Οι υπολογιστές-πελάτες DHCP δεν μπορούν να λάβουν διευθύνσεις IP από ένα διακομιστή DHCP

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Οι υπολογιστές-πελάτες του πρωτοκόλλου Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) δεν μπορούν να λάβουν διευθύνσεις IP από το διακομιστή DHCP.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται σε ένα από τα παρακάτω σενάρια:

Σενάριο 1

Η διεύθυνση IP στο διακομιστή DHCP άλλαξε και τώρα τα προγράμματα-πελάτες δεν μπορούν να λάβουν τις διευθύνσεις IP.

Σενάριο 2

Οι υπολογιστές-πελάτες DHCP στο δρομολογητή από το διακομιστή DHCP δεν μπορούν να λάβουν μια διεύθυνση από το διακομιστή.

Σενάριο 3

Υπάρχουν πολλοί διακομιστές DHCP στο LAN.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε κάθε πιθανή αιτία, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες λύσεις:

Λύση για το σενάριο 1

Ένας διακομιστής DHCP μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο αιτήσεις για ένα πεδίο του οποίου το αναγνωριστικό δικτύου είναι το ίδιο με το αναγνωριστικό δικτύου της διεύθυνσης IP του.

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του διακομιστή εμπίπτει στο ίδιο αναγνωριστικό δικτύου IP με το πεδίο που εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, ένας διακομιστής με διεύθυνση IP στο δίκτυο 192.168.0.0 δεν μπορεί να αντιστοιχίσει διευθύνσεις από ένα πεδίο όπως 10.0.0.0, εκτός αν χρησιμοποιηθεί η δημιουργία υπερ-πεδίων.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

139904 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του πεδίου διακομιστή DHCP

169140 Χρήση του πρωτοκόλλου DHCP για την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP σε δευτερεύοντα δίκτυα

161571 Χρήση των "υπερ-πεδίων" DHCP για την εξυπηρέτηση πολλών λογικών υποδικτύων

Λύση για το σενάριο 2

Ένας διακομιστής DHCP μπορεί να παρέχει διευθύνσεις IP σε υπολογιστές-πελάτες που επεκτείνονται σε πολλά υποδίκτυα, αν ο δρομολογητής που τα διαχωρίζει μπορεί να ενεργήσει ως παράγοντας αναμετάδοσης RFC 1542 (BOOTP).

  1. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός παράγοντα αναμετάδοσης BOOTP/DHCP στο τμήμα υπολογιστή-πελάτη. Αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος ο δρομολογητής ή ένας υπολογιστής Windows NT που εκτελεί την υπηρεσία αναμετάδοσης DHCP.
  2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός πεδίου DHCP, ώστε να ταιριάζει με τη διεύθυνση δικτύου στην άλλη πλευρά του δρομολογητή όπου βρίσκονται οι υπολογιστές-πελάτες. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα υποδικτύου είναι σωστή. - Μην ρυθμίζετε τις παραμέτρους μιας προεπιλεγμένης πύλης στο NIC του διακομιστή DHCP ώστε να είναι η ίδια διεύθυνση με εκείνη του δρομολογητή που υποστηρίζει το υποδίκτυο όπου βρίσκονται οι υπολογιστές-πελάτες. - Μην συμπεριλάβετε το πεδίο αυτού του υποδικτύου σε οποιοδήποτε υπερ-πεδίο οι παράμετροι του οποίου είναι ρυθμισμένες στο τμήμα LAN του διακομιστή DHCP.
  3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο μία λογική διαδρομή ανάμεσα στο διακομιστή και στους απομακρυσμένους υπολογιστές-πελάτες.
Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

174765 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή Microsoft DHCP Server για υπολογιστές-πελάτες BOOTP

Λύση για το σενάριο 3

Βεβαιωθείτε ότι δεν ρυθμίζετε τις παραμέτρους πολλών διακομιστών DHCP στο ίδιο LAN με επικαλυπτόμενα πεδία.

Στην περίπτωση του Small Business Server, η υπηρεσία DHCP θα διακόψει αυτόματα, όταν ανιχνεύσει άλλο διακομιστή DHCP στο LAN.
smallbiz net multinetted multihomed rogue
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 197197 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:57:33 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB197197
Σχόλια