Είσοδος

FP98: List of FrontPage Components That Require Server Extensions

This article was previously published under Q194051
This article has been archived. It is offered "as is" and will no longer be updated.

For a Microsoft FrontPage 2002 version of this article, see 281532.
For a Microsoft FrontPage 2000 version of this article, see 232524.
For a Microsoft FrontPage 97 and earlier version of this article, see 184021.
Summary
Some FrontPage components will not work correctly if the FrontPage ServerExtensions are not installed on the server. This article lists theFrontPage components that require FrontPage Server Extensions.
More information
The following FrontPage components rely on the FrontPage Server Extensionsat browse-time:
 • Confirmation Field
 • Discussion Form Handler
 • FrontPage created server-side Image Maps
 • Hit Counter
 • Registration Form Handler
 • Save Results Form Handler
 • Scheduled Image
 • Scheduled Include Page Component
 • Search Form
NOTE: If the FrontPage Server Extensions are not installed on the serverand you use one of the FrontPage components listed above, an HTTP 404 errorwill appear in the Web browser when a customer opens the Web page.

The following design-time FrontPage components do not rely on the FrontPageServer Extensions:
 • Comment
 • HTML Markup
 • Include Page Component
 • Substitution Component
References
For additional information, please see the following articles in theMicrosoft Knowledge Base:
194134 FP98: Using FrontPage Without the Server Extensions

194102 FP98: How to Install FrontPage Server Extensions for MSPWS

194135 FP98: How to Install FrontPage Server Extensions for IIS 3.0
bots browse ISP WPP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 194051 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/26/2013 15:18:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • Microsoft FrontPage 98 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB194051
Σχόλια