Παγίδευση σφαλμάτων με τη Visual Basic for Applications στο Excel για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:193247
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Όταν ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης που προκύπτει σε έναν Microsoft μακροεντολή Visual Basic for Applications, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη και τη μακροεντολή διακόπτουν ή απρόβλεπτη.

Για να αποτρέψετε την εφαρμογή από διακοπή λειτουργίας ή συμπεριφέρεται απρόβλεπτα, μπορείτε να συμπεριλάβετε κώδικα μακροεντολών που παρεμβαίνει το σφάλμα και σας ενημερώνει τον τρόπο χειρισμού της μακροεντολής. Η διαδικασία ανάσχεση και το χειρισμό ενός σφάλματος χρόνου εκτέλεσης που ονομάζεται "παγίδευση σφαλμάτων." Το σύνολο οδηγιών που σας λέει πώς να χειριστεί το σφάλμα στην εφαρμογή λέγεται το "ρουτίνα χειρισμού σφαλμάτων" ή "πρόγραμμα χειρισμού σφαλμάτων."
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.Κατά την εκτέλεση του κώδικα της Visual Basic, ίσως συναντήσετε διάφορους τύπους σφαλμάτων που μπορεί να είναι παγίδευση. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε παγίδευση σφαλμάτων στο Microsoft Excel για Mac, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συναρτήσεις και προτάσεις.

Σε κατάσταση σφάλματος

Για ναOn Errorπρόταση έχει ως αποτέλεσμα της Visual Basic for Applications, για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την παγίδευση σφαλμάτων. Για ναOn Errorπρόταση καθορίζει επίσης ένα σύνολο από προτάσεις για την εκτέλεση, αν παρουσιαστεί σφάλμα.

Σφάλμα λειτουργίας

Για ναΜήνυμα λάθουςσυνάρτηση επιστρέφει το πλήθος των Παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα τηςΜήνυμα λάθουςFunction:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _   ". Its message text is: " & Error(Err)				
Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει μια λίστα των κωδικών ανιχνεύσιμο σφάλμα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση τουΜήνυμα λάθουςFunction.
  Error code  Error message  ----------  -------------  3      Return without GoSub  5      Invalid procedure call  6      Overflow  7      Out of memory  9      Subscript out of range  10      This array is fixed or temporarily locked  11      Division by zero  13      Type mismatch  14      Out of string space  16      Expression too complex  17      Can't perform requested operation  18      User interrupt occurred  20      Resume without error  28      Out of stack space  35      Sub, function, or property not defined  47      Too many DLL application clients  48      Error in loading DLL  49      Bad DLL calling convention  51      Internal error  52      Bad file name or number  53      File not found  54      Bad file mode  55      File already open  57      Device I/O error  58      File already exists  59      Bad record length  61      Disk full  62      Input past end of line  63      Bad record number  67      Too many files  68      Device unavailable  70      Permission denied  71      Disk not ready  74      Can't rename with different drive  75      Path/File access error  76      Path not found  91      Object variable or With block variable not set  92      For Loop not initialized  93      Invalid pattern string  94      Invalid use of Null  298     System DLL could not be loaded  320     Can't use character device names in specified file names  321     Invalid file format  322     Can't create necessary temporary file  325     Invalid format in resource file  327     Data value named was not found  328     Illegal parameter; can't write arrays  335     Could not access system registry  336     ActiveX component not correctly registered  337     ActiveX component not found  338     ActiveX component did not correctly run  360     Object already loaded  361     Can't load or unload this object  363     Specified ActiveX control not found  364     Object was unloaded  365     Unable to unload within this context  368     The specified file is out of date. This program requires        a newer version  371     The specified object can't be used as an owner form for        Show  380     Invalid property value  381     Invalid property-array index  382     Property Set can't be executed at run time  383     Property Set can't be used with a read-only property  385     Need property-array index  387     Property Set not permitted  393     Property Get can't be executed at run time  394     Property Get can't be executed on write-only property  400     Form already displayed; can't show modally  402     Code must close topmost modal form first  419     Permission to use object denied  422     Property not found  423     Property or method not found  424     Object required  425     Invalid object use  429     ActiveX component can't create object or return        reference to this object  430     Class doesn't support OLE Automation  430     Class doesn't support Automation  432     File name or class name not found during Automation        operation  438     Object doesn't support this property or method  440     OLE Automation error  440     Automation error  442     Connection to type library or object library for remote        process has been lost  443     Automation object doesn't have a default value  445     Object doesn't support this action  446     Object doesn't support named arguments  447     Object doesn't support current locale settings  448     Named argument not found  449     Argument not optional or invalid property assignment  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment  451     Object not a collection  452     Invalid ordinal  453     Specified DLL function not found  454     Code resource not found  455     Code resource lock error  457     This key is already associated with an element of this        collection  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic  459     This component doesn't support events  460     Invalid Cipboard format  461     Specified format doesn't match format of data  480     Can't create AutoRedraw image  481     Invalid picture  482     Printer error  483     Printer driver does not support specified property  484     Problem getting printer information from the system.        Make sure the printer is set up correctly  485     Invalid picture type  486     Can't print form image to this type of printer  735     Can't save file to Temp directory  744     Search text not found  746     Replacements too long  31001    Out of memory  31004    No object  31018    Class is not set  31027    Unable to activate object  31032    Unable to create embedded object  31036    Error saving to file  31037    Error loading from file				

Η συνάρτηση σφάλματος

Για ναΣΦΑΛΜΑΣυνάρτηση επιστρέφει το μήνυμα λάθους που αντιστοιχεί σε αριθμό δεδομένου σφάλματος.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα τηςΣΦΑΛΜΑFunction:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)				

Κατάσταση σφάλματος

Για ναΣΦΑΛΜΑδήλωση εξομοιώνει την εμφάνιση ενός σφάλματος, επιτρέποντάς σας να αντιστοιχίσει έναν αριθμό προσαρμοσμένων σφαλμάτων για τοΜήνυμα λάθουςFunction. Αυτές οι τιμές σφάλματος χρήστη-Ορισμός είναι τιμές που ορίζετε για διαδικασίες σας και που αποθηκεύονται πάντα σε μεταβλητές από τοΗ μεταβλητήΤύπος δεδομένων. Είναι μια κοινή χρήση αυτού του τύπου της τιμής σφάλματος στις διαδικασίες που αποδέχεται πολλά ορίσματα και να επιστρέψει μια τιμή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η επιστρεφόμενη τιμή είναι έγκυρη μόνο αν τα ορίσματα που εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Διαδικασία σας να ελέγξετε τα ορίσματα που παρέχει ο χρήστης και, εάν τα ορίσματα δεν βρίσκονται στην αποδεκτή περιοχή, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιστροφή διαδικασία την τιμή σφάλματος κατάλληλα.

ΣΦΑΛΜΑείναι ένας δευτερεύων τύπος από τηνΗ μεταβλητήο τύπος δεδομένων και όταν χρησιμοποιείται ο όρος "τιμή σφάλματος", αυτό συνήθως σημαίνει ότι είναι μια μεταβλητή τουΗ μεταβλητήο τύπος και ότι περιέχει μια τιμή που αναγνωρίζει η Visual Basic for Applications ως ένα σφάλμα από το χρήστη. Τιμές σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται σε μια διαδικασία για να υποδείξει ότι έχει παρουσιαστεί σφάλμα συνθήκες. Σε αντίθεση με τις κανονικές σφάλματα χρόνου εκτέλεσης, η αυτά τα σφάλματα διακοπής δεν τον κώδικά σας επειδή αυτά αναγνωρίζονται ως κανονικές μεταβλητές και όχι σφάλματα. Σας διαδικασίες μπορούν να ελέγξετε για αυτές τις τιμές σφάλματος και κάνετε τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τοΣΦΑΛΜΑπρόταση για την προσομοίωση σφάλματα χρόνου εκτέλεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ελέγχετε τις εφαρμογές σας ή όταν θέλετε να χειριστείτε μια συγκεκριμένη συνθήκη είναι ισοδύναμη με ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Μπορεί να είναι προσομοίωση οποιαδήποτε της Visual Basic for Applications σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, παρέχοντας τον κωδικό σφάλματος για το σφάλμα στο έναΣΦΑΛΜΑπρόταση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τοΣΦΑΛΜΑπρόταση για να δημιουργήσετε τα δικά σας σφάλματα από το χρήστη, παρέχοντας έναν κωδικό σφάλματος που δεν αντιστοιχεί σε Visual Basic for Applications σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Στον πίνακα που περιέχει μια λίστα ενσωματωμένων σφαλμάτων που εμφανίζεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο (στην ενότητα "Μήνυμα λειτουργίας"). Αυτήν τη στιγμή, Visual Basic for Applications δεν χρησιμοποιεί όλων των αριθμών που είναι διαθέσιμες για ενσωματωμένα σφάλματα. Σε μελλοντικές εκδόσεις της Visual Basic for Applications, τους αριθμούς εσωτερικού αυξάνουν καθώς περισσότερα ενσωματωμένα - σφάλματα προστίθενται. Συνιστούμε να ξεκινήσετε σας αριθμούς σφαλμάτων σε 50.000 και λειτουργούν με το τρόπο έως 65.535 για να αποφευχθούν πιθανές διενέξεις στο μέλλον.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμαΣΦΑΛΜΑΠρόταση για προσομοίωσης σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:
  Sub Test()   On Error Resume Next   Error 50000     'set the value of Err to 50000   If Err = 50000 Then     MsgBox "my own error occurred"   End If  End Sub				
Όταν εκτελείται η μακροεντολή δοκιμή, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που περιέχει "Παρουσιάστηκε σφάλμα δικό μου" ως το μήνυμα.

Η συνάρτηση CVErr

Για ναCVErrσυνάρτηση χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε τιμές σφάλματος. Για ναCVErrσυνάρτηση λαμβάνει ένα όρισμα που πρέπει να είναι ένας ακέραιος ή είναι μια μεταβλητή που περιέχει έναν ακέραιο αριθμό.
  NoRadius = CVErr(2010)  NotANumber = 2020  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)				
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα τηςCVErrFunction:
  Public NoRadius, NotANumber  Sub AreaOfCircle()   Const PI = 3.142   NoRadius = CVErr(2010)   NotANumber = CVErr(2020)   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))   If IsError(Radius) Then     Select Case Radius      Case NoRadius        MsgBox "Error: No radius given."      Case NotANumber        MsgBox "Error: Radius is not a number."      Case Else        MsgBox "Unknown Error."     End Select   Else     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)   End If  End Sub  Function CheckData(TheRadius)   If Not IsNumeric(TheRadius) Then     CheckData = NotANumber   ElseIf TheRadius = 0 Then     CheckData = NoRadius   Else     CheckData = TheRadius   End If  End Function				

Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες τιμές σφαλμάτων

Υπάρχουν επτά ενσωματωμένη λανθασμένες τιμές στο Excel για Mac. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθμό σφάλματος (σταθερά), η τιμή literal σφάλμα και η τιμή σφάλματος που προέκυψε από τη μετατροπή.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error valuexlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)xlErrValue         [#VALUE!]CVErr(xlErrValue)				
Μπορείτε να εργαστείτε με τον ίδιο τρόπο που εργάζεστε με τα σφάλματα που ορίζονται από το χρήστη--ως αριθμοί μετατρέπονται σε τιμές σφάλματος, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση CVErr αυτές τις λανθασμένες τιμές ενσωματωμένο φύλλο εργασίας. Η μόνη διαφορά είναι ότι για τα σφάλματα του φύλλου εργασίας, Visual Basic for Applications παρέχει τους κωδικούς σφάλματος ως ενσωματωμένη σταθερές και παρέχει επίσης κατεξοχήν λανθασμένες τιμές. Τα στοιχεία αυτά δεν παρέχονται για τιμές σφαλμάτων που ορίζονται από το χρήστη. Οι τιμές literal σφάλματος πρέπει να περικλείονται σε αγκύλες, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Παράδειγμα με ενσωματωμένες τιμές σφάλματος:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then     Commission = CVErr(xlErrNum)   Else     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare     If TotalSalePrice <= 15000 Then      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold     Else      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)     End If   End If  End Function				

Συγκέντρωση κώδικα κατά το χειρισμό σφαλμάτων

Κατά την προσθήκη κώδικα χειρισμού σφαλμάτων του Visual Basic for Applications μακροεντολές, θα ανακαλύψετε ότι τα ίδια σφάλματα που γίνεται ξανά και ξανά. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του κώδικά σας και η προσπάθεια απαιτείται να γράφετε κώδικα είτε γράφοντας μερικές διαδικασίες που μπορούν να καλέσουν ο κώδικας χειρισμού σφαλμάτων για να χειριστεί τις συνηθισμένες καταστάσεις σφάλματος.

Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα από μια διαδικασία συνάρτησης, η οποία εμφανίζει ένα μήνυμα που αντιστοιχεί με το σφάλμα που παρουσιάστηκε και όπου αυτό είναι εφικτό, επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει ποια ενέργεια που θα εκτελεστεί την επόμενη επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο κουμπί. Στη συνέχεια, επιστρέφει τον κωδικό αριθμό στη διαδικασία που κάλεσε.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54  Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer   MsgType = vbExalamation   Select Case errVal     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68      Msg = "That device is unavailable."      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52      Msg = "That filename is not valid."      MsgType = MsgType + vbOKCancel     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76      Msg = "That path does not exist."      MsgType = MsgType + vbOKCancel     Case BADFILEMODE   'Error #54      Msg = "Can not open the file for that type of access."      MsgType = MsgType + vbOKCancel     Case Else      FileErrors = UNRECOGNIZED      Exit Function   End Select   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")   Select Case Response     Case vbOK, vbRetry      FileErrors = RESUME_STATEMENT     Case vbIgnore      FileErrors = RESUME_NEXT     Case vbCancel, vbAbort      FileErrors = UNRECOVERABLE     Case Else      FileErrors = UNRECOGNIZED   End Select  End Function				

Διακόπτει την επεξεργασία χρήστη

Ένας χρήστης μπορεί να διακόψει μια διαδικασία Visual Basic for Applications, πιέζοντας τα πλήκτρα COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ. Είναι δυνατή η απενεργοποίηση διακοπών για διαδικασίες στις εφαρμογές σας ολοκληρωμένη. Ωστόσο, εάν δεν απενεργοποιήσετε τις διακοπές του χρήστη στη διαδικασία ολοκληρωθεί, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ότι η διαδικασία σας ειδοποιείται όταν Παρουσιάστηκε διακοπή, έτσι ώστε να κλείσετε αρχεία, αποσύνδεση από κοινόχρηστους πόρους ή επαναφέρετε τροποποιημένες μεταβλητές πριν από την επιστροφή του στοιχείου ελέγχου της εφαρμογής στο χρήστη.

Μπορείτε να παγιδεύσετε διακοπές χρήστη στις διαδικασίες, ορίζοντας τοEnableCancelKeyη ιδιότητα ναxlErrorHandler. Όταν αυτή η ιδιότητα έχει οριστεί, όλες οι διακοπές θα δημιουργήσει μια κατά το χρόνο εκτέλεσης 18, ο αριθμός σφάλματος που μπορεί να είναι παγίδευση χρησιμοποιώντας έναOn Errorπρόταση. Μπορείτε να χειριστείτε το σφάλμα να διακόψετε τη διαδικασία και να κλείσετε το πρόγραμμα. Αν υπάρχει ήδη ο φάκελοςΒιογραφικό σημείωμαδήλωση χρησιμοποιείται για να συνεχίσετε τη διαδικασία μετά από ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης trapped, παραβλέπεται η διακοπή.

Είναι επίσης πιθανό να παραβλέψετε πλήρως διακοπές χρήστη, ορίζοντας τιςEnableCancelKeyη ιδιότητα ναxlDisabled. Σε αυτήν την κατάσταση, το Excel για Mac παραβλέπει όλες τις προσπάθειες για να διακόψετε τη διαδικασία που εκτελείται από το χρήστη. Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη επεξεργασία διακοπής, αλλάξτε τη ρύθμιση από τοEnableCancelKeyη ιδιότητα ναxlInterrupt. Για να αποτρέψετε την μόνιμη απενεργοποίηση διακοπών χρήστη μιας διαδικασίας, το Excel για Mac πάντα επαναφέρει την προεπιλεγμένη ρύθμιση τουEnableCancelKeyη ιδιότητα ναxlInterruptκάθε φορά που η διαδικασία ολοκληρώνει την εκτέλεση. Για να εξασφαλίσετε ότι διακοπές γίνεται σωστά μέσα τον κώδικά σας, πρέπει ρητά να απενεργοποιήσετε ή να παγιδεύσει τις διακοπές, κάθε φορά που εκτελείται η διαδικασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι χειρισμού διακοπών μόνο μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε διαδικασία και ότι χρησιμοποιείται το ίδιο δείκτη χειρισμού για όλα τα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης που παρουσιάστηκε από αυτήν τη διαδικασία.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια διαδικασία που απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση. Εάν ένας χρήστης διακόπτει τη διαδικασία, παγίδευση είναι ένα σφάλμα. Η διακοπή χρήστη πρώτα επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι στην πραγματικότητα διακόπηκε και, στη συνέχεια, τερματίζεται η διαδικασία orderly εγκαίρως.
  Sub ProcessData()   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error   On Error GoTo UserInterrupt   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler   'Start a long duration task   For x = 1 to 1000000     For y = 1 to 10     Next y   Next x   Exit Sub  UserInterrupt:   If Err = 18 Then     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then      'Continue running at the point procedure was interrupted      Resume     Else      'Handle other errors that occur      MsgBox Error(Err)     End If   End If  End Sub				
Εάν εκτελείτε τη μακροεντολή ProcessData και, στη συνέχεια, πιέστε CTRL + BREAK, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ζητάει αν θέλετε να διακόψετε την επεξεργασία εγγραφών.Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίYES, θα εμφανιστεί ένα άλλο πλαίσιο μηνύματος με "Παρουσιάστηκε διακοπή του χρήστη". Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίOkσε αυτό το πλαίσιο μηνύματος, η μακροεντολή ολοκληρώνεται. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίΟΧΙ,στο πρώτο πλαίσιο μηνύματος, η μακροεντολή συνεχίζει.

Δήλωση του βιογραφικού σημειώματος

Για ναΒιογραφικό σημείωμαπρόταση συνεχίζει την εκτέλεση κώδικα όταν ολοκληρωθεί το σφάλμα χειρισμού ρουτίνα.
XL98 XL2001 XL2004 XLX

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 193247 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:21:12 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 για Mac, Microsoft Excel 98 για Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbmt KB193247 KbMtel
Σχόλια