης του Eseutil σε έναν υπολογιστή χωρίς Exchange Server
Το αρχείο Tempdfrg.edb δημιουργείται στη λογική μονάδα δίσκου από την οποία εκτελείται η εντολή eseutil /d, εκτός αν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /t. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Tempdfrg.edb στη ρίζα της μονάδας δίσκου D, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
D:\>eseutil /d /ispriv
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /t για να ορίσετε το όνομα για την προσωρινή βάση δεδομένων και για μια διαφορετική θέση. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Sample.edb στη ρίζα της μονάδας δίσκου D όταν εκτελείτε την εντολή eseutil από τη μονάδα δίσκου C, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb
xmrp defrag ese dll επεκτάσιμο χώρος αποθήκευσης μηχανισμός XADM
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192185 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:13:36 - Αναθεώρηση: 7.1

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB192185
Σχόλια