Τρόπος ρύθμισης και χρήσης του στοιχείου "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders) στο Outlook 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR195867
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του στοιχείου "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders) χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook 2000. Όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders), μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των φακέλων του Outlook με τον οποιονδήποτε στον οποίο μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το άρθρο περιγράφει επίσης όλους τους τύπους φακέλων για τους οποίους δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση.

Σημειώσεις
 • Για να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders), όλοι οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το Outlook 2000 ή το Microsoft Outlook 98.
 • Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη τη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF).
 • Η δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders) έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλον μικρού γραφείου μέσα σε τοπικό δίκτυο (LAN).
 • Η δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders) είναι καταλληλότερη για την κοινή χρήση επαφών, εργασιών και απλών συζητήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders) λειτουργεί με το Outlook που έχει εγκατασταθεί έχοντας ενεργοποιημένες τις επιλογές εγκατάστασης "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only) (IMO) ή "Εταιρεία ή ομάδα εργασίας" (Corporate or Workgroup - CW).
Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με τη δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders)

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders), ένα άτομο (ο κάτοχος) δημιουργεί τον κύριο φάκελο, και στη συνέχεια στέλνει προσκλήσεις εγγραφής σε άλλους χρήστες που είναι πιθανά μέλη. Για να γίνουν μέλη, οι άλλοι χρήστες αποδέχονται την πρόσκληση εγγραφής. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες του κύριου φακέλου αναπαράγονται αυτόματα στους υπολογιστές των μελών. Αυτή η διαδικασία δίνει στα μέλη δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο.

Ένας κοινόχρηστος φάκελος που έχει το ίδιο όνομα με τον κύριο φάκελο δημιουργείται στο χώρο αποθήκευσης του μέλους και στη συνέχεια αποστέλλεται στον κάτοχο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά από αυτό, στο μέλος αποστέλλονται ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις μεταφέρονται σε ένα κρυφό φάκελο χρησιμοποιώντας τους κανόνες του Outlook όταν γίνεται η παράδοση των ενημερωμένων εκδόσεων. Οι ενημερωμένες εκδόσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία κάθε 30 δευτερόλεπτα περίπου όταν το Outlook είναι αδρανές. Όταν γίνεται επεξεργασία των ενημερωμένων εκδόσεων, αποστέλλονται αυτόματα μηνύματα στο σωστό φάκελο.

Σημείωση Αυτή η διαδικασία είναι η αιτία που βλέπετε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τα μηνύματα των "Φακέλων δικτύου" (Net Folders) στο φάκελο των Εισερχομένων (Inbox) πριν να μετακινηθούν τα μηνύματα.

Οι πληροφορίες σχετικά με προσθήκες, διαγραφές και ενημερώσεις, ανταλλάσσονται με κρυφά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες για την τροποποίηση των δεδομένων. Όταν παραδίνονται νέα ή αλλαγμένα στοιχεία στον κοινόχρηστο φάκελο, τα στοιχεία επισημαίνονται ως "μη αναγνωσμένα". Ο αριθμός των μη αναγνωσμένων στοιχείων αυξάνεται για το φάκελο αυτό. Επιπλέον, ο αριθμός εμφανίζεται με έντονη γραφή στην προβολή φακέλου.

Ανάλογα με το επίπεδο δικαιωμάτων που εκχωρείται στο μέλος, οι αλλαγές που κάνει το μέλος αποστέλλονται στον κάτοχο και μετά στα υπόλοιπα μέλη. Όλες οι διενέξεις επιλύονται από τον κάτοχο. Εντοπίζονται οι αλλαγές που γίνονται στο φάκελο του κατόχου ή του μέλους. Οι ενημερωμένες εκδόσεις αποστέλλονται αυτόματα τη χρονική στιγμή που αναγράφεται στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση (Sharing) του φακέλου.

Σημείωση Ένα μέλος μπορεί επίσης να επιβάλει την άμεση αποστολή μιας ενημερωμένης έκδοσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Άμεση αποστολή ενημερώσεων (Send Updates Now) του παραθύρου διαλόγου Κοινή χρήση (Sharing).

Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders)

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders), πρέπει να προσθέσετε το στοιχείο "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders), να κάνετε κοινή χρήση των απαιτούμενων φακέλων και στη συνέχεια να εκχωρήσετε τα απαιτούμενα δικαιώματα σε μέλη.

Τρόπος προσθήκης του στοιχείου "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders)

Για να προσθέσετε το στοιχείο στο Outlook, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office 2000 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features).
 5. Αναπτύξτε το Microsoft Outlook για Windows.
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Φάκελοι δικτύου (Net Folders) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου (Run from My Computer).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση ενημέρωση (Update Now), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).

Τρόπος κοινής χρήσης φακέλου

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Outlook, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα φάκελο για κοινή χρήση.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Κοινή χρήση (Share) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο φάκελος (This Folder).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα μέλη από το φάκελο "Επαφές" (Contacts), από το Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (Personal Address Book) ή από άλλο αρχείο προέλευσης.
 4. Επιλέξτε το καθένα από τα νέα μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα (Permissions), και στη συνέχεια κάντε κλικ για να ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Προσθέστε μια κατάλληλη περιγραφή. Η περιγραφή αυτή θα σταλεί στο νέο μέλος ή τα μέλη που μόλις προσθέσατε. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τρόπος εκχώρησης απαιτούμενων δικαιωμάτων σε μέλη

Για να εκχωρήσετε τα απαιτούμενα δικαιώματα σε μέλη, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Στο Outlook, στη λίστα φακέλων, επιλέξτε το φάκελο για τον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε δικαιώματα μελών.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Κοινή χρήση (Share) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο φάκελος (This Folder).
 3. Αν θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση αυτού του φακέλου, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή κοινής χρήσης του φακέλου (Stop sharing this folder) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

  Αν θέλετε να αλλάξετε δικαιώματα σε αυτόν το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Επιλέξτε τα δικαιώματα μέλους που θέλετε να αλλάξετε, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα (Permissions), και επιλέξτε τα δικαιώματα που θέλετε. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Αλλάξετε την περιγραφή όπως κρίνεται αναγκαίο. Η περιγραφή αυτή θα σταλεί στο μέλος τα δικαιώματα του οποίου μόλις αλλάξατε. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Φάκελοι για τους οποίους δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders) για να κάνετε κοινή χρήση του προεπιλεγμένου φακέλου Εισερχομένων (Inbox) για γραμματοκιβώτιο του Microsoft Exchange Server. Επίσης δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση φακέλων που βρίσκονται στον υπολογιστή που εκτελεί τον Exchange Server.

Αν κάνετε κοινή χρήση του φακέλου Εισερχομένων ( Inbox) που βρίσκεται στον υπολογιστή με τον Exchange Server, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Η αλληλογραφία να κολλάει στην ουρά τοπικής παράδοσης.
 • Η εξερχόμενη αλληλογραφία προς το Internet παραδίδεται. Η εισερχόμενη αλληλογραφία και η εσωτερική αλληλογραφία δεν παραδίδεται. Ωστόσο, δεν εμφανίζονται μηνύματα εκθέσεων μη παράδοσης (NDR).
 • Η διαδικασία Store.exe χρησιμοποιεί το 50% ή περισσότερο των πόρων της CPU.
Επιπλέον, τα ακόλουθα συμβάντα μπορεί να καταγραφούν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Αναγνωριστικό συμβάντος: 1033
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeIS Mailbox
Περιγραφή: Ο κανόνας (#NET FOLDERS#) με αριθμό σειράς 0 αγνοείται επειδή είναι απενεργοποιημένος. Το αποκλειστικό όνομα του γραμματοκιβωτίου κατοχής είναι Όνομα_Χρήστη. Database "First Storage Group\Mailbox Store (Όνομα_Διακομιστή)".

(Event ID: 1033
Event Source: MSExchangeIS Mailbox
Description: The rule (#NET FOLDERS#) with sequence number 0 is being ignored because it is disabled. The distinguished name of the owning mailbox is User_Name. Database "First Storage Group\Mailbox Store (Server_Name)".)

Αναγνωριστικό συμβάντος: 8206
Προέλευση συμβάντος: EXCDO
Περιγραφή: Ο παράγοντας ημερολογίου αποτυγχάνει με κωδικό σφάλματος 0x80150856 κατά την αποθήκευση συναντήσεων.

(Event ID: 8206
Event Source: EXCDO
Description: Calendaring agent failed with error code 0x80150856 while saving appointment.)

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων της δυνατότητας "Φάκελοι δικτύου" (Net Folders), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229962 Περιγραφή της αντιμετώπισης των σφαλμάτων της δυνατότητας "Φάκελοι δικτύου" στο Outlook 2000
απομακρυσμένη πρόσβαση OL2K OL2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 195867 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:45:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfunctions kbsetup kbhowto kbusage KB195867
Σχόλια